ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تامل با خویشتن و راز و نیاز با پروردگار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای سـنـایـی جــهـد کـن تــا پــیـش ســلـطـان ضـمـیـراز گــریــبـــان تــاج ســازی وز بــن دامــن ســریــر
تــا بــدیـن تــاج و ســریــر از بــهــر مــه رویــان غــیــبهـر زمـانـی نـو عـروسـی عـقـد بـنـدی بـر ضـمـیـر
بــا بــدیــن تــاج و ســریــر از بــهــر دارالــمــلــک ســربــنــد پــای ســر شــمــر تــاج و ســریـر اردشــیـر
دیـو هـم کـاســه بــود بــر ســفــره تــا وهـم و خــیـالدر مـیـان دیـن و عـقـلـت در سـفـر بـاشـد سـفـیـر
جــان بــدیـن و عــقــل ده تــا پــاک مــانــد بــهـر آنــکوزر ورزد جــان چــو او را عــقــل و دیـن نـبــود وزیـر
تـــــــا تـــــــو در زیــــــر غــــــبـــــــار آرزو داری قــــــراردر جـهـان دل نـبــیـنـی چـشـم جـان هـرگـز قـریـر
آدمـی در جــمـلـه تــا از نـفــس پــر بــاشــد چــو گــوزهـــر زمـــانـــی آیــد از وی دیــو را بـــوی پـــنـــیــر
از حـــصـــار بـــود خـــود آنـــگـــاه بـــرهــی کـــز نــیــازپــایـمـال مـسـجـد و مـیـخـانـه گـردی چـو حـصـیـر
هـســت تــا نـفـس نـفـیـســت بــاعــث تــعــلـیـم دیـوبـــود هـــم فـــر فـــرزدق داعـــیـــه جـــر جـــریـــر
گـــر خـــطـــر داری ز حـــق دان ور نــداری زو طـــلـــبکت زوال آید چو از از خود سوی خود باشی خطیر
آفـــتـــاب نــوربـــخـــش آنــگــاه بـــســـتـــانــدش نــورچـون کـنـد دعـوی تــمـامـی پــیـش او بــدر مـنـیـر
هست آتـش خـشم و شهوت بـخـل و کین و طمع و آزوردت این بـاد از چـنین آتـش کـه «اجـرنا یامـجـیر»
مــالــک خــود بــاش هـمــچــون مــالــک دوزخ از آنــکتــا نـگــیـرد نـوزده اعــوانـش در مـحــشــر اســیـر
وز بـــروج اخـــتـــران بـــگـــذر ســـوی رضـــوان گـــرایتــا نــه آتــش زحــمــت آرد مــر تــرا نــه زمــهـریـر
ور نــه بــگــریــزی از ایــنــهــا بـــاز دارنــدت بــه قــهــرایــن ده و نــه در جــهــنــم و آن ده و دو در اثـــیــر
چــار مـیـخ چــار طـبــعـی شــهـر بــنـد پــنـج حــســناز پـی این دو جـهان سـه جـانـت مـانـد انـدر زحـیر
بــیـخ شـهـوت بــر کـن و شـاخ شـره کـانـدر بــهـشـتایـن بـخـواهـد مـرغ و مـیوه و آن دگـر حـور و حـریـر
در مـصـاف خـشـم و شـهـوت چـشـم دل پـوشـیده دارکـانـدرین مـیـدان ز پـیکـان بـی ضـرر بـاشـد ضـریـر
نــرم دار آواز بــر انــســان چــو انـســان زان کــه حــق«انکرالاصـوات » خـواند اندر نبـی «صـوت الحـمیر»
در نعیم خـلق خـود را خـوش سـخـن کن چـون طـبـیبدر جـحـیم خشم چـون گبـران چـه بـاشی بـاز فیر
مـیـری از حـرصـسـت چـون مـور از تــهـور هـمـچـو مـارپـی بــه روز حـشـر یـک رنـگـنـد مـور و مـار و مـیـر
خـود هـمـه عـالـم نـقـیـری نـیـسـت پـیـش نـیـک و بـدچـیسـت این چـنـدین نـقـاره و نـقـرکـی بـهر نـقـیر
انــقــیــاد آر ار مــســلــمــانــی بــه حــکــم او از آنــکبــر نــگــردد ز اضــطــراب بــنــده تــقــدیــر قــدیــر
بــــر امـــیـــد رحــــم او بــــر زخــــم او زاری مــــکــــنکــاولــت زان زد کــه تــا آخــرت بـــنــوازد چــو زیــر
کـــز بـــرای پـــخـــتـــه گـــشـــتـــن کـــرد آدم را الـــاهدر چـهـل صـبــح الـاهـی طـیـنـت پــاکـش خـمـیـر
چـــون تـــرا در دل ز بـــهــر دوســت نــبـــود خـــارخــارنیسـت در خـیر تـو چـیزی جـان مکن بـر خـیر خـیر
فـاسـقـت خـوانـم نه عـاشـق ار چـو مـردان در سـمـاعذوق ســمــعــت بــازدانــد نــغــمــت بــم را ز زیــر
دیـن ســلــاح از بــهـر رفــع دشــمــنـان آتــشــیـســتتــو چــرا پــوشــی بــهـر بــادی زره چــون آبــگـیـر
از بــــرای ذکـــر بــــاقـــی بـــر صـــحـــیـــفـــه روزگـــارچـون نـکـو خـط نـیـسـتـی زنـهـار تـا نـبــوی دبــیـر
چــونــت عــمــر و زیــد بــاشــد کــارســاز نــیـک و بــددر نبـی پـس کیسـت «نعم المولی و نعم النصیر»
مــیــر مــیــرت بــر زبــان بــیــنــنــد پــس در وقــت وردیا مـخـوان «فـوضـت امـری » یا مـگـو کـس را امـیر
بــامــداد «ایـاک نـعــبــد» گــفــتــه ای در فــرض حــقچـاشـتـگـه خـود را مـکـن در خـدمـت دونی حـقـیر
تـنـگ مـیدان بـاش در صـحـرای صـورت هـمـچـو قـطـبتـا بـه تـدبـیـر تـو بــاشـد گـشـت چـرخ مـسـتـدیـر
ای خـــمــیــرت کــرده در چـــل صــبـــح تـــایــیــد الــاهچـون تـنورت گـرم شـد آن بـه کـه بـربـنـدی فـطـیر
گـویـی ای اســم تــو بــاری گـویـی ای فــعــل تــو بــارگـویی ای مـهـرت سـهنـاگـویی ای لـطـفـت هـژیر
جــان مـا را عــقــل بــخــش و عــقــل مـا را رهـنـمـایکــز بـــرون تــن غــفــوری وز درون جــان خــبـــیــر
مــرقــد تـــوفــیــق تـــو جـــان را رســـانــد بـــر عـــلــومــوقــف خــذلــان تــو تـــن را گــدازد در ســعــیــر
تــیـغــهــا از ســکــر قــهـرت کــنــد نــبــود از ســلــیـلکـلـکـهـا از شــکـر لـطـفـت گـنـگ نـبــود از صــریـر
هم رضا جـویان همه مردانت خـوش خـوش در خـشوعهم ثـناگـویان همه مـرغـانت صـف صـف در صـفـیر
از بــــرای هـــدیـــه مـــعـــنـــی و کـــدیـــه زنـــدگـــیبـــنــده درگــاه تــو جــان جــوان و عــقــل و پـــیــر
هـم درخــت از تــو چــو پــیـکـان و ســنـان وقـت بــهـارهم غـدیر از تـو چـو شـمشـیر و سـپـر در مـاه تـیر
تــیــر چــرخ ار در کــمــان یــابـــد مــثــال حــکــمــتــتدر زمـان هـمـچـون کـمـان کـوژی پـذیـرد جـرم تـیـر
پــیـش تــو یـکـتــن نـکـرد از بــهـر خــدمـت قــد کـمـانتــا نـدادی هـم تــوشــان از قـوت و تــوفــیـق تــیـر
جــان هـر جــانـی کـه جـفـت تــیـر حـکـمـت بــشـنـودبـا «سـمـعـنـا» و «اطـعـنـا» پـای کـوبـد پـیش تـیر
تـــف آه عـــاشـــقـــان ار هـــیـــچ زی بــــحـــر آمـــدیتـا بـه مـاهـی جـمـلـه بـریـان گـرددی بـحـر قـعـیـر
از بــــرای پــــرورش در گـــاهـــواره عــــدل و فـــضــــلعـام را بـسـتـان سـیـری خـاص را پـسـتـان شـیـر
هر که از خود رست و عریان گشت آن کس را به فضلحـلـهـا پــوشـی طـرازش «ذلـک الـفـوز الـکـبــیـر»
و آنـکـه او پــیـوســتــه زیـر پــوسـت مـانـد چــون پــیـازمـیـدهـیش از خـوانـچـه ابـلـیـس در لـوزینـه سـیـر
از در کـــوفــــه وصــــالـــت تــــا در کــــعــــبــــه رجــــانـیسـت انـدر بـادیه هـجـران بـه از خـوفـت خـفـیـر
از هـمـه عـالـم گـریـزســت ار هـمـه جــان و دل ســتآن تــویـی کــز کــل عــالــم نــاگــریــزی نــاگــزیــر
کــم نـگــردد گــنــج خــانـه فــضــلــت از بــدی هـا مــاتــو نـکــو کــاری کــن و بــدهـای مـا را بــد مـگـیـر
صـدق مـا را صـبـح کـاذب سـوخـت ما را صـدق بـخـشپــای مـا در طــیـن لــازب مـانـد مـا را دســتــگــیـر
هـیـچ طــاعـت نـامـد از مـا هـمـچــنـیـن بــی عـلـتــیرایــگــانــمــان آفــریــدی رایــگــانــمــان در پـــذیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.