ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»موعظه و نصیحت در اجتناب از زخارف دنیا

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
گـــــه تــــــرا بــــــر کــــــنـــــد اثــــــیـــــر از تــــــوتــــا تــــهــــی زو شــــوی چــــو دود شــــرار
گـــــــاه بــــــــادت کـــــــنـــــــد ز آز و نـــــــیـــــــازروح پـــــر نــــار و روی چـــــون گـــــلـــــنــــار
گـــــــــــاه آب لئیــــــــــم دون هـــــــــــمـــــــــــتجـــاهــل و کـــاهــلـــت کـــنــد بـــه بـــحـــار
گــــــاه خــــــاک فــــــســــــرده از تــــــاثــــــیــــــربــــــر تــــــو ویـــــران کــــــنـــــد ده و آثــــــار
بـــــا چـــــنــــیــــن چـــــار پـــــای بـــــنــــد بـــــودســـوی هــفــت آســـمــان شـــدن دشـــوار
چــــنــــد از ایــــن آب و خــــاک و آتـــــش و بـــــادایـــن دی و تــــیـــر و آن تــــمــــوز و بــــهـــار
بـــســـکـــه نــامـــرد و خـــشـــک مـــغـــزت کـــردبـــوی کــافـــور و مــشـــک و لــیــل و نــهــار
عـــــمــــر امــــســـــال و پـــــار ضـــــایــــع کـــــردهـــر کــــه در بــــنــــد یـــار مــــانـــد و دیـــار
دولــــــتــــــی مـــــردی ار نـــــپــــــریـــــدســــــتمــــرغ امــــســـــالــــت از دریــــچـــــه پـــــار
شــــیــــب گــــردی بــــه لــــفــــظ تــــازی ریـــشقـــیـــر گـــردی بــــه لـــفـــظ تــــرکـــی قـــار
بــــرگــــذر زیـــن جــــهــــان غــــرچــــه فــــریــــبدر گــــــذر زیـــــن ربــــــاط مــــــردم خــــــوار
کــــلـــبــــه ای کــــانـــدرو نـــخــــواهـــی مـــانـــدســال عــمـرت چــه ده چــه صــد چــه هـزار
رخـــت بــــرگـــیـــر ازیـــن خـــراب کـــه هـــســـتبـــــام ســـــوراخ و ابـــــر طـــــوفـــــان بـــــار
از ورای خــــــــرد مـــــــگــــــــوی ســــــــخــــــــنوز فــــــرود فــــــلـــــک مـــــجــــــوی قـــــرار
خـــویـــشـــتــــن را بــــه زیـــر پــــی بــــســـپــــرچــون ســپــردی بــه دسـت حــق بــســپــار
بـــــــود بـــــــگــــــذار زان کــــــه در ره فــــــقــــــرتـــن حـــصــارســـت و بـــود قــفــل حـــصــار
نـــــشـــــود در گـــــشـــــاده تـــــا تـــــو بــــــه دمبـــــر نــــیــــاری ز قــــفـــــل و پـــــره دمــــار
بــــــود تـــــو شـــــرع بــــــر تـــــوانـــــد داشـــــتزان کـــه آن روشـــنــســـت و بـــود تـــو تـــار
دیــــن نـــــیـــــایــــد بـــــه دســـــت تـــــابـــــودتبـــر یــمــیــن و یــســـار یــمــیــن و یــســـار
نـــه فــــقـــیـــری چــــو دیـــن بــــه دنـــیـــا کـــردمــــر تـــــرا پـــــایــــمــــزد و دســــت افــــزار
نــه فـــقـــیــهــی چـــو حـــرص و شـــهــوت کـــردمــــر تـــــرا فــــرع جـــــوی و اصـــــل گــــذار
ره رهـــــــــا کــــــــــرده ای از آنـــــــــی گــــــــــمعــــز نــــدانــــســــتــــه ای از آنـــی خــــوار
مــشــک و پــشــکــت یـکــیـســت تــا تــو هـمـینـــــــاک ده را نــــــدانــــــی از عـــــــطـــــــار
دل بــــه صـــد پــــاره هـــمـــچــــو نـــاری از آنـــکخـــلـــق را ســـر شـــمـــرده ای چــــو انـــار
کـــــــار اگــــــر رنــــــگ و بـــــــوی دارد و بـــــــسحــــبـــــذا چـــــیــــن و فــــرخــــا فــــرخــــار
دعـــــوی دل مــــکــــن کــــه جـــــز غــــم حـــــقنــــــــبــــــــود در حــــــــریـــــــم دل دیـــــــار
ده بـــــــــود آن نـــــــــه دل کـــــــــه انـــــــــدر ویگـــاو و خـــر بــــاشـــد و ضـــیـــاع و عـــقـــار
نــــیــــســـــت انـــــدر نــــگـــــارخـــــانــــه امـــــرصــــورت و نــــقــــش مــــومــــن و کــــفــــار
زان کـــــه در قـــــعـــــر بــــــحــــــرالـــــاالـــــلـــــهلــا نــهــنــگــی ســـت کــفــر و دیــن او بـــار
چـــــه روی بــــــا کـــــلـــــاه بــــــر مـــــنـــــبــــــرچـــــه شـــــوی بـــــا زکـــــام در گـــــلـــــزار
تـــــر مــــزاجـــــی مــــگـــــرد در ســـــقـــــلــــابخــــشـــک مـــغـــزی مـــپــــوی در تــــاتــــار
خــــود کــــلــــاه و ســــرت حــــجــــاب تــــو انــــدچـــه فـــزایـــی تـــو بــــر کـــلـــه دســـتــــار
کـــــلــــه آن گــــه نــــهــــی کــــه در فـــــتـــــدتســـنــگ در کـــفـــش و کــیــک در شـــلــوار
عــــلــــم کــــز تـــــو تـــــرا بـــــنــــســـــتـــــانــــدجـــهـــل از آن عـــلـــم بـــه بــــود صـــدبــــار
آب حـــــیــــوان چـــــو شــــد گــــره در حـــــلــــقزهــر گـــشـــت ار چـــه بـــود نــوش و گـــوار
نـــه بــــدان لـــعـــنـــت ســــت بــــر ابــــلـــیـــسکـــو نـــدانـــد هـــمـــی یــمـــیــن ز یــســـار
بــــل بــــدان لــــعــــنـــت ســــت کــــانـــدر دیـــنعـــلـــم دانـــد بـــه عـــلـــم نـــکـــنـــد کـــار
دوری از عــــلــــم تــــا ز شــــهـــوت و خــــشــــمجـــانــت پـــر پـــیــکــرســت و پـــر پـــیــکــار
نـــبــــرنـــد از تــــو تــــشــــنـــگــــی و کــــنـــنـــدایــن دهـــان گـــنـــده و آن جـــگـــر افـــگـــار
تـــشـــنـــه جـــاه و زر مـــبــــاش کـــه هـــســـتجـــــاه و زر آب پـــــار گـــــیــــن و بـــــحـــــار
کــــی درآیــــد فــــرشـــــتـــــه تـــــا نــــکــــنــــیســــــــگ ز در دور و صــــــــورت از دیــــــــوار
کـــــی در احــــــمـــــد رســــــی در صــــــدیـــــقعـــنـــکـــبــــوتـــی تـــنـــیـــده بــــر در غـــار
پــــــــــرده بــــــــــردار تـــــــــا فـــــــــرود آیـــــــــدهــــودج کــــبـــــریــــا بـــــه صــــفــــه بـــــار
بــــا بــــخــــیـــلـــی مـــجــــوی ره کــــه نـــبــــودهــــیــــچ دیــــنــــار مــــالــــکــــی دیـــن دار
مـــالـــک دیـــن نـــشـــد کـــســـی کـــه نـــشـــداز ســــــر جــــــود مــــــالــــــک دیــــــنــــــار
ســــــرخــــــرویـــــی ز آب جــــــوی مـــــجــــــویزان کــــــه زردنــــــد اهــــــل دریــــــا بـــــــار
گــــر چـــــه از مــــال و گــــنــــدم و یــــونــــجـــــههــم خـــزیــنــه ت پـــرســـت و هــم انــبـــار
بــــس تــــفـــاخـــر مـــکـــن کـــه انـــدر حــــشـــرگـــنــدمـــت گـــژدمــســـت و مـــالـــت مـــار
مــــال دادی بـــــه بـــــاد چــــون تـــــو هــــمــــیگــل بـــه گــوهــری خــری و خــر بــه خــیــار
دولـــــــــت آن را مـــــــــدان کـــــــــه دادنــــــــدتبـــیــش از ابـــنــای جـــنــس اســتـــظــهــار
تــــــا تــــــو را یـــــار دولـــــتــــــســــــت نـــــه ایدر جـــــــهــــــان خـــــــدای دولــــــت یــــــار
چــــون تــــرا از تــــو پـــــاک بـــــســــتــــانــــنــــددولــــت آن دولـــتــــســــت و کــــار آن کــــار
چـــون دو گـــیـــتـــی دو نـــعـــل پـــای تـــو شـــدبـــــر ســـــر کـــــوی هـــــر دو را بـــــگـــــذار
در طـــــــریـــــــق رســــــــول دســــــــت آویـــــــزبـــــر بــــســــاط خــــدای پــــای افــــشــــار
پـــاک شــو بـــر ســـپـــهــر هــمــچـــو مــســیــحگــشــتـــه از جـــان و عــقــل و تـــن بـــیــزار
هـــمـــچــــو نـــمـــرود قــــصــــد چــــرخ مـــکــــنبـــــا دوتـــــا کـــــرکـــــس و دوتـــــا مـــــردار
کـــــز دو بـــــال ســـــریــــش کـــــرده نـــــشـــــدهـــــیــــچ طـــــرار جـــــعـــــفـــــر طـــــیــــار
عـــــقـــــل در کـــــوی عـــــشـــــق ره نـــــبــــــردتــــو از آن کـــور چــــشـــم چـــشـــم مـــدار
کــــانـــدر اقــــلـــیـــم عــــشــــق بــــی کـــارنـــدعـــــقــــلــــهــــای تـــــهــــی رو پـــــر کــــار
کــی تـــوان گــفــت ســـر عـــشـــق بـــه عـــقــلکـی تــوان ســفــت ســنـگ خــاره بــه خــار
گـــر نــخـــواهــی کـــه بـــر تـــو خـــنــدد خـــلـــقنـــــقـــــد خــــــوارزم در عــــــراق مـــــیـــــار
راه تـــــوحـــــیــــد را بـــــه عـــــقـــــل مــــپـــــویدیــــــده روح را بـــــــه خـــــــار مــــــخـــــــار
زان کـــــه کـــــردســـــت قـــــهــــر الـــــاالــــلــــهعـــــقـــــل را بـــــر دو شـــــاخ لـــــا بـــــردار
بـــــه خـــــدای ار کـــــســـــی تـــــوانـــــد بــــــودبــــــی خــــــدا از خــــــدای بــــــرخــــــوردار
هـــــر کـــــه از چـــــوب مـــــرکـــــبـــــی ســـــازدمـــرکــــب آســــوده دان و مـــانـــده ســــوار
نـــــشـــــود دل چـــــو تـــــیــــر تـــــا نــــشـــــویبــــی زبــــان چــــون دهــــانــــه ســــوفــــار
تـــــا زبـــــانــــت خـــــمــــش نــــشـــــد از قــــولنــــدهــــد بـــــار نــــطـــــقــــت ایــــزد بـــــار
تــــــا ز اول خــــــمـــــش نـــــشــــــد مــــــریـــــمدر نـــیـــامــــد مــــســــیـــح در گــــفــــتــــار
گـــــرت بــــــایـــــد کــــــه مـــــرکــــــزی گـــــردیزیـــــــر ایــــــن چـــــــرخ دایـــــــره کـــــــردار
پــــــای بــــــر جــــــای بــــــاش و ســـــرگـــــردانچــــون ســــکــــون و تـــــحــــرک پـــــرگــــار
در هــــوای زمــــانــــه مــــرغـــــی نــــیــــســـــتچــــمـــن عـــشـــق را چـــو بــــوتــــیـــمـــار
زو کــــــــس آواز او بـــــــــنــــــــشــــــــنــــــــودیگــــر نـــبــــودی مـــیـــان تــــهـــی مـــزمـــار
قــــــایــــــد و ســــــایــــــق صــــــراط الــــــلــــــهبـــــه ز قــــرآن مــــدان و بـــــه ز اخـــــبـــــار
جــــز بــــه دســـت و دل مـــحـــمـــد نـــیـــســـتحــــــل و عــــــقـــــد خــــــزانـــــه اســــــرار
چـــــون دلـــــت بــــــر ز نـــــور احـــــمـــــد بـــــودبـــه یـــقـــیـــن دان کـــه ایـــمـــنـــی از نـــار
خــــود بــــه صــــورت نـــگـــر کــــه آمـــنـــه بــــودصــــــدف در احـــــــمــــــد مــــــخــــــتـــــــار
ای بـــــه دیــــدار فــــتـــــنــــه چـــــون طـــــاووسوی بـــه گـــفـــتـــار غـــره چـــون کـــفـــتـــار
عــــالـــمـــت غــــافــــلـــســــت و تــــو غــــافـــلخـــفــتـــه را خـــفــتـــه کــی کــنــد بـــیــدار
هــــمـــــه زنـــــهـــــار خـــــوار دیــــن تـــــو انـــــددیـــن بــــه زنــــهـــارشــــان مــــده زنـــهـــار
غـــــول بـــــاشـــــد نــــه عـــــالــــم آنــــکـــــه ازوبـــشـــنــوی گـــفـــت و نـــشـــنــوی کـــردار
بـــر خـــود آنـــرا کـــه پـــادشـــاهـــی نـــیــســـتبـــر گـــیـــاهـــیـــش پـــادشـــا مـــشـــمـــار
افــــســــری کآن نــــه دیـــن نــــهــــد بــــر ســــرخــواهـش افــســر شــمـار و خــواه افــســار
بـــــاش وقــــت مــــعــــاشـــــرت بـــــا خـــــلــــقهـــمـــچــــو عـــفـــو خــــدای پــــذرفـــتــــار
هـــــر چـــــه نـــــز راه دیـــــن خـــــوری و بــــــریدر شـــــمــــارت کــــنــــنــــد روز شـــــمــــار
بــــــــــره و مــــــــــرغ را بــــــــــدان ره کــــــــــشکـــه بــــه انـــســــان رســـنـــد در مـــقـــدار
جــــز بــــدیـــن ظـــلـــم بــــاشـــد ار بــــکـــشـــدبـــــی نــــمــــازی مــــســــبـــــحــــی را زار
نـــکـــنـــد عــــشــــق نـــفــــس زنـــده قــــبــــولنـــکــــنـــد بــــاز مــــوش مــــرده شــــکــــار
راه عـــــشــــــاق کـــــســــــپــــــرد عـــــاشـــــقآه بـــــیــــمــــار کــــشــــنــــود بـــــیــــمــــار
از ره ذوق عــــــشــــــق بــــــشــــــنــــــاســــــیآه مــــــوســــــا ز راه مـــــوســــــیـــــقــــــار
بـــــیــــخ کآنــــرا نــــشــــانــــد خـــــرســــنــــدیشـــــــاخ او بـــــــی نـــــــیـــــــاز آرد بــــــــار
عــــاشـــــقــــان را ز عــــشــــق نــــبـــــود رنــــجدیـــــدگــــــان را ز نــــــور نــــــبــــــود نــــــار
جـــان عـــاشـــق نـــتــــرســـد از شـــمـــشـــیـــرمــرغ مــحـــبـــوس نــشــکــهــد ز اشــجـــار
زان کــــه بــــر دســــت عــــشــــق بــــازانــــنــــدمـــلـــک الـــمــوت گـــشـــتـــه در مـــنــقـــار
گــــر شـــــعــــار تـــــو شـــــعــــر آمــــده شـــــرعچــــکــــنــــی صــــبــــح کــــاذب اشــــعــــار
روی بـــــنــــمـــــود صـــــبـــــح صـــــادق شـــــرعخـــاک زن بـــر جـــمــال شـــعـــر و شـــعـــار
بــــــر ســــــر دار دان ســــــر ســــــرهــــــنــــــگدر بـــــن چـــــاه بـــــیــــن تـــــن بـــــنـــــدار
تـــــا نـــــه بـــــس روزگـــــار خـــــواهـــــی دیـــــدهــم ســپـــه مــرده هــم ســپـــهــســـالــار
وارهـــان خــــویـــش را کــــه وارســــتــــه ســــتخــــر وحــــشـــی ز نـــشـــتــــر بــــیـــطـــار
هــیــچ بـــی چـــشـــم دیــدی از ســـر عـــشـــقطـــــالـــــب شـــــمــــع زیــــر و آیــــنــــه دار
بـــــهــــر مـــــشـــــتـــــی مـــــهــــوس رعـــــنــــارنـــج بــــر جــــان و دیـــن و دل مـــگــــمـــار
ای تــــوانــــگــــر بــــه کــــنــــج خــــرســــنــــدیزیــن بـــخـــیــلـــان کـــنـــاره گـــیـــر کـــنـــار
یـــــک زمـــــان زیــــن خـــــســـــان نـــــامـــــوزوناز پــــی ســــخــــتــــن تــــو بــــا مـــعـــیـــار
ریــش و دامـــن بـــه دســـتـــشـــان چـــه دهـــیچـــون نــه ای خــصــم و نــه پـــذیــر رفــتـــار
خــــواجـــــگــــان بـــــوده انــــد پـــــیــــش از مــــادر عــطــا ســخــت مــهـر و ســســت مـهـار
ایـــن نـــجــــیـــبــــان وقــــت مــــا هـــمــــه بــــازراح خـــــوارنــــد مـــــســـــتـــــراح انــــبـــــار
جـــمــلــه از بـــخــل و مــبـــخــلــی ســرمــســتهــمـــه از شـــر و نـــاکـــســـی هــشـــیــار
ای ســــنــــایـــی ازیـــن ســــگــــان بــــگــــریــــزگـــوشـــه ای گــیــر ازیــن جـــهــان هــمــوار
زیـــن چـــنـــیــن خـــواجـــگـــان بـــی مـــعـــنـــیرد افـــــلـــــاک و گـــــفـــــت بـــــی کـــــردار
دامــــن عــــافــــیــــت بـــــگــــیــــر و بـــــپـــــوشمــــــر گــــــریــــــبــــــان آز را رخــــــســــــار
مــــیــــوه ای کــــان بـــــه تـــــیــــر مــــاه رســــدچـــــــــه طــــــــمــــــــع داری از مــــــــه آزار
دل ازیـــــنــــــان بــــــبــــــر کــــــه بــــــی دریــــــانـــکـــشـــد بــــار گـــیـــر چــــوبــــیـــن بــــار
هــمــچـــنــیــن در ســـرای حـــکـــمـــت و شـــرعآدمــــی ســــیــــر بـــــاش و مــــردم ســــار
هـــان و هـــان تــــا تـــرا چـــو خـــود نـــکـــنـــنـــدمــــشــــتــــی ابــــلــــیــــس ریــــزه طــــرار
چـــون تــــو از خـــمـــر هـــیـــچ کـــس نـــخـــوریکـــــی تـــــرا درد ســـــر دهـــــد خـــــمـــــار
طــــیــــره چـــــون گــــردی و فــــســــرده و کــــجطـــــیــــره از طـــــیــــر گــــرد و از طـــــیــــار
نــشـــود شـــســـتـــه جـــز بـــه بـــی طــمــعــینـــقــــشــــهـــای گــــشــــاد نـــامـــه عــــار
مـــلـــک دنـــیـــا مـــجـــوی و حـــکـــمـــت جـــویزان کــه ایــن انــدکـــســـت و آن بـــســـیــار
خـــــدمـــــتــــــی کـــــز تــــــو در وجــــــود آمـــــدهـــم ثـــنـــاگـــوی و هـــم گـــنـــه پــــنـــدار
در طـــــریــــقـــــت هــــمــــیــــن دو بـــــایــــد ورداول الــــحــــمـــد و آخــــر اســــتــــغــــفــــار
گــــــر ســــــنـــــایـــــی ز یـــــار نـــــاهـــــمـــــوارگــــلــــه ای کــــرد ازو شــــگــــفــــت مـــدار
آبـــــرا بــــیــــن کــــه چــــون هــــمــــی نــــالــــدهـــردم از هـــمــــنـــشــــیـــن نـــاهـــمـــوار
بـــر زمــیــن مــســت هــمــچــو مــن بــنــشــیــنتــــا ســــمـــایـــی شـــوی ســـنـــایـــی وار
***
ای دل از عــقــبـــات بــایــد دســت از دنــیــا بــدارپـاکـبـازی پـیشـه گـیـر و راه دین کـن اخـتـیـار
تخت و تاج و ملک و هستی جمله را در هم شکننقش و مهر نیستـی و مفلسی بـر جـان نگار
پــای بــر دنـیـا نـه و بــر دوز چـشـم از نـام و نـنـگدسـت بـر عقبـا زن و بـر بـنده راه فخـر و عـار
طــــلــــب ای عــــاشــــقــــان خــــوش رفــــتــــارطــــرب ای شــــاهـــدان شــــیـــریـــن کــــار
تـــــا کــــی از خـــــانــــه هــــیــــن ره صــــحـــــراتـــا کـــی از کـــعـــبـــه هـــیـــن در خـــمـــار
زیـــن ســــپــــس دســـت مـــا و دامـــن دوســـتبـــعـــد از ایــن گـــوش مــا و حـــلـــقـــه یــار
در جــــــهــــــان شــــــاهــــــدی و مــــــا فــــــارغدر قــــدح جــــرعــــه ای و مـــا هـــشــــیـــار
خـــــیـــــز تـــــا ز آب روی بـــــنـــــشـــــانـــــیـــــمگـــــــرد ایــــــن خـــــــاک تـــــــوده غـــــــدار
پـــــس بـــــه جـــــاروب «لــــا» فـــــرو روبـــــیــــمکــــوکـــــب از صـــــحـــــن گــــنــــبـــــد دوار
تــــرکــــتــــازی کــــنــــیـــم و در شــــکــــنــــیـــمنـــــفــــــس رنـــــگــــــی مـــــزاج را بــــــازار
وز پـــــی آنـــــکـــــه تـــــا تـــــمـــــام شـــــویــــمپـــــای بـــــر ســـــر نــــهــــیــــم دایــــره وار
تـــــا ز خــــود بـــــشــــنــــود نــــه از مــــن و تــــولــــمـــن الــــمــــلــــک واحــــد الــــقــــهـــار
ای هــــــواهــــــای تــــــو هــــــوا انــــــگــــــیـــــزوی خــــــــدایــــــــان تـــــــــو خــــــــدای آزار
قـــفــــس تــــنـــگ چــــرخ و طــــبــــع و حــــواسپـــر و بـــالـــت گـــســـســـت از بـــن و بـــار
گــــرت بــــایــــد کــــزیــــن قــــفــــس بــــرهــــیبــــاز ده وام هـــفــــت و پــــنـــج و چــــهـــار
آفــــــریـــــنـــــش نـــــثــــــار فـــــرق تــــــو انـــــدبـــر مــچـــیــن خـــون خـــســان ز راه نــثـــار
چـــــرخ و اجــــــرام ســـــاکـــــنـــــان تــــــو انـــــدتــــو از ایــــشــــان طــــمــــع مــــدار مــــدار
حــــلــــقــــه در گــــوش چــــرخ و انـــجــــم کــــنتــــا دهـــنــــدت بــــه بــــنــــدگــــی اقــــرار
ورنــــه بـــــر چـــــارســـــوی کــــون و فــــســـــادگـــاه بــــیـــمـــار بــــیـــن و گـــه تــــیـــمـــار
گـــــاهـــــت انـــــدر مـــــزارعــــــت فـــــکـــــنـــــدجــــرم کـــیـــوان چـــو خـــوک در شـــد یـــار
گــــــه کــــــنــــــد اورمــــــزدت از ســــــر زهــــــدزیــن جـــهــان ســیــر و زان جــهــان نــاهــار
گــــاه بــــر بــــنــــددت بــــه تــــهـــمــــت تــــیـــغدســــت بـــــهــــرام چـــــون قــــلــــم زنــــار
گــــاه مــــهــــرت نــــمــــایــــد از ســـــر کــــیــــنمــــــر تــــــرا در خــــــیــــــال زر عــــــیــــــار
گــــــاه نــــــاهــــــیـــــد لــــــولــــــی رعــــــنــــــاکــــنــــدت بـــــاد ســــار و بــــاده گــــســــار
گــــه کــــنـــد تــــیـــر چــــرخــــت از ســــر امـــنچـــون کــمــان گــوشــه کــشـــتـــه و زه وار
گـــــه کـــــنــــد مـــــاه نــــقـــــشـــــت انــــدر دلدر خــــزر هـــنـــدو در حــــبــــش بــــلـــغـــار
چـون زنـان تـا کـی نـشـینـی بـر امـید رنـگ و بـویهـمــت انـدر راه بــنـد و گــام زن مــردانـه وار
عـالـم سـفـلـی نـه جـای تــسـت زیـنـجـا بــر گـذرجـهـد آن کـن تـا کـنـی در عـالـم عـلـوی قـرار
تــا نـگــردی فــانـی از اوصــاف ایـن ثــانـی ســقــربــی نـیـازی را نـبـیـنـی در بــهـشـت کـردگـار
گـــر چــــو بــــوذر آرزوی تــــاج داری روز حــــشـــربــاش چــون مـنـصــور حــلـاج انـتــظـار دار دار
از حـدیـث عـشـق جـانـبــازان مـزن بــر خـیـره لـافتـا تـو اندر بـند عشق خویش بـاشی استـوار
بــاطـن تــو کـی کـنـد بــر مـرکـب شـاهـان ســفـرتــا نـگـردد رای تــو بــر مـرکـب هـمـت سـوار
ای بـــرادر روی نـــنـــمـــایـــد عـــروس دیـــن تـــراتـا هوای نـفـس تـو در راه دین شـد ره سـپـار
چــشـم آن نـادان کـه عـشـق آورد بــر رنـگ صـدفوالـلـه ار دیـدش رسـد هـرگـز بـه در شـاه وار
تــا تــو مـرد صـورتــی از خــود نـبــیـنـی راســتــیمرد معنی باش و گام از هفت گردون در گذار
از پـی یـک مـه کـه بــرگ گـل دمـد بــر وی هـمـیگرمی و سردی کشد در بـاغها یک سال خـار
گــر غـــم دیــن داردت رو تـــوتـــیــای دیــده ســـازگــرد نــعــل مــرکــب ایــن افــتــخــار روزگــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.