ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در احوال خود گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
دریــن لــافـــگـــاه ارچـــه پـــیــروز روزمز بــد سـیـرتـی سـغـبــه شـر و شـورم
دریــن زیــر چـــرخ از مـــزاج عـــنــاصـــرگــهـی دیـوم و گــه ددم گــه ســتــورم
ز خــبــث و ز بــی آگــهـی بــا عــزیـزاندرون خـار پــشـتــم ز بــیـرون سـمـورم
ز بـــهــر دو طــامــات و ژاژ و مــزخـــرفهمه سـالـه بـا خـلـق در شـر و شـورم
فــریـب جــگـرهـای چــون آتــشــم مـنمـگـر ز آب شــیـریـن نـیـم ز آب شــورم
همـی سـام را هیز خـوانم پـس آن گـهچـو کـاووس پــیـوسـتــه در بــنـد تــورم
چــو حــورم نـهـان و چــو هـور آشــکـاراولـیک از حـقـیـقـت نـه حـورم نـه هـورم
بـدیـن بـاد و تـوش و سـروریـش گـویـیسـنـایـی نـیـم بــوعـلـی سـیـمـجــورم
چو شار و چو شیرم به لاف و به دعویولـیـک از صـفـت چــون اســیـران غـورم
مـخــوان قـانـعـم طــامـعـم خــوان ازیـرابـه سیرت چـو مارم بـه صورت چو مورم
اگـر زر نـگـیـرم نـه زاهـد خــســیـســموگــر مـی نـنـوشــم نـه تــایـب ز کــورم
نـه بــهـر ورع کــم کــنـم نـاحــفــاظــیورع چـه که خـود نیسـت در خـرزه زورم
از آن بــا حـکـیـمـان نـیـارم نـشـسـتــنکـه ایشـان چـو مـورنـد و مـن لـندهورم
وز آن عـــار گـــرد افـــاضــــل نـــگـــردمکه ایشـان بـصیرند و من زشـت و عورم
از آن دوسـت و دشـمـن نیارم بـه خـانهکه خـالیسـت از خـشک و از تـر خـنورم
وزان عــاجــزی ســوی مــردان نـپــویـمکه ایشان چو شیرند و من همچو گورم
چــگـونـه کـنـم بــا سـران اسـب تــازیچــو دانـم کـه از چـوب بــودسـت بــورم
یـکـی تـوده وحـشـتـم از بـرون خـشـکاگــر مـغــز گـنـده نـخــواهـی مـشــورم
مـشـعـبـد مـرا گـونه دادسـت زینـسـانتــرا مـن بــگــفــتــم نـه لـعــلـم بــلـورم
لـقـب گـر سـنـایی بـه مـعـنی ظـلـامـمچـو جـوهر بـه ظـاهر بـه بـاطـن نـفـورم
بـه بـی دیده ای ابـلـهی گـفـت: کـوریبـدو گـفـت بـی دیـده: کـوری کـه کـورم
الـا ای نـانـت چـو مـن نـیـسـت پــخـتـهفـطـیـری کـه گـرمـسـت اکـنـون تـنـورم
مـن اینم کـه گـفـتـم چـو دانی کـه اینمتـو پــس گـر سـر شـر نـداری مـشـورم
اگـر عـیـب خـود خـود نـگـویم بـه مـردمنــه درویـش خــانــه نـهـد مــرگ گــورم
مـرا از تــو و سـورت آن گـه چــه خـیـزدکــه انـدر بــغــلــهـا نـهـد مـرگ ســورمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.