ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امین الدین رازی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بـنه چـوگان ز دست ای دل که گمشد گوی در میدانچــه خــیـزد گــوی تــنـهـایـی زدن در پــیـش نـامـردان
چـو گویی در خـم چـوگـان فـگـن خـود را بـه حـکـم اوکـه چـوگـانـی سـت از تـقـدیر و مـیدانـیسـت از ایمـان
بــدیـن چـوگـان مـدارا کـن وز آن مـیـدان مـکـافـا بـیـنچـو این کردی و آن دیدی شـوی چـون گوی سـرگردان
ز خـود تـا گـم نـگـردی بـاز هرگـز نیسـت این مـمـکـنکـه بــیـنـی از ره حـکـمـت جــمـال حـضـرت سـلـطـان
نه سـید بـود کز هسـتـی شـبـی گمشـد درین منزلرسـیـد آنـجـا کـزو تــا حـق کـمـانـی بــود و کـمـتـر زان
تــو تــا از ذوق آب و نــان رکــاب ایــنــجــا گــران داریپـی عـیسـی کجـا یابـی بـرون از هفـت و چـهار ارکـان
خـبـر بـادیسـت پـر پـیمـای اثـر خـاکـیسـت دور از وینـظـر راهـیسـت پـر مـنـزل عـیـان را بـاش چـون اعـیان
تـو موسـی بـاش دین پـرور کـه پـیش مبـغـض و اعـداپــدیـد آیـد بــه رزم انـدر ز چـوب خـشـک صـد ثـعـبــان
تـو صـاحـب سـر کـاری شـو کـه هـرچـت آرزو بــاشـدهـمـه آراســتــه بــیـنـی چــو یـازی دسـت زی انـبــان
نــبـــیــنــی هــیــچ ویــرانــی در اطــراف جــهــان دلچــو کــردی قــبــلــه دیـن را بــه زهـد و تــرس آبــادان
سـلـیـم و بــارکـش مـی بــاش تــا عـارض بــروز دیـنکــنــد عــرضــه تــرا بــر حــق مــیــان زمــره نــیــکــان
کــزیـن دریـافــت ســر دل امـیـن در کــوی تــاریـکــیوزیـن بـشـنـود بـوی جـان بــرون از آب و گـل سـلـمـان
هـمـه در دسـت کـار دیـن هـمـه خـونـسـت راه حــقازیـن درد آسـمـان گـردان وز آن خـون حـلـقـهـا قـربــان
ز روی عـقـل اگـر بــیـنـی گـمـانـی کـان یـقـیـن گـرددبــه مـعـیـار عـیـاری بــر بــبــیـن تــا چـون بــود مـیـزان
اگـر بـر عـقـل چـرب آید یقـین دان کـان گـمـان بـاشـدوگــر در شــرع افــزایـد گــمـان بــر کــان بــود فــرمـان
خـضـر زیـن راه شـد در کـوی کـابـی یـافـت جـان پـرورســکــنــدر از ره دیـگــر بــرون آمــد چــو تــابــســتــان
هـمـه دادسـت بــی دادی چـو تـو در کـوی دیـن آیـیهمه شادیست غم خوردن چو دانی زیست بـا هجران
چـو بـوتـیـمـار شـو در عـشـق تـا پـیوسـتـه ره جـوییچـو بـلـبـل بـر امید وصـل مـنشـین هشـت مـه عـریان
اگـر خـواهـی کـه تــا دانـی کـه از دریـاچــه مـی زایـدبــه هـمـت راه بــر مـی بــاش بــر امـیـد کـشـتـیـبــان
چـو نـور از طـور مـی تــابــد تــو از آهـن کـجــا یـابــیبــرو بــر تـجـربــت بـر طـور چـون مـوسـی بـن عـمـران
اگر سلمان همی خـواهی که گردی رو مسلمان شوکــه بــی رای مـســلــمــانـی بــمـیـری در بــن زنـدان
مــرو در راه هــر کــوری اگــر مــردی بــریـن هــامــونکـه گـمـراهـی بـرون آیی بـسـی گـمـره تـر از هـامـان
نــه هــر آهـو کــه پــیـش آیـد بــود در نــاف او نــافــهنـه هـر زنـده کــه تــو بــیـنـی بــود در قــالـب او جــان
بـسـی آهو در عـالـم کـه مشـکـش نیسـت در ظـاهربسی شخصست در گیتی که جانش نیست در ابدان
نه جـان خـود زندگی بـاشـد غلط زینجـاسـت غافل راکـه جــان دریـسـت در خـلـقـت ز بــهـر زیـنـت جــانـان
هـر آنـکـو نـور جـان بـیـنـد شـود سـخـتـه چـو پـروانـههـر آنـکــو مــرز جــان دانـد نــبــاشــد فــارغ از احــزان
بــپــر عـشـق شـو پــران کـه عـنـقـاوار خــود بــیـنـیز نـاجـنـسـان جـداییهـا و بـا جـنـسـان بـهـم چـسـبـان
شـراب شـوق چـندان خـور کـه پـای از ره بـرون ننهیکه چـون از ره بـرون رفتـی تـا خـمارت گیرد از شـیطان
تـو بـر ره چـو اصـحـابـی کـه خـود مـیریسـت مـر ره راچــه عـیـب آیـد اگـر بــاشـنـد آن اصـحـاب سـگـبــانـان
هــم از درد دل ایـشــان بــرون آمــد ســگــی عــابــدهـم از خــورشـیـد تــابــانـسـت لـعـل سـرخ انـدر کـان
شـعـاع روی مـردی بـود و شـمـع وقـت بــسـطـامـینــهــاد بـــوی دردی بـــود و رنــگ ســـالـــک گـــریــان
ز روی درد ایـــن رهـــرو مـــبــــیـــن آلــــت کــــانـــونز نــور روی آن مــه بـــیــن مــزیــن قـــامـــت کـــیــوان
همه اکرام و احـسـان سـت سیلی خـوردن اندر سـرچـه بـاشـد گر کنی در پـیش جـانان جـان و تـن قربـان
چـو عـالـم جـمـلـه مـنـکـر شـد چـرا دارد خـرد طـرفـهاگـر پــیـری خــبــر گـویـد کــه آیـد عــاقــبــت طــوفــان
کـنـون طـوفـان مـردانـســت و آنـک طـرف گـل در گـلکــنـون بــازار شــیـطــانــســت و آنــک مــوعــد دیـوان
زنــی کــو عـــده دیــن داشـــت آنــجـــا مــردوار آمــدتــنـی کـو مـده کـیـن بــود بــا وی کـی رود یـکــســان
حـسـن در بــصـره پـر بـیـنـنـد لـیـکـن در بــصـر افـزونبــدن در کــعــبــه پــر آیـنـد لـیـکـن در نـظــر نـقــصــان
ز یثـرب عـلـم دین خـیزد عـجـب اینسـت در حـکـمـتکـه صــاحــب هـمـتــان آیـنـد از بــنـیـاد تــرکــســتــان
صـهیب از روم می پـوید بـه عـشـق مصـطـفـا صـادقهـشــام از مـکـه مـی جــویـد صـلـیـب و آلـت رهـبــان
دلـا آنـجــا کـه انـصــافــســت خــود از روم دل خــیـزدتــنـا آنـجــا کـه اعـلـامـســت از کـعــبــه بــود خــذلـان
نـه در کـعـبــه مـجــاور بــود چـنـدیـن سـالـهـا بــلـعـمنـه در کـوی ضــلـالـت بــود چــنـدیـن روزهـا عــثــمـان
نه از تـرتـیب عـقـل افـتـد سـخـن در خـاطـر عـیسـینــه بــر تــقــدیــر حــرف آیــد مــعــانــی ز آیــت قــرآن
ســـمــاع روح عــاشـــق را نــه از نــقــل آورد نــاقــلشــعــاع شــمـع حــکـمـت را نـه از عــقـل آورد یـزدان
هـر آنـک انـدر سـمـاع آید همـه عـلـمـش هـدر گـرددهـر آنـک انـدر شـعـاع افـتــد شـود دیـوانـه در گـیـهـان
ولــیــک از کــار و بـــار ایــن اثـــر یــابـــد جـــهــان دلبــلـی در ذکـر عـلـم آن ثــنـاخــوانـد بــسـی حــســان
جـگـرهـا خـون شـد و پـالـود تـا بـاشـد کـزین مـعـنـیخــبــر یـابــد مــگــر یـک دل شــود در آســمــان پــران
چه جای این هوس بـاشد که بـگذشت اینهمه لشکرپــی مــرکــب رهــا کــردنــد تــا پــیــدا بــود پــنــهــان
خــرابـــی در ره نــفــســت و در مــیــل طــریــق تــنوگر در حـصن جـان آیی همه شهرسـت و شهرستـان
بـهـشـت ایـنـجـا بـنـا کـردسـت شـداد از پـی شـادیخــبــر زان خــانـه خــرم کـه مـی آرد یـک اشــتــربــان
ز هـول سـیـل عـالـم بــر شـده ایـمـن لـب کـشـتــیز روح نـوح پــیـغـمـبــر شــده بــی قـوت دیـن کـنـعــان
سـواری مـی کـنـد عـیـسـی و بــار حــکـم او بــر خـرز طــعــم مــنــزل انــدر دل نـه خــر آگــاه و نـه پــالــان
چه راهست ای سنایی این که با مرغان خود یک دمخـبـر گویی و جـان جـویی بـلا خـواهی تـو بـی امکـان
مـگــر ز آواز مــرغــانـت نـدانـد کــس جــز ایـن ســیـدکـه فـخــر اهـل ری اویـســت و تــاج صــدر اصـفـاهـان
امــیــنــی رهــروی کـــو را رضـــا گـــویــنــد در دنــیــاازو راضـی رضـا در حـشـر و بـا او مـصـطـفـا هـمـخـوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.