ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ای ز راه لـطـف و رحـمت متـصـل بـا عـقـل و جـانوی بـه عـمل و قدر و قدرت بـرتـر از کون و مکان
هــر کــجــا مــهـر تــو آیـد رخــت بــربــنــدد خــردهـر کـجـا قـهـر تـو آیـد کـیـسـه بــگـشـایـد روان
ای بـه پـیش صـدر حـکـمت سـرفـرازان سـرنگـونوی بـه گـرد خـوان فـضـلـت مـیزبـانـان مـیهمـان
ذات نـامـحـسـوسـت از خـورشـیـد پـیـداتـر ولـیـکعــجــز مــا دارد هـمــی ذات تــرا از مــا نــهــان
گــر نــبــودی عــلــم تــو ذات خــرد را رهـنــمــونمی ندانسـتـی خـرد یک پـارسی بـی تـرجـمان
آفـتـاب ار بـی مـدد تـا بــد ز عـونـت زیـن سـپـسچــون مـه دوشـیـنـه تــابــد آفـتــاب از آســمـان
هر کـه بـهر ذات پـاکـت جـسـت مـانـد اندر وصـالهر که بـهر سود خویشت جست ماند اندر زیان
هـسـتـی مـا پـادشـاهـا چـون حـجـاب راه تـسـتچـشم زخـم نیسـتـی در هسـتـی ما در رسـان
هـر کـه از درگـاه عــونـت یـافــت تــوقـیـع قــبــولپیش درگاهش کمر بـندد به خدمت انس و جان
چــون عــلــای دیـن و دولــت آنــکــه از اقــبــال اولــالــه رویــد از مــیــان خــاره در فــصــل خــران
آنـکـه بــذل اوسـت هـر جــا بــارنـامـه هـر غـریـبو آنـکـه عـدل اوسـت هـر جـا بـدرقـه هر کـاروان
دولتـی دارد که هر لشکر که بـاوی شد بـه حـربمـرد را جـوشـن نـبــایـد اسـب را بــر گـسـتـوان
رایـت بــدعـت چــو قـارون شـد نـهـان انـدر زمـیـنچـون کـلـه گـوشـه عـلـایی نـور داد انـدر جـهان
نـیـک پــشــتــی آمــدنـد الــحــق نـهـان شــرع راآل مــحــمــود از ســنـان و آل حــداد از لــســان
خـاصه بـدر صدر شمع شرع یوسـف آنکه هسـتچـون زلیخـا صـد هزاران بـخـت پـیر از وی جـوان
پــیـشـوای دیـن فـقـیـه امـت آن کـز حـشـمـتـشمبـتـدع را مغـز خـون گـردد همی در اسـتـخـوان
آنــکـــه گــاه پـــایــداری دولــت خـــود را هــمــیطیلسـان داران سرش کردند همچـون طیلسـان
آنـکــه گــاه دانــش آمــوزی ز بــهـر قــهـر نـفــسبــسـتــر او خـاک سـاکـن بــود و فـرش آب روان
لاجرم گشت آنچنان اکنون که هست از روی فخرخـاک نعل اسـب او را چـشم حـوران سرمه دان
دان کـه وقـتـی قـحـط نـان بــود انـدران اول قـرونبـین که اکـنون قـحـط دینسـت اندرین آخـر زمان
مـیـزبــان بـودنـد عـالـم را دو یـوسـف در دو قـحـطیوسـف غـزنی بـه دین و یوسـف مصـری بـه نان
هر که سـر بـر خـط او بـنهاده چـون کلکش دو روزهر کـه پـی بـر کـام او بـنهاد چـون مـا یک زمـان
زین جـهـان بـیرون نـشـد تـا چـشـم او او را نـدیـدسـر چـو شـیر عـود سـوز و تـن چـو پـیل پـرنیان
مـشــتــری گـر خــصـم او گـردد نـیـارد کـرد هـیـچجــرم کــیـوان از بــرای نـحــس او بــر وی قــران
شـب بـه دوزخ رفـت آن کـش بـامدادان گـفـت بـداین چـنین اقـبـال کـس را آسـمـان ندهد نشـان
تـا جـمـال طـلـعـتـش بـر جـای بــاشـد روز حـشـرگــر نـمـانـد آفــتــاب و مـشــتــری را گـو مـمـان
از بــقــای اوســت چــون ایـمــان مــا در ایـمــنـیاز بـــرای امـــن مـــا یــارب تـــو دارش در امـــان
از چـنـان صـدری چـنـیـن بــدری بـرآمـد بــا کـمـالای مسـلمانان چـه زاید جـز گـل اندر گـلسـتـان
بــوالـمـعـالـی احــمـد یـوسـف کـه او را آمـدسـتخـلـقـت یوسـف شـعـار و خـلـق احـمد قـهرمان
آنکـه آن سـاعـت حـسـودش را عـلـم گـردد نگـونگــر نــدارد دیــده زیــر نــعــل اســب اوســتـــان
از بــــرای کـــرد او را آیـــد انـــدر چــــشــــم نـــوراز بـــرای گــفــت او را آیــد انــدر جــســم جــان
تــا بــبــام آســمـانـش بــرد بــخــت از راه عــلــمایــن نــکــوتــر بــاز کآتــش در زد انــدر نــردبــان
زیــر ســایــه آفــتــاب دولــت ســت آن مــاه رویروشـن آن ماهی کـه بـاشـد آفـتـابـش سـایبـان
شـاد بـاش ای مـنـحـنـی پـشـت تـو انـدر راه دیندیـر زی ای مـمـتــحـن خـصـم تـو انـدر امـتـحـان
تــا طــبــیـعــت زعــفـران را رنـگ اعــدای تــو دیـدمــایــه شـــادی جـــدا کــرد از مــزاج زعــفــران
چون مسائل حل کنی شیری بـوی دشمن شکارچون به منبـر بـر شوی بـحری بوی گوهر فشان
مـنـبــر از تــو زیـب گـیـرد نـه تــو از مـنـبــر از آنـککـان ز گـوهـر سـرفـرازی یافـت نـه گـوهر ز کـان
بــود بــتــخـانـه گـروهـی سـاحـت بــیـت الـحـرامبـود بـدعـت جـای قـومـی بـقـعـت شـالـنـکـیـان
این دو مـوضـع چـون ز دیـدار دو احـمـد نـور یـافـتقـبـله سـنت شـد این و کـعـبـه خـدمت شـد آن
قــبــلــه دیـن امــامــان خــانـدان تــســت و بــسدیـر زی ای شـاه خـانـه شـاد بـاش ای خـانـدان
هر که دین خـواهد که دارد چـون شما بـاید خـطرهر که در خواهد که دارد چـون صدف بـاید دهان
خـاک و بــادی کـان نـیـابـد خـلـعـت و تـایـیـد حـقایـن عــنـای مـغــز بــاشــد آن هـلــاک خــانـدان
شـیر اصـلی معـنی اندر سـینه دارد همچـو خـاکشــیـر رایـت بــاشــد آن کــو بــاد دارد در مـیـان
لـاجـرم آنـرا کـه بــادی بــود چـون ایـنـجــا رسـیـدخـاک ایـن در کـرد بــیـرون بــادشـان از بــادبــان
تــا جــمــال خــانـه حــدادیـان بــاشــد بــه جــایهـیچ دین دزدی نـیـارد گـشـت در گـیتـی عـیان
زان کـه ایشـان شـمـسـه دیننـد انـدر عـین شـبدزد متـواری شود چـون شمس بـاشد پـاسبـان
مــن غــلــام آســتــانـی ام کــه بــویـی خــاک اوتــا بــه پــشـت گـاو مـاهـی بــوی دل آیـد از آن
ای تــــرا پــــرورده ایـــزد بــــهـــر دیـــن انـــدر ازلبـــخـــت و اقــبـــال ازل پـــرورد را نــبـــود کــران
از پــی بــخــت ازل را فـرخــی در شـعـر خــویـشپیش ازین گفتست بیتی من همی گویم همان
یـک بــخـتـی هـر کـرا بــاشـد هـمـه زان سـر بـودکـار از آن سـر نیک بـاید گـر نمـی دانی بـدان »
تــا بــبــیـنـی کــز بــرای خــدمـتــت گـردد فــلـکاز پـس کسـب سنا را چـون سنایی مدح خـوان
حـرمتـی یابـی چـنان گر فی المثـل در صف حـربتـیر دشمن پـیشت آید چـفتـه گردد چـون کمان
آنــچــنــان گــردی ز دانـش کــز بــرای دیـن حــقفـتـوی از صـدرت بـرد خـورشـیـد سـوی قـیـروان
این همـه رتـبـت ز یک تـاثـیر صـبـح بـخـت تـسـتبــاش تـا خـورشـیـد اقـبــالـت بـتـابـد ز آسـمـان
کــز بــرای خــدمــتــت را مــاه بــگــزیـنــد زمــیـنوز بـــرای حــرمــتـــت را حــور در بـــازد جــنــان
رو کـه تــایـیـد سـپــهـر و دانـش کـلـی تــر اسـتبــا چـنـیـن تـایـیـد و دانـش مـقـتـدا بــودن تـوان
تـا نبـاشـد گـاه کـوشـش تـیغ شـهلان چـون رماحتـا نبـاشد وقت بـخشش تـیر گردون چـون کمان
چـون طـریقـت کـارخـواه و چـون حـقـیقـت کـارکنچـون شریعت کار جـوی و چـون طبـیعت کامران
بــاد هــمــچــون دور هــمــنــام تــو دورت پــایــداربـاد هـمـچـون دیـن هـمـنـام تـو عـمـرت جـاودانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.