ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوعمر عثمان مختاری شاعر غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
نـشـود پـیش دو خـورشـید و دو مـه تـاری تـیرگــر بـــرد ذره ای از خـــاطـــر مــخـــتـــاری تـــیــر
آنکـه در چـشـم خـردمـنـدی و در گـوش یقـینپــیــش انــدازه صــدقــش بــه کــمــان آیــد تــیــر
آنکـه پـیش قـلـم همـچـو سـنـانـش گـه زخـماز پــی فــایــده چــون نــیـزه مــیــان بــنــدد تــیــر
گـر بـه زر وصـف کـنـد بــرگ رزان را پـس از آنبــــرگ زریـــن شـــود از دولـــت او در مـــه تـــیـــر
ای جــوانـی کـه ز مـعـنـی نـوت در هـر گـوشهـر زمــان نــور هـمــی نـو طــلــبــد عــالــم پــیـر
سـخـن از مـهـر تــو آراسـتــه آیـد چــو جــنـانآتــش از خـشـم تـو آمـیـخـتـه سـوزد چـو سـعـیـر
آن گه فـکرت همی از عـقـل تـو یابـد گه نظـمبــه هـمــه عــمــر نـیـابــد صــدف از ابــر مــطــیـر
هـر چـه زیـن پـیـش ز نـظـم حـکـمـا بــود از اوهـســت امــروز بــه بــنـد ســخــنــان تــو اســیـر
معنی اندر سیهی حرف خطت هست چنانکصـورت روشـنـی انـدر ســیـهـی چــشــم بــصـیـر
راوی آن روز کـه شــعــر تــو ســرایـد ز دمـشبــاد چــون خــاک از آن شـعـر شـود نـقـش پــذیـر
از پــی دوسـتـی نـظـم تــو مـرغـان بــر شـاخنه عـجـب گر پـس از این سـخـتـه سـرآیند صـفـیر
از پـی ایـنـکـه تـرا مـرد هـمـی بــیـنـد و بــسمـعـنـی بــکـر هـمـی بــر تــو کـنـد جـلـوه ضـمـیـر
هـر زمـان زهـره و تـیـر از پــی یـک نـکـتـه تــوهـر دو در مـجـلـس شـعـر تــو قـریـنـنـد و مـشـیـر
آن بـرین بـهر شـهی عـرضـه کـند دخـتـر بـکـرویـن بــر آن زخـمـه زنـد بــهـر طـرب بــر بــم و زیـر
نام آن خـواجـه کـه بـر مـخـلـص شـعـر تـو رودتــا گــه صــور بــود بــر هـمــه جــانــهــا تــصــویـر
مـن چـو شـعـر تـو نویسـم ز عـزیزی سـخـنتنـقـس دان مـشـک تــقـاضـا کـنـد و خـامـه حــریـر
هر کسـی شـعـر سـراید ولیکن سـوی عـقـلدر بــه خــر مـهـره کــجــا مـانـد و دریـا بــه غــدیـر
زیـــرکـــان مـــادت آواز بـــدانـــنـــد از طـــبـــعابـــلـــهــان بـــاز نـــدانــنــد طـــنــیــن را ز زفـــیــر
سـخـنـت غـافـل بـود از هـیـبـت دریـا دل آنـکبــحــر اخــضــر شــمــرد دیـده او چــشــم ضــریـر
مطلع شعر تـو چـون مطلع شمس ست ولیکاعـمـیـان را چــه شــب مـظــلـم چــه بــدر مـنـیـر
چـه عجـب گر شـود آسـیمه ز رنگ می صرفآن تـنـک بـاده کـه مـسـتـی کـنـد از بـوی عـصـیـر
ای مـیـر ســخــنـان کــز پــی نـفــع حــکــمــامـــر تـــرا قـــوت تـــایــیــد الـــاهـــیــســـت وزیــر
لیکن از بـی خـبـری بـی خـبـرانست که یافتسـر و پــای تــو و اصـل تــن و جـان تــاج و سـریـر
تـو بـی انـدیشـه بـگـویی بـه از آن انـدر نـظـمآنـچـه یک هـفـتـه نـویسـد بـه صـد انـدیشـه دبـیر
چــهــره و ذات تــرا در هـنــر از بــی مــثــلــیخـود قـیاسـیسـت بـرون از مثـل سـوسـن و سـیر
مـن درین مـدح تـو یـک مـعـجـزه دیـدم ز قـلـمآن زمـان کـز دل مـن بــود ســوی نـظــم ســفــیـر
گر چـه دل در صفت مدح تـو حـیران شده بـوداو هـمـی کـرد هـمـه مـدح تــو مـوزون بــه صــریـر
صـفـت خــلـق تــو در خــاطـر مـن بــود هـنـوزکــز جــوار دم مــن بــاد مــی افــشــانــد عــبــیـر
هم بـه جـانت که بـیاراستـه جـانم چون جهانتــا زبــانـم بــر مــدح تــو جــری شــد چــو جــریـر
شاعر از شعر تـو گوید چه عجـب داری از آنکاز زمــیــن آب بـــه دریــا شــود آتـــش بـــه اثــیــر
ای جـهـان هـنـر از عـکـس جـمـال تـو جـمـیلای دو چـــشـــم خـــرد از نـــور قـــرار تـــو قـــریــر
هـر دو از خـاطـر نـیـکـو ز پـی سـخـتـن شـعـرچـــون تـــرازوی زریــم از قــبـــل دون و خـــطــیــر
دهـر در شــعــر نـظــیـریـم نـدانـســت ولـیـکچــون تــرا دیــد دریـن شــغــل مــرا دیــد نــظــیـر
لـیـک در جــمـلـه تــو از دولـت نـیـکـو شـعـریچون شهان سوی زری من چو خران سوی شعیر
طـاق بــر طـاق تـو از بـهـر سـنـایـی چـو پـیـازمـن ثـنـاگـوی تـو و مـانـده درین حـجـره چـو سـیـر
تـا بــر چـهـره گـشـایـان نـبـود چـشـم چـو دلتــا بــر گـونـه شــنـاســان نـبــود شــیـر چــو قـیـر
بــاد بــر رهـگــذر حــادثــه از گــونــه و اشــکدل و چـشـم عـدوت راسـت چـو جـام می و شـیر
بـادی آراسـتـه در ملک سـخـن تـا گـه حـشـرنــامــه شـــعــر بـــه تـــوقــیــع جـــواز تـــو امــیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.