ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه ابو نصر منصور سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تـــا چـــرخ بـــرگــشـــاد گـــریــبـــان نــوبـــهــاراز لــالــه بــســت دامــن کــهـپــایـه هــا ازار
چـــونــان نــمــود کــل اثـــیــری اثـــر بـــه کــوهکـاجــزای او گـرفــت هـمـه طــرف جــویـبــار
از اعـــتـــدال و تـــقـــویــت طـــبـــع او ز خـــاکصــد بــرگ گـل بــزاد ز یـک نـوک تــیـز خــار
اکــنــون کــه پــر ز بــرگ زمــرد شــد از صــبـــاشـاخـی که بـد چـو هیکل افعی تـهی ز بـار
زان مــی کــفــد ز دیــدن او دیـده هــای شــاخکـز خــاصـیـت کـفـد ز زمـرد دو چــشـم مـار
از هــجــر نــالــش آرد بــس بــلــبــل از درخــتبــا وصــل گــل بــرو چــکــنـد نـالـه هـای زار
زایـد هـمـی هـوا بــه لـطـافـت ز سـعـی چــرخآن قـوتــی کـه داد عـنـاصــر بــه کـوهـســار
بـــا آفـــتـــاب اگـــر بـــنــتـــابـــد بـــروز نــجـــمبــیـواســطــه اگــر چــه نــپــایـد بــر آب نــار
گـر بـه سـمـا بـهشـت نهانـسـت تـا بـه حـشـربـی حـشـر چـونکه کرد زمینش پـس آشکار
بـر دشت و بـاغ چـیست پـس از یاسمین و گلگــردون پـــر ســـتـــاره و دریــای پـــر شــرار
گـــلـــزار بـــیــن ســـبـــزه پـــر از آب نــارگـــونکــهــســار بــیــن ز لــالــه پــر از نــار آبـــدار
بــر شـبــه چــنـگ بــاز سـر غـنـچــه هـای گـلبــر شـکـل پــای شـیـر شـده پــنـجـه چـنـار
گــر دشــت خــرمــســت چـــرا گــریــد از فــرازایـن پــرده کـثــیـف لـطـیـف اصــل تــنـد بــار
زیــنــجـــا نــفـــیــر ریــزد ز آنــجـــا نــوای نـــایزینـجـا خـروش عـاشـق و ز آنـجـا نـشـاط یار
خـلـقـی پـر از نـشـاط ز دشـتـی تـهـی ز بــرفطـبــعـی تــهـی ز غـم ز درخـتــان پــر ز بــار
آن لــالــه فــام بـــاده خـــوران زیــر شـــاخ گــلو آن گـلـرخــان نـشــاط کـنـان گـرد لـالـه زار
بــیـخ زمـیـن چــو افـســر شــاهـان پــر از گـهـرشـاخ شجـر چـون گوش عروسـان ز گوشوار
بــر هـر طـرف بـهـشـتـی در هـر بـهـشـت حـوربــر هـر چــمــن کــنـاری و در هـر کــنـار یـار
مـرغـی بــهـر درخــت و چــراغـی بــهـر چــمـنشـاهی بـهـر طـریق و عـروسـی بـهـر کـنـار
گـر چــه ز هـر درخــت خـوشـی دیـد هـر دمـاغور چــه دریـن بــهــار بــهــا یـافــت هــر دیـار
لـیـک از بــهـار خـرمـیـی نـیـسـتــی بــه طـبــعچـون خلق و طبـع خواجـه اگر نیستـی بـهار
مـنـصــوربــن ســعــیـدبــن احــمـد کــه از کــرمچـون نصـرت و سـعـادت و حـمدسـت نامدار
آن کـــز مـــزاج گـــوهــر و تـــاثـــیــر عـــلـــم اوبــر نـه فــلـک چــهـار گـهـر مـی کـنـد نـثــار
آن خواجـه ای که گشت ز تـعجیل جـود خویشچون شخص سل گرفتـه سوال از کفش نزار
یـک فـکـر تــنـد از پــی مـدحـش هـمـه سـخـنیـک مـنـزلـنـد از تــک جــودش هـمـه قــفــار
کرد از تـف سخـاوت خـود همچـو چـوب خـشکدر کــامــهـای خــلــق زبــانــهـای افــتــخــار
چـشـمـی کـه نـشـر سـیرت او بـینـد از مـدیـحآن چـشـم ایمـنـسـت بـهر حـال از انـتـشـار
گـر بــنـگـرد بــه خـشـم سـوی چــرخ و آفـتــابدر سـاعـتــی دو لـیـل بــخــیـزد ز یـک نـهـار
ای دایــره نــجـــات ز جـــود تـــو مــســـتـــدیــروی مــرکــز حــیـات ز عــون تــو مــســتــدار
رویـی کـه یـافــت گـرد ســتــانـه درت ز لـطــفهرگز شـکـن نگیرد چـون پـشـت سـوسـمار
خـاکـی کـه یـافـت سـایه حـزم تـو زان سـپـساز بـــاد کـــوه کـــن نــبـــرد در هــوا غـــبـــار
آبــی کـه یـافـت آتــش عـزمـت کـنـد چـو وهـمدر نـیـم لــحــظــه چــنـبــر افــلــاک را گــذار
هــرگــز ســـپـــاه مــرگ نــیــابـــد بـــدو ظــفــرآن کـس کـه دارد از عـلـم و عـلـم تـو حـصـار
مدحـسـت طـبـع و فعل تـرا سـال و مه خـورششـکـرسـت بــاز عـمـر تـرا روز شـب شـکـار
شـد فـرش پــای قـدر تــو گـردون مـســتــقـیـمشـد غـرق بـحـر دسـت تـو کشـتـی انتـظـار
گـویـی کـه هـســت بــر بــشـره نـزد خــاطـرتآنـهـا کــه در عــروق مــفــاصــل بــود نــثــار
زنـده شـود بـه عـلـم و بـه احـسـانـت هر زمـانآنرا که کشـت بـوالحـسـن از زخـم ذوالفـقار
آخـــر گـــشـــاد تـــیــر عـــلــوم تـــو از عـــلــاجبـر مرگ سـوی شـخـص فـروبـسـت رهگذار
از لطف و بخشش تو چو شمس ای فلک محلوز جـود و بــر یـافـت هـمـه خـلـق بــر و بــار
پـرمـایـه ای چـو گـوهـر و پـر سـایه ای چـو مـاهپس چونکه هست روی عدو از تو همچو قار
نی نی مـه و گـهر چـه خـوانـم تـرا چـو هسـتهر نکتـه صد سپـهر و هر انگشت صد بـحـار
ای چــرخ را بــه بــذل یـمــیـنـت هـمــه یـمـیـنوی خـلـق را بـه جـود یـسـارت هـمـه یسـار
هسـتـم من آن بـلند که گشتـم ز چـرخ پـسـتهسـتـم من آن عـزیز کـه ماندم ز دهر خـوار
از جـــور ایــن زمـــان و زمـــانـــه نـــهـــاد مـــنیک لـحـظـه مـی نیابـد همـچـون زمـین قـرار
از جــهـل عـار بــاشــد حــظــم ازوســت فـخــروز شـعـر فـخــر زایـد قـسـمـم ازوسـت عـار
هـرگـز نـیـافـتــم بــه چــنـیـن شــعـرهـای نـغـزاز هـیـچ رادمـرد بــه صـد شــعـر یـک شـعـار
تــا پــنـجــگـانـه ایـم دهـنـد از دویـســت شـعـرروزی هـزار بــار دو چــشــمـم شـود چــهـار
چــشــمـم هـمـی ســتــاره از آن بــارد از مــژهزیـرا کـه چــون شــبــســت بــرو روزگـار تــار
هستـی سخن چه سود کسی را که نیستـیاز ســر هـمـی بــرآرد هـر ســاعــتــی دمـار
شوخـیسـت مایه طمع اشعار خـوش چـه سودکـامـروز فـرق کـس نـکـنـد افـسـر از فـســار
آنـراســت یـمـن و یـســر کــه بــا قــوت تــمـیـزنـشـنـاسـد او ز جـهـل یمـین خـود از یـسـار
گــر کــارهـا چــنــانـکــه بــبــایـد چــنــان بــدیدر پــسـتـی آب کـی بــدی و در هـوا بــخـار
شـاید کـه خـاکـپـای تـو بـوسـم که خـود تـوییمـداح را بــه جــود و بــه انـصـاف دســتــیـار
مــجــبــور بـــخــت بـــد بـــدم از روی چــاکــریزان مـر تــرا چــو دولـت تــو کــردم اخــتــیـار
نـشــکــفــت اگـر ز روی تــو والـا شــوم از آنـکنـه تـو کـم از مـهی و نه مـن کـمـتـر از خـیار
تــخــمـیـم بــر دهـنـده ز مـدح و ثــنـا و شــکــردر بـوسـتـان عـمر خـود از حـکـمـتـم بـه کـار
در زیــنـــهــار خـــویــش نـــگـــهــدارم از بـــلـــاای خــلـق را بــه عـلـم تــو از مـرگ زیـنـهـار
بـــودم صــبـــور تــا بـــرســیــدم بـــه صــدر تــوگــر چــه ز خــلــق بــود روان و دلــم فــگــار
آری بـــه زخــم مــاری ابـــوبـــکــر صــبـــر کــردتــا لـاجــرم وزیـر نـبــی گــشــت و یـار غــار
تــــا ز آتــــش و ز آب و ز خــــاک و هـــوا بــــودمـر خـلـق را ز حـکـمـت بــاری هـمـی نـگـار
بــادی چـو آب و آتـش و بــادی چـو بـاد و خـاکدر صــفـوت و بــلـنـدی و در لـطـف و در وقـار
بــادت ز سـعـی بــخـت هـمـیـشـه تـهـی و پـراز رنــج تـــن روان و ز مــقــصـــود دل کــنــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.