ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علی بن محمد طبیب

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای گــردن احــرار بــه شــکــر تــو گــرانــبـــارتــحــقــیـق تــرا هـمــره و تــوفــیـق تــرا یـار
ای خــواجــه فــرزانـه عــلــی بــن مــحــمــدوی نـایـب عـیسـا بـه دو صـد گـونـه نـمـودار
چـندان کـه تـرا جـود و معـالـی سـت بـه دنیانـه نـقـطـه ســکـون دارد و نـه دایـره رفـتــار
ذهـن تــو و سـنـگ تـو بــه مـقـدار حـقـیـقـتبــر ســخــت هـمـه فـایـده روح بــه مـعــیـار
مــر جــاه تــو و عــلــم تــرا از ســر مــعــنـیآبــاء و سـطـقـســات غـلـامـنـد و پــرسـتــار
نـخـریـد کـسـی جـان بـهـایی بـه زر و سـیـمتـــا نــامــدش اســرار عــلــوم تــو پـــدیــدار
بــرگ اجــل از شــاخ امـل پــاک فـرو ریـخــتتــا شــاخ عـلـومـت عـمـل آورد چــنـیـن بــار
شـد طـبـع جـهـان مـعـتـدل از تـو کـه نـیابـیدر شـهـر یـکـی ذات گـرانـجـان و سـبـکـبــار
از غــــایـــت آزادگــــی و فــــر بــــزرگــــیـــتگــشــتــنـد غــلـامـان ســتــانـه درت احــرار
گــفــتــار فــزونــســت ز هـر چــیـز ولــیـکــنجــود تــو و مـدح تــو فـزونـســت ز گـفــتــار
عـقـلـی کـه ز داروت مدد یافـت بـه تـحـقـیقدر تــخــتــه تــقـدیـر بــخــوانـد هـمـه اسـرار
شـخـصـی که تـر از شـربـت تـو شـد جـگر اولب خـشـک نماند بـه همه عمر چـو سـوفار
از عــقــل تــو ای نــاقــد صــراف طــبــیـعــتشـد عـنـصـر تـرکـیب همـه خـلـق چـو طـیار
آنکس که یکی مسهل و داروی تو خوردستمــانـنـد فــرشــتــه نـشــود هـرگــز بــیـمــار
هـر چـشـم کـه از خـاک درت سـرمـه او بــودز آوردن هــــر آب کــــه آرد نــــشــــود تــــار
آنـهـا کـه یـکـی حــبــه ز حـب تــو بــخـوردنـددر دام اجـــل هــیــچ نــگــردنــد گــرفـــتـــار
حـذق تـو چـنانسـت کـه بـی نبـض و دلـیلیمـی بــاز نـمــایـی غــرض روح بــه هـنـجــار
گــر بـــاد بـــفـــرخـــار بـــرد شـــمــت داروتاز قــــوت او روح پــــذیـــرد بــــت فــــرخــــار
بــر کـار ز داروی تــو شــد شــخــص مـعـطـلمـانـده مـلــک الــمـوت ز داروی تــو بــیـکــار
ای طبـع و علوم تـو شـفا بـخـش و سـخـاورزوی دسـت و زبــان تـو درر پــاش و گـهـربــار
از مال تـو جـز خـانه تـو کیسـت تـهی دسـتوز دسـت تـو جـز کیسه تـو کیست زیان کار
آراســتــه ای از شــرف و جــود هــمــیـشــهچــون شـاخ ز طـیـار و چــو افـلـاک ز ســیـار
فـعـل تــو چــنـانـسـت کـه دیـگـر ز مـعـاصـیواجـب نـشـود بــر تــو یـکـی روز سـتــغـفـار
چــون مـردمـک دیـده عــزیـزی بــر مـا ز آنـکدر چشم تو سیم و زر ما هست چنین خوار
چـون نـقـطـه نـقـش سـت دل آنـکـه ابــا تــودو روی و دو سـر بـاشـد چـون کـاغـذ پـرگـار
ادیان بـه علی راست شد ابـدان بـه تو زیراکتــو نـافــع مـومـن شــدی او قــامــع کــفــار
تــو دیـگــری و حــاســد تــو دیـگــر از آن کــوخـار آمـده بـی گـلـبــن تـو گـلـبــن بـی خـار
کــی گـردد مـه مـردم بــد اصــل بــه دعــویکــی گــردد نــو پــیـرهـن کــهـنــه بــه آهـار
یـک شــهـر طـبــیـبــنـد ولـی از ســر دعـویکـو چـون تـو یکـی خـواجـه دانـنـده هـشـیار
عـالـم همه پـر موسـی و چـوبـسـت ولـیکـنیک موسـی از آن کو که ز چـوبـی بـکـند مار
کـار چـو تـو کـس نیسـت شـدن نزد هر ابـلـهتــا بــار دهـد یـا نـدهـد حــاجــب و ســالــار
کـز حـشـمـت و جـاه تـو هـمـی پـیش نـیـایدنـور قـمـر و شـمـس بــه درگـاه تـو بــی یـار
خـود دیده کـنـان جـمـلـه مـی آیند سـوی تـودیـدار تــرا از دل و جــان گــشــتــه خــریـدار
تـو کـعـبــه مـایـی و بـه یـک جـای بـیـاسـایایـن رفـتـن هـر جـای بـه هـر بـیـهـده بـگـذار
زوار ســوی خــانـه کــعــبــه شــده از طــمـعهـرگـز نـشــود کــعــبــه ســوی خــانـه زوار
دیـدیـم طـبـیـبـان و بـدیـن مـایـه شـنـاسـیـممــا جـــعــفــر طــیــار ز بـــو جــعــفــر طــرار
بـر چـشـمـه حـیوان ز پـی چـون تـو طـبـیبـیشـاید کـه کـنـد فـخـر شـهنـشـاه جـهـانـدار
کز جـود تـو و علم تـو غزنین چـو بـهشتـستزیـرا کـه درو نـیـسـت نـه بـیمـار و نـه تـیمـار
ای مـرد فــلـک حــشــمـت و فــرزانـه مـکـرموی پـــیــر جـــوان دولـــت مـــردانــه غـــیــار
هسـتـیم بـر آنـسـان ز حـکـیمـی کـه نـگـویدانـدر همـه عـالـم ز مـن امـروز کـس اشـعـار
لــیــک آمــده ام ســـیــر ز افـــعـــال زمــانــههـر چــنـد هـنـوز از غـرض خــویـشـم نـاهـار
آن سـود همی بـینم از اشـعـار کـه هر شـبهـش را بــبــرد سـوش بـمـانـد بــر مـن عـار
خــواریـم از آنــســت کــه زیـن شــهـرم ازیـرادر بــحــر و صـدف خــوار بــود لـولـو شـهـوار
هــدهــد کــلــهـی دارد و طــاووس قــبــایـیمن بـلـبـل و خـواهان یکـی درعـه و دسـتـار
زین مـحـتـشـمـانـنـد درین شـهـر کـه هـمـتبـر هیچ کسی می نتوان دوخت بـه مسمار
ای درت ز بـــی بـــرگــان چــون شــاخ در آذروی دلــت ز بــخــشــیـدن چــون بــاغ در آزار
از مکرمت تـسـت که پـیوسـتـه نهفتـه سـتاین شـخـص بـه دراعه و این پـای بـه شلوار
پــس چـون تــنـم آراسـتــه پــیـرهـن تــسـتایـن فــرق مــرا نــیـز بــیــارای بــه دســتــار
سـود از تــو بــدان جــویـم کـز مـایـه طـبــعـمخـود را بــر تـو دیـده ام ایـن قـیـمـت و بــازار
آثــار نــکــو بـــه کــه بـــمــانــد چــو ز مــردممـی هـیـچ نـمــانـد ز پــس مــرگ جــز آثــار
تـــا جــوهــر دریــا نــبـــود چــون گــهــر بـــادتــا مــایـه مــرکــز نــبــود چــون فــلــک نــار
چــون چــار گــهـر فــعــل تــو و ذات تــو بــادااز مـحـکـمـی و لـطـف و تــوانـایـی و مـقـدار
در عـافـیـت خــیـر و ســخــا بــاد هـمـیـشــهاسـبــاب بـقـای تـو چـو خـیـرات تـو بــسـیـار
جـــبـــار تـــرا از قــبـــل نــفــع طـــبـــیــبـــانتــا دیـر بــریـن مــکــرمــت و جــود نـگــهـدار
جــبــار تــرا بــاد نــگــهــبــان بــه کــریــمــیاز مــادح بــدگــوی و ز مـمـدوح جــگــرخــوار
از فـضـل ملک بـاد بـه هر حـال و بـه هر وقتامــروز تــو از دی بــه و امــســال تــو از پــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.