ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مسعود بن ابوالفتح

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
در کـف خـذلـان و ذل فـتـح و ظـفـر گـشـتـی اسـیـرگـر نـبـودی هـر دو را اقـبــال خـواجـه دسـتـگـیـر
نـور چــشـم خـواجــه بــوالـفـتــح مـسـعـود آنـکـه اوچون ظفر با فتح و سعدست او همه ساله نظیر
آن بـه جود و زیب و کین و رای و عیش و قدر و ذهنمـهر و مه بـهرام و کـیوان زهره و بـرجـیس و تـیر
قــدر او چـــرخ بـــلــنــد و رای او شــمــس مــضــیقــدر او بــحــر مــحــیـط و جــود او ابــر مــطــیــر
نـیـســت گـاه دانـش و عـقـل و کـفـایـت نـزد عـقـلکـودکـی چـون او بـه صـدر پـادشـاهـی هیچ پـیر
نیست او گر مردم چشم ای شگفتی پس چراستدیـدگــان خــواجــه بــوالـفــتــح از قــرار او قــریـر
گر چـه خردست او جـهان را بـس عزیزست و بـزرگمردم دیده عـزیزسـت ار چـه خـردسـت و حـقـیر
شـادبـاش ای گاه کـوشـش تـیز عـنصـر چـون حـدیددیر زی ای وقت بـخشش نرم جـوهر چـون حـریر
هـرکـس از دعـوی عـمـیـدنـد و خــطــیـرنـد و بــزرگتـو ز معـنی هم عـمیدی هم بـزرگی هم خـطـیر
گـر کـم از تـو گـاه شـوخـی صـدر می دارد چـه شـددیو نه گـاه سـلـیمـان داشـت یک چـنـدی سـریر
نه سـها چـون شـمس بـر چـرخـسـت لیکـن گاه نورصـد فـلـک بــایـد تــرا زد تــا جـهـان گـردد مـنـیـر
نـیـک مـانـد سـیـر در ظـاهـر بـه سـوسـن لـیـک بـازچـون بـبـویی دور بـاشـد پـایـه سـوسـن ز سـیـر
ای بــزرگ اصــلـی کــه هـرگـز کــرد نـتــوانـد تــمـامحـد بــذلـت را مـهـنـدس شـرط وصـفـت را دبـیـر
فــضــل و دولـت را مـداری مـلـک و مـلـت را مـشــاردین و دولـت را پـناهی عـز و حـشـمت را مشـیر
بــاش تــا وقــت آیــدت اســبــاب دیـوان ســاخــتــنتـا عـطـارد را بـبـینی پـیش خـویش انـدر سـفـیر
خــاور اکــنـون داد خــواهـد مـهـر عــمـرت را طــلـوعمشرق اکنون دید خـواهد ماه و سـالت را مسیر
عـــمـــر انــدک داری و بـــســـیــار داری مــنــزلـــتچـون بـجـوینـدت بـحـاری چـون بـبـینـنـدت غـدیـر
چـشم احـسـان بـی بـصر مانده ست تـا روزی کجـابــشــنـوانـد کــلـک تــو گـوش مـکــارم را صــریـر
جـود را شـکـری گـزاری چـون کـسـی بـینـی غـنـیخویشتـن مجـرم شناسی گر کسی یابـی فقیر
شـــاخ اگــر از ابـــر اقـــبـــال تـــو یــابـــد مــایــه ایهـر بــری کــز وی بــرآیـد اخــتــری گــردد مـنـیـر
ای بـلند اصلی که کم دادست چون تـو خاک پـستای جوان بـختی که کم دیدست چون تو چرخ پیر
روی زی صـــــدرت نــــهــــادم بـــــا دل امــــیــــدوارپـشـت کـرده چـون کـمـان از بــیـم تـیـر زمـهـریـر
تــا ز هـر دســتــی بــدانـی آنـکــه در ایـام خــویـشانـدریـن صــنـعـت نـدارم در هـمـه عـالـم نـظــیـر
شــعــر چــون نــیـکــو نــیـایـد کــز صــفــای او دلــمهر زمـان در طـبـع مـن گـوهر همی گـردد ضـمیر
لــیـک عــیـبــی دارم و آنــســت عــیـبــم کــز خــردنـیـسـتـم لـت خـوارگـیـر و قـمـربــاز و بــاده گـیـر
نــان آنـکــس پــخــتــه بــاشــد نـزد آنـهـا کــز خــردنـه خــمـیـری دارد انـدر راه فــطــرت نـه فــطــیـر
نـه ز بــد شــعـری بــه هـر صـدری نـدارم اخــتــلـاطلیک بـی معنی همی در پـیش هر خـر خـیر خیر
از بـــرای لـــقـــمـــه ای نـــان بـــر نــتـــوان آبـــرویوز بـرای جـرعـه ای مـی رفـت نـتـوان در سـعـیر
از خــردمـنـدی و حــکــمـت هـرگــز ایـن انـدر خــوردکـز پـی نـانی بـه دسـت فـاسـقـی گـردم اسـیر
چـــون کـــریــمــان یــک درم نــدهــنــد از روی کــرمتــا نــدارنــدم دو ســال از انــتــظــار انـدر زحــیـر
ای ســخــنـور تــربــیـت کــن مــر مــرا از نـیـکــویـیتــاجــری گـردد زبــانـم در مـدیـحـت چـون جـریـر
طــوقــم انــدر گــردن آور از ســخــا چــون فــاخــتــهتـا چـو قمری می زنم بـر شـاخ او صـافـت صـفیر
گـر چـه مـن بـنـده ندارم خـدمـتـی از فـضـل خـویشتــو خــداونــدی بــجــا آر از کــرم ایــن در پــذیــر
پــادشــاه دانــشــی بــاشــد وزیــرت جــود از آنــکپــیــکــر بــی روح بـــاشــد پــادشــاه بــی وزیــر
تــا چــو خــورشــیـد ســپــر کــردار در بــرج کــمــاندر رود آخـــر بـــود مـــرتـــازیـــان را مـــاه تـــیـــر
بـــادت از چــرخ کــمــان کــردار هــر دم نــو بـــه نــونـعـمـت و اسـبـاب قـسـم و دولـت و اقـبـال تـیـر
بــد ســگــال بــد ســگــالــت بــاد چــرخ کــیـنــه وردوســـتـــار دوســتـــارت بـــایــد جـــبـــار قــدیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.