ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفات ذات اقدس باری

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای خــدایـی کــه بــجــز تــو مــلــک الــعــرش نــدانـمبـــجـــز از نــام تـــو نــامـــی نــه بـــرآیــد بـــه زبـــانــم
بــجــز از دیــن و صــنــعــت نــبــود عــادت چــشــمــمبـــجـــز از گـــفـــتـــن حـــمـــدت نـــبـــود ورد زبـــانـــم
عــارفــا فــخــر بــه مــن کــن کــه خــداونــد جــهـانـممـــلـــک عــــالـــمـــم و عــــالـــم اســــرار نـــهـــانـــم
غــیـب مــن دانـم و پــس غــیـب نـدانـد بــجــز از مــنمــنــم آن عـــالــم اســـرار کـــه هــر غـــیــب بـــدانــم
پـاک و بــی عـیـبــم و بــیـنـنـده عـیـب هـمـه خـلـقـاندر گـــذارنـــده و پـــوشـــنـــده عـــیــب هــمـــگـــانـــم
هـمـه مـن بــیـنـم و بــیـنـنـده نئی دیـده دو چـشـمـمهــمــه مــن گـــویــم و گـــویــنــده نئی کـــام زبـــانــم
شــنـوای ســخــنـان هـمـه خــلـقــم بــه حــقــیـقــتشــنــوایــان جـــهــان را ســـخـــنــان مــیــشــنــوانــم
حــی و قــیـومـم و آن دم کــه کــس از خــلـق نـمـانـدمــن یــکــی مــعــتـــمــد و واحــد و قــیــوم بـــمــانــم
مــلــک طــبــعــم و ســیــاره و نــه ســیـاره طــبــعــمنــه چــو طــبــعــم مــتــوطــن نـه چــو ســیـاره روانــم
نـه بــخــوابــم نـه بــه بــحــرم نـه کــنـار و نـه مــیـانـهنـه بــخــنــدم نـه بــگــریـم نـه چــنـیـن و نـه چــنــانــم
نـه ز نـورم نـه ز ظــلــمـت نـه ز جــوهـر نـه ز عــنـصــرنــه ز تــحــتــم نـه ز فــوقــم مــلــک کــان و مــکــانــم
هـر چــه در خــاطــرات آیـد کــه مــن آنـم نـه مـن آنـمهـر چـه در فـهـم تــو گـنـجـد کـه چـنـیـنـم نـه چـنـانـم
هـر چـه در فـهـم تــو گـنـجـد هـمـه مـخـلـوق بــود آنبــه حــقــیـقــت تــو بــدان بــنـده کـه مـن خــالـق آنـم
هـر شــب و روز بــه لـطــف و کــرم وجــود و جــلــالـمســیـصـد و شـصـت نـظـر ســوی دلـت مـی کـنـد آنـم
گــر از آن خــســتــه دلـت یـک نـظــر فــیـض بــگــیـرمزود بـــاشــد کــه شــوی کــشــتـــه تــیــغ خــذلــانــم
شــیئم از روی حــقــیــقــت نــه از شــی ء مــجـــازیآفــــریـــنـــنـــده اشــــیـــاء و خــــداونـــد جــــهـــانـــم
مـــن فـــرســـتـــاده تـــوراتـــم و انـــجـــیــل و زبـــورممـــن فـــرســـتـــاده فـــرقـــانـــم و مـــاه رمـــضـــانـــم
صـفـت خـویـش بــگـفـتـم کـه مـنـم خـالـق بـی چـوننـه کــس از مــن نـه مـن از کــس نـه ازیـنـم نـه از آنـم
مــنــم کـــه بـــار خـــدایــی کـــه دل مـــتـــقـــیــان راهــر زمــانــی بـــه دلـــال صـــمــدی نــور چـــشـــانــم
کـفـر صـد ســالـه بــبــخــشــم بــه یـک اقـرار زبــانـیجــرم صــد ســالــه بــه یــک عــذر گــنــه در گــذرانــم
بـــعــد مــردن بـــرمــت زیــر لــحــد بـــا دل پـــر خــونخــوش بــخــوابــانــم و راحــت بــه روانــت بــرســانــم
آن دم از خــــاک بــــرانـــگــــیـــزم در روز قــــیـــامـــتدر چــــنـــان انـــجــــمـــنـــی پــــرده ز رازت نـــدرانـــم
بــــگـــذرانـــم ز صــــراط و بــــرهـــانـــم ز عــــذابــــتدر بــهـشــت آرم و بــر خــوان نــعــیـمــت بــنــشــانـم
شـربــت شـوق دهـم تــا تــو شـوی مـسـت تــجـلـیپـــرده بـــردارم و آن گــه بـــه خـــودت مــی نــگــرانــم
ذره ذره حـــســـنــات از تـــو ز لـــطـــفـــم بـــپـــذیــرمکــوه کــوه از تـــو مــعـــاصـــی بـــه کــرم در گــذرانــم
هـر عـطـایـی کـه بــکـردم بــه تــو ای بــنـده مـن مـنخـوش نـشـیـن بــنـده کـه مـن داده خـود را نـسـتـانـم
هـر کــه گـویـد کـه خــدا را بــه قــیـامـت بــتــوان دیـداو نــبــیـنـد بــه حــقــیـقــت نـه از آن گــمــشــدگــانـم
بـــار الــاهــا تـــو بـــر آری هــمــه امــیــد ســـنــایــیکــه مــســلــمــانــم و یـارب نــه از آن بــی خــبــرانــم
***
روحـی فـداک ای مـحـتـشـم لـبـیـک لـبـیک ای صـنـمای رای تـو شـمـس الـضـحـی وی روی تـو بـدرالـظـلـم
مـــایــه ده آدم تـــویــی مـــیــوه دل مـــریــم تـــویــیهمـشـهـری زمـزم تـویی یا قـبـلـت الـلـه فـی الـعـجـم
دانـم کـه از بــیـت الـلـهـی شــیـری بــگـو یـا روبــهـیدر حـضـرت شـاهنشـهی بـوالـقـاسـمـی یا بـوالـحـکـم
نـی نـی پـیـت فـرخ بــود خـلـقـت شـکـر پــاسـخ بــودآنـرا کـه چـونـیـن رخ بــود نـبـود حـدیـثـش بـیـش و کـم
ای جــان جــانـهـا روی تــو آشــوب دلــهـای مـوی تــوونـدر خــم گـیـســوی تــو پــنـهـان هـزاران صــبــحــدم
رو رو که از چـشم و دهان خـواهی عیان خواهی نهانخـلـق جـهـان را از جـهـان هـم کـعـبـه ای و هم صـنـم
رویـت بــنـامــیـزد چــو مــه زلــفــت بــنـامـیـزد ســیـههـم عـذر بــا تــو هـم گـنـه هـم نـور بــا تــو هـم ظـلـم
هـر چـیـنـت از مـشـکـین کـلـه دارد کـلـیـمـی در تـلـههـر بـوسـت از لـب حـامـلـه دارد مـسـیحـی در شـکـم
از بــاد و آتـش نـیـسـتـی تـو آب و خـاکـی چـیـسـتـیجــم را بــگــو تــا کــیـســتــی او را روانــی ده ز شــم
چــون عــشــق را ذات آمــدی نـفــی قــرابــات آمـدیچــون در خـرابــات آمـدی کـم کـن حــدیـث خـال و عـم
بــر رویـت از بــهـر شــرف بــا مــا گــه قــهـر و لــطــفگـه لعـل گـوید «لـا تـخـف » گـه جـزع گـوید «لـا تـنم »
رویـت بــهــی تــریــاقــفــا بــالــا ســهــی تــریــاقــبــامـنـعـت غـنـی تــر یـا عـطـا ذاتــت هـنـی تـر یـا شـیـم
گـیـرم کـرم وقـت کـرب ز اهـل عـجــم بــاشـد عـجــببــاری تــو هـســتــی از عــرب ایـن الـوفــا ایـن الـکــرم
مــا را شــرابــی یــار کــن یــا چــیـزکــی در کــار کــنگــر نــور نــبـــود نــار کــن آخــر نــبـــاشــد کــم ز کــم
از دســتــت ار آتــش بــود مــا را ز گــل مــفــرش بــودهـرچ آید از تـو خـوش بـود خـواهی شـفـا خـواهی الـم
ان لــم یـکــن طــود فــتــل ان لـم یـکــن وبــل فــطــلان لـم یـکـن خــمـر فـخــل ان لـم یـکـن شـهـد فـســم
گـر طـاق نـبــود کـم ز پــل گـر طـوق نـبــود کـم ز غـلور عـــز نــبـــود کـــم ز ذل ور مـــدح نــبـــود کـــم ز ذم
صــحــرای مـغــرب چــارســو بــگـرفــت زاغ تــنـگــخــوســیـمـرغ مـشـرق را بــگـو تــا بــال بــگـشـایـد ز هـم
هـم گـنـج داری هـم خـدم بــیـرون چـه از کـتــم عـدمبـــر فــرق آدم نــه قــدم بـــر بـــال عـــالــم زن عـــلــم
انـجــم فـرو روب از فـلـک عـصـمـت فـرو شــو از مـلـکبـــر زن ســمــا را بـــر ســمــک انــداز در کــتــم عــدم
کــم کــن ز کــیـوان نـام را بــســتــان ز زهـره جــام راجــوشــن بــدر بــهـرام را بــشــکــن عــطــارد را قــلـم
نــه چـــرخ مــان نــه قــدر او نــه عــقــل نــه صـــدر اونـه جــان مـان نـه غـدر او نـه خـیـل مـان و نـه حــشـم
بــیـرون خــرام و بــرنـشـیـن بــر شـهـپــر روح الـامـیـنآخـر گـزافـسـت این چـنین تـو مـحـتـشـم او محـتـشـم
تـا کـی ز کـاس ذوالـیزن گـاهـی عـسـل گـاهـی لـبـنمـی مـکـش بـسـان تـهمـتـن انـدر عـجـم در جـام جـم
می کـش که غـمها می کشـد اندوه مردان وی کشـددر راه رسـتــم کـی کـشـد جـز رخـش رخـت روسـتــم
بــــســـتــــان الـــاهـــی جـــام را بــــردار از آدم دام رادر بــــاز نـــنــــگ و نــــام را انــــدر خــــرابــــات قــــدم
از عـشــق کـانـی کـن دگـر وز بــاده جــانـی کـن دگـروز جـان جـهـانـی کـن دگـر بــنـشـیـن درو شـاد و خـرم
یـک دم بــکـش قــنـدیـل را بــیـرون کـن اســرافــیـل رادفــتــر بــدر جــبــریــل را نــه لــا گــذار آنــجــا نــه لــم
تــو بــر زمـیـن آن مــهـتــری کــز آســمــانـهـا بــرتــریای نـور مـاه و مـشـتــری قـســام را هـسـتــی قـسـم
نـــور فـــلـــک را مـــایـــه ای روح مـــلـــک را دایــه ایبـر فرق عـالم سـایه ای شـد فوق و تـحـت از تـو خـرم
امروز و فـردا از آن تـسـت اصـل دو عـالـم جـان تـسـترضــوان کــنـون مـهـمــان تــســت ارواح را داری خــدم
کـونـیـن را افـسـر تـویـی بــر مـهـتــران مـهـتــر تـویـیبـر بــازوان شـهـپـر تـویـی بـنـوشـت چـون نـامـت قـلـم
هر کو ز شوقت مست شد گر نیستی بد هست شدخوبی به چشمت گست شد شد ایمن از جور و ستم
ای چــرخ را رفــعــت ز تـــو ای مــلــک را دولــت ز تـــوای خـلـد را نـعـمـت ز تــو قـلـب سـت بــی نـامـت درم
در کـعــبــه مـردان بــوده انـد کــز دل وفــا افــزوده انـددر کـوی صـدق آسـوده انـد مـحــرم تــویـی انـدر حــرم
از دور آدم تــــا بــــه مــــا از انــــبــــیــــا تــــا اولــــیـــانـی بـر زمـین نـی بـر سـمـا نـامـد چـو تـو یک مـحـتـرم
در حــســرت دیــدار تـــو در حــکــمــت گــفــتـــار تـــوهـر ســاعـت از اخــبــار تــو بــر زعـفـران بــارم بــه قـم
فردوس زان خـرم شدست وز خـرمی مفخـم شدستجــای نــبـــی آدم شــدســت کــز نــام تـــو دارد رقــم
چون تـو بـرفتـی از جـهان گشت از جهان حکمت نهانآمــد کــنـون مــردی چــنـان کــز عــلــم تــو دار عــلــم
دارد حــدیــثـــش ذوق تـــو از کــارخــانــه شــوق تـــونـوشـیـد شـرب ذوق تـو زان بـسـت بــر مـهـرت سـلـم
هـر جـا کـه او مـنـزل کـنـد از مـرده جـان حـاصـل کـنـدزیـرا کــه کــار از دل کــنــد فــارغ شــد از کــار شــکــم
در خــــواب جــــانــــش داده ای آب روانــــش داده ایبـر خـود نشـانش داده ای چـون گشـت موجـود از عدم
چـون بـر سـر مـنـبـر شـود شـهـری پـر از گـوهر شـودبــر چــرخ نـطـقـش بــر شـود روح الـامـیـن گـویـد نـعـم
بــگـشـای کـوی آنـک قـدم بــر بــای عـقـل آنـک عـدمبــفــزای عــشــق آنــک حــرم بــنـمــای روی آنـک ارم
جــان کـن فــدای عــاشــقـان انـدر هـوای عــاشــقـانبــر تــکـیـه جـای عـاشـقـان شـعـر سـنـایـی کـن رقـم
***
قـبــلـه چــون مـیـخـانـه کـردم پــارسـایـی چـون کـنـمعـشـق بــر مـن پــادشـا شـد پــادشـایـی چــون کـنـم
کــعــبـــه یــارم خــرابـــاتـــســت و احــرامــش قــمــارمـن هـمـان مـذهـب گـرفـتــم پــارســایـی چــون کـنـم
مـن چــو گــرد بــاده گـشــتــم کــم گــرایـم گــرد بــادآســمــانــی کــرده بــاشــم آســیــایــی چــون کــنــم
عـشــق تــو بــا مـفـلـســان ســازد چــو مـن در راه اوبـــرگ بــی بــرگــی نــدارم بــیــنــوایــی چــون کــنــم
او مـرا قــلــاش خــواهـد مـن هـمــان خــواهـم کــه اواو خــدای مــن بـــر او مــن کــدخــدایــی چــون کــنــم
کـــدیـــه جـــان و خـــرد هـــرگـــز نـــکـــرده بـــر درشخـــاک و بـــاد و آب و آتـــش را گــدایــی چـــون کــنــم
من چـنان خـواهم کـه او خـواهد چـو در خـرمن گـهشاز کــهـی گــر کــمــتــر آیـم کــهــربــایـی چــون کــنــم
بـــر ســـر دریــا چـــو از کـــاهــی کـــمــم در آشـــنــابـــا گــهــر در قـــعـــر دریــا آشـــنــایــی چـــون کــنــم
او کـه بــر رخ حــسـن دارد جــز وفـاکـاریـش نـیـســتمـن کـه در دل عـشــق دارم بــی وفـایـی چــون کـنـم
بــادپــایـی خــواهـد از مـن عــشــق و مـن در کـار دلدســت تــا از دل نــشــویــم بـــادپــایــی چــون کــنــم
بــا خــرد گــویـم کــه از مــی چــون گــریـزی گــویــدمپـــیــش روح پـــاک دعــوی روشــنــایــی چــون کــنــم
شــاهــدان چـــون در خــرابـــاتـــنــد مــن زان آگــهــمزاهــدان را جــز بــدانــجــا رهــنــمــایــی چــون کــنــم
بــا نــکــورویـان گــبــران بــوده در مــیـخــانـه مــســتبـــا ســـیــه رویــان دیــن زهــد ریــایــی چـــون کــنــم
چــون مــرا او بــی ســنــایـی دوســتــر دارد هــمــیجـز بـه سـعـی بـاده خـود را بـی سـنـایـی چـون کـنـم
او بــر آن تــا مــر ســنـایـی را بــه خــاک انـدر کــشــدمــن بــرآنــم تــا ســنــایـی را ســمــایـی چــون کــنـم
طــبــع مــن زو طــبــع دارد پــس مــرا گــویـد مــخــواهمــن ز بــهـر بــرگــشــان ایـن بــیـنـوایـی چــون کــنــم
از هـمـه عــالـم جــدا گــشــتــن تــوانـســتــم ولـیـکعــاجــزم تــا از جــدایــی خــود جــدایـی چــون کــنــم
***
نـمـاز شـام مـن و دوســت خــوش نـشـسـتــه بــهـمگــرفــتـــه دامــن شــادی شــکــســـتـــه گــردن غــم
ســپــرده لـالـه بــه پــای و بــسـوده زلـف بــه دســتگــرفــتــه دوســت بــه دام و کــشــیـده رطــل بــه دم
ز چــــرخ زهــــره بـــــه زیــــر آمــــده بــــه زاری زیــــرز کـــوه کـــبـــک بـــه بـــانــگ آمـــده بـــه نــالـــه بـــم
نــشــانــده شــعــلــه ز انـگــشــتــهـا بــه بــاده خــامفــشــانــده حــلــقــه ز انـگــشــتــهـا ز زلــف بــه خــم
نــــه از رفــــیــــق گــــریــــغ و نــــه از فــــراق دریــــغنـــه در مـــیــانــه تـــکـــلـــف نــه از زمـــانــه ســـتـــم
مــــر بـــــر آمــــده نــــاگــــاه شــــوق از دل و جـــــانکـــه زخــــم آن بــــه دلـــم زد هـــزار شـــوق صـــنـــم
خــجــســتــه شــوقــی بــا صــدهـزار جــوق نــشــاطگــــزیـــده و جــــدی بــــا صــــدهـــزار فــــوج نــــغــــم
زمـــیـــن و چــــرخ خـــبــــر یـــافـــتــــه ز حـــال دلـــمبـــمـــانــده خـــیــره و پـــوشـــیــده جـــامـــه مـــاتـــم
هــمــی گـــشـــاده هــوا بـــر زمــیــن شـــراع گــهــرهــمــی کــشــیــده فــلــک بـــر هــوا بــســاط ظــلــم
ظـــلـــام مــشـــرق بـــر چـــهــر روز مـــســـتـــولـــیســـواد مــغـــرب در طـــبـــع چـــرخ مــســـتـــحـــکــم
مــــــرا دل انــــــدر راه و دو دیـــــده در حــــــرکــــــاتبـــجـــســتـــه از بـــر یــار و نــشــســتـــه بـــر ادهــم
ســـیـــاه رنـــگ ولـــیـــکـــن جـــهـــان بــــدو روشـــنبــــریـــن صــــفــــت رود آری مــــه چــــهــــارده هــــم
چــگــونــه ادهــمــی آن ادهــمــی کــه مــن ز بـــرشچــنــان نــشــســتـــم و چــون بـــر فــراز دیــوان جـــم
بــســهـم شـیـر و بــتــن زنـده پــیـل و چــشـم چــراغچــــو عــــزم بـــــر ســــر کــــوه چــــو وال در دل یــــم
قــوی قــوایــم و فـــربـــه ســـریــن و چـــیــده مــیــاندراز گـــردن و آهـــخــــتــــه گـــوش و گـــرد شــــکـــم
بــــه پــــیـــشـــم انـــدر راهـــی و وادی و دشـــتـــیدرشــت و صـعـب و ســیـه چــون شـعـار کـفـر و ظـلـم
اگـر چــه کــوه و بــیـابــان و بــیـشــه بــود بــه پــیـشهــمـــی زدم شـــب تـــاریــک هـــر ســـه را بـــر هــم
بـــریــن صــفــت هــمــه شـــب تـــا ز لــاجـــورد هــواهــزار شـــعـــلـــه بـــرآمـــد چـــو صـــد هــزار عـــلـــم
بــــه مــــرغــــزاری کــــان روشــــنــــایـــی انـــدر ویهـــزار قـــصـــر بــــدیـــدم چــــو قـــصـــر فـــخـــرامـــم
بـــه شــعــر اوســـت هــمــه افــتـــخـــار و نــاز عــرببـــه ذکــر اوســت هــمــه اصــل احــتـــشــام عــجــم
تـــفـــاخـــری کـــه کـــنـــد او ز روی تـــحـــقـــیــقـــیتــــفـــاخـــریـــســـت مـــســـلـــم چـــو نـــصـــرت آدم
***
پـــســرا تـــا بـــه کــف عــشــوه عــشــق تـــو دریــماز بــدو نـیـک جــهـان هـمــچــو جــهـان بــی خــبــریـم
عــقـل مـا عــشــق تــو گـر کـرد هـبــا شــایـد از آنـکبــی غـم عـشـق تــو مـا عـقـل بــه یـک جــو نـخــریـم
نـــظــــری کــــرد ســــوی چــــهـــره تــــو دیـــده مـــااز پــــی روی تـــو تــــا حـــشـــر غـــلـــام نـــظـــریـــم
چـــاکــران رخ و آن عـــارض و آن چـــشـــم و لــبـــیــمبــــنـــده آن قـــد و آن قـــامـــت و آن زیـــب و فـــریـــم
ســوخــتـــه آن روش و چـــابـــکــی و غــنــج تـــوایــمشــیــفــتـــه آن خـــرد و خـــط و ســـخـــا و هــنــریــم
آن گــــرازیــــدن و آن گــــام زدن پــــیــــش رقــــیــــبکـــه غــــلـــام تــــو و آن رفـــتــــن و آن رهـــگـــذریـــم
بــگــذری چــونــت بــبــیـنــم خــرامــنــده چــو کــبــکبــــاز کـــردار در آن لـــحـــظـــه ز شـــادی بــــپــــریـــم
والــهــی کــرد چــنــان عــشــق تـــو مــا را کــه ز دردچـــاک دامــنــت چـــو بـــیــنــیــم گــریــبـــان بـــدریــم
تــا بـــبـــســتــیــم کــمــر عــشــق تــرا ای مــه رویزیـر ســایـه عــلــم عــشــق تــو هـمــچــون کــمــریـم
ای گـرامـی و بــهـشـتـی صـفـت از خـوبـی و حـسـنمــا ز ســـوز غـــم عـــشـــق تـــو مــیــان ســـقــریــم
آتـــشــی بـــیــش مــزن در دل و جـــانــمــان ز فــراقکـه خــود از آتــش عــشــقــت چــو دخــان و شــرریـم
از عـــزیـــزی و ز خـــردی بــــه درم مـــانـــی راســـتزان ز عــشــقــت بـــه نــزاری و بـــه زردی چـــو زریــم
کـودکـی عـشـق چــه دانـی کـه چــه بــاشـد پــسـرابــاش تــا پــاره ای از عــشــق تــو بــر تــو شــمــریــم
تــو چــه دانـی کــه ز عــشــق رخ خــورشــیـدوشــتتـــا ســپـــیــده دم لــرزان چـــو ســتـــاره ســحـــریــم
تــو چــه دانـی کــه ز چــشــم و جــگــر از آتــش و آبهـمـه شـب بــا دو لـب خــشـک و دو رخــســار تــریـم
تــــو چـــه دانـــی کـــه از آن زلـــف چــــو مـــار ارقـــمبــر ســر کــوی تــو چــون مــار هـمــی خــاک خــوریـم
تــو چــه دانـی کـه ز جــعـد و کـلـه و چــشـم و لـبــتکــه چــه پــر آب دو چــشــمـیـم و پــر آتــش جــگـریـم
تـــو چـــه دانــی کــه از آن شــکــر آتـــش صــفــتـــتچـــه گــدازنــده چـــو بـــر آتـــش ســـوزان شــکــریــم
رازهـا هـســت ز عــشــق تــو کــه آن نـتــوان گــفــتخــاصــه اکـنـون کـه دریـن مـحــنـت و عــزم ســفـریـم
پـــای مــا را بـــه ره عـــشـــق تـــو آورد و بـــداشـــتتـــو چــه دانــی کــه ازیــن پـــای چــه در درد ســریــم
بــــه ســـلـــامـــی و حـــدیـــثـــی دل مـــا را دریـــابکـه هـم اکــنـون بــود ایـن زحــمـت از ایـنـجــا بــبــریـم
یــادگـــاری بـــه تـــو بـــدهــیــم دل تـــنــگ و بـــه راهیــادگــار از تـــو بـــه جـــز انــده عــشـــقــت نــبـــریــم
خــرد خــردم چــکــنــی ای شــکــر از ســر تـــا پـــایکــه بــه غــمــهــای بــزرگ از غــم عــشــق تــو دریـم
دیـن مـا عــشــق تــو و مـذهـب مـا خــدمـت تــســتتــا نـگـویـی کـه دریـن عــشــق تــو مـا مـخــتــصــریـم
دلــــم آن گــــه بــــگــــردد کــــه بــــگــــردانـــی رویجـــانــم آنــگــاه بـــجـــوشــد کــه بـــه تـــو درگــذریــم
خـود مپـرس ای پـسـر از عشق تـو تـا چـون شـده ایمکــز نــحــیــفــی و نــزاری چــو یــکــی مــوی ســریــم
لــیــک شـــکـــر اســـت ازیــن لــاغـــری خـــود مــا راکــه رقــیــب تــو نــبـــیــنــد کــه بـــه تــو در نــگــریــم
خــیــره دردیــســت چـــو در پـــای بـــبـــیــنــیــم تـــرااز غـــم و رنـــج قـــدمـــهـــات بـــر آتـــش ســـپـــریــم
راه کــوی تــو هــمــه کــس بـــه قــدم مــی ســپـــردمـــا قـــدم ســـازیـــم از روح پـــس آن ره ســـپـــریـــم
دیــده زیــر قـــدمـــت فـــرش کـــنــیــمـــی لـــیــکـــنز ادیـــب و ز رقـــیـــب تـــو چـــنـــیـــن بــــر حـــذریـــم
عـــیـــب نـــایـــد ز حــــذر کـــردن مـــا از پــــی آنـــکمــا غــریــبـــیــم اگــر چــه بـــه مــثــل شــیــر نــریــم
زهــر بـــر یــاد یــکــی بـــوس تـــو ای آهــو چـــشـــمگــر بــه از نــوش نــنــوشــیـم پــس از ســگ بــتــریـم
از پــی عـشـق تــو ای طـرفـه پــســر در هـمـه حــالبـــنـــده شـــهـــر تـــو و دشـــمـــن شـــهـــر پـــدریــم
***
بــر بــســاز کــم زنــان خــود را بــر آن مــهـتــر نـهـیـمگـر دغــا بــازد کـســی مـا مـهـره در شــشــدر نـهـیـم
پــــاکـــبــــازانـــیـــم مـــا را نـــه جـــهـــاز و نـــه گـــروگــر حــریـفــی زر نــهـد مــا جــان بــه جــای زر نـهـیـم
در دو کــونــم نـیـســت از مــعــلــوم حــالــی یـک درمبــا چــنـیـن افــلــاس خــود را نـام ســر دفــتــر نـهـیـم
چــون خــطــا از ســامــری بــیـنـیـم در هـنــگــام کــارغــایــت ســســتــی بـــود گــر جــرم بـــر آزر نــهــیــم
گـــر ســـرانـــدازی کـــنــد بـــا مـــا دریــن ره یــار مـــامــا ز ســر بــنــهــیـم ســودا بــر خــط او ســر نــهـیـم
هـــمــــتــــی داریـــم عــــالــــی در ره دیـــوانـــگــــیدرد چـــون از عـــلــم زایــد جـــهــل را بـــر در نــهــیــم
فــتــنـه خــویـشــیـم هـر یـک در طــریـق عــاشــقــیجــامــه مــان گــازر درد تـــاوانــش بـــر زرگــر نــهــیــم
کــی پـــســـنــدد عـــاقــل از مــا در مــقــام زیــرکــیکـاسـب تـازی مـانـده بـی کـه جـو بـه پـیش خـر نـهیم
گـر یـکـی دیـگ از هـوای هـسـتــی خـود بــشـکـنـیـماز طــریــق نــیــســتــی صــد دیــگ دیـگــر بــرنــهــیـم
ز آتــش مــعــنــی مــگــر مــردان ره را خــوی دهــیــمتـــا ز روی تـــربـــیــت تـــر دامـــنـــان را تـــر نـــهـــیــم
گــر حــریـفــان زان مــکــان لــامــکــان پــی بــرگــرنـدمــا بــریـن مــعــلــوم نـامـعــلــوم دســتــی بــر نـهـیـم
آیــت غــم از بـــرای عــاشــقــان مــنــزل شــدســـتدســت بــر حــنـظــل زنـیـم و پــای بــر شــکــر نـهـیـم
مـصــر اگـر فـرعـون دارد مـا بــه کـنـعــان بــس کـنـیـمســیـم گــر ســلــمــان ربــایــد دیـده در بــوذر نــهــیـم
دســت هـمــت چــنـبــر گــردون خــرســنـدی کــنـیـمپــای خــرسـنـدی ز حــکـمـت بــر ســر اخــتــر نـهـیـم
پــای رای نــفــس را از تــیــغ شــرعــی پــی کــنــیـمپــای مــعــنــی از ســپــهــر و اخــتــران بــرتــر نــهـیـم
مـاه اگــر نـیـکــو نـتــابــد ابــر در پــیـشــش کــشــیـمرهــبــر ار گــمــراه گــردد ســنــگــهــا رهــبــر نــهــیـم
گــوش زی فــرمـان صــاحــب حــرمـت و دولـت نـهـیـمپـــای را بـــر شــاهــراه شــرع پـــیــغــمــبـــر نــهــیــم
عـقـل را اگـر نـقـل بــایـد گـو چــو مـردان کـســب کـنگــر گــنــه از کــور زایــد جــرم چــون بـــر کــر نــهــیــم
خـواجـه جــانـیـم از آن از خـودپــرسـتــی رسـتــه ایـمنـفـس اگـر مـیـزر بــجـویـد حـکـمـش از مـعـجـر نـهـیـم
هــر خـــســـی واقـــف نــگــردد بـــر نــهــاد کـــار مــاغـایـب و حــاضــر چــه دانـد مـا کـجــا مـحــضـر نـهـیـم
تــا بـــدیــن دلــق ای بـــرادر در ســنــایــی نــنــگــریعـــطـــر از عــود آن گــهــی آیــد کــه بـــر آذر نــهــیــم
دیـــده بــــیـــدار بــــایـــد تـــا بـــیـــنـــنـــد نـــظـــم اوتــیـر هــمــت را بــه پــای عــقــل کــافــی بــر نــهـیـم
بــر ســر مـعــلـوم خــود خــاک قـنـاعــت گـســتــریـمراه چــون مــعــلــوم بــاشــد نـک بــه دیـده بــر نـهـیـم
***
تـــا کـــی دم از عـــلـــایــق و طـــبـــع فـــلــک زنــیــمتـــا کـــی مـــثـــل ز جـــوهـــر دیــو و مـــلـــک زنـــیــم
تـــا کــی غــم امــام و خــلــیــفــه جـــهــان خــوریــمتـــا کــی دم از عـــلــی و عـــتـــیــق و فــلــک زنــیــم
دوریـــم از ســــمــــاع و قــــریـــنــــیـــم بــــا صــــداعتـــا مــا هــمــی ســقــف بـــه نــوای ســلــک زنــیــم
هــرگــز نــبـــوده دفــتـــر و دف در مــصــاف عــشـــقتـــیــر امــیــد کــی چـــو شـــهــان بـــر دفـــک زنــیــم
تــــا کــــی ز راه رشــــک بــــریــــن و بــــر آن رویــــمبـــهـــر گـــل و کـــلـــالـــه خـــوبـــان کـــلـــک زنـــیـــم
تـــا کـــی بـــه زیــر دور فـــلـــک چـــون مـــقـــامـــراناز بــــهـــر بــــرد خــــویـــش دم لـــی و لـــک زنـــیـــم
دســـت حـــریـــف خـــوبــــتــــر آیـــد کـــه در قـــمـــارشـش پــنـج نـقـش مـاسـت هـمـیـن مـا دو یـک زنـیـم
یــــک دم شــــویـــم هــــمــــچــــو دم آدم و چــــنــــوانــدر ســـرای عـــشـــق دمــی مـــشـــتـــرک زنــیــم
آن بـــه کــه هــمــچـــو شــعــر ســـنــای گــه ســنــامـــیــخ طـــنـــاب خـــیــمـــه بـــرون از فـــلـــک زنــیــم
بــــر یـــاد روی و مـــوی صـــنـــم صـــد هـــزار بــــوسبـــر دامـــن یـــقـــیـــن و گـــریـــبــــان شـــک زنـــیـــم
گـــر چـــه ســـتـــد زمـــانـــه چـــک و چـــاک را ز مـــاآتـــش نــخــســت در شــکــن چـــاک و چـــک زنــیــم
طــوفــان عــام تـــا چـــکــنــد چـــون بـــســـان ســامخــر پـــشــتـــه در ســفــیــنــه نــوح و مــلــک زنــیــم
ای مــا ز لــعـــل پـــر نــمــکـــت چـــون نــمــک در آبهـــرگـــز بـــود کـــه زیـــور مـــا بـــر مـــحـــک زنـــیـــم
زیـن جــوهـر و عــرض غــرض مـا هـمـیـن یـکــیـســتگــر چــه هـمــی ز قــهــر ســمــا بــر ســمــک زنــیـم
مــــا را طــــعــــام خـــــوان خـــــدا آرزو شــــدســــتیــک دم بـــه پــای تــا دو ســخــن بـــر نــمــک زنــیــم
***
خـیـز تــا از روی مـسـتــی بــیـخ هـسـتـی بــر کـنـیـمنــقــش دانــش را فــرو شــویــیــم و آتـــش در زنــیــم
هـمــچــو خــد و خــوی خــوبــان پــرده هـا را بــردریـمهـمـچــو زلــف مــاهـرویـان تــوبــه هـا را بــشــکــنـیـم
هــمــچــو عــیــاران هــمــی ریـزیـم انــدر جــام جــانبــهـر جــان چــون آســیـا تــا چــنــد گــرد تــن تــنــیـم
گــرد صــحـــرای قــدم پـــویــیــم چـــون تـــر دامــنــانزیـن هـوس خــانـه هـوا تــا کــی نـه مــا اهـریـمــنـیـم
دیــده جـــانــهــای مــا هــرگــز نــبـــیــنــد مــامــنــیتــا چــو یـک چــشــمـان دلـی پــر دعـوی مـا و مـنـیـم
مــجـــرم و مــحـــرومــمـــان دارنــد تـــا مــا غـــمــرواربــــســـتــــه ایـــن طـــارم پــــیـــروزه بــــی روزنـــیـــم
گــردنــی بــیــرون کــنــیــم از ســر و گــرنــه تــا ابـــدبــیـشــتــر حــمــال ســر خــوانـنـدمــان گــر گــردنـیـم
آروزهـــــــا را بـــــــرون روبـــــــیـــــــم از دل کـــــــارزوشــیــوه آبــســتــنــانــســت و نــه مــا آبــســتــنــیــم
رشــتــه تــابــی هـم نـیـابــد ره بــه مــا زیـرا کــه مــانـه دریـن ره تــنـگ چــشـم و تــنـگ دل چـو سـوزنـیـم
عــاقــبــت مــا را گــریــبــان گــیــر نــایــد زان کــه مــانی چـو مـشـتـی خـشـک مـغـز بـوالـطـمـع تـر دامـنیم
بــرکـنـیـم از بــوســتــان نـطــق بــیـخ صــوت و حــرفتـــا شــویــم آزاد و انــگــاریــم شـــاخ ســـوســـنــیــم
جـام فـرعـونـی بـه کـف گـیـریم و پـس مـوسـی نـهـادهـر چـه فـرعـونـیـسـت در مـا بـیـخـش از بـن بـرکـنـیم
از درون ســـالــوســـیــان داریــم بـــه گــر یــکـــدمــیخــرقــه ســالــوســیـان را بــخــیـه بــر روی افــگــنـیـم
گـر چــه نـااهـلـانـمـان چــون سـیـم بــد بــپــرا کـنـنـدمـا چــو ســیـمـاب از طــریـق خــاصــیـت بــپــراکــنـیـم
در زنــیــم آتـــش ســـنــایــی وار در هــر ســوخـــتـــهکــز در مــعــنـی نـه مــا کــمــتــر ز ســنــگ و آهـنـیـم
***
خــــیــــز تـــــا خـــــود ز عــــقــــل بـــــاز کــــنــــیــــمدر مــــــیــــــدان عــــــشــــــق بــــــاز کــــــنــــــیـــــم
یــــــوســــــف چــــــاه را بـــــــه دولــــــت دوســــــتدر چـــــــه صـــــــد هـــــــزار بـــــــاز کـــــــنـــــــیــــــم
در قــــــمــــــار وقــــــار بــــــنــــــشــــــیـــــنـــــیـــــمخــــویـــشــــتــــن جــــبــــریـــیـــل ســــاز کــــنـــیـــم
هــــر چـــــه شــــیــــب و فــــراز پـــــرده مــــاســــتخـــــاک بـــــر شـــــیــــب و بـــــر فـــــراز کــــنــــیــــم
ز بــــــــر و زیـــــــر چــــــــرخ هــــــــرزه زنــــــــیـــــــمآن بـــــــه از هــــــر دو احــــــتـــــــراز کــــــنــــــیــــــم
جـــــان کـــــبـــــکــــی بـــــرون کــــنــــیــــم از تـــــنخــــویـــشــــتــــن جــــان شــــاهــــبــــاز کــــنــــیـــم
بــــــــــه خــــــــــرابــــــــــات روح در تــــــــــازیـــــــــمدر بــــــــه روی خــــــــرد فــــــــراز کــــــــنــــــــیـــــــم
آه را از بـــــــــــــــــرای زنــــــــــــــــده دلـــــــــــــــــیمــــــلــــــک الــــــمــــــوت جــــــان آز کــــــنــــــیـــــم
نـــــــاز را از بــــــــرای پــــــــخــــــــتــــــــه شـــــــدنهـــــــیــــــزم آتـــــــش نـــــــیـــــــاز کـــــــنـــــــیــــــم
بـــــا نـــــیـــــازیـــــم تـــــا هـــــمـــــه مـــــایـــــیـــــمچـــــون هــــمـــــه او شـــــدیــــم نـــــاز کـــــنــــیــــم
آلــــــــت عــــــــشـــــــــرت ظـــــــــریــــــــفــــــــان راآفـــــت عـــــقـــــل عـــــشـــــوه ســـــاز کـــــنــــیــــم
خـــــــم زلـــــــفـــــــیـــــــن خـــــــوبــــــــرویـــــــان راحــــــــجــــــــره روز هــــــــای راز کــــــــنــــــــیــــــــم
در زمــــیــــن بــــی زمــــیــــن ســــجــــود بـــــریــــمدر جــــهــــان بــــی جــــهــــان نــــمــــاز کــــنــــیــــم
ســــه شــــراب حــــقــــیــــقــــتــــی بــــخــــوریــــمچـــــار تـــــکـــــبـــــیــــر بـــــر مــــجـــــاز کــــنــــیــــم
از ســــــنــــــایـــــی مــــــگــــــر ســــــنــــــایـــــی رابــــــه یـــــکــــــی بــــــاده درد بــــــاز کــــــنــــــیـــــم
***
گــاه رزم آمــد بـــیــا تـــا عـــزم زی مــیــدان کــنــیــممــرد عــشــق آمــد بــیـا تــا گــرد او جــولــان کــنــیـم
چـنـگ در فـتـراک این مـعـشـوق عـاشـق کـش زنـیـمپــس لـگــام نـیـســتــی را بــر ســر فــرســان کــنـیـم
گــر بــرآیــد خــط تــوقــیــعــش بــریـن مــنــشــور مــامــا ز دیــده بــر خــط مــنــشــور در افــشــان کــنــیــم
از خــــیــــال چــــهــــره غــــمــــاز رنــــگ آمــــیــــز اوبـس بـه رسـم حـاجـیان گـه طـوف و گـه قـربـان کـنـیم
نــنــگ ایـن مــســجــد پــرســتــان را در دیـگــر زنـیـمچـون کـه مـسـجـد لـافـگـه شـد قـبـلـه را ویـران کـنـیم
مــلــک دیـن را گــر بــگــیــرد لــشــکــر دیـو ســپــیــدمـا هـمـه نـســبــت بــه زور رســتــم دسـتــان کـنـیـم
خـــاکـــپـــای مـــرکـــب عـــشـــاق را از روی فـــخـــرتــوتــیـای چــشــم شــاهـان هـمــه کــیـهـان کــنــیـم
بـــوحـــنــیــفــه وار پـــای شـــرع بـــر دنــیــا نــهــیــمبـــوهــریــره وار دســـت صـــدق در انـــبـــان کـــنــیــم
ســـوز ســـلـــمـــان را و درد بــــوذری را بــــرگـــریـــمآن گـه ی نـسـبــت درسـت از سـنـت و ایـمـان کـنـیـم
هـر چـه امـر سـرمـدی بــاشـد بـه جـان فـرمـان بـریـمو آنـچـه حـکـم احـمـدی بــاشـد بـه حـرمـت آن کـنـیـم
شـــربـــت لـــا بـــر امــیــد درد الـــاالــلــه کـــشـــیــمو آنــچـــه آن طـــوفــان نــوح آورد در طــوفــان کــنــیــم
چــون جــمــال قــرب و شــرب لــایــزالــی در رســیــدجـامه چـون عـاشـق دریم و شـور چـون مسـتـان کنیم
گـه چــو بــو عــمـر و عــلـا فــرش قـرائت گـســتــریـمگـه چـو حـسـان ابــن ثـابــت مـدحـت احـسـان کـنـیـم
ایـن نـه شــرط مـومـنـی بــاشــد نـه راه بــی خــودیطــاعــت ســلـطــان بــمـانـده خــدمـت دربــان کــنـیـم
هــم تـــری بـــاشـــد کــه در دعـــوی راه مــعـــرفـــتصــورت هــارون بــمــانــده ســیــرت هــامــان کــنــیـم
چــون عـروســان طــبــیـعــت مـحــرم مـا نـیـســتــنـدبــر عــزیــزان طــریــقــت شــایــد ار پــیــمــان کــنــیـم
هـر چـه از پـیـشـی و بـیـشـی هـسـت در اطـراف مـامـا بــر آن از دل صــلـای «مـن عــلـیـهـا فــان » کـنـیـم
ای سـنـایـی تـا دریـن دامـی مـزن دم جـز بـه عـشـقتــات چــون شــمـع مـعـنـبــر روشــن و تــابــان کـنـیـم
عـــنـــدلـــیــب ایــن نــوایــی در قـــفـــس اولـــاتـــریچــون شــدی طــاووس جــایـت مـنـظـر و ایـوان کـنـیـم
تــا ز فــرمــان نــیــایــد زیــن قــفــس بـــیــرون مــپـــرکــاشــکــارا آن گـه ی گــردی کــه مـا فــرمـان کــنـیـم
گــر تــمــنــای بـــزرگــی بـــاشــدت در ســر رواســتفـقـر تــو افـزون شـود چـون حـرص تــو نـقـصـان کـنـیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.