ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نعت رسول اکرم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
چـون بــه صـحـرا شـد جـمـال سـیـد کـون از عـدمجــاه کـسـرا زد بــه عـالـم هـای عـزل انـدر قـدم
چــون نــقــاب از چــهــره ایــمــان بـــرانــدازد زنــدخـیـمـه ادبــار خــود کـفـر از خــجــالـت در ظـلـم
کـوس دعـوت چـون بــزد در خـاک بـطـحـا در زمـانبـــر کــنــار عــرش بـــر زد رایــت ایــمــان عــلــم
آفــتـــاب کــل مــخـــلــوقــات آن کــز بـــهــر جـــاهیـاد کـرد ایـزد بــه جــان او بــه قــرآن در قــســم
نیسـت اندر هشت جـنت کس چـنو بـا قدر و جـاهنیسـت در هفت آسمان دیگر چـنو یک محـتـشم
بــر سـر ایـن چـرخ گـردان جــاه او بــیـنـی نـشـانبــر نــهــاد عــرش یــزدان نــام او بــیــنــی رقــم
از ســعــادات جــمـال و جــاه و اقــبــالـش هـمـیشــد بــه صــحــرا آفـتــاب نـور و ایـمـان از ظـلـم
رایـت «نـصــر مـن الــلـه » چــون بــرآمـد از عــربآتـــش انــدر زد بـــه جــان شــهــریــاران عــجــم
خـاک پـای بــوذرش از یـک جـهـان نـوذر بــهـسـتدرز نــعــلــیــن بـــلــال او بـــه از صــد روســتـــم
همچو لا شد سرنگون آن کس که او را گفت «لا»وز سـعـادت بـا نعـم شـد آنکه گفت او را «نعم »
چــرخ اعــظــم آمــده پــیـش قــیـامــش در رکــوعطــارم کـســرا از او کـســر و ز جــاه او بــه خــم
تــا بــیــان شــرع و دیــنــش را خــداونــد جــهــانیـاد کــرد انـدر کــلـام خــود نـه افــزون و نـه کــم
«صـادقـین » بـوبـکـر بـود و «قـانتـین » فـرخ عـمـر«منفقین » عثمان علی «مستغفرین » آمد بهم
هـر کـرا جــاهـیـسـت زیـر جــایـگـاهـش چــاه داناندرین مـعـنی مگـو هرگـز حـدیث «لـا» و «لـم »
کــافــرانـی کــش نــدیـدنــد و نــپــذرفــتــنـد دیـنچـشـم و گـوش عـقـل ایشـان بـود اعـما و اصـم
ســرفــرازان قــریـش از زخــم تــیـغــش دیـده انـدهــر یـکــی در حــربــگــاه انــدازه خــود لــاجــرم
بـر سما دارد چـو میکاییل و چـون جـبـریل دوسـتبــر زمـیـن دارد چــو صــدیـقـی و فـاروقـی خــدم
عـالـم ار هـجـده هـزار و صـد هـزارسـت از قـیـاسنیسـت انـدر کـل عـالـم ها چـنـو یک مـحـتـشـم
بــا قــلــم بــایـد عــلــم تــا کــارهـا گــیـرد نـظــاماو عــلـم بــفـراخــت انـدر کـل عــالـم بــی قـلـم
از ریـاحــیـن ســعــادات و گـل تــحــقــیـق و انـسصـدهـزاران جــان بــه دعـوت کـرد چـون بــاغ ارم
از دم صــمـصــام و رمــح چــاکــران خــویـش کــردهم عـجـم را بـی ملوک و هم عرب را بـی صـنم
مـــهــتـــر اولـــاد آدم خـــواجـــه هــر دو جـــهـــانآنـــکـــه یـــزدانـــش امـــات داد بــــر کـــل امـــم
از جــلـال و جــاه و اقــبــالـش خــدای ذوالـجــلـالنــام او پــیــش از ازل بــا نــام خــود کــرده رقــم
او جـدا کـرد آن کـسـانی را سـر از تـن بـی خـلافکـز جـفـا بـی حـرمـتـی کـردنـد در بـیـت الـحـرام
آب روی مـــومـــنــان را کـــرد او بـــا قـــدر و جـــاهآب چــشــم کــافــران را کــرد چــون آب بــه قــم
سـرور هـر دو جــهـان و کـارســاز حــشـر و نـشـرآفــتــاب دیـن مــحــمــد ســیـد عــالــی هــمــم
مـصــطــفــا و مـجــتــبــا آن کـز بــرای خــیـر حــالدر ادای وحــی جــبــریـلــش نــدیــدی مــتــهــم
در سـخـن جـز نـام او گـفـتـن خـطـا بــاشـد خـطـادر هنر جـز نعـت او گـفـتـن سـتـم بـاشـد سـتـم
پــیـش عـلـم و حــلـم وجــود او کـجــا دارنـد پــایعــالــمــان عــالــمــیــن و کــوه قــاف و ابــرویــم
ای سـنـایی جـز مـدیـح این چـنـین سـیـد مـگـویتــا تــوانـی جــز بــه نـام نـیـک او مـگـشــای دمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.