ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نعت رسول اکرم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مــرحــبــا ای رایــت تــحــقــیـق رایــت را حــشــمرای تـو بـاشـد حـشـم تـوفـیق بـه فـرزاد عـلـم
گــر نــبـــودی بـــود تــو مــوجــود کــلــی را وجــودحـق بــه جـان تـو نـکـردی یـاد در قـرآن قـسـم
گـر نـخـوانـدی «رحـمـت لـلـعـالـمـیـن » یـزدان تــرادر همه عـالـم کـه دانسـتـی صـمـد را از صـنم
چون «لعمرک » گفت اینجا جای دیگر «والضحی »گشتمان روشن که تو بوالقاسمی نه بوالحکم
تـا نـسـیـم روی و مـویـت پــرده از رخ بــر نـداشـتنـه ظــلــم از نـور پــیـدا بــود نـه نـور از ظــلــم
عـــالــمــی بـــیــمــار غــفــلــت بـــود انــدر راه لــاحـق تــرا از حـقـه تــحـقـیـق فـرمـودش: نـعـم
کـای مـحـمـد رو طـبــیـب حــاذق و صـادق تــویـیخـلـق کـن بـا خـلق و بـر نه درد ایشـان را مرم
هـر کــرا شــربــت بــود شــافــی بــده آنــک قــدحهر کـرا حـجـت بـود حـاجـت بـخـواه اینـک کـرم
مــنــبـــر و اســرار تـــو هــردم تـــمــام و مــطــلــعگـر کــنـنـدت کــافــران از روی غــیـرت مـتــهـم
هــر کــجــا مــهــر تــو آمــد بــهـره بــرگــیـرد مــرادهـر کـجـا داد تــو آمـد رخـت بــر بــنـدد سـتــم
زان بــتــو دادســت یـزدان ایـن سـرای و آن سـرایتـا هم اینجـا محتـرم بـاشی هم آنجا محتـشم
مــدتــی بــگــذشــت تــا قــومـی ز فــراشــان روحبـرده انـد بـر بـام عـالـم رخـت از بـیـت الـحـرام
«طـرقـوا» گـویـان هـمـه در انـتــظـارت سـوخـتــنـدآب از ســر گـذشـت ای مـهـتــر عـالـی هـمـم
ای جــبــیـن هـر جــنـیـن را مــهـر مــهـر تــو نـگــارمـهر مهرت را مـگـر اندک شـکـسـتـی داد جـم
نـاگـهـان خـاتــم بــرون شـد چــنـد روز از دسـت اوملکت از دستش بـرون شد همچو خاتم لاجرم
کـحـل حـجـت بــود آن در چـشـم هـر بــیـنـنـده اییـعـنـی از مـهـر تـو نـتـوان دور بـودن یک دو دم
جـــام مــالــامــال دادی عــاشــقــان را زان قــبـــلنعـره های خـون چـکان بـرخـاسـت آنجـا از امم
صــدهـزاران جــان فــدای خــاک نـعــلــیـن تــو بــادکـو بـه خـدمـت بـر سـر کـوی تـو آمد یک قـدم
هر کـرا در بـر گـرفـتـی «لـاتـخـافـوا» مـلـک اوسـتهر کرا بـر در نهادی شـد ز «لاشـری » بـه غم
آن چــه دولـت بــد کــه شــاگــرد تــو دیـد انـدر ازلو آن چه حرمت بـد که مولای تـو دید اندر عجم
گــر ســنـایـی را ســنـایـی بــاشــد انـدر انـس تــوعـمر او همچـون شـکر گردد نبـیند طـعـم سـم
***
زهــــی پــــشــــت و پــــنــــاه هــــر دو عــــالــــمســـــــر و ســـــــالـــــــار فـــــــرزنـــــــدان آدم
دلــــــــیـــــــل راهـــــــت ابــــــــراهـــــــیـــــــم آزرمـــنـــادی مـــلـــتــــت عـــیـــســـی مـــریـــم
شـــبـــســـتـــان مـــقـــامـــت قـــاب قـــوســـیــندر درگــــــاه تــــــو بــــــطــــــحــــــا و زمـــــزم
مـــلـــایـــک را نـــشـــان از چـــون تـــو مـــهـــتــــررســــل را فــــخــــر از چــــون تــــو مــــقــــدم
نـــــبـــــودی گـــــر بـــــرایـــــت گـــــفـــــت ایــــزدنــــــه آدم آفــــــریـــــدی و نـــــه عــــــالــــــم
کــــلــــاه و تــــخــــت کــــســــرا از تــــو نـــابــــودســـپـــاه و مـــلـــک قـــیــصـــر از تـــو درهـــم
مـــــــیـــــــان اولـــــــیــــــا صـــــــدری و بـــــــدریمــــیــــان انــــبــــیــــا مــــهــــری و خــــاتــــم
بـــــوقـــــت راز گـــــفـــــتـــــن بــــــا خـــــداونـــــدنـــیـــامــــد مــــر تــــرا یـــک مـــرد مــــحــــرم
تـــــویـــــی زی اقـــــربــــــا درویـــــش ایـــــمـــــنتـــویــی زی انـــبـــیــا ســـلـــطـــان اعـــظـــم
نـــگـــیــری خـــشـــم از دنـــدان شـــکـــســـتـــنشـــفـــاعـــت مــر تـــرا بـــاشـــد مــســـلـــم
تـــــرا دانــــنــــد زیــــف و ضــــال و مــــجـــــنــــونگــهــی ســـاحـــر گــهــی کــاهــن مــنــجـــم
تــــو آن بــــودی کــــه بــــودی و نـــگـــشــــتــــیز مــــدحـــــت شـــــادمــــان رنــــجـــــور از ذم
نـــــدانـــــم در عـــــرب یـــــک خـــــانـــــه کـــــو رانـــبــــودســــت از بــــرای دیـــنـــت مــــاتــــم
روانــــــت را هــــــمــــــه جــــــام پــــــیـــــاپــــــیســــپــــاهـــت را هـــمــــه فــــتــــح دمــــادم
تــــــو آن مـــــردی کـــــه در مـــــیـــــدان مـــــردانتـــو داری پـــهــلــوانــی چــون غــشــمــشــم
تـــو آن شــمــســی کــه بـــر گــردون دو نــیــمــهکــنــی مــه را زهــی بـــرهــانــت مــحـــکـــم
بـــــنـــــوک تـــــازیــــانـــــه بـــــر فـــــگـــــنـــــدینــــهــــاده گــــرز افـــــریــــدون و رســـــتـــــم
بــــه زنــــجــــیــــر انــــدر آرنــــد و فــــروشــــنــــدهــر آنــکــو هــســت عــاصــی از تـــو یــکــدم
تـــــرا در صــــومــــعــــه بـــــود ار شـــــفــــاعــــتبـــدیــدی تـــا بـــه ســـاق عـــرش بـــلـــغـــم
ســپــاه و تــخــت و مــلــک و گــنــج بـــگــذاشــتز عــــشــــق راهــــت ابــــراهــــیــــم ادهــــم
مـــــرا یـــــاد تـــــو بـــــایــــد بـــــر زبـــــان بـــــسســـــنــــایــــی گــــردد از یــــاد تـــــو خـــــرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.