ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در بیان عزت و جلال ذات اقدس الهی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مـقـدســی کـه قـدیـمـســت از صـفـات کـمـالمـنـزهـی کـه جـلـیل سـت بـر نـعـوت جـلـال
بــه ذات لـم یـزلـی هـسـت واحــد انـدر مـجــدبـــعــز وحــدت پـــیــدا از او ســنــا و کــمــال
صــفــات قــدس کـمـالـش بــری ز عــلـت کـوننـمـای بــحــر لـقـایـش بــداده فـیـض وصــال
بــه هـســتــی جــبــروتــی نـیـایـد انــدر وهـمبــه عـزت مـلـکـوتـی بــری ز شـکـل و مـثـال
جــلـال و عــز قـدیـمـش نـبــوده مـدرک خــلـقنـه عـقـل یـابـد بـروی سـبـیل مـثـل و مـثـال
نـــــــه اولـــــــیــــــت او را بـــــــود گـــــــه اولنـــه آخـــریــت او را نـــهــایــتـــســـت و مآل
زحــــیـــر حــــد ثــــانــــی ورا بــــود مــــنــــزلنـه در مـشـاهد قـربـی جـلـال اوسـت جـدال
بـــه قــدرت صــمــدیــت لــطــایــف صــنــعــشبـداده هـر صـفـتـی را هزار حـسـن و جـمـال
بــه ســاحــت قــدمـش نـگــذرد قــیـام فــهـومنـهـاده قـهـر قـدیمـش بـه پـای عـقـل عـقـال
چــه یــافــت خــاطــر ادراک او بـــجــز حــیــرتچـه گـفـت وهم مـزور بـجـز فـضـول و فـضـال
بـه ذات پـاک نـمـانـد بـه هیچ صـورت و جـسـممنزهسـت بـه وصـف از حـلول حـالـت و حـال
جــلــال وحــدت او در قــدم بــه ســرمــد بـــودصـــفـــات عـــزت او بــــاقـــیـــســـت در آزال
بـــه وحـــدت ازلـــی انـــقـــســـام نـــپـــذیـــردبـه عـزت ابـدی نـیـسـت شـبـه هـر اشـکـال
بــه کـنـه ذاتــش غــفـلـت عــقـول را از غــیـبنه در سـرادق مجـدش عـلـوم راسـت مجـال
نــه قــهــر بـــاشــد او را تـــغــیــر انــدر وصــفنـه در صــنـایـع لـطــفـش بــود فــتــور و زوال
هـر آنـکـه در صـفـتـش شـبـه و مـثـل انـدیشـدبـود دل سـیهـش نـقـش گـیـر کـفـر و ضـلـال
هـر آنـکـه کـرد اشــارت بــه ذات بــی چــونـشبــود بـه صـرف حـقـیـقـت چـو عـابــد تـمـثـال
بـــرای جـــلــوه گــری از ســـرادق عـــرشـــیکــنــد مــنــور مــغــرب بــروی خــوب هـلــال
بـه صبـحـدم کشـد او شـمس از دریچـه شـرقنــهــد بـــه قــبــه چــرخ بـــلــنــد وقــت زوال
ز نــور چـــرخ مــنــور کــنــد طـــلــایــه ســـیــمکـنـد ز بــیـضـه کـافـور صـبــح ارض و جــبــال
ز قـطــره ابــر کـنـد در صــدف بــه حــکـمـت درز عــــیـــن قــــدرت آرد هـــزار نـــهـــر زلـــال
هــزار نــافـــه مــشـــک ازل دهــد هــر شـــببــرای نـفـخـه عـشـاق بـر جـنـوب و شـمـال
ز چــاه شـرق بــرآرد بــه صـبــحــدم خـورشـیـدکـــنـــد مـــنـــور از نـــور او وهـــاد و تـــلـــال
ز سـبــغ حــکـمـت رنـگـیـن کـنـد بــه کـه لـالـهنـهـد بـه چـهره خـوبـان چـین بـه قـدرت خـال
نــهــاده در دل خــورشــیــد آتــشــیـن گــوهــربـــداده چـــهــره مـــه را هــزار نـــور و نـــوال
بــریـده اســت بــه مـقـراض عــزت و تــقـدیـسزبــان تــیـغ خــلـیـقـت ز مـدحــتــش در قــال
خـورنـده لـقـمـه جـودش ز عـرش تــا بــه ثــریبــه درگـه صـمـدی عـاجــزنـد جـمـلـه عـیـال
چـو خـاک گـشـتـه بـه درگـاه او مه و خـورشـیدشــده ســت بــنـده درگـاه او دهـور و طــوال
کـند سـجـود وی از جـان همـه مـکـین و مـکـانکـنـد خـضـوع کـمـالـش همـه جـبـال و رمـال
بــه عـزتــش بــشــتــابــد بــهـار در جــوشــشبــه امـر اوســت روان سـیـل دجــلـه سـیـال
کــنـد ثــنــای جــلــالــش زبــان رعــد از خــوفمسـبـح سـت مـر او را چـو ابـر و بـرق ثـقـال
گـــشـــاده انــد زبـــان در ثـــنــای او مــرغـــانچـو عندلیب و چـکاوک چـو طوطی و چـو دال
مـــدبــــری کـــه نـــدارد شــــریـــک در عــــزتمـعـطــلـی ســت بــر او وجــود عـقـل فـعـال
ز قــهـر او شــده کـوه گـران چــو حــلـقـه مـیـمز خـدمتـش شده پـشت فلک چـو حـلقه دال
نـــهـــاده در دل عـــشـــاق ســـرهـــای قـــدمچـــگـــونــه گــویــد ســـر ازل زبـــان کـــلــال
هر آنـکـه شـربـت سـبـحـانـی وانـالـحـق خـوردبــه تــیـغ غـیـرت او کـشـتــه در هـزار قـتــال
ز آهــوان طــریــقــت هــر آنــکــه شـــیــر آمــدنـهـاده اسـت بـه پـایـش هـزارگـونـه شـکـال
زمــازم مــلــکــوتــش کــنــد دلــم چــون خــونمـراسـت جـام وصـالـش همـیشـه مـالـامـال
بــه نـغـمـه هـای مـزامـیـر عـشـق او هـسـتـمشـراب وصـلـش دایـم مـرا شـدسـت حــلـال
چــو بــوی گــلــبــن او بــشــنــوم بــه بــاغ ازلشوم چو حور جنانی به حسن و غنج و دلال
ز خــاک مـعــصــیـت ار بــر رخــم بــودی گـردیچــو خــاک درگــه اویـم نـبــاشــد ایـچ وبــال
ز رهـــروان مـــعـــارف مـــنـــم دریـــن عـــالـــمبــود مــرا ز خــصــایـص دریـن هـزار خــصــال
به جان جان دهم از جان و دل همه شب و روزصــلــاتــهــا و تـــحــیــات بـــر مــحــمــد و آلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.