ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در اندرز طاهربن علی ثقة الملک

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بـیـخ اقـبــال کـه چـون شـاخ زد از بـاغ هـنـرگـر چـه پــژمـرده شـود بــاز قـبــول آرد بــر
دولــت بـــا هــنــران را فــلــک مــرد افــگــنزنــد آســیـب ولــیـکــن نـکــنـد زیـر و زبــر
گـوشـمالـی دهد ایام ولیکـن نه بـه خـشـمتــا هـنـر بــا خـرد آمـیـخـتــه گـردد ز عـبــر
کـی ز دوران فـلـک طــعــمـه تــقـدیـر شــودهـر کـرا بـهـر هـنـر بــخـت بــپـرورد بـه بــر
ز بــر عــرش زنـد خــیـمـه اقــبــال و مـحــلهر کرا بـدرقه بـخـت آمد و همخـوابـه ظفر
از قـفــا خــوردن ایـام چــه نـنـگ آیـد و عــارکه هم اسـبـاب بـزرگیست هم آیات خـطر
مــرد در ظــلــمــت ایـام گــهـر یـابــد و کــامکه بـه ظلمت گهر اسـپـرد همی اسـکندر
کـار چـون راسـت بــود مـرد کـجـا گـیـرد نـاماز چـنـین حـادثـه ها مـردان گـردنـد سـمـر
مـرد آســیـب فـلـک یـابــد کـانـدر دو صـفـتهمـچـنو عـنـصـر نفـع آمـد و سـرمـایه ضـر
هیچ نامرد مـخـنث کـه شـنیدسـت بـه دهرکــز هـنـر در خــور تــاج آمــد و آن مــنــبــر
شـیـر پـرزور نـه از پـایه خـواریسـت بـه بـنـدسـگ طـمـاع نـه از بـهر عـزیزیسـت بـه در
سخت بسیار ستاره ست بر این چرخ ولیکپـس سیه جـرم نگردند مگر شمس و قمر
از هـنـر بـود کـه در طـالـع سـرهـنـگ جـلـیلچـشـم زخـم فـلـکـی کـرد بــه نـاگـاه اثــر
هم از آن چرخ چو آن مدت ناخوش بـگذشتاخـتـرش کـرد بــدان طـالـع فـرخـنـده نـظـر
که گرش دایره کین ور شـود از نقطـه بـخـتبــشـکـنـد دایـره را قـوت بــخـتـش چـنـبــر
رتـبـت و شعر و رهی پـروری و جبـهت ملکطـاهربـن عـلی آن صـاحـب کلک و خـنجـر
آنکـه تـا چـرخ ز تـقـدیر فـلک حـامله گـشـتنـه چـنـو زاد و بـزایـد بـه هـمـه عـمـر دگـر
آنـکـه مـر مـلـک مـلـک را ز نـکـو رایـی و داددست بـنهاد چـو در عمر خـود از عدل عمر
هـر کــه در ســایـه گـه دولـت او گـام نـهـادکــنـد از مـســکـن او حــادثــه چــرخ حــذر
هـر کـرا شـاخ بـزرگـیش بـرو چـنـگ آویـخـتخلعت و بخشش و عز یابد از آن شاخ ثمر
هـمـچـو سـرهـنـگ مـحـمـد پـسـر مـرد آویزکـه همی مـحـمـدت و مـردی ازو گـیرد فـر
آنـکـه زان حــادثــه زو شــرم زده بــود قـضــاآنکـه زین موهبـه زو شـادروان گشـت قـدر
آن هنرمـند جـوانی کـه چـو در بـسـت مـیانفـلـک پــیـر گـشــایـد پــی دیـدنـش بــصـر
و آن خردمند جـوانی که چـو دو لب بـگشایدخــانـه عـقـل دو صــد کـلـه بــبــنـدد ز درر
مایه ور گشته ز تـحصیل کفش خرد و بـزرگســودهــا بــرده ز آثــار دلــش مــاده و نــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.