ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح قاضی ابوالفتح برکات بن مبارک

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
هـیـچ دانـی کــه بــه هـنـگــام تــکــلــف چــکــنـدچـون بـرین گـونه بـود مکـرمـت مـاحـضـرش
ای نـهـان مـانـده عـروســان ضــمـیـر تــو ز شــرمرو بــر خــواجــه شــو و بــازنـمـا ایـنـقـدرش
بــر عــروس ســخــنـان تــو چــنـان جــلـوه کـنـنـدخـلـعـت و تـقـویـت و تـربـیـت سـیـم و زرش
کــه گـرش چــرخ نـقــابــی کــنـد از پــرده غــیـبعـون او بـاز چـو خـورشـید کـند مشـتـهرش
تــا رســد آدمــیــان را هــمــی از خــیــر و ز شــرهـر زمـان تــحــفــه نـونـو ز قـضــا و قــدرش
چــون قـضـا و قـدر از پــرده خــشـنـودی و خـشـمبـاد پـیوستـه بـه احبـاب و عدو نفع و ضرش
بـــاد چــنــدانــش بــقــا تــا چــو پــســر در بــر اوهمچـو لقمان شـود از عـمر نبـیره پـسـرش
ذات عــشــق ازلــی را چــون مـی آمــد گــهـرشچـون شود پـیر تـو آن روز جـوان تـر شمرش
هـر کـه را پـیـرهـن عـافـیـتـی دوخـت بــه چـشـماز پـس آن نـبــود عـشـق بــتـی پـرده درش
خـاصـه اندوه چـنین بـت کـه همـی از سـر لـطـفجـامـه عـافـیـتــی صـیـد کـنـد زیـب و فـرش
صــد هـزاران رگ جــان غـمـزه خــونـیـش گـشــادکـز رگ جـان یکـی لـعـل نـشـد نـیـشـتـرش
خــرد و جــان مــن او دارد و مــی شــایـد از آنــکاو چو جانست و خرد خاک چه داند خطرش
اینهم از شعبـده و بـوالعجـبـی اوسـت که هستدر عقیقین صـدفش سـی و دو دانه گهرش
چــون دو بــیـجــاده گـشـاد از قـبــل خـنـده شـودپــر سـتـاره چـو ره کـاهـکـشـان رهـگـذرش
چــون گـه گــریـه بــدو در نـگــرم گـویـی هـســتصـدهزاران اخـتـر ازین دیده روان بـر قـمرش
صــدهــزاران دل و جــان بــیــنــی درمــانــده بــدوزیر هـر یک شـکـن زلـف مـشـعـبـد سـیرش
عـاشــق خــود بــوم ار مـن غـرض خــود طــلـبــمزان دو بـیجـاده پـر شـکـر عـاشـق شـکرش
وصــل او از قــبـــل خـــدمــت او جـــویــم و بـــسور نـه مـن کــمـتــر از بــنـد قــبــا و کـمـرش
بـــاد پــیــمــای تــر از مــن نــبــود در ره عــشــقکـز پـی دیده خـود سـرمه کـنم خـاک درش
از بــــرای مــــدد عــــشــــق مـــرا بــــر دل مـــنحــســن هـر روز بــرآرد بــه لـبــاس دگـرش
هر دمش حـسـن دگـر بـخـشـد مشـاطـه صـفـتهـر کـرا تـربـیـت عـشـق بــود جـلـوه گـرش
هـســت هـر روز فــزون دولــت خــوبــیـش ولـیـکمن چـه گویم تـو درین دیده شو و در نگرش
نـی نـی از غـیـرت مـن نـیـسـت روا این یک لـفـظکـاندر آن چـهره پـرنور و لـب چـون شـکـرش
چشم و گوشی که چو من بیند و چون من شنودخـواهم از عـارضـه بـی خـبـری کور و کـرش
مــن هــمــی روز خــود آن روز مــبــارک شــمــرمکـه کــمـروار یـکـی تــنـگ بــگـیـرم بــبــرش
نــه کــه خــود روز مــبــارک بــود آن را کــه کــنــدسـعـی قـاضـی بـرکـات بـن مبـارک نظـرش
بـــرکـــاتـــی کـــه ز جـــود کـــف بـــا بـــرکـــت اوروزگــار فــضــلــا گــشــت چــو نـام پــدرش
آنکـه گر شـعـله زند آتـش خـشـمش سـوی بـحـردر زمــان دور شـــود پـــرده ز در و گــهــرش
آن سـتـوده سـیرسـت او کـه بـه هـنـگـام صـفـتنقـشـبـند خـط اربـاب سـخـن شـد سـیرش
آن نــهــالــی کــه نــشـــانــنــد بـــه نــام کــف اوخــاک بــی تــربــیـت نـامـیـه آرد بــه بــرش
هــر کــه بــا یــاد کــف او بــه مــثــل زهــر خــوردمـدد روح طــبــیـعــی شــود انـدر جــگــرش
آتـــش هــمــتـــش ار مــیــل کــنــد ســـوی هــواآسـمـان گـنـبـد زریـن شـود از یـک شـررش
ذاتــش از مـجــلـس اگـر قـصـد کـنـد ســوی عـلـوعــالــم جــان و خــرد زیــر بـــود او ز بـــرش
ظــلــمـت دهـر پــس پــشــت مـن افــگــنـد فــنـاتـا نهادم چـو بـقـا روی سـوی مـسـتـقـرش
چه عجـب زان که چو خورشید کسی را شد امامسـایـه چـون مـقـتـدیـان گـام زنـد بـر اثـرش
هر کـه او چـشـم سـوی چـشـمه خـورشـید نهادسـایـه قـامـت خـود پـیـش نـبـیـنـد بـصـرش
خــود مـرا از شــرف خــدمــتــش ای بــس نـبــودکـه نکـو شـعـر شـدم از صـفـت یک هنـرش
دی مــرا گــفــت مــنــجــم کــه بــیـا مــژده بــیـارکـه نود سـال همـی عـمـر دهد نور خـورش
مـن بــگـفـتــمـش حـکـیـمـانـه بــرو یـافـه مـگـویکه خود او جـوهر روحـست نبـاشد خـطرش
خـور کـه بــاشـد کـه ورا عـمـر تــوانـد بــخــشـیـدیا زحـل کـیسـت کـه او یاد کـنـد بـه بـتـرش
چـه نـود سـال کـه خـود جـان و دلـش را گـه صـورچشمش از روی قضا بـاشد صاحب خبـرش
ای ســنـایـی چــو دلـت گــشــت گــرفــتــار نـیـازبـنـده او شـو ازیـن فـاقـه و خـواری بـخـرش
ســـیــرت مــرد نــگــر در گــذر از صــورت و ریــشکـان گـیـا کـش بــنـگـارنـد نـچـیـنـنـد بــرش
مـعـنـی از مـرد بــه از نـقـش کـه بــر هـیـچ عــدوآن سواری که بـه نقشست نبـاشد ظفرش
در گــرمــابــه پــر از صــورت زیــبـــاســت ولــیــکقــوت نـاطــقــه بــایـد کـه بــگـویـد صــورش
آن زبــانـی کــه نـبــاشــد ســخــنـش هـمــره دلنـشـمـرد جـان خـردمـنـد بـجـر مـخـتـصـرش
کــار بــی دل بــه زبــان ســنـگ نـدارد بــر خــلـقطـوطـی ار خـتـم کند نگذرد از فـرق سـرش
دیــده بـــر صــورت آن دار کــه چــون نــرگــس تــرهـر کـرا تـا بــه سـحـر بــود بــر او سـهـرش
او هــمـــان روز بـــه آخـــر نـــبـــرد تـــا بـــه جـــزااز زر و سـیـم چـو نـرگـس نـکـنـد تــاجـورش
رادمــردی بـــر او طـــالــع مــیــلـــادی ســـاخـــترفـت همـچـون الـف کـوفـی روزی بـه درش
هـــم در آن روز بـــرون آمـــد بــــا چـــنـــدان لـــامکـه بــنـشـنـاخـتـم از کـارگـه شـوشـتــرش
لـاجــرم کـرد بــر آن خـلـعـت آمـد بــا چــنـدان لـامکـه همـو بـاز نـدانسـت همـی حـد و مـرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.