ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش قاضی ابوالبرکات بن مبارک فتحی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بـــه آب مــانــد یــار مــرا صـــفــات و صـــفــاشکـه روی خـویـش بـبـیـنـی چـو بـنـگـری بـقـفـاش
ز بـوی و خـوبـی جـعـد و دو زلـف مـشـکـیـنـشز رنــگ و گــردن و گــوش و دو عـــارض زیــبـــاش
نـگـار خـانـه چــیـن اسـت و نـاف آهـوی چــیـندرون چـــیــن دو زلــف و بـــرون چـــیــن قــبـــاش
بـسـی نـمـانـد مـر آن سـرو و مـاه را کـه شـودچـــو ابـــر پـــرده خـــورشــیــد ســایــه بـــالــاش
عـجــب مـدار گـر از خــویـش بــوســه بــربــایـدکـه آینـه سـت جـهـان پـیش چـشـم او ز ضـیـاش
پـدیـد گـشـتـه دو جـرم سـهـیل و سـی پـروینمـــیـــان دایـــره مــــاه وزیـــر جــــرم ســــهـــاش
بـرنـگ چـون گـل سـوریسـت لـیک نـشـنـاسـمچـــو مــن بـــرابـــر او بـــاشـــم از گــل رعــنــاش
ز روی عــقـل کـه یـارد چــخــیـد بــر صــفـتــشز راه دیـــده کـــه یـــارد قــــبــــول کـــرد هـــواش
کـــه دیــده روزی بـــا نــور روی او پـــیــوســـتازو نــگـــشـــت جـــدا تـــا نــکـــرد نـــابـــیــنــاش
بــه آتــش رخ او ره کـه یـافـت کـز تــف عـشـقهـزار جــان و جــگـر ســوخــت زلـف دود آســاش
کـسـی کـه بـسـتـه او شـد زمـانـه داغـی کـردمــیـان جــانـش ز «لــن تــفــلــحــوا اذا ابــداش »
چـو آفـتـاب جـهانتـاب گـشـت طـلـعـت دوسـتکــه نــیـســت جــز دل آزادگــان نــشــان هـواش
بــــلـــای دوســـتــــی او مـــرا شـــرابــــی دادکـه جــز اجــل نـبــود مـسـتــی از شـراب بــلـاش
ز کـاروان طــبــیـعــت نـیـافــت یـک شــب و روزســواد دیــده مــن ســود خـــوابـــی از ســوداش
بــپــرســدم ز ریــا گــه گــهــی بــه راه ولــیـکهـــــزار صـــــدق فـــــدای یــــک دروغ و ریـــــاش
دل شــکــســتـــه تـــاریــک ازو بـــدان جــویــمکـه مـی نـســب کـنـد از زلـفـک ســیـاه دوتــاش
وگـرنـه دل چــه دریـغـسـت از کـسـی کـه بــودهــزار جـــان مــقــدس فــدای جـــور و جـــفـــاش
پــذیـره پــایـش جـفـاهـای او شـوم شـب و روزبـــرای آن کــه نــســب دارد آن جـــفــا ز رضــاش
چــو راحــت دلـش انـدر عـنـای جــان مـنـسـتچـه مـن چـه عـنین گـر درکـشـم عـنـان ز عـناش
گـه لـطـافـت پــیـدا بــه چــشـمـهـا پــنـهـانـشبـــگــاه تــابـــش پــنــهــان ز دیــده هــا پــیــداش
وفـای او سـبــب روز نـیـک و بــخــت نـکـوسـتز بــهـر آنـکـه چــو مـن امـتــحــان کـنـم عـمـداش
چـــو کــنــیــت بـــرکــات مــبـــارک فــتـــحـــینـشــان بــرکـت و فـتــح و مـبــارکـیـســت وفـاش
امـیـن مـلـک دوشــه قـاضــی عـمـیـد کـه کـردخــدای مــایـه تــرس و امـیـد هـمــچــو قــضــاش
فــرود مـرکــز چــرخــســت قــاعــده حــلـمـشورای عـــالـــم عـــقـــلـــســـت هــمــت والـــاش
دلـــیــل مـــایــه نـــاز و نــواز گـــشـــت دلـــشعــطــای عــالــم ذل و نــیــاز گــشـــت عــطــاش
بـه عـشـق او چـو سـنایی پـناه خـویش نیافـتبــــدیـــده خـــرد و روح در نـــیـــافـــت ســـنـــاش
زمــــانــــه را ز پــــی زادن چــــنــــو فــــرزنــــدعــقـیـم گـشــت چــهـار امـهـات و هـفــت آبــاش
رضـا و خـشـمـش اگـر نیسـتـی مـفـید و مـضـردو بــرنـداشـتـی ایـمـان هـمـی ز خـوف و رجـاش
ز بـهـر حـشـمـت او را شـدسـت در شـب و روزبــنــات نـعــش پــرســتــار و بــنــده ابــن ذکــاش
ز عـشـق سـیـم و ز خـوی ذمـیـم و فـعـل لئیمســوی کــریــم بـــســی خــوارتــر بـــود اعــداش
ز عــون مــیــر و ز لــطــف دبــیــر و فــهــم وزیـرســوی اسـیـر بــسـی خــوبــتــر بــود سـیـمـاش
خـلـاف او بــه بـهـشـت ار کـسـی بـیـنـدیـشـدکـسـی خــدای مـیـان بــهـشـتــیـان بــه و بــاش
از آنـکـه هسـت نـشـاط جـهـان ز رحـمـت حـقچـو روز عـید و شـب قـدر شـد صـبـاح و مـسـاش
بــه روز «نـحــن قــســمـنـا» خــدای انـدر لــوحبــرو نــوشــت هـمــه چــیـز جــز گــنــاه فــنــاش
زبـانش خـشـک شـود چـون زبـان قفـل بـه کامکــســی کــه نـاطــقــه او نـشــد کــلـیـد ثــنـاش
چـه بـی نظیر کسـسـت او که وهم من صدبـاربــه عـرش و فـرش دویـد و نـدیـد کـس هـمـتـاش
ثـــنــای او را حـــد کـــمــال پـــیــدا نــیــســـتکــه بــیـش آیــد چــون بــیـشــتــر کــنــنــد اداش
حـــیــات را چـــه گـــوارنـــده تـــر ز آب ولـــیــککسی که بـیشتـرش خـورد بـکشد اسـتـسـقاش
ز روح نــامــیــه مــا نــاکــه نــســـبـــتـــی داردثــنـای او کــه فــزایـد هـمــی بــه عــمــر ثــنـاش
خـطـی کـه صـورت یـک وصـف خـلـق او بـود آندمـاغـهـا نـشـنـاســد هـمـی ز مـشـک خــطـاش
هر آن سـخـن کـه کـنـد رشـتـه نـوک خـامـه اوزمــــانـــه بــــاز نــــدانــــد ز لــــولــــو لــــالــــاش
بــه گـاه مـوســی اگـر ســحــر کـلـک او دیـدیمـیـان بــبـسـتـی در پـیـش او چـو نـیـزه عـصـاش
شـدسـت مـایه انـدیـشـه هـمـچـو سـودا لـیکفـــزون تــــرســـت بــــدیـــدار قـــوت صـــفـــراش
دو مـلـک را بــدو نـوک قــلـم چــنـان کـردســتکــه عــقــل بــاز نــدانــد هــمــی ز یــک دریــاش
چــو قـهـر قــدرت بــاری هـمـی دهـد در مـلـکمــیــان چـــار گــهــر اتـــفـــاق عـــقــل و دهــاش
کسی که راست نبود این ستانه را چو «الف »به پیش خدمت سلطان میان ببست چو «لاش »
قــوام مـلــک عــلــایـی ز رای عــالــی اوســتاز آن چــو مـلـک عــزیـزســت نـزد شــاه عــلـاش
چـنـان کـنـد چـو خـضـر مـلـک شـاه را از وجــودکـه صـد سـتــاره بــتــابــد چــو گـنـبــد خــضـراش
کــمـال دولــت غــزنـیـن هـمـی چــنـان جــویـدکـه خـواهدی کـه فـلـک بـاشـدی هم از اقـصـاش
بــســی نـمـانـد کـه ایـن مـلـک را تــمـام کـنـدز کـــیــمـــیـــا و ز آب حـــیـــات و از عـــنـــقـــاش
جـــزای نــیــکــی او بـــی نــیــازی ابـــدســـتگـمـان بــری کـه مـگـر شـرح نـام اوسـت جــزاش
امید و تـرس عجـب نیست از دعاش که هستخـــزانــه بـــد و نــیــک خـــدای مــلـــک دعـــاش
کـسـی کـه شـحــنـه او عـصـمـت خــدای بــودشـگـفـت نـیسـت کـه یـاور بـود زمـین و سـمـاش
ز کـل جــوهـر او عــقــل خــیـره مـانـد چــو دیـدهــــزار جــــوهــــر دریــــا نــــمــــای در اجــــزاش
چــو چــاکـر در او خـواسـت بــود جــوهـر عـقـلبـسـسـت بـر شـرف و خـواجـگـی دلـیل و گـواش
زهــی جـــمــال تـــو آن آفــتـــاب کــانــدر جــوددریـغ نـیـســت ز عـرش و ز فـرش ظـل و ضـیـاش
زمــیــن ز لــطــف تــو گــر آب یــابــدی شــودیبـه رفـق مـهـر گـیـا هـر چـه هـسـت زهـر گـیاش
هــر آن چــراغ کــز آســیـب دم شــود نــاچــیـزچــو داغ ســعــی تـــو دارد بـــپـــرورد نــکــبـــاش
در آب تـــیــره کـــه در وی شـــکـــربـــنــگــدازدچــو خـوی و خـلـق تــو گـیـرد فـرو خـورد خــاراش
اگـــر ز رای تـــو تـــاثـــیــر یـــافـــتـــی گـــردوندو طـوق زریـن گـشـتــی بــه شـکـل اژدرهـایـش
هـر آنـچـه وهـم تـو صـورت کـنـد ز عـالـم عـقـلحـروف جــامـه جــان پــوشـد ار کـشـد صـحـراش
بــرهــنــه بــاشــد اگــر در حــجــاب غــیـب رودکـسـی که کلک تـو کـردسـت در جـهان رسـواش
جـمال و جـسـم تـو معنیسـت آن غیر تـو نقشاز آنـکـه نیسـت کـس آسـوده دل ز بـرگ و نـواش
بــــزرگـــوارا دانـــی کـــه مـــر ســــنـــایـــی راجــز از عـطــای کـریـمـان نـبــاشــد ایـچ ســنـاش
ولـیـک نـیـسـت کـریـمـی جـز از تـو انـدر عـصـرکـــه تـــا کـــنــد کـــف او از کـــف نــیــاز جـــداش
ازین همـه کـه تـو دانـی کـه کـیسـتـنـد ایشـانبـــه مــدح هــر کــه غــلــو کــرد فــکــرت دانــاش
از آن فــزون نـشــود تــا قــیـامـت آن شــاخــیکـه جـز بـه رنـگ نـبـودسـت بـیـخ و بــرگ نـمـاش
جـز از تـو بـنـده بــسـی مـدح گـفـت در غـزنـیشـنـیـد مـدحـش هـر کـس ولـی نـدیـد سـخـاش
هـزار مــعــنـی عــذرا بــگــفــت بــنــده ولــیـکچـو خـواجـه عـنـیـن بــاشـد چـه لـذت از عـذراش
مــهــا بــه نــزد تــو ایــن بــنــده گــوهــری آوردکـه جــز ســخــات کــس او را نـدانـد ارزو بــهـاش
ز دوسـتـی صـفـت تـو بـه کـوه خـوانم و دشـتز بــهــر آنــکــه مــثــنــا شــود هـمــی ز صــداش
بــسـا کـسـا کـه ز دون هـمـتـی و بــدبــخـتـیبــه مــدح گــوی نـشــد زر و جــامــه در کــالــاش
کـنـون چـو جــامـه غـوک اسـت پــیـکـر درمـشکـنـون چــو پــیـکــر مـرده ســت جــامـه دیـبــاش
تـربـنـه گـر نـخـورد مـرد سـفـلـه پـیـش از مـرگپـــس از وفـــات چـــه لـــذت ز بـــره و حـــلــواش
بــه اخــتــیـار کــنــد عــاقــل آن عــمــل امــروزکــز اضـــطـــرار هــمــی کــرد بـــایــدی فـــرداش
اگـر نـتــابــد خــورشـیـد بــخــشــش تــو بــر اوبــکــشــتــه گــیـر هــوای مــه دی از ســرمــاش
دعــا تــراســت اگــر چــه رهــیــت را از عــجــزهـمـی مـعـایـنـه افـتــد پــس از خــطــاب دعـاش
هـمـیـشــه تــا نـبــود جــز پــی صـلـاح جــهـاندرون چــنــبـــر چـــرخ آب و نــارو خــاک و هــواش
چــو آب و آتــش و چـون بــاد خـاک بــاد مـقـیـمصـــفـــا و بــــرتــــری و روح پــــروری و بــــقـــاش
ز اعــتــدال طــبـــایــع تــنــت بـــه راحــت بـــادکـــه آفـــریـــد خـــداونـــد بـــهـــر راحـــت مـــاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.