ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نکوهش و ابراز نارضایی از خود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ز رازخــانـه عـصــمـت نـشــان مـجــو از مـنکــه حــلــقــه وار مـن آن خــانـه را بــرون درم
بــه نــور حــکــمــت آب از حــجــر بــرون آرمنـمـی گـشـایـد حـکـمـت دلـم عـجـب حـجـرم
بـــــرای آز و بـــــرای نـــــیـــــاز هـــــر روزیبــســان مــرد رســن تــاب بــاز پــی ســپــرم
سـفـر نـکـردمـی از بـهر بـیشـی و پـیشـیاگـر بــسـنـده بــدی در حـضـر بــه مـا حـضـرم
دیـم نـکــوتــر از امــروز بــود و بــاز امـســالز پـار چـون بـه یـقـیـن بـنـگـرم بــسـی بــتـرم
اگـر چـه ظـاهر خـود را ز عـیب مـی پـوشـمبـــر تـــو پـــرده اســرار خـــویــش اگــر بـــدرم
ز ریـگ و قـطــر مـطــر در شــمـر فــزون آیـدعـیـوب بــاطـنـم ار شــایـدی کـه بــر شــمـرم
مدار میل سوی من چو تشنه سوی سرابکــه آدمــی صــورم لــیــک اهــرمــن ســیــرم
سـحــاب بــیـنـدم از دور ســایـل عـطـشـانسـحــابــم آری لـیـکـن سـحــاب بــی مـطـرم
صـدف شــمـار دم از دیـده پــر در رو غـواصصدف شـناس شـناسـد که سـنگ بـی گهرم
بــه دیـدگـان هـنـر بــیـنـدم مـسـافـر طـمـعکـلـنـگ حـکـمـت دانـد کـه سـنـگ بـی هنـرم
رفـیق نور بـصـر خـواندم بـه مهر و بـه لطـفچــگـونـه نـور بــصـر خـوانـدم کـه بــی بــصـرم
گـذشـت عـمـری تـا زیـر ایـن کـبــود حـصـاربـــه جـــرم آدم عــاصــی مــطــیــع بـــرزگــرم
کـبـسـت کـاشـتـم اندر زمـین دل بـه طـمـعبـــجـــز کـــبـــســـت نـــیـــاورد روزگـــار بـــرم
زبــان حـالـش بــا مـن هـمـی سـر آیـد نـرمکـه سـر مگـردان از من چـو کـاشـتـی بـخـورم
یکـی عـنـای روان مـی خـریـد و مـی نـالـیدمــنـال گــفــت عــنـا: دیـده بــاز کــن مــخــرم
ره ظــفــر نــتــوان رفــت بـــر عــدو بـــخــردچــو مـن عـدوی خــودم چــون بــود ره ظـفـرم
وگـر ز دشــمـن ظــاهـر حــذر کـنـد عــاقــلز مـکـر دشــمـن بــاطــن چــگـونـه بــر حــذرم
عـجـبــتــر آنـکـه ز بــهـر دو روزه مـسـتـقـرمبـه طـوع و رغبـت خـود سـال و ماه در سـفرم
ز سـیر هفـت مشـعـبـد اسـیر شـشـدره امز دســت چــار مـخــالـف بــنـای هـشــت درم
مــرادم آنــکــه بــرون پــرم از دریـچــه جــانولـیـک خــصـم گـرفـتــســت چــار سـو مـفـرم
ز دام کـــام نـــپـــرم بـــرون چـــو آز و نــیــازهـمــی بــرنــد بــه مــقــراض اعــتــراض پــرم
رفــیـق رفــت بــه الـهـام در ســفـیـنـه نـوحز هــر غــریـق فــرومــانــده مــن غــریـق تــرم
مــیـان شــورش دریـای بــی کــران از مــوجبــه جــان از آفــت ایـن آب و بــاد پــر خــطــرم
دمی ز روح بـه امنم دمی ز نفـس بـی بـیمگهی چـو افـسـر عـیسـی گهی فـسـار خـرم
«مگـر» نشـناخـتـم اندر زمین دل بـه هوسنـرسـت و عـمـر بــه آخـر رسـیـد در «مـگـر»م
ز روزگــار تـــوقـــع نــمــی کـــنــم خـــیــریکـه خـیـر روی بـتـابـد ز مـن کـه مـحـض شـرم
بـه گـلـسـتـان زمـانـه شـدم بـه چـیدن گـلگـلـی نـداد و بــه صـد خـار مـی خـلـد جـگـرم
زمـانه کـرد مرا روی و موی چـون زر و سـیممـگـر شـناخـت کـه من پـاسـبـان سـیم و زرم
نـدای عــقـل بــرآمـد کـه رخــت بــربــنـدیـدهـمـه جـهـان بـشـنـیـدنـد و مـن ز آنـکـه کـرم
گـر از کـمـال بــتـابـم چـو خـور ز خـاور اصـلبـــســـازد اخـــتـــر بـــهـــر زوال بــــاخـــتـــرم
وگــر ز مـردی بــر هـفــت چــرخ پــای نـهـمنـه ســر ز چــنـبــر گــردون دون بــرون بــبــرم
عـجــب مـدار کـه از روزگـار خـسـتــه شـومکـاو شـراره شـرســت و مـن ســپــیـد ســرم
ازیـن نــفــر بــه نـفــیـر آمــدم نـفــور شــدمبــفــر فــطــنـت دانـم کـه مـن نـه زیـن نـفــرم
چـــرا نــســازم بـــا خـــاکــیــان درو فــلــککـــه هــم ز خـــاکـــم مــن ز گـــوهــر دگـــرم
ز پـیـشـوای امـیـر فـلـک بـه رتـبـت و عـقـلگـمـان بــرم کـه بــه ذات و صـفـات پـیـشـتـرم
ز نـور فــطــنـت در ظــلـمـت شــب فـطــرتچــو چــشـم اعـمـا نـومـیـد مـانـده از سـحـرم
بـدین دو ژاژ مزخـرف بـه پـیش چـشـم خـردچـو گـنـده پـیـری در دسـت بـنـده جـلـوه گـرم
بـه فـضـله ای کـه بـگویم کـه فـضـل پـندارمنـیـم سـنـایـی جـانـی کـه خـاک سـربــسـرم
تـنم ز جـان صفت خـالیست و من بـه صفتبـــه جــان صــورت چــون چــارپـــای جــانــورم
گهی چـو شیر بـگیرم گهی چـو سگ بـدرمگهی چـو گاو بـخـسـبـم گهی چـو خـر بـچـرم
نه هیچ همت جـز سوی سـمع و جـمع درمنه هیچ فکرت جـز بـهر عشـق خـواب و خـورم
اگـر چــه عـیـبــه عـیـب و عـیـار عـارم لـیـکبــه بــنـدگــی ســر ســادات و چــاکــر هـنـرم
ســپــر نـدارم در کـف بــه دفــع تــیـر فـلـکچــو ایـمـنـم کـه طـریـق سـداد مـی ســپــرم
ز چـارسـوی مـلـامـت بــه شـاهـراه نـجــاتچــهــار یــار پــیــمــبـــر بــه ســنــد راهــبــرم
هـمــیـشــه مــنـتــظــرم هـدیـه هـدایـت راولـیـک مـهـدی در مـهـد نـیـســت مـنـتــظــرم
عــنــایـت ازلــی هـم عــنـان عــقــلــم بــادکـه از عـنـا بــرهـانـد بــه حــشــر در حــشـرم
نـظـر همـی کـنـم ار چـنـد مـخـتـصـر نـظـرمبــه چـشـم مـخـتــصـر انـدر نـهـاد مـخـتـصـرم
نمی شناسـم خـود را که من کیم بـه یقیناز آنکـه مـن ز خـود اندر بـه خـود همـی نگـرم
عـیان چـو بـاز سـفـیدم نـهان چـو زاغ سـیاهچنین به چشم سرم گر چنان به چشم سرم
شــکــر نــمــایـم و از زهـر نــاب تــلــخ تــرمبـه فـعـل زهرم اگر چـه بـه قـول چـون شـکرم
بـه عـلـم صـور مـحـض ره چـه دانـم و چـونز عـقـل خـالـی هـمـچـون ز جـان تـهی صـورمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.