ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نکوهش اصحاب دعوا

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای جـــــوان زیــــر چـــــرخ پـــــیــــر مـــــبـــــاشیــــــا ز دورانــــــش در نــــــفــــــیــــــر مــــــبــــــاش
یـــــا بـــــرون شـــــو ز چـــــرخ چـــــون مـــــردانورنــــــه بـــــــا ویــــــل و وای و ویــــــر مــــــبــــــاش
اثــــــــر دوزخ ار نـــــــمــــــــی خــــــــواهـــــــیســـــاکـــــن گـــــنـــــبــــــد اثــــــیـــــر مـــــبــــــاش
گــــر ســــعــــیـــدیـــت آرزوســــت بــــه عــــدندر ســـــــراپـــــــرده ســــــعــــــیــــــر مــــــبـــــــاش
تـــــو ورای چـــــهــــار و پـــــنــــج و شــــشــــیدر کـــف هـــفـــت و هـــشـــت اســــیـــر مـــبــــاش
در ســــرا ضـــرب عـــقـــل و نـــفـــس و فـــلـــکنــــاقــــدی بـــــاش و جــــز بــــصــــیــــر مــــبـــــاش
در مــــــیـــــان غــــــرور و وهـــــم و خــــــیـــــالبــــســــتــــه دیـــو بــــســــتــــه گــــیـــر مـــبــــاش
هـــر دمـــی بــــا گــــشــــاد نـــامــــه عــــقــــلگـــر تـــو ســـلـــطـــان نــه ای ســـفـــیــر مـــبـــاش
مــــــنـــــی انـــــداز بــــــاش چــــــون مــــــردانگـــــر نــــه ای زن مـــــنــــی پـــــذیــــر مـــــبـــــاش
گــــــر تــــــرا جــــــان بــــــه وزر آلـــــودســــــتداروی وزر کـــــــــــن وزیـــــــــــر مـــــــــــبـــــــــــاش
از بـــــــرای خــــــلــــــاف و اســــــتـــــــبـــــــدادبـــــه ســــرو دنــــب جــــز بـــــگــــیــــر مــــبـــــاش
ای بـــــه گــــوهــــر و رای طــــبـــــع و فــــلــــکبــــهـــر آز ایـــن چــــنـــیـــن حــــقــــیـــر مــــبــــاش
مـــار قـــانـــع بــــســـی زیـــد تـــو بــــه حـــرصگــــــر نـــــه ای مــــــور زود مـــــیـــــر مــــــبــــــاش
از پـــــی خــــرس حـــــرص و مــــوش طــــمــــعگـــــاه گـــــوز و گـــــهــــی پـــــنــــیــــر مـــــبـــــاش
«مــن » و «ســلــوی » چــو هـســت انـدر تــیـهدر نــــــیـــــاز پــــــیـــــاز و ســــــیـــــر مــــــبــــــاش
از کــــمـــان یـــافــــت دور گـــشــــتــــن تــــیـــرتـــــو ز کـــــژ دور شـــــو چـــــو تـــــیــــر مــــبـــــاش
گـــــر هــــمـــــی در و عـــــنــــبـــــرت بـــــایــــدبـــــحــــرهــــا هــــســــت در غــــدیــــر مــــبـــــاش
گـــر خــــطــــر بــــایـــدت خــــطـــر کـــن جــــانورنــــه ایــــمــــن بـــــزی خـــــطـــــیــــر مــــبـــــاش
چــــون تــــرا خــــاک تــــخــــت خـــواهـــد بــــودگــــو کــــنــــون تـــــخـــــت اردشــــیــــر مــــبـــــاش
تــــا ز یـــک وصــــف خــــلـــق مـــتــــصــــفــــیشـــو فـــقـــیـــهـــی گـــزیـــن فـــقـــیـــر مـــبــــاش
فــــقــــه خــــوان لـــیـــک در جــــهـــنـــم جــــاههـــمـــچــــو قـــابــــوس وشــــمـــگـــیـــر مـــبــــاش
چــــون زفــــر درس و تــــرس بــــا هـــم خــــوانورنـــــه بــــــیـــــهـــــوده در زفـــــیـــــر مـــــبــــــاش
در ره دیـــن چــــو بــــو حــــنـــیـــفـــه ز عـــلـــمچــــون چــــراغــــی بــــجــــز مــــنـــیـــر مــــبــــاش
چـــون تـــو طـــفــلــی و شـــرع دایــه تـــســـتجــــز ازیــــن دایــــه ســــیــــر شــــیــــر مــــبـــــاش
مــــجــــمــــع اکــــبـــــر ار نــــخــــواهــــد بـــــودطـــــالـــــب جـــــامـــــع کـــــبــــــیـــــر مـــــبــــــاش
ور کــنــون ســـوی کـــعـــبـــه خـــواهــی رفـــتره مـــخــــوفــــســــت بــــی خــــفــــیـــر مـــبــــاش
بــــا چــــنـــیـــن غــــافــــلــــان نـــذر شــــکــــنجــــز چــــو پــــیـــغــــمــــبــــران نـــذیـــر مـــبــــاش
از پــــی ذکــــر بـــــر صــــحــــیــــفــــه عــــمــــرچـــــون نـــــکـــــو نـــــه ای دبـــــیـــــر مـــــبــــــاش
بــــا تــــو در گـــورتــــســــت عـــلـــم و عـــمـــلمـــنـــکــــر «مـــنـــکــــر» و «نـــکــــیـــر» مـــبــــاش
پـــــاس پـــــیـــــوســـــتـــــه دار بـــــر در حـــــقکـــاهـــلـــانـــه «بــــجـــه » «بـــگـــیـــر» مـــبــــاش
خـــــار خـــــارت چــــــو نـــــیـــــســـــت در ره اوپـــــس در آن کــــوی خـــــیــــر خــــیــــر مــــبـــــاش
هـــــمـــــه دل بــــــاش و آگـــــهـــــی نـــــیـــــازبـــــی خـــــبـــــر بـــــر در خـــــبـــــیــــر مــــبـــــاش
زیــــــر بـــــــی آگـــــــهــــــی کـــــــنـــــــد زاریپــــس تــــو گــــر آگــــهــــی چــــو زیــــر مــــبــــاش
چــــون قــــلـــم هـــر دمـــی فــــدا کــــن ســــرلـــیـــک از بــــن شـــکـــر بــــی صـــریـــر مـــبــــاش
چــون بـــه پـــیــش تـــو نــیــســت یــوســف تــوپــــس چــــو یـــعـــقـــوب جــــز ضــــریـــر مـــبــــاش
ای ســــنـــایـــی تــــو بــــر نـــظــــاره خــــلــــقدر ســــخــــن فــــرد و بــــی نـــظــــیـــر مــــبــــاش
در زحـــــیــــری ز ســـــغـــــبـــــه گــــفـــــتـــــنگـــــفـــــت بـــــگـــــذار و در زحـــــیـــــر مـــــبـــــاش
در هــــوای صـــــفـــــا چـــــو بـــــوتـــــیــــمـــــاردردت ار هــــســـــت گــــو صــــفــــیــــر مــــبـــــاش
بـــــــا قــــــرارســـــــت نــــــور دیــــــده ســـــــرچــــشــــم ســــر گــــو: بــــرو قــــریــــر مــــبـــــاش
شــکــر کـن زان کـه شــرع و شــعــرت هـســتخــــرت ار نـــیـــســــت گـــو شــــعــــیـــر مـــبــــاش
گــر چــه خــصــمــت فــرزدق ســت بـــه هــجــوتــــــو بــــــه پــــــاداش او جــــــریـــــر مــــــبــــــاش
خــــود نـــقـــیـــریـــســـت کـــل عـــالـــم و تــــودر نـــــقــــــار از پــــــی نـــــقــــــیـــــر مــــــبــــــاش
از پـــــی یــــوســــف کــــســـــان بـــــه غــــرضگــــاه بـــــشـــــرا و گــــه بـــــشــــیــــر مــــبـــــاش
هــمــه بـــر کــشــتـــهــای تـــشــنــه ز قــحـــطابـــــر بـــــاش و بـــــجـــــز مــــطــــیــــر مــــبـــــاش
هـــر کـــجــــا پــــای عـــاشـــقـــی ســــت روانبــــاد کـــشــــتــــیـــش بــــاش و قــــیـــر مـــبــــاش
***
ای سـنـایـی خـواجـه جـانـی غـلـام تــن مـبــاشخـاک را گـر دوسـت بــودی پــاک را دشـمـن مـبــاش
گـرد پــاکـی گـر نـکـردی گـرد خـاکـی هـم مـگـردمـرد یـزدان گـر نـبــاشــی جــفـت اهـریـمـن مـبــاش
خــاص را گـر اهـل نـبــوی عــام را مـنـکـر مـشــوجـــام را گـــرمــی نــبـــاشـــی دام را ارزن مـــبـــاش
کــار خــام دشــمـنـان را آب شــو آتــش مـبــاشنــقــش نــام دوســتــان را مــوم شــو آهـن مــبــاش
یار خـندان لب نبـاشـی سـرو سـندان دل مبـاشمــرد دنــدان مــزد نــبــوی درد دنــدان کــن مــبـــاش
در مــیــان نــیــکـــوان زهــره طـــبـــع مــاهــرویچـون شـکـوفـه روی بـودی چـون شـکـافـه زن مبـاش
گر چـو نرگس نیسـتـی شـوخ و چـو لاله تـیره دلپـس دو روی و ده زبـان همچون گل و سوسن مبـاش
نـیـک بــودی از بــرای گــفــتــگــویـی بــد مـشــومــرد بـــودی از بـــرای رنــگ و بـــویــی زن مـــبـــاش
در لـبــاس شــیـرمـردان در صــف کـم کـاســتــیهمـچـو نـامـردان گـریبـان خـشـک و تـر دامـن مـبـاش
در سـرای تـیره رویـان هـمـچـو جـان گـویـا مـشـودر مـیـان خــیـره رایـان هـمـچــو تــن الــکــن مـبــاش
دلبـری داری بـه از جـان اینت غم گو جـان مبـاشگــر رانـی هـســت فــر بــه گــو بــرو گــردن مـبــاش
گرد خـرمن گشـتـی و خـوی سـتـوری بـا تـو بـودچـون فـرشـتـه خـو شـدی مـرد خـر و خـرمـن مـبـاش
همـچـو کـژدم گـر نداری چـشـم بـی نیشـی مرویا چـو مـاهی گـر زبـانت نیسـت بـی جـوشـن مبـاش
ریسمان وار ار نخواهی پای چون سرسر چو پایده زبان چون سوسن و یک چشم چون سوزن مباش
در مـیـان تــیـرگـی از روشـنـایـی چــاره نـیـسـتدر جــهــان تـــیــره ای بـــی بـــاده روشــن مــبـــاش
یوسـفت محـتـاج شـلواریسـت ای یعقوب چـشمبــا ضــریـری خــو کــن و در بــنــد پــیـراهـن مــبــاش
از دو عـالم یاد کـردن بـی گـمان آبـسـتـنی سـتگـر هـمـی دعـوی کـنـی در مـردی آبـسـتـن مـبــاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.