ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصح الملک کمال الدین شیخ الحرمین خطیب نوآبادی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای خـدایی کـه رهیت افـسـر دو جـهان نشـودتــا بــر حـسـب تــو فـرش قـدمـش جـان نـشـود
چــنـگ در دامــن مـهـر تــو چــگــونـه زنـد آنـکمــرو را خــدمــت تــو قــیــد گــریــبــان نــشــود
سخـت پـی سست بـود در طلب کوی تـو آنکمــرد را بــادیــه بــر یــاد تــو بــســتــان نــشــود
هر که در جـسـت لقـایت نبـود راسـت چـو تـیرخــواب در دیــده او جــز ســر پــیــکــان نــشــود
هـر کـه جـولـانـگـه او حـضـرت پـاکـیـزه تـسـتهـرگـز از دور فـلـک بــی سـر و سـامـان نـشـود
چـون بـه مـیـدان تـو پـیـکـان بــلـا گـشـت روانجــان ســپــر ســازد مـردانـه و پــنـهـان نـشــود
موکب جـان سـتـدن چـون بـزند لشـکر عشـقاو بــه جــز بــر فـرس خـاص بــه مـیـدان نـشـود
ای ره آمـوز کـه هـر کـو بـه تـو ره یـافـت بـه تـوهـرگــز انــدر ره دیـن گــمــره و حــیـران نـشــود
آنـکـه هـسـتــنـدهـم افـراشـتـه فـضـل تـو انـدهــرگــز افــراشــتــه فــضــل تــو ویـران نــشــود
ثــمــره بــنــدگــی از خــاک درت مــی روبــنــدتــامـگـر کــارکـشــان طــعــمـه خــذلـان نـشــود
کـیـسـه هـا دوخـتـه بـر درگـهـت از روی امـیـدزان که بـی لطـف تـو کس در خـور غفران نشـود
گـرسـنـه بــوده و پــنـداشـت بــســر کـرده راهاز پــذیـرفــتــنــشــان یـار و نــگــهـبــان نــشــود
هـمـه از حـکـم تــو افـکـنـده و بــرداشـتــه انـدورنـه از ذات کـسـی گـبــر و مـسـلـمـان نـشـود
گـبــر خـواهـد کـه بـود طـالـب کـوی تـو ولـیـکبـــتـــکـــلـــف هـــذیـــان آیــت قـــرآن نـــشـــود
هــفــت ســیــاره روانــنــد و لــیــک از رفــتــنمـاه در رفــعــت و در جــرم چــو کــیـوان نـشــود
هر کـسـی عـلـم همـی خـواند لـیکـن یک تـنچـون جـمـال الـحـکـمـا بــحـر درافـشـان نـشـود
آن مـنـبــه کـه ز تـنـبـیـه وی انـدر هـمـه عـمـرهـیـچ دل در ره دیـن مـعــدن عــصــیـان نـشــود
آنـکـه گـه گـه کــف او بــیـنـد ابــر از خــجــلـیبــــاز گـــردد ز هـــوا مـــایـــل بــــاران نـــشـــود
آنـکــه در درد بــمــانــدی ز بــلــای شــیـطــانهــر کـــرا مــجـــلــس او آیــت درمــان نــشـــود
کـنـد بــایـد بــه جــفــا دیـده و دنـدان کـســیچـــاکـــر او ز بـــن ســـی و دو دنــدان نــشـــود
نـایـب جــاه پــیـمـبــر تــویـی امـروز و کـســیمـبــتــدع بــاشــد کــت چــاکـر فــرمـان نـشــود
بــه گــل افــشــان ارم مـانـد آن مـجــلـس تــومجلسش خرم و خوش جز به گل افشان نشود
ای بــهـا گـیـر دری کـز ســخــن چــون گـهـرتنـرخ جــانـهـا بــه جــز از گـفـت تــو ارزان نـشـود
هر که شـاگرد تـو بـاشـد بـه گه خـواندن عـلمهـرگــز آن خــاطــر او دفــتــر نــســیـان نـشــود
نـامـه عـقـل بــه یـک لـحـظـه بــنـپــذیـرد جـانتـــا بـــرآن نــامــه او نــام تـــو عــنــوان نــشــود
مـعــده حــرص کـه شــد تــافـتــه از تــف نـیـازجــز ســوی مــائده جــود تــو مـهـمــان نـشــود
نـیـسـت یـک مـلـحـد و یک مـبـتـدع انـدر آفـاقکـه وی از حــجــت و نـام تــو هـراســان نـشـود
شـد نـو آبــاد چـو بـسـتـان ز جـمـال تـو و خـودآن چـه جـایـسـت کـه از فـر تـو بـسـتـان نـشـود
بــه دعــا خــواســت هـمـی اهـل نـوآبــاد تــرازان که بـی پـند تـو می خـلق بـه سـامان نشود
چــون ز آرایـش کــوی تــو شــود شــاد فــلــکآن کـه بــاشـد کـه ز گـفـتــار تـو شـادان نـشـود
خـاصـه شـهر غـلـامـان تـو گـشـتـنـد چـه بـاکار مــریــد تـــو هــمــه عــامــه فــراوان نــشـــود
دیـو گـریـان نـشـود تـا بـه سـخـن بـر کـرسـیآن لــب پـــر شــکــر و در تـــو خــنــدان نــشــود
سخن راست همی گویی بی روی و به حشررو کـه بـر تـو سـخـنـت حـجـت و بـرهـان نـشـود
نیسـت عـالم چـو تـو در هیچ نواحـی و کسـیصـدق ایـن قـول چـه دانـد کـه خـراسـان نـشـود
مـردم از جــهـد شـود عـالـم نـز جــامـه و لـافجـاهل از کـسـوت و لـاف افـسـر کـیهـان نـشـود
هر که بـیدار نبـاشـد شـبـی از جـهد چـو چـرخروز دیگـر بـه سـخـن شـمـس درافـشـان نشـود
ســســت گـفـتــار بــود درگـه پــیـری در عـلـمهـر کـه در کـودکـی از جـهـد سـخـنـدان نـشـود
انـدر آن تــیـغ چـه تــیـزی بــود از جـهـد کـه آنســالـهـا بــرگـذرد کـایـچ ســرافــشــان نـشــود
عـلـم داری شـرف و قـدر بـجـوی ار نه مـجـویزان کـه بـی فـضـل هر ابـله سـوی دیوان نشـود
عـلـم بـاید کـه کـند جـای تـو کـرسـی و صـدورورنـه از طـور کـســی مـوســی عـمـران نـشـود
مـعـجـز موسـی داری کـه کـنی ثـعـبـان چـوبور نـه صـد چــوب بــیـنـداز کـه ثــعـبــان نـشــود
عــلـم شــمـس هـمـی بــایـد و تــاثــیـر فـلـکور نه هر پـیشـه بـه یک نـور همـی کـان نـشـود
ای چــنــان در خــور هـر مــدح کــه مــداح تــراشــعــر در مـدحــت تــو مـایـه بــهـتــان نـشــود
مـن ثـنـاخـوان تــوام کـیـسـت کـه از روی خـردچــون بــدیـد آن شـرف و عـز ثــنـاخــوان نـشـود
جـامـه عـیـدی مـن بـاید از این مـجـلـسـیـانـتلـیـک بـی گـفـت تـو اینـکـار بـه سـامـان نـشـود
تــا فــلــک در ضــرر و نـفــع چــو گــوهـر نـبــودتـا پـری در عـمـل و چـهـر چـو شـیـطـان نـشـود
مـــنـــبـــر نـــو بـــه نــوآبـــاد مـــبـــارک بـــادتتــا بــه جـز حـاسـد تـو پــر غـم و احـزان نـشـود
بــاد بــر درگــه یــزدانــت قــبــول از پــی آنــکبــنــده بــر هــیـچ دری چــون در یـزدان نــشــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.