ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت صلح خواجه امام منصور و سیف الحق شیخ الاسلام

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
از خــلـافـســت ایـنـهـمـه شـر در نـهـاد بــوالـبــشـروز خلافست آدمی در چنگ جـنگ و شور و شر
جـــز خــلــاف آخــر کــرا ایــن دســت بـــاشــد کآوردعــصــر عــالـم را بــه پــای و عــمـر را بــه ســر
جـز خـلـاف آخـر کـه دانـد بــرگـسـسـت انـدر جـهـانچــرخ را بــنــد قــبـــای و کــوه را طــرف کــمــر
گــر نــبـــودی تـــیــغ عــزرائیــل را اصــل از خـــلــافزخـم او بــر هـیـچ جـانـداری نـگـشـتــی کـارگـر
بــا خــلــاف ار یـار بــودی فــاعــل انــدر بــدو نـفــسیـک هـیـولـا کـی شــدی هـرگـز پــذیـرای صــور
تــازیـان مــر بــیـد را هــرگــز نــخــوانــنــدی خــلــافگــر درو یـک ذره هـرگـز دیـده انـدی بــوی و بــر
عـالـمـان را از خـلـافـسـت ایـن هـمـه طـاق و جـنـاغعـاملـان را از خـلافـسـت این همه تـیغ و سـپـر
از وفــاق ادریــس بــر رفــت از زمــیـن بــر آســمــاناز خـلاف ابـلیس در رفـت از بـهشـت اندر سـقر
از وفــاق اســتـــاد بـــر صــحـــرای نــورانــی مــلــکوز خــلـاف افـتــاد در تــابــوت ظـلـمـانـی بــشـر
از خــلـاف ســجــده نـاکــردن نـدیـدی تــا چــه کــردصـــد هــزار آزاد مــرد پـــاک را خـــونــهــا هــدر
تـا بـه اکنون این سـری می کـرد لیک اندر سـرخـساز پـی پـیوند شـیخـش سـیف حـق بـبـرید سـر
لـاجـرم زیـن صـلـح جـان هـا آسـمـانـی شـد بـه زیـرلـاجــرم زیـن کــار دلـهـا آســمـانـی شــد ز بــر
تــا دو نــیـکــو خــواه کــردنــد از پــی دیـن آشــتــیکـرد قـلـب آشــتــی در قـلـب بــدخــواهـان اثــر
لــاجــرم کــار قــدمــهـاشــان و دمــهـاشــان کــنـونشــاهــراه دوزخــســت و نــعــره ایـن الــمــفــر
اهـل بــدعــت را قـیـامـت نـقــد شــد زیـن آشــتــیچـون بـدید اینجـا چو آنجـا جـمع خورشید و قمر
گـر چـه ایـن بــی او تــوانـد کـامـهـا رانـدن بــه تــیـغور چـه او بــی ایـن تـوانـد نـامـهـا مـانـد از هـنـر
لــیـک بــهــر مــشــورت را بــا مــلــک بــهــتــر وزیــروز بــرای مـصـلـحـت را بــا عـلـی بــهـتــر عـمـر
رشــتــه تــا یـکــتــاســت آنـرا زور زالـی بــگــســلـدچـون دو تـا شـد عاجـز آید از گسـسـتـن زال زر
گـل کـه تــنـهـا بــویـی آخــر خــشـک گـردانـد دمـاغور شـکـر تـنـهـا خـوری هم گـرم گـردد زو جـگـر
زیـن دو تــنــهــا هــیـچ قــوت نــایـد انــدر جــان و دلقـوت جــان را و دل را گـلـشــکـر بــه گـلـشـکـر
از بـــرای قــوت دل را شـــکــر بـــا گــل بـــهــســـتاز بـــرای قـــوت دیــن را شـــمــا بـــا یــکــدگــر
ای ز زیب خـلق و خـلقـت سـرو و گـل را رنگ و بـویوی ز نـور جــاه و رایـت عــقـل کـل را زیـب و فـر
آنــچــه انــدر حــق یــوســف کــرد یــعــقــوب از وفــاشــیـخ در حــق تــو آن کـردســت دانـی آنـقـدر
ایــن فــدا گــوش نــیــوشــا کــرد انــدر هــجـــر تـــوو آن فـداگـر چـشـم بــیـنـا کـرد در هـجـر پـسـر
ایـن ز هـمـت صــلـح دیـده بــاز نـپــذیـرفــت ســمـعو آن ز نـهمـت وصـل نـادیده قـرین شـد بـا بـصـر
شــیـخ گـفــت آن گـوش کـانـدر هـجــر او کـردم فـدازشـت بــاشـد گـر بــدو رجــعـت کـنـم بــار دگـر
در چـــنــیــن حــالــی چـــنــیــن آزاد مــردی کــرد اومــی نــدیــدم در جــهــان پـــیــری ازو آزاده تــر
ای ز بـخـشـش بـخـل را چـون کوه کرد مغز خـشـکوی ز کوشـش خـصم را چـون ابـر کرده دیده تـر
بــاطــنـت را دیـن بــه صــحــرا آوریـد از بــهـر صــلــحچــون نـگـه کـرد انـدرو از ابــره بــه دیـد آســتــر
گــر نـمــانـد درد و گــردی در مــیـان نــبــود عــجــبدرد بــر دارد شــفــا و گــرد بــنــشــانــد مــطــر
در مــیــان یــوســف و یــعــقــوب اگــر گــفــتــی رودعــاقـلـان دانـنـد کـان گـفــتــار نـبــود مـعــتــبــر
در مـیـان دوســتــان گـه جــنـگ بــاشــد گـاه صـلـحدر مـزاج اخــتــران گـه نـفــع بــاشــد گــاه ضــر
دشــمـنـان بــد جــگـر کــه را بــســنـبــنـد از کــلـوخدوسـتــان نـیـک دل خــم را بــشـویـنـد از تــبــر
گـــاه الـــفـــت داد بـــایــد نـــیــش کـــژدم را امـــانوقـت خـصـمـی کـنـد بــایـد کـام تــنـیـن را ز فـر
طـبـع تـا بــاشـد مـوافـق سـرد و گـرمـش مـیـخـورانچـون مخـالف گـشـت یا تـلخـیش ده یا نیشـتـر
ای دریــغــا گــوش او بــشــنــودی ار بـــاری کــنــونتـا تـو زین الماس بـران چـون همی پـاشـی درر
جـان هـمـی حـاضـر کـنـد هـر بـار تـا از روی عـشـقاو ز گـوش جـان نـیوشـد دیـگـران از گـوش سـر
ای تــرا یـزدان از آن خــوان داده نـعــمـت کـز شــرفذلــه پـــروردان آن خـــوانــنــد نــعـــمــان وز فــر
هیچ مـنـت نـیسـت کـس را بـر تـو کـت حـق پـروریدگـاه در مـهـد قــبــول و گـاه در ســفــت ظــفــر
فـخـر و فـر این جـهـان و آن جـهـان گـشـتـی چـو دادشـیرت از پـسـتـان فـخـر و میوت از بـسـتـان فر
تـــو بـــزرگ از آســمــانــی دیــگــران از آب و خـــاکتــو عــزیـز از کـردگـاری دیـگـران ز اصــل و گـهـر
مـرغ کــان ایـزد کــنـد چــون مـهـر پــرد بــر ســپــهـرمرغ کان عیسی کند بس خوار باشد پیش خور
کـی چــرا ســازد چــو مـرغ خــانـگـی بــر خــاکــدانهـرکــرا روح الــقــدس پــرورده بــاشــد زیـر پــر
فــاســقــان را زحــمـتــی هـم در خــلـا هـم در مـلـاعاشـقان را رحـمتـی هم در سـفر هم در حـضر
عـالـمـی را در حــضــر دلـشــاد کـردی زیـن حــضــورکــشــوری را زان ســفــر آزاد کــردی از ســقــر
آنـچــه بــر صــورت پــرســتــان هـری کــردی عــیـانهـیـچ صـورت بـین نـدارد زان مـعـانـی جـز خـبـر
طــیــلــســان داران دیــن بــودنــد آنــجــا نــعــره زنخــانـگــه داران جــان بــودنـد آنــجــا جــامــه در
حنبلی چون دید چشمت چشم او شد همچو سیماشـعـری چـون دید رایت روی او شـد همـچـو زر
عـقل این می گفـت «اذا جـاء القـضـا ضـاق الفـضـا»جـان آن می گفـت «اذا جـاء القدر ضـاع الحـذر»
از پـــی احـــیــاء شـــرع و مــعـــرفــت کــردی جـــداتـیرگـی ز اصـحـاب جـبـر و خـیرگـی ز اهـل قـدر
ایـن کـنـون ز «الـحـکـم لـلـه » نـقـش دارد بـر نـگـینو آن دگـر ز «ایاک نـعـبـد» حـلـقـه دارد بـر کـمـر
زرد گــوشـــان هــری را کـــردی از گــفـــتـــار نــغـــزچون سیه چشمان جـنت گوش و گردن پـر گهر
در هـری ایـن سـاحــری دیـدی بــه تــرک و روم شـوتـا چـلـیـپـا سـوخـتـن بـینـی تـو در چـین و خـزر
گـر نـه عــرق مـنـبــر تــســتــی در اشــجــار عــراقروح نامـی اره ای گـشـتـسـتـی اندر هر شـجـر
گــر زر ســحــر گــفــت تــو دیـن را نـبــودی پــرورشدایگی این سـحـر کـی کـردی بـه تـاثـیر سـحـر
تــــا ز روی مـــایـــه مـــردم را نـــه از روی نـــســـبچــار عــنـصــر مــادرنــد و هـفــت ســیـاره پــدر
بــاد امـرت در زمـیـن چــون چــار عــنـصــر پــیـش روبـاد نـامـت در زمـان چـون هـفـت سـیاره سـمـر
بــاد رایـت بـی تـبــاهـی بـاد شـخـصـت بـی حـدوثبـاد جـاهـت بـی تـنـاهـی بـاد جـانـت بـی ضـرر
بــاد هـمـچــون دور هـمـکـار تــو کـارت مـســتــقـیـمبـاد همـچـون دین هم نـام تـو نـامـت مـشـتـهـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.