ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سرهنگ امیر محمد هروی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای سـنـایـی نـشـود کـار تــو امـروز چـو چـنـگتـا بـه خـدمـت نـشـوی و نـکـنی قـامـت چـنـگ
ســر سـرهـنـگـان سـرهـنـگ مـحــمـد هـرویکـه سـر آهـنـگـان خــوانـنـد مـر او را سـرهـنـگ
آنـکـه روی هـمـه هـشـیـاران آمـد بــه شـتـابآنـکــه پــشــت هـمـه بــیـداران آمـد بــه درنـگ
نــزد دیــدارش کـــه بـــوده بـــهــای بـــهــمــنپـیش گـفـتـارش جـهـل آمـده هـوش هوشـنـگ
گـر بـسـقـلـاب بــرد بــاد نـهـیـبـش نـشـگـفـتکـه سـیه روی شـود مـردم سـقـلـاب چـو زنـگ
بــاد لـطـفـش بـوزد گـر بـحـد چـیـن نـه عـجـبکـه از خـاکـش پـس از آن زنـده بـرآید سـتـرنـگ
بــر پــلـنـگ ار بــنـهـد دســت ز روی شـفـقـتنـجــم سـیـاره نـمـایـد نـقـط از پــشـت پــلـنـگ
ای بـه عـلـم و بـه سـخـا مـفـخـر اهل غـزنـینغــزنــی از فــخــر تــو بـــر چــرخ بــرآرد اورنــگ
بـنگ و افـیون شـود از بـوی تـو سـرمایه عـقـلگـر در آن کـو کـه تـوبـاشـی بـود افـیون یا بـنـگ
گـر بــسـنـجـیـد بــه شـاهـیـن خـرد حـلـم تــرادایــره مــرکـــز و دریــا بـــود آن را پـــا ســـنــگ
دست جود تـو چو جان ساختـه بـا هفت اقلیمپــای قـدر تــو چـو دل تــاخـتـه بــا هـفـتـو رنـگ
آنــچـــه در وقـــعـــه قــنــوج تـــو کــردی از زورو آنـچـه در پـیش شـهنـشـاه نـمـودی از جـنـگ
سـود یک لـشـکـر دین بـود کـه آنروز چـو شـیرکـردی از کـیـن سـوی آن گـاو زیـان کـار آهـنـگ
مــار مــردم کــش در بــحــر نــکــرد آن از کــامشـیر مـردم کـش در بـیشـه نـکـرد آن از چـنـگ
تاختی راست چو خورشید و بکندیش آن شاخکـه بـه آسـانی سـفـتـی سـر او آهن و سـنـگ
بــودی آن روز بـه کـردار چـو خـورشـیـد بـه ثـورهسـتـی امـروز بـه مـقـدار چـو مه در خـرچـنگ
روز مـردان بــود آنـجــا کـه تــو بــاشــی بــازیجـنـگ تـرکـان بـود آنـجـا کـه تـو بـاشـی نیرنـگ
آنـچـه تـنها تـو بـه یک تـیغ کـنی صـد یک از آننـکـنـد لـشـکـری از تــرک بــه صـد تـیـر خـدنـگ
چـو بــنـات الـنـعـش گـردنـد پــراکـنـده چـو تــودشــمـنـان را کـنـی از نـیـزه چــو پــرویـن آونـگ
عـقـل هـر تـرک در آن روز هـمـی گـویـد هـیـنتـرکش ای تـرک بـه یکسـو فـکن و جـامه جـنگ
بــره بــسـیـار در آویـخـتــی از چــنـگ و کـنـوندشـمـن شـاه درآویـز چــو مـســلـوخ از چــنـگ
چـون حـمـایل بـه زر اندر کـنف افـگـنی راسـتهـمـچـو پـیلـی کـه کـنـد گـردن در کـام نـهـنـگ
پـس خرامی سوی میدان و بـه جانت که شودزردی روی عـــدویــت چـــو حـــمــایــل از رنــگ
تـو چـو خـورشـیدی و آن زرد تـرا هـسـت سـزابــر کــتــف پــرور کــز بــچــه نـدارد کــس نـنـگ
گـر حـسـودی سـخـنـی گـویـد ازین روی فـراخپــشــت مـنـمــای و زان ژاژ مـکــن دل را تــنـگ
کـه بــبـیـنـی پـس از ایـن از قـبــل خـدمـت تـوپـشت اعدای تو چون پـشت حمایل شده گنگ
آهــنــیـن گــوهــر شــد روی مــن از آتــش دلهــمـــچـــو آبـــی کـــه بـــرو بـــاد وزد از آژنــگ
روشـنـســت آیـنـه فـضـلـم چــون زنـگ ولـیـکآیــنــه بـــخـــتـــم تـــاریــک هــمــی دارد زنــگ
قـدر چـون بـینـم چـون نـیسـتـم از گـوهـر هـیزصدر چـون یابـم چـون نیستـم از شوخی شنگ
دولت آن راسـت درین وقـت کـه آبـسـت از کـهصلت آن راست درین شهر که نانست از سنگ
آب و قــدر شــعــرا نــزد تــو ز آنــســت بــزرگکـه نـخـوردسـتـی در خـردی نـان بــشـتــالـنـگ
مـدح بــی صــلــت آن راد نـمـی آیـد چــســتشـعـر بــی جـامـه آن مـرد نـمـی گـیـرد هـنـگ
جـامه ای بـخـش مرا خـاص خـود ار سـرو قدمتــا ز فـر تــو شـود کـار مـن امـسـال چـو چـنـگ
شــوم از شــکـر ثــنـاهـات چــو قــمـری در دمچـو بـوم مـن ز لـبــاس تـو چـو طـوطـی بــارنـگ
مـن از آن رنـگ جــهـان را کـنـم آگـاه ز شــکــرهـمـچــو اشــتــر کـه دهـد آگـهـی از رنـگـارنـگ
ای عـزیزی اگـر این بـاد کـه انـدر سـر هـسـتراه یـابــد ســوی خــانـه کــنــدم تــنـگ ز نـنـگ
چـون کـبـوتـر نـشـوم بـهـره کـس بـهـر شـکـمگـردن افـراشــتــه ز آنـم هـمـالـان چــو کـلـنـگ
تـا سـپـهـرسـت و فـلـک پـایه مـاه و خـورشـیدتـا بـه هندست و بـه چین معدن گنگ و ار تـنگ
بـاد افـراخـتـه رای تـو چـو خـورشـید و چـو مـاهبــاد آراسـتـه جـان تــو چـو ارتــنـگ و چـو گـنـگ
روی زردان هـمــه اعــدای تــو مــانـنــد تــرنــجروی سـرخـان همـه احـبـاب تـو همـچـون نارنگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.