ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در آرزوی مرگ

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
کـی بـاشـد کـیـن قـفـس بـپـردازمدر بــاغ الــاهــی آشــیـان ســازم
بــا روی نــهـفــتــگــان دل یـک دمدر پــرده غـیـب عــشــقـهـا بــازم
کـش در چــمـن رسـول بــخـرامـمخــوش در حــرم خــدای بــگـرازم
ایــن چـــار غــریــب نــامــوافــق راخـشنود بـه سـوی خـانه ها تـازم
ایــن حـــلـــه نـــیـــمـــکـــار آدم رادر کـــارگـــه کـــمـــال بـــطـــرازم
ویـن دیـو سـرای اسـتــخــوانـی رادر پــیــش ســگــان دوزخ انــدازم
ایـن بــام و سـرای بــی وفـایـان رااز شحنه و شش عسس بپردازم
بــاغــنــد ولــی کــرام طــیـنــت رااز مــیـوه و مــرغ و جــوز بــنــوازم
کـوفـی و قـریـشــی طــبــیـعـت رادر بــوتــه لـطـف و مـهـر بــگـدازم
بـا این هـمـه رهـبـران و رهـرو مـنمـحــرومـم اگـر چــه مـحــرم رازم
بـا این همه دل چـه مرد این کـوژمبـا این همه پـر چـه مرغ این بـازم
بـنهم کـله از سـر و پـس از غـیرتبـر هر کـه سـرسـت گردن افـرازم
از جــان جــهــول دل فــرو شــویـموز عــقـل فـضــول ســر بــپــردازم
چون بـال شکستـه گشت بـر پـرمچـون دسـت بـریده گشـت دریازم
گــر نـاز کــنـم بــر آفــریـنـش مــنفــرزنـد خــلــیـفــه ام رســد نـازم
چـون رفـت سـنایی از میان بـیرونآن گـه سـخـن از سـنـایـی آغـازم
تـا کـار شـود مـگـر چـو چـنگ آندمکــامــروز چـــو نــای بـــادی آوازم
***
بــخ بــخ اگـر ایـن عــلـم بــرافـرازمدر تــفـرقـه سـوی جــمـع پــردازم
بــاشـد بــیـنـم رخــان مـعـشـوقـموز صـحـبـت خـود دری کـنـد بــازم
از راهــبــران عــشــق ره پــســرمبـــا پــاک بــران دو کــون در بــازم
شـطـرنـج بـه شـاهمـات بـر بـنـدمدر شـشـدره مـهـره ای در انـدازم
بـر فـرش فـنـا بـه قـعـده ننـشـینمدر بــاغ بــقــا چــو ســرو بــگـرازم
ایـن عـشـوه اوســت خــاک آدم رابـا صحـبـت جـان و دل بـدل سازم
این گنج که تو ختم من از هستیدر بــوتــه نـیـســتــیـش بــگـدازم
ایـن بــربــط غــم گـداز در وصــلـتدر بــهـر نـهـم و بــشــرط بــنـوازم
هـر بــیـت کـه از سـمـاع او گـویـماول ســخــنـی ز عــشــق آغـازم
ایـن اسـت جـواب آن کـجـا گـفـتـم«کی بـاشد کاین قفس بپردازم »پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.