ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح یوسف بن حدادی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
نـیـســت عــشــق لـایـزالـی را در آن دل هـیـچ کـارکـو هنوز انـدر صـفـات خـویش مـانـدسـت اسـتـوار
تـا بــوی در زیـر بــار حـلـق و خـلـق و جـلـق و دلـقپـــرده داران کــی دهــنــدت بـــار بـــر درگــاه یــار
تــا تــو مـرد صــورتــی از خــود نـبــیـنـی راســتــیمـرد مـعـنی بـاش و گـام از هر دو کـشـور در گـذار
بـــنــده فــضــل خـــداونــدیــســـت و آزاد از هــمــهنــه عــبــای خــویـش دانــد نـه قــبــای شــهـریـار
هیچ کـس را نـامـدسـت از دوسـتـان در راه عـشـقبــی زوال مـلـک صــورت مـلـک مـعــنـی در کــنـار
صــدهــزاران کــیـســه ســودایـیـان در راه عــشــقاز پــی ایـن کــیــمــیــا خــالــی شــد از زر عــیــار
هـر کـه در مـیـدان عــشــق نـیـکـوان گـامـی نـهـادچــار تــکــبــیـری کــنــد بــر ذات او لــیـل و نــهــار
و آنـکــه او انــدر شــکــر ریـز بــتــان شــادی نـکــرددان کــه روز مـرگ ایـشــان هـم نـگـردد ســوگـوار
طـــلــعـــت زیــبـــا نــداری لـــاف مــه رویــی مــزنعـــدت عـــدت نــداری دل ز شـــاهــان بـــر مــدار
طـیـلـسـان مـوسـی ونـعـلـیـن هـارونـت چــه سـودچــون بــه زیــر یـک ردا فــرعــون داری صــد هــزار
رو کـه در بــنـد صـفـات و صـورت خــویـشــی هـنـوزبــر سـوی تـو عـز مـنـبــر خـوشـتـرسـت از ذل دار
ای بــــرآورده ز راه قــــدرت و تــــقــــدیـــر و قـــهـــرزخــم حــکــم لــاابــالــیـت از هـمـه جــانـهـا دمـار
عــالـمـی در بــادیـه قــهـر تــو ســرگــردان شــدنـدتــا کــه یــابــد بــر در کــعــبــه قــبــولــت بــر بــار
هــرکــجــا حــکــم تــو آمــد پــای بــنــد آورد جــبــرهـر کـجــا قــهـر تــو آمـد ســر فــرو بــرد اخــتــیـار
یـارب ار فــانــی کــنــی مــا را بــه تــیـغ دوســتــیمـر فـرشــتــه مـرگ را بــا مـا نـبــاشـد هـیـچ کـار
مــهــر ذات تــســت یــارب دوســتــان را اعــتــقــادیاد فـضـل تـسـت یارب غـمـکـشـان را غـمـگـسـار
دسـت مـایـه بـنـدگـانـت گـنـج خـانـه فـضـل تـسـتکـــیــســـه امـــیــد از آن دو زد هــمــی امــیــدوار
آب و گـــل را زهــره مــهــر تـــو کـــی بـــودی اگـــرهـم ز لـطـف خــود نـکـردی در از لـشـان اخــتــیـار
دوسـتــان حــضـرتــت را تــا چــو تــو سـاقـی بــویهسـت یکـسـان نزد ایشـان نوش نحـل و زهر مار
هـر کـه از جـام تــو روزی شـربــت شـوق تـو خـوردچــون نــرانــد آن شــراب ار دانــد آن رنــج خــمــار
کیسـت آنکو سـاعتـی در بـحـر مهرت غوطـه خـوردکـش بـدسـت از آتـش شـوق تـو یکـسـاعـت قـرار
هـرکـه او نـام از تـو جـوید ایمـنـسـت از نـام و نـنـگهر که او فـخـر از تـو آرد فـارغـسـت از فـخـر و عـار
هــر کــه از درگــاه عــزت یــافــت تــوقــیــع قــبــولپـیـش درگـاهـش کـمـر بــنـدد بـه خـدمـت روزگـار
کـیـسـت آنـکـو عـز خـویـش از خـاک درگـاه تــو دیـدکوشـد اندر صـدر دین در چـشـم کـس یک روزخـار
چــون جــمــال گــوهــر حــدادیــان یـوســف کــه زدپــتــک حــجــت بـــر ســر اعــدای دیــن حــدادوار
آن که چون در درس و مجلس دم زند در علم و دینچــون دم آخــر نــیـابــی در هـمــه گــیـتــیـش یـار
آن ز تــرفـیـه و صــیـانـت مـلـک را خــیـرات بــخــشو آن ز تــوجــیـه و دیـانـت شـرع را انـدیـشـه خـوار
پــــیـــشــــوا و واعـــظ دیـــن مـــحــــمـــد کـــز ورعسـنـت هـمـنـام خـود را هـسـت دایـم جـانـسـپـار
گــر نــبــودی بــاغ رایــش را نــهــالــی بــس قــویایـن چـنـیـن شـاخـی ازو پـیـدا نـگـشـتـی در دیـار
آنــکــه خــاک تــیـره را بــر چــرخ فــضــل آمــد بــدوکز چنان چرخی چنین خورشید دین گشت آشکار
گــر ز چــرخ آســمــان آمــد زمــســتــانـی چــنـیـنبــنـگــر از چــرخ زمـیـن انـدر زمــســتــان نـوبــهـار
ور ز چـــرخ آســـمـــان آیـــد ســـحـــاب بـــرف ریـــزآمـــد از چـــرخ زمـــیـــن دریـــای مـــرواریـــد بــــار
هـر کـسـی جــزوی امـامـت نـیـز دعـوی مـی کـنـدلـیک پـنـهان نیسـت شـاه ذوالـفـقـار از ذوالـخـمـار
فـــتـــویــی کـــز خـــانـــه حـــدادیـــان آمـــد بـــروننـــص قـــرآن دارد آنـــرا از درســـتـــی اســـتــــوار
هیچ جـاهل در جهان مفتـی نگشتـه ست از لبـاسهیچ گنگ اندر جـهان شاعر نگشتـه ست از شعار
خود گرفتـم هر کسی بـرداشت چـوبـی چـون کلیممـعـجــزی بــاری بــبــایـد تــا شــود آن چــوب مـار
دور مـشــتــی مـدعــی نـامـعــنـوی انـدر گـذشــتدور دور یـوســف ســت ای پــادشــا پــایــنــده دار
لـفـظ شـیـریـنـش غـذای جــان مـا شــد بــهـر آنـکگــر غــذای تــن شــدی بــی زور مـانـدی روزه دار
از چـنـین شـاخـی چـنین بـاری پـدید آمـد بـه شـهرپـس درخـت گـل چـه آرد جـز گـل خـوشـبـوی بــار
احـمـد مـحـمـود خـصـلـت خـواجــه ای کـامـروز کـرداز ســخــن چــشــم عـدوی احــمـد مـخــتــار تــار
در چـنین مـجـلـس کـه او کـردسـت آنـک کـرده انـدجــبــرئیـل از ســدره و حــوران ز کــنـگـرهـا نـظــار
از پـــی ایــن تـــهــنــیــت را عـــامــلــان آســـمــاناخــتــران ثــابــت آرنــد انــدریـن مــجــلــس نــثــار
زیـب مـعــنـی بــایـدت ایـنـک شــنـیـدی ای پــســرنـقـش مـانـی بــایـدت رو مـعـتـکـف شـو در بــهـار
چــشـم آن نـادان کـه عـشــق آورد بــر رنـگ صـدفبــالــلـه ار دیـدش رســد هـرگــز بــه در شــاهـوار
قـد و مـنـظــر چــنـگـری بــنـگـر کـه در عــلـم نـظــرجـان خـصـمـان را هـمـی چـون دارد انـدر اضـطـرار
هر که مردسـت او بـود در جـستـجـو معنی پـرستهر که زن طبـعسـت خـود ماندست در رنگ و نگار
کــار صــدق و مــعــنــی بـــوبـــکــر دارد در جــهــانورنـه در هـر کـوی بـوبــکـرسـت و در هـر کـوه غـار
کـــار کـــردار عــــلـــی دارد وگـــرنـــه روز جــــنـــگهـیـچ کــاری نـایـد از نـقــش عــلـی و ذوالـفــقــار
ای چــو آتــش در بــلـنـدی وی چــو آب انـدر صــفــاوی چـو بـاد انـدر لـطـافـت وی چـو خـاک اندر وقـار
اینهمـه حـشـمـت ز یک تـاثـیر صـبـح بـخـت تـسـتبـــاش تــا خــورشــیــد اقــبـــالــت بـــرآرد روزگــار
تــا بــبــیـنــی کــز بــرای عــشــق خــاک درگــهـتچـرخ چـون پـیشـت کـمـر بـندد بـه رسـم افـتـخـار
نـیـز دولـت را بــســی شــادی نـبــایـد کـرد از آنـکهـر کــه بــالــا زود گــیـرد زود مــیـرد چــون شــرار
قـــطـــره آبـــی کـــه آن را از هـــوا گـــیــرد صـــدفروزگـــــار آن را تـــــوانــــد کـــــرد در شـــــاهــــوار
بـستـر از خار و خسک ساز ای پـسر اکنون چـو گلتـا چـو دسـتـنـبـوی بـر دسـت شـهـان گـیری قـرار
روزهـا چــشـم و چــراغ عـالـمـی گـردد چـو شـمـعهـر کــه پــیـمـایـد ز دیـده قــامـت شــبــهـای تــار
از پــی یـک مـه کـه بــرگ گـل دمـد بــر وی هـمـیگـرمـی و سـردی کـشـد در بـاغـهـا یـکـسـال خـار
تـا بـهشـت و چـرخ بـاشـد نزد عالم هشـت و هفتتـا حـواس و طـبـع بــاشـد پـیـش دانـا پـنـج و چـار
یـمـن بــادت بــر یـســار و یـســر بــادت بــر یـمـیـندانـشـت جــفـت یـمـیـن و دولـتــت جـفـت یـسـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.