ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وحدانیت ذات باری

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای ذات تـــو نــاشـــده مــصــوراثــبــات تــو کــرده عــقــل بــاور
اسـم تــو ز حــد و رسـم بــیـزارذات تــو ز جــنــس و نـوع بــرتــر
محـمول نه ای چـنانکـه اعـراضمـوضـوع نه ای چـنـانـکـه جـوهر
فـعـلـت نـه بـه قـصـد آمـر خـیـرقـولـت نـه بـه لـفـظ نـاهی شـر
حکم تو به رقص قرص خورشیدانـگـیـخـتـه سـایـه هـای جـانـور
صــنــع تــو بــه دور دور گــردونآمــیــخــتــه رنــگــهــای دلــبـــر
بــبــریـده در آشـیـان تــقـدیـسوصـف تــو ز جـبــریـیـل شـهـپــر
بـگـشـاده بـه شـه نمـای تـنزیهحــسـنـت ز عـروس عـرش زیـور
هـم بـر قـدمـت حـدوث شـاهـدهــم بـــر ازلـــت ابـــد مــجـــاور
ای گـشـتـه چـو آفـتــاب تـابــاندر ســایـه نــور خــود مــســتــر
مـعــشــوق جــهـانـی و نـدارییـک عـاشـق بــا سـاز و در خـور
بــنـهـفـتـه بـه حـر گـنـج قـارونیــک در تــو در دو دانــه گــوهــر
عـالم پـس ازین دو گشـت پـیداآدم هــم ازیــن دو بــرد کــیــفــر
عــالــم چــو یـکــی رونـده دریـاسـیـاره ســفـیـنـه طـبــع لـنـگـر
آبـش چـو نبـات و سنگ حـیواندرش چــو حـقـیـقـت سـخـن ور
غـواص چـه چـیـز؟ عـقـل فـعـالزینسان که بـه بـحـر دین پـیمبـر
عـلـت چــو سـیـاسـت فـرودیـناز دست چو حرص خصم بی مر
آخــر چــه هـر آنــچــه بــود اولمـقـصـود چـه آنـچـه بــود بـهـتـر
بـنگـر بـه صـواب اگـر نه ای کـوربـشـنو بـه حـقیقـت ار نه ای کر
ای بــــــاز هـــــوات در ربـــــودهاز دام زمــانــه چـــون کــبـــوتـــر
ای پــنـجــه حـرص در کـشـیـدهناگه چـو رسـن سـرت بـه چـنبـر
در قـشـر بـمانده کـی تـوان دیدمـقــصــود خــلــاصــه مـقــشــر
از تـــــوبـــــه و از گـــــنــــاه آدمخــود هــیـچ نــدانــی ای بــرادر
سـربــسـتـه بــگـویـم ار تـوانـیبــردار بــه تــیـغ فـکـرتــش ســر
درویــش کــنــد ز راه تـــرتــیــبنــزدیــکــی تــو بــه ســوی داور
در خـلـد چــگـونـه خـورد گـنـدمآنجـا کـه نبـود شـخـص نان خـور
بل گندمش آن گه ی بـبـایستکــز خــلــد نــهــاد پـــای بـــر در
ایـن جـمـلـه هـمـه بــدیـده آدمابـــلـــیــس نــیــامـــده ز مـــادر
در سـجـده نکـردنش چـه گوییمــجــبــور بــدســت یـا مــخــیـر
گــر قــادر بـــد خــدای عــاجـــزور عــاجــز بــد خــدا ســتــمـگـر
کاری که نه کار تـسـت مسگالراهی کـه نه راه تـسـت مسـپـر
بــیـهــوده مــجــوی آب حــیـواندر ظلمت خـویش چـون سـکندر
کآن چشمه که خضر یافت آنجـابـا دیو فـرشـتـه نـیسـت هـمـبـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.