ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ترغیب طی طریق حقیقت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای دل بــه کـوی فــقــر زمـانـی قـرار گـیـربــیـکـار چـنـد بــاشـی دنـبــال کـار گـیـر
گـر هـمـچـو روح راه نـیـابــی بــر آسـمـاناصــحــاب کــهـف وار بــرو راه غــار گـیـر
تـا کـی حـدیث صـومـعـه و زهـد و زاهـدیلخـتـی طـریق دیر و شـراب و قـمار گـیر
خـواهـی کـه ران گـور خـوری راه شـیـر روخواهی که گنج در شمری دنب مار گیر
خـواهی که همچـو جـعـفـر طـیار بـر پـریرو دلــبــر قــنــاعــت انــدر کــنــار گــیــر
تسلیم کن به صدق و مسلم همی خراموین قـلـب را بـه بـوتـه معـنی عـیار گـیر
چون طیلسان و منبـر وقف از تو روی تافتزنــار و دیــر جــوی و ره پـــای دار گــیــر
از حـرص و آز و شـهـوت دل را یـگـانـه کـنبــا نـفــس جــنـگـجــوی ره کــارزار گـیـر
یـا چــون عـمـر بــه دره جــهـان را قـرار دهیا چـون عـلی بـه تـیغ فراوان حـصـار گیر
گـه یزدجـرد مـال و گـهی ذوالـخـمار کـشگـه زخـم دره دارو گـهـی ذوالـفـقـار گـیر
خـواهی که بـار عـسـکر بـندی ز کان دهرخــرمـا خــمـارت آرد سـودای خــار گـیـر
چـنـدین هزار سـجـده بـکـردی ز غـافـلـیبـنشین یکی و سجده خود را شمار گیر
یک سـجـده کن چـو سـحـره فرعـون بـیریاو آن گـه مـیـان جــنـت مـاوی قـرار گـیـر
ای بـی بـصـر حـکـایت بـخـتـنـصـر مـگـویوز ســامـری هـزار ســمـر یـادگــار گـیـر
بـــغــداد را بـــه طــرفــه بـــغــداد بـــاز دهونـدر کـمـین بـصـره نـشـین و طـرار گـیر
در جـوی شـهر گـوهر معـنی طـلـب مکـنغــواص وار گــوشــه دریــا کــنــار گــیــر
ای کــمــزن مــقــامــر بــد بــاز بــی هـنـرخـواهـی کـه کـم نـبـازی یـاد نـگـار گـیـر
از زخـم هفـت و هـشـت نـیابـی مـراد دلیکـبـار پـنـج رود و سـه تـار و چـهـار گـیر
گـر چـو خـلیل سـوخـتـه ای از غـم خـلیلدر گـلسـتـان مگـرد و در آتـش قـرار گـیر
مــاهـی ز آب نـازد و گــنـجــشــک از هـوازین هر دو بـط بـه جـوی و کنار بـحار گیر
دســت نـگـار گـر نـرسـد زی نـگـار چــیـنماهی بـه تـابـه صید مکن در شـکار گیر
گــر از جــهـان حــرص نـگــیـری ولــایـتــیســالـار آن ولـایـت تــو خــاکـســار گـیـر
بـا یک سـوار غـز و کنی نیسـت جـای نامبـاری چـو کـشـتـه گردی ره بـر هزار گیر
یا همـچـو بـاز سـاکـن دسـت مـلـوک شـویـا هـمـچـو زاغ گـوشـه شـاخ کـنـار گـیر
زیـن روزگـار هـیـچ نـخـیـزد مـکـوش بـیـشاز روزگــار دســت بــشــو روز کــار گــیـر
چـون ماه عـلم از فـلک فـقـر بـر تـو تـافـتطـاووس وار جـلـوه بـه بـاغ و بـهـار گـیـر
بـی رنـج بــادیـه نـرسـی مـشـعـرالـحـرامدر تــاز و تــاکــبــاز و هـوا را مـهـار گــیـر
چــنـدیـن هـزار مـرد مـبــارز دریـن مـصـافکـردنـد حــمـلـه هـا و نـمـودنـد دار گـیـر
بــا صـدق و بــا شــهـادت رفـتــنـد مـردوارگــر ره روی تــو نـیـز ره آن قــطــار گــیـر
چــون ســوز کــار و درد غــم دیـن نـداردتزین راه «بـرد» و گوشـه زرع و شیار گیر
زین خـواجـگـان مرتـبـه جـویان بـی سـخـازین فعل نامشـان شـرف ننگ و عار گیر
زین مـال بـی نهایت دشـمن گـرت نصـیبخـود را چـهار خـشـت ز دنیا شـمار گـیر
گـفـت سـنایی ار چـه مـحـالـسـت نزد تـوتــو شـکـر حـال گـوی و در کـردگـار گـیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.