ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای بــی ســبــبــی از بــر مـا رفــتــه بــه آزاروی مــانــده ز آزار تـــو مــا ســوخــتـــه و زار
دل بــرده و بــگـمـاشـتـه بــر سـیـنـه مـا غـمگـل بــرده و بــگـذاشــتــه بــر دیـده مـا خــار
مـا در طـلـب زلـف تـو چـون زلـف تـو پــیـچـانما در هوس چـشم تـو چون چـشم تـو بـیمار
تــو فـارغ و مـا از دل خــود بــیـهـده پــرســانکـای دل تـو چـه گـویی کـه ز مـا یاد کـنـد یار
بــی تــابــش روی تــو دل مــا هـمـی از رنـجنـی پـای ز سـر دانـد و نی کـفـش ز دسـتـار
ای بـوی تـو بـا خـوی تـو هم آتـش و هم عودوی مـوی تـو بـا روی تـو هم مـهره و هم مـار
از خـنده جـهان سـازی و از غـمزه جـهانسـوزدر صــلـح دلـاویـزی و در جــنـگ جــگــرخــوار
هستیست دهان تو سوی عقل کم ازینستپـودیسـت مـیـان تـو سـوی و هـم کـم از تـار
در لطـف لبـان تـو لطـیفـی سـت سـتـمکـشوز قـهر مـیان تـو ضـعـیفـی سـت سـتـمـکـار
در روزه چــو از روی تــو مــا روزه گــرفــتــیــمای عــیــد رهــی عــیــد فــراز آمــده زنــهــار
در روزه چــو بــی روزه بــنـگـذاشــتــه ایـمـاناکـنـون کـه در عـیدسـت بـی عـیدی مـگـذار
مــا خــود ز تــو ایـن چــشــم نـداریـم ازیـراکتـــرکــی تــو و هــرگــز نــبـــود تــرک وفــادار
بــا ایـن هـمـه مـا را بـه ازیـن داشـت تـوانـیپــنـهـان ز خــوی تــرکــی مـا را بــه ازیـن دار
یک دم چـو دهان بـاش لطیفی که کشـد زوریک ره چـو میان بـاش نحـیفـی که کشـد بـار
بــســپــار هــمــه زنــگ بــه پــالــونــه آهــنبـــگـــذار هــمــه رنــگ بـــه پـــالــوده بـــازار
از چــنـگ مــیـازار دو گــلــنــار ســمــن بــویاز زهــر مــیــالــای دو یــاقـــوت شـــکــربـــار
کـان پــیـکـر رخـشـنـده تـر از جـرم دو پــیـکـرحـقـا کـه دریـغـسـت بـه خـوی بــد و پـیـکـار
مــا آن تـــویــیــم و دل و جـــان آن تـــو مــا راخواهی سوی منبر برو خواهی به سوی دار
تــا کــیـســت دل مـا کــه ازو گــردی راضــییــا کــیــســت تـــن مــا کــه ازو گــیــری آزار
تــرکــانــه یــکــی آتــش از لــطــف بــرافــروزدر بــنـگـه مـا زن نـه گـنـه مـان نـه گـنـه کـار
مــا را ز فــراق تــو خــرد هـیـچ نـمـانـدســتایـن بــی خـردیـهـا هـمـه مـعـذور هـمـی دار
در عــذر پــذیــرفــتــن و بــر عــیــب نــدیــدنبــنـگـر سـوی سـلـطـان نـکـو خـوی نـکـوکـار
بــهـرامـشـه آنـشـه کـه ز بــهـر شـرف و عـزبـــهــرام فــلــک بـــر در او کــدیــه زنــد بـــار
آن شــاه کـر گـر عــیـب گـنـه کــار نـپــوشــدخـود را شـمرد سـوی خـود و خـلق گـنه کـار
شـــاهــان جـــهــان را ز جـــلـــال و هــنــر اومدحـت همه محـنت شد وافسر همه افسار
شـیریسـت تـو گـویی بـه گـه رزم و گـه صـیدشـیدیسـت تـو گـویی بـه گـه بـزم و گـه بـار
بـر سـایه پـیـکـانـش بـرد سـجـده ز بـس عـزشـیـر سـیـه و پــیـل سـپـیـد از صـف پـیـکـار
شـه بـوده درین ملـک و سـنایی نه و بـخ بـخکــاقــبـــال رســانــیــد ســزا را بــه ســزاوار
ایــــن زاده تـــــایــــیــــد بـــــرآورده حـــــق راای چــرخ نــکــوپــرور و ای بـــخــت نــکــودارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.