ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح تاج العصر حسن عجایبی به حسن زشت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
طــالــع از طــالــعــت عــجــایــب تــرکـــس نــدیــدی عـــجـــایــب دیــگــر
گـه بــه چـرخـت بــرد چـو قـصـد دعـاگــه بــه خــاک آردت چــو عــزم قــدر
گـه بــه دسـتـت بــبــنـدد از دل پـایگــه بــه مــهـرت بــبــنـدد از دل ســر
گـه بـرهـنـه ت کـنـد چـو آبــان شـاخگــه بــپــوشــانــدت چــو آب شــجــر
شـــجـــری کــرد مــر تـــرا از فــضــلپــس بــگـسـتــرد پــیـشـت از آن بــر
قـوتــی دارد ایـن سـخـن بــی فـعـلزیــنــتــی دارد ایـن چــمــن بــی فــر
زان کــــه مـــر آفــــتــــاب دولــــت راهــســت روزی دریــن درخــت نــظــر
تـــا نــبـــیــنــد ازو عـــدوت نــشـــانتـــا بـــبـــیــنـــد ازو ولـــیـــت ثـــمـــر
کـرده عـلـمـت فـلـک نـمـونـه جــهـلکـرده نـفـعـت جــهـان نـتــیـجــه ضــر
ســـخـــنـــی گـــویـــمـــت بـــرادروارگــــر نــــیـــوشــــی و داریـــم بــــاور
عــبــره کــرده ســپــهـر حــکـمـت راچـــون نـــگـــیــری ز روزگـــار عـــبـــر
در خـــرابـــات کــم گــذر چـــونــه ایچــــون مـــزاج شــــراب آلـــت شــــر
مــکــن از کــعــبــتــیــن نــرد و قــدحبـا «له » و «منک » عمر خویش هدر
چـون هـمـی بــازی و هـمـی مـانـیبـــخـــت بـــد را بـــبـــاز بـــر اخـــتـــر
پـیش هر دون مکن چو چـنبـر پـشتپــای هـر ســفــلـه را مـگــیـر چــو در
کـه مـیـانـه تــهـی سـت گـاه سـخـاسـخـن دون و سـفـلـه چـون چــنـبــر
نــزد دونــان حـــدیــث مــی مــگــذارپـــیــش حــران ز جــام مــی مــگــذر
تـا نبـاشـی بـرین سـبـک چـون جـانتــا نـبــاشـی بــر آن گـران چـو جـگـر
یـار دونـان هـمـی بــوی چـون جـهـلعــاقــلــان زان کــنــنــد از تـــو حـــذر
یکـسـو افـکـن ز طـبـع بـی نـفـسـیتــات بــاشــد چــو روح قـدر و خــطــر
دانـی از عــیـبــهـا چــو غـیـب عـیـانداری از عــلـمـهـا چــو عــقــل خــبــر
نـعـمـتــت نـی و هـمـتــت بــی حــددولـتــت نـی و حــکــمـتــت بــی مـر
حــکـمـتــت را ز فــکـر تــســت مـزاجخـــاطــرت را ز دانــشــســـت گــهــر
دوری از جـهـل هـمـچـو عـلـم عـلـیپــاکـی از جــور هـمـچــو عـدل عـمـر
شـعـر تــو سـحـر هـسـت لـیـک تــرابـخـت تـو هسـت همچـو وقت سحـر
مـــانـــد انــدیــشـــه تـــو زیــر قـــدمگــهــر طــبـــع تـــو چـــو اســکــنــدر
ز آب انــگـــور نــار طـــبـــع مـــکـــشز آتـــــش بــــــاده آب روی مـــــبـــــر
ســوی بــالـا گــرای هـمـچــو شــرارگـرد پــسـتــی مـگـرد هـمـچـو مـطـر
خـامه هر جـای چـون قـضـا بـه مـبـازجــامـه هـر وقـت چـون قـدر بــه مـدر
هـمــچــو نــکــبــا ازیـن وآن مــربــایهـمـچــو نـرگـس در ایـن و آن مـنـگـر
ز انـدرون کـژ مـبــاش چــون زنـجــیـرتــا نــمــانـی بــرون چــو حــلــقــه در
هـر بــنـان را مـبــاش هـمـچــو قـلـمهـر مـیـان را مـبــاش هـمـچــو کــمـر
گـرد حــران در آی هـمـچــو سـخـایســوی مـردان گــرای هـمــچــو هـنـر
نـزد ایـشــان مـبــاش چــون کـاســهپــیـش ایـشـان مـگـرد چــون ســاغـر
تــن خــویـش از ســر کــهــان در دزدجــان خــویـش از مــی مــهـان پــرور
گر چه فسقست هر دو ز اصل ولیکهــم بـــجـــای خـــود آخـــر اولـــاتـــر
ایـنـک ار چـه بــه طـبــع یـکـسـانـنـددر تــفــاوت بــه یـک مــکــان بــنــگــر
گـشـتـه بــا بـاد سـخـت خـانـه خـیـرمــانـده بــی آب ســســت آلــت غــر
طــــبـــــع داری نــــهــــاده گــــردوننـــظـــم داری نـــتـــیـــجـــه کـــوثـــر
خـــاطـــری در نـــثــــار چــــون دریـــافـــکـــرتــــی تــــیـــز رای چــــون آذر
چـه شـد ار هـسـت ظـاهـرت عـریانبــــاطــــنــــت دارد از هــــنــــر زیـــور
از بـرون گـر چـه هسـت عـریان بـحـراز درون هـســت فــرشــش از گـوهـر
کـــمــر گــوهــریــن کـــجـــا یــابـــیچـون دو سـر نـیسـتـی چـو دو پـیکـر
زان زیـــادت پـــذیــری و نـــقـــصـــانکــه تــو یـک رویـه ای بــســان قــمـر
بــی زر و سـیـمـی ای بــرادر از آنـکشـوخ چـشـمیت نیسـت چـون عبـهر
چـشـمـه خـور چـو می بـپـوشـد ابـرنـه بــرهـنـه بـهـسـت چـشـمـه خـور
بــصــر حــکــمــتــی بــرهـنـه بــهـیزان کـه پـوشـیده نـیک نـیسـت بـصـر
هسـتـی ای تـاج عـصـر مـیر سـخـناز دلــیــل و حـــدیــث پـــیــغـــمــبـــر
لــیــکـــن ایــن آبـــگــون آتـــش بـــارکـردت از خــاک تــخـت و بــاد افـسـر
زان چــنــیـنــســت جــامــه جــانــتکـــه تـــو آب و هــوایــی از رخ و فـــر
پـس نـه آب و هـوای صـافـی راسـتتــخـتــش از خـاک و خـانـه از صـرصـر
لقبـت گر چـه هسـت زشت حـسـنهسـتـی از هـر چـه هسـت نـیکـوتـر
خـــادمــانــنــد نــامــشـــان کــافـــورلـیـک رخــشـان ســیـه تــر از عـنـبــر
مـهـر بــهـتــر ز مـاه لـیـک بــه لـفــظمـــاده آمـــد یـــکـــی و دیـــگـــر نـــر
چــنـگ در شــاخ هـر مــهـی مــیـزنتو چه دانی ز بخت «بوک » و «مگر»
بـــاشــد از نــار طــبـــع یــابـــی نــوربــاشــد از شــاخ فــضــل یــابــی بــر
ورنــه بـــگــذار زان کـــه مــی گــذردخـیر چـون شـر و مـنفـعـت چـون ضـر
چـون تـو دانـا بـسـیسـت گـرد جـهانتــنــگــدل زیــن ســپـــهــر پــهــنــاور
آن حــسـن را بــه زهـر کـشـت مـدارتـــو مــدار از زمــانــه طــعــم شــکــر
تــا هـمـی چــرخ پــیـر عــمــر خــورداز جـــوانــی و عــمــر خــود بـــرخــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.