ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تعزیت خواجه مسعود و تهنیت فرزند او خواجه احمد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
کــر نـاگـه گــنـبــد بــســیـار ســال عــمـر خــوارفـخــر آل گـنـبــدی را بــی جــمـال عـمـر خـوار
خـواجـه مسـعودی که هنگام سـعادت مشتـریسـعـد کـلـی داشـتـی از بـهر شـخـص او نـثـار
آن ز بــیـم مـرگ بــوده ســالــهـا در عــیـن مـرگو آن ز زخـم چـشـم بـوده هـفـتـه هـا بـیمـاروار
نـرگـسـی کـز بـیم ایزد سـالـهـا یک رسـتـه بـودخـون حـسـرت کرده او را در لحـد چـون لاله زار
چـشمها نشگفت اگر شد پـر ستـاره بـی رخشکـاخـتـران از غـیـبـت خـورشـید گـردنـد آشـکـار
چـنـبـر گـردون بـه گـرد خـاک از آن گـردد هـمـیکاین چـنین ها دارد این آسـوده خـاک اندر کنار
شــاهـی و شـادی جــز او فـرزنـد نـادیـده هـنـوزکرده مرگش همچـو شـاهان اسـیر اندر حـصـار
تــا گـرفـت او روزه پــیـوســتــه در تــابــوت مـرگخـون هـمـی گـریـنـد بـهـر او جـهـانـی روزه دار
روی پر آژنگشان از اشک خون هست آن چنانکدر مـیان طـبـلـه شـنـگـرف پـشـت سـوسـمـار
لیک بـا این گرچه گنبـد خانه ای کردش ز خشتزیــن آل گــنــبـــدی را گــنــبـــد زنــهــار خـــوار
دوستـان را جای شکر و تـهنیت ماندست از آنکار صدف بـشکسـت ازو بـرخـاسـت در شـاهوار
تـا بـود پـر جـوی و حـوض و چـشـمـه و دریا ز آبدر چـمـنـهـا گـر نـبــارد ابــر نـیـسـان گـو مـبــار
مـایـه حــمـد و ســعـادت احــمـد مـسـعـود آنـکمـر مـحـامـد را شـعـارسـت و سـعـادت را دثـار
آن حــکــیــم پـــای اصــل و راد مــرد مــعــتــبـــرآن کـریـم دیـن پـژوه و حـق نـیوش و حـق گـزار
آن اصـیـل خـوش لـقـای مـکـرم درویـش دوسـتآن نــبــیـل پــارســای مــفــضــل پــرهــیـزگــار
ای پــدر را نـاگـهـانـی دیـده در خـاکـی خـمـوشوی پـدر را نـاگـهـانـی دیـده بــر چـوبــی سـوار
نـیک نـاگـاه از غـریبـی مـانـد چـشـمـت پـر ز آبسخت بی وقت از یتیمی گشت فرقت پر غبار
لـیـکــن از مـرگ پــدر یـابــنـد مـردان نـام و نـنـگنـام بــهـمـن بــر نـیـامـد تــا نـمـرد اسـفـنـدیـار
تــا نـگــردد کــوه مــغــرب پــرده پــیـش آفــتــاباز سـوی مـشـرق جـمـال بـدر نـنـمـاید شـعـار
ابــتــدا ایـن رنـجـهـا مـیـکـش کـه در بــاغ شـرفزود بـویی صـد گل خـوشـبـوی از یک نوک خـار
تــقـویـتــهـا یـابــی اکـنـون از عـطـای ذوالـجـلـالتــربــیـتـهـا بــیـنـی اکـنـون از قـبــول شـهـریـار
دولـتـت را فـال نیک این بـس کـه انـدر شـاعـریاخــتــیـار عـالـمـی کـردت ازیـنـسـان اخــتــیـار
یـادگـار خــواجــه خـود یـافـتــی وقـت اسـت اگـریـادگـاری خـواهـم ا زجــودت ز چــنـدان یـادگـار
تا بـهشت و چرخ بـاشد نزد عالم هفت و هشتتـا حـواس و طـبـع بـاشـد نزد عاقل پـنج و چـار
یـمـن بــادت بـر یـسـار و یـسـر بـادت بـر یـمـیـندانـشـت جـفـت یمـین و دولـتـت جـفـت یسـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.