ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه محمدبن خواجه عمر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
دوش سـرمـسـت نـگـاریـن مـن آن طـرفـه پـسـربـــا یــکــی پـــیــرهــن زورقئی طــرفــه بـــه ســر
از ســـــر کــــوی فــــرود آمــــد مــــتـــــواری وارکــرده از غــایـت دلــتــنــگــی ازیـن گــونـه خــطــر
مــاه غــمـاز شــده از دو لــبــش بــوســه ربــایبــاد عـطــار شــده بــر دو رخــش حــلـقـه شــمـر
کــوه از آن کــلـه بــگــشــاده و از غــایـت لـطــفمــاه بــر چــرخ شــده بــســتــه آن ســیـنـه و بــر
چـسـت بـنشـسـتـه بـر اندام لطیف چـو خـورشاز لـــطـــیــفـــی و تـــری پـــیـــرهـــن تـــوزی تـــر
خــط مــشــکــیـن بــر آن عــارض کــافــور نــهـادچـون بـدیدم جـگـرم خـون شـد و خـونم چـو جـگـر
گر چـه بـس نادره کاریسـتـکه خـون گردد مشکلـیک مـشـکـی کـه جـگـر خـون کـنـد این نـادره تـر
سـرگـران از می و چـون بـاد همی رفـت و جـز اومــن ســبــک پــای نــدیــدم کــه گــران دارد ســر
جـــعــد ژولــیــده و پـــرورده ز ســیــکــی لــالــهزلــف شــوریـده و پــژمــرده ز مــســتــی عــبــهـر
مـی نمـود از سـر مـسـتـی و طـرب هر سـاعـتســی و دو تــابــش پــرویـن ز ســهـیـل و ز قــمــر
خـواسـت کـز پـیـش درم بــگـذرد از بـی خـبــریچــون چــنـان دیـد ز غــم شــد دل مـن زیـر و زبــر
بــانـگ بـرداشـتـم از غـایـت نـومـیـدی و عـشـقگـفــتــم: ای عــشــوه فــروشــنـده انـگــارده خــر
از خــداونــد نــتــرســی کــه بـــدیــن حــال مــرابــــگـــذاری و کــــنـــی از در مـــن بــــنـــده گـــذر
چـون شـنـید این ز نـکـو عـهـدی و از گـوهر پـاکآمـــد و کـــرد دریــن چـــهــره مـــن نــیــک نــظـــر
پـشـت خـم داد و نـهـاد از قـبــل خـدمـت و عـذرروی افـــروخـــتـــه از شـــرم بــــر آســـتـــانـــه در
گـفــت: مـعــذور هـمـی دار کــه گــر نـیـســتئیاز پـــی بـــیــم ولــی نــعــمــت و تـــهــدیــد پـــدر
هـمـچــنـان چـون پــدر از زر کـمـری بــسـت مـراکــردمـی گـرد تــو از دســت خــود از ســیـم کـمـر
شـادمـان گـشـتـم از آن عـذر و گـرفـتـمـش کـنارهـمـچـو تــنـگ شـکـر و خـرمـن گـل تـنـگ بــه بــر
جـان و دل زیـر قـدمـهـاش نـشـانـدم زیـن شـکـرخـود بـر آن چـهـره هزاران دل و جـان را چـه خـطـر
انـدریـن بــود کـه از نـازکـی و مـســتــی و شـرمخــواب مـســتــانـه در آن لـحــظـه در آورد حــشــر
سـر بــر آنـجــای نـهـاد آن سـمـن تــازه کـه بــودصد شب اندر غمش از اشک دو چشمم چو شمر
او چـو تـنگ شکر و گشـتـه سـراسـیمه ز خـوابمن چـون طوطی شده بـی خـواب در اندیشه خور
او شــده طــاق بـــه آرام و مــن از بـــوســه زدنبـر دو چـشم و دو لبـش تـا بـه سـحـر جـفت سهر
خــــواب زایـــد اگـــر از شـــکـــر و بــــادام چــــراخـــوابـــم از دیــده بـــبـــرد از در بـــادام و شـــکــر
خـود کـه داند کـه در آن نیم شـب از مـسـتـی اوتــا چــه بــرداشـتــم از بــوســه و هـر چــیـزی بــر
نـرم نـرم از سـمـن آن نـرگـس پـر خـواب گـشـادژالــــه ژالــــه عـــــرق از لــــالــــه او کـــــرد اثـــــر
رویش از خـاک چـو بـرداشتـم از خـوی شده بـودلـالـه بــرگــش چــو گــل نـم زده در وقــت ســحــر
بــوســه بــر دو لـب مـن داد هـمـی از پــی عـذرآنـت شـرمـنـده نـگـار آنـت شـکـر بــوســه پــســر
آنت خـوش خـرمی و عـیش کـه مـن دیدم دوشچــه حــدیـثــی ســت کـه امـروزم از آن خــرم تــر
دوش از یــــار بـــــدم خـــــرم و امــــروز شـــــدماز رخ خــواجــه مــحــمــد پــســر خــواجــه عــمــر
آنـکـه تـا دسـت سـخـا بـر همـه عـالـم بـگـشـادبـه بـدی بـسـتـه شـدسـت سـاحـت مـا پـای قـدر
آن سـخـن سنج شهی کو چـو دو بـسد بـگشادخـــانــه عـــقـــل دو صـــد کـــلــه بـــبـــنــدد ز درر
مـایـه ور گـشـتـه ز اسـبــاب دلـش خـرد و بـزرگســـودهــا کــرده ز تـــاثـــیــر کــفــش مــاده و نــر
پــایـه مـرتــبــتـش را چـو مـلـک نـیـسـت قـیـاسعـرصـه مـکـرمـتــش را چــو فـلـک نـیـســت عـبــر
خـــاطــرش ســر مــلــک در فــلــک آیــنــه گــونهـمــچــنــان بــیـنــد چــون دیـده در آیـیـنــه صــور
جــنـیـان زان هـمـه از شــرم نـهـانـنـد کـه هـیـچبــه ز خــود روی نــدیــدنــد چــنــو ز اهــل بـــشــر
جـزوی از خـشـم وی ار بـر فـلک افـتـد بـه خـطـانــار کــلــی شــود از هــیــبـــت او خـــاکــســتـــر
آتــش عــزمــش اگــر قــصــد کــنــد ســوی هـواچــنــبــر چــرخ بــســوزد بــه یــک آســیــب شــرر
شـمـت حـزمـش اگـر بــاد بــرد تــحـفـه بــه ابــردر شـــود در شـــکــم ابـــر هــوا قـــطـــره مــطـــر
ای بــهـی روی ز ســعــی تــو گــه بــزم ســخــاوی قــوی پـــشـــت ز عـــون تـــو گــه رزم ظـــفــر
پــســری چــون تــو نــزادنــد دریــن شــش روزنهـــفـــت ســـیـــاره و نـــه دایـــره و چـــار گـــهـــر
هــرگــز از جـــود تـــو نــگــرفــت کــس انــدازه آزهــرگــز از خــیـر تــو نــشــنــیــد کــس آوازه شــر
کـلـک و گـفـتـار تـو پــیـرایـه فـضـلـسـت و مـحـللـفـظ و دیـدار تــو سـرمـایـه سـمـعـســت و بــصـر
شــبــهـی دارد کـلـک تــو بــه شـحــنـه تــقـدیـرکــه چـــنــو عــنــصـــر نــفــع آمــد و ارکــان ضـــرر
عــرض او چــون عــرض جــوهـر صــفـرا گـه رنـگفــرق او چــون عــرض جــوهــر ســودا بـــه فــکــر
گــر نــه ســالــار هــنــرمــنــدی بـــودی هــرگــزنــزد ســالــار شــهــنــشــاه نــبـــودیــش خـــطــر
خـاطـری داری و فـهمی که بـه یک لحـظـه کـنندتـــخـــتـــه قــســمــت تـــقــدیــر خــداونــد از بـــر
ای جـوان بــخـت نـبـیـنـی کـه بــریـن فـضـل مـرابــه چـسـان ایـن فـلـک پـیـر گـرفـتـه سـت بـه حـر
مـدح گـویـیـم کــه در تــربــیـت خــاطــر و طــبــعدر هـمــه عــالــم امــروز چــو مــن نـیـســت دگــر
طـــوق دارنــد عــدو پـــیــش درم فــاخـــتـــه وارتـــام دیـــدنـــد ز خـــاطـــر شـــجـــر پـــر ز ثـــمـــر
غـوک را جـامه بـهری جـوی و مـن از شـرم عـدوروزهـا گـشــتــه چــو خــفـاش مـرا خــانـه ســتــر
لـیـک بــی بــرگ و نـوا مـانـده ام از گـردش چـرخهـمـچــو طــوق گـلـوی فـاخــتــه و شــاخ شــجــر
روی من شد چو زر و دیده چو سیم از پی اشکگـر بــخــواهـی شــود از ســیـم تــوام کـار چــو زر
پـیـش خـورشـیـد سـخـای تـو بـه تـعـجـیـل کـرمکــوه کــوه انــده مــن بـــنــده هــبـــا بـــاد و هــدر
بـــادی از بـــخــت تــو تــا از اثــر جــوهــر طــبــعدر جـــهـــان آدمـــی از پــــای رود مـــرغ بــــه پـــر
مـرغ بــر شــاخ تــو از مـدح تــو بــگــشــاد گــلـوآدمـی پــیـش تــو از مـهـر تــو بــربــســتــه کــمــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.