ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای خـنده زنـان بـوس تـو بـر تـنگ شـکـر بـروی طـنـز کـنـان نـوش تـو بــر رنـگ گـهـر بـر
جــان تــو کـه بــاشــد ز در خــنـده او بــاشکـز خـنـده شـیـرینـت بـخـنـدد بـه شـکـر بـر
بـــر مــردمــک دیــده عــشـــاق زنــی گــامهـر گـه کـه مـلـک وار خـرامـی بـه گـذر بــر
نـــظـــارگـــیـــان رخ زیـــبــــای تـــو بــــر راهافـتـاده چـو زلـف سـیـهـت یـک بـه دگـر بــر
تـو بـوسـه همی بـاری از آن لعـل شـکر بـاردر بــوسـه چـدن دیـده و جـانـهـا بـه اثـر بــر
آمـیـخــتــه صــورتــگـر خــوبــان بــر فــتــنـهاز نـطـق و دهـان تـو عـیـان را بــه خـبــر بــر
بــنـشـانـده بــه خـواری خــرد عـافـیـتــی رازنـجـیـر دلـاویـز تــو چـون حـلـقـه بــه در بــر
ای زلـف تــو از آتــش رخــسـار تــو پــرتــابمـن فـتـنـه بــر آن تــافـتـه و تــافـتـه گـر بــر
دیـوانـه بــسـی دارد در هـر شـکـن و پــیـچآن سـلـسـلـه مشـک تـو بـر طـرف قـمـر بـر
یـارب کـه هـمـی تــا چـه بــلـا بــارد هـر دمای جــان پــدر زلــف تــو بـــر جــان پــدر بــر
انــدر شــب و روز ســـر زلــفــیــن و رخ تـــوعمری به سر آوردم بـر «بوک » و «مگر» بـر
گـر بـا خـبـرسـتـی ز پـی روی تـو هـر شـبغــیـرت بــزمـی بــر فــلـک خــیـره نـگــر بــر
سـرو و گـل تـو تـازه بـدانـنـد کـه هـسـتـنـدآن جـسـتـه و ایـن رسـتـه ایـن دیـده تـر بــر
آتــش زده ای در دل عـشــاق ز خــشـکـیآبــی نـه کـسـی را ز تـو بــر روی جـگـر بــر
مـانـنـد دل ســخــت سـیـاه تــو از آنـســتهم بـوسه و هم گریه حـاجـی بـه حجـر بـر
ای نــقــش دل انـگــیـز تــرا از قــبــل انــسبـنگاشـتـه روح القدس از عـشـق بـه پـر بـر
در زیـنـت و در رنـگ کــلـاه و کـمـر خــویـشزحـمت چـه کـشـی در طـلب گـوهر و زر بـر
از اشـک مـن و رنـگ رخ مـن بــبــر ای تـرکبـعضـی بـه کله بـر زن و بـعضـی بـه کمر بـر
سحر تـو اگر چه ز سحر سست شود سحرخـنـدیـد چـو صـبــح آمـد بــر نـور سـحـر بــر
چـندان چه نمایی شر از آن چـشم چـو آهوخـیرالبـشـر اینجـا و تـو مشـغول بـه شـر بـر
هــان آهـو کــا جــور مــکــن تــا بــنــگــویـمایـن جـور تـو بـر عـدل شـه شـیـر شـکـر بـر
سـلـطـان همـه مـشـرق بـهـرامـشـه آنـکـوبــهـرام سـپـهـرش نـسـزد بــنـده بـه در بــر
فـرخـنـده یـمـیـنـی و امـیـنـی کـه بــخـنـددیمـنـش بـه قـضـای بـد و امـنش بـه قـدر بـر
شــیـر فــلــک از بــیـلـک او بــرطــرف کــونزانـگـونـه گــریـزنـده کــه آهـو بــه کــمـر بــر
خـو کـرده زبـانـش بـه در جـنگ و سـر گـنـجاندر صف مجلس به «بـگیر» و به «بـبـر» بـر
در بــارگــه حــکــم تــقــاضــای یــقــیـنــشآتــش زده در نـفـس شـک و نـقـش اگـر بــر
لـفـظـش بـرسـیدسـت بـسـان خـرد و جـانبـــر ذروه عــرش و فــلــک و ذره بــه در بـــر
صـاحـب خـبـر غـیر نـخـواندسـت بـه سـدرهچـون سـیرت نیکوش بـه فهرسـت سـیر بـر
نــظـــاره اگــر روح نــدیــدســـت بـــه دیــدهچـون چـهـره زیـبــاش بـه صـحـرای صـور بـر
فتـنه ست چو خورشید پـی فتـنه نشانیشبــهـرام فــلــک بــه شــه نـاهـیـد نـظــر بــر
هر کس که کند قصد که تـا سـر بـکشـد زوسر گمشده بیند چو کشد دست به سر بر
ای تـکـیـه گـه دولـت و تــایـیـد تـو در مـلـکبـر سـو بـه خـداونـد و فـرو سـو بـه هـنـر بـر
چون رعب تو خود نایب حشرست درین ربعکی دل دهدت تـا تـو نهی دل بـه حـشـر بـر
چـون عـصـمت و تـایید الاهی سـپـر تـسـتکـی تـکـیه کـنـی بـر زره و خـود و سـپـر بـر
گر رشـگ بـرد خـصم تـو نشـگفت گه سـوزاز آتــش شـمـشـیـر تــو بــر عـمـر شـرر بــر
زیـرا کــه بــه از عــمــر بــود مــرگ مــر آنـراکـز سـهم دلاشـوب تـو بـاشـد بـه خـطـر بـر
هــر چــنــد کــه بــودی ز پــس پــرده ادبــاربــدخـواه تـرا مـیـل بـه کـبــر و بـه بــطـر بــر
اکـنـون کـه تــرا دیـد ز ســهـم و خــطــر تــوبـــارســت بــطــر بــر عــدوی روز بـــتــر بــر
ایــن قــوت بــازوی ظــفــر از پــی آنــســتکـز نـعـت تـو حـرزسـت بـه بــازوی ظـفـر بـر
ای از کــف چــون ابــر بــهــاریـت گــه جــودآن آمـده بــر بــخـل کـه از وی بـه حـضـر بــر
گـر ابــر مـدد یـکـدم از انـگـشــت تــو گـیـردهـرگـز نـکـنـد بـیـش بـخـیـلـی بـه مـطـر بـر
ای ذات تـــرا از قـــبــــل قـــبـــلـــه دلـــهـــاتـــدبـــیــرگــر چــرخ بـــپـــرورده بـــبـــر بـــر
چـون قطـب تـو اندر وطـن خـویش بـه نیکیآوازه نــام تــو چــو انــجــم بــه ســفــر بـــر
خـور جـود تـو جـوینده چـو انجـم بـه فلک بـرگل مدح تـو گوینده چـو بـلبـل بـه شـجـر بـر
رحـمت شده بـی امر تـو زحمت بـه خرد بـرفـتـنه شـده بـی امـر تـو فـتـنه بـه سـهر بـر
در کـعـبــه انـصــاف تــو مـحــراب دگـر شــدنـقـش سـم شـبــدیـز تـو بــر مـاده و نـر بـر
تـــا حــرز نــفــر داد تـــو و یــاد تــو بـــاشــدهـرگـز نـرســد هـیـچ نـفـیـری بــه نـفــر بــر
امــروز دریــن دور دریــغــی نــخــورد هــیــچاز عـدل تـو یک سـوخـتـه بـر عـدل عـمـر بـر
بـنـگـاشـت تـو گـویی همـه را از قـلـم مـهـرنـقـاش ازل نـقـش تـو بــر حـسـن بـصـر بــر
انـگـشــت گــزان آمـده نـزد تــو حــســودتبـرده سـر انـگـشـت کـز آتـش بـه سـقـر بـر
دولــت نــتــوانــد کــه گــشــایـد ز ســر زورار بــنـد نـهـد دســت تــو بــر پــای قــدر بــر
گــور و مـلـک الـمـوت بــهـم بــیـنـدی از تــوگــر گــرز زنـی بــر عــدوی تــیـره گــهـر بــر
در بـــحـــر گـــر آواز دهـــی جـــانـــورانـــشلـبــیـک زنـان پــیـش تــو آیـنـد بــه ســر بــر
هر دم فـلـک الـاعـظـم ز اوج شـرف خـویشاحـسـنت کـند بـر شـرف چـون تـو پـسـر بـر
تــا نـقــش کــنـد از قــبــل رمـز حــکــیـمـانجــاه خــطـر و چــاه خـطـر را بــه سـمـر بــر
بــر رهـگـذر حــاسـد تــو چــاه و خــطـر بــادتــا نـاصـحــت آسـایـد بــا جــاه و خــطـر بــر
بــر پــشــت تــو بـــادا زره عــصــمــت ایــزدتـــا بـــاد زره ســـازد بـــر روی شـــمــر بـــر
خــاک در تــو بــاد ســپــهـر هـمـه شـاهـانتـا خـاک و سـپـهـرسـت بـزیـر و بـه زبــر بــر
روی تـو چـنـان تــازه کـه گـویـد خـرد و جـانای تــازه تــر از بـــرگ گــل تــازه بــه بــربــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.