ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ویـــحـــک ای پــــرده پــــرده در در مـــا نـــگـــرانبـیـش از این پـرده مـا پـیش هـر ابـلـه مـدران
یــا مــدر یــا چــو دریــدی چــو لئیــمــان بــمــدوزیا مخـوان یا چـو بـخواندی چـو بـخیلان بـمران
جــای نــوری تــو و مــا از تــو چــو تــاریــک دلــانآب گـویـی تــو و مـا از تــو پــر آتــش جـگـران
مــــاهـــت ار نـــور دهـــد تــــری آبــــســــت درومشـک ار بـوی دهد خـشـکی نارسـت در آن
شــیــشــه بــاده روشــن نــدهــی تــا نــکــنــیروز مـا تــیـره تــر از کــارگـه شــیـشــه گـران
شـرم دار ای فـلـک آخـر مـکـن این بـی رسـمـیتــا کــی از پــرورش و تــربــیـت بــد ســیـران
از تــو و گـردش چــرخـت چـه هـنـر بــاشـد پــسچـون تـهی دسـت بـوند از تـو همه پـر هنران
عـمـر مـا طــعـمـه دوران تــو شــد بــس بــاشــدنیز هر سـاعـتـمـان شـربـت هجـران مخـوران
هــر کــه یــکــشــب ز بـــر زن بـــود از روی مــرادســالـی از نـو شــود از جــمـلـه زیـر و زبــران
خـــواســتـــم از پـــی راحـــت زنــی آخـــر از تـــوآن بــدیـدم کـه نـبــیـنـنـد هـمـه بـی خـبــران
ایـــن ز تــــو در خـــورد ای مـــادر زنـــدانـــی زایمــا بــه زنـدان و تــو از دور بــه مـا در نـگــران
مــر پــســر را بــه تــو امــیـد کــجــا مــانـد پــسهمه چـون فعل تـو این بـاشـد بـر بـی پـدران
چـون بـه زن کـردنـی ایـن رنـج هـمـی بــایـد دیـدایـنـت اقــبــال کــه دارنـد پــس امــروز غــران
مـا غـلـام کـف دسـتـیم بـس اکـنـون کـه ز عـجـزمـانـده انـد از پـس یک مـاده بـرینـگـونـه بـران
نـه تــویـی یـوســف یـعــقــوب مـکـن قــصــه درازیـوســفــان را نـبــود چــاره ازیـن بــد گــهـران
یــوســـف مــصـــری ده ســـال ز زن زنــدان دیــدپـس تـرا کی خـطـری دارند این بـی خـطـران
آنـکـه بــا یـوسـف صـدیـق چــنـیـن خــواهـد کـردهـیـچ دانـی چــکـنـد صـحــبــت او بــا دگـران
حـــجـــره عــقــل ز ســودای زنــان خــالــی کــنتـا بـه جـان پـنـد تـو گـیـرنـد هـمـه پـر عـبـران
بــنـد یـک مـاده مـشـو تــا بــتــوانـی چـو خـروستـــا بـــوی تـــاجـــور و پـــیــش رو تـــاجــوران
خـاصـه اکـنـون کـه جـهان بـی خـردان بـگـرفـتـنـدبــی خــرد وار بــزی تــا نـبــوی سـرد و گـران
کـار چـون بـی خـردی دارد و بـی اصـلـی و جـهلوای پــس بــر تــو و آبــاد بــریـن مـخـتــصـران
طــالــع فــاجــری و مــاجــری امــروز قــویــســتهـر کـه امـروز بــر آنـســت بــر آنـسـت بــرآن
مـر کــه پــســتــان مـیـان پــای نـداد او را شــیـرنــیـســت امــروز مــیـان جــهـلــا او ز ســران
هـر کـه لـوزیـنـه شـهـوت نـچـشـیـدسـت ز پــسنیسـت در مجـلـس این طـایفـه از پـیشـتـران
آنـکـه بــودسـت چــو گـردون بــه گـه خـردی کـوژلـاجـرم هـسـت درین وقـت ز گـردون سـپـران
بی نفیرست کسی کش نفر از جهل و خطاستجــهـد کــن تــا نــبــوی از نـفــر بــی نـفــران
روزگـاریـسـت کـه جــز جــهـل و خـیـانـت نـخـرنـدداری این مـایه و گـر نه خـر ازین کـلـبـه بـران
ســپــر تــیـر زمـان دیـده شـوخــســت و فـســادجـهـد کـن تـات نـبـینـد فـلـک از پـی سـپـران
شــــایــــد ار دیـــده آزاده گــــهــــر بــــار شــــودچـون شـدسـتـند همه بـی گـهران بـا گـهران
بــاز دانـش چــو هـمـی صــیـد نـگــیـرد ز اقــبــالپـیشـش از خـشـم در اطـراف ممالـک مپـران
مـعـنـی اصــل و وفـایـش مـجــوی از هـمـه کـسزان کـه هسـتـند ز بـسـتـان وفـا بـی ثـمـران
انــدریـن وقــت ز کــس راه صــیــانــت مــطــلــبکـــه ســـر راه بـــرانــنــد هــمـــه راهــبـــران
بـی خـبــروار در ایـن عـصـر بــزی کـز پـی بــخـتگــوی اقــبــال ربــودنـد هـمــه بــی خــبــران
بـا چـنین قول و چـنین فعـل که این دونان راسـترشک بـر می آیدم ای خواجه ز کوران و کران
چـون سرشت همه رعنایی و بـر سـاخـتـگیسـتمـذهـب خـانـه خـدادار تـو چـون مـسـتــقـران
پـس چـو از واقـعـه حـادثـه کـس نـیسـت مـصـونهمچو بـی اصل تو دون بـاش نه از مشتهران
عـــاجـــزیــت از شـــرف بـــا پـــدری بـــود ار نـــهدهـر و ایـام کـیـت دیـدی چــون بــی ظـفـران
هر کـه چـون بـی بـصـران صـحـبـت دونان طـلـبـدسـخـت بـسـیار بـلاها کـشـد از بـی بـصـران
پــای کــی دارد بــا صــحــبــت تــو ســفــلـه دونچـون نه ای خیره سر و در نسب خیره سران
مـردمـی را چـو نـگـیـرد هـمـی ایـن تــازی اسـبیــارب ای بــار خــدایـیـت جــهــانــی ز خــران
وقــت آنــســت کــه در پــیــشــگــه مــیــخــانــهتـرس و لابـاس بـسـازی چـو همه بـی فکران
اســــب شــــادی و طـــرب در صــــف ایـــام در آرمـگـر از زحـمـت اسـبــت بـرمـنـد ایـن گـذران
مــرکــب امــر خــدایـســت چــو تــرکــیـب تــنـتبــخــرابــیـش دریـن مـرتــع خــاکـی مـچــران
ای دل ای دل چـو ز فضل و ز شـرف حـیرانیسـتز اهل فـضـل و شـرف و عـقـل گران گیر گران
دســــت در گــــردن ایـــام در آریـــم از عــــقــــلپــای بــرداریـم از ســیــرت نــیــکــو نــظــران
دیـن فـروشـیـم چـو این قـوم جـزین مـی نـخـرنـدمـایـه سـازیـم هـم از هـمـت و خــوی دگـران
کــام جــویـیــم و نــبــنــدیـم دل انــدر یــک بــنــدزان کـه ایـنـسـت هـمـه ره روش بــا خـطـران
هــمــت خــویـش ورای فــلــک و عــقــل نــهـیـمکــه بـــرون فــلــکــنــد از مــا فــرزانــه تـــران
خـــود کـــه بـــاشـــد فـــلـــک بـــادرو آب نـــهــادخـود که بـاشـند درو اینهمه صـاحـب سـفران
کـــار حـــکـــم ازلـــی دارد و نـــقـــش تـــقـــدیــرکـه نـوشـتـسـت هـمـه بـوده و نـابـوده در آن
جـــرم از اجـــرام نـــدانـــنـــد بـــجـــز کـــوردلـــانطــمـع از چــرخ نـدارنـد مـگــر خــیـره ســران
زان کـــه از قـــاعـــده قـــســـمـــت در پــــرده رازچــرخ پــیـمـایـان دورنـد و ســتــاره شــمـران
هـمـه بــادســت حــدیـث فـلـک و ســیـر نـجــومبـاده دارد هـمـه خـوشـی و دگـر بـاده خـوران
دولــت نـو چــو هـمــی مـی نـدهـد چــرخ کــهـنمـا و بـاده کـهـن و مـطـرب و نـو خـط پـسـران
گــرچــه بــا زیـب و فــریـم از خــرد و اصــل و وفــاگـرد مـیـخـانـه در آیـیـم چـو بـی زیـب و فـران
عـیـش خـود تــلـخ چــه داریـم بــه سـودای زنـانمـا و سـیمـین زنـخـان خـوش و زرین کـمـران
جـان بــبـخـشـیـم بـه یـاران نـکـو از سـر عـشـقسـیـم خـوردن چـه خـطـر دارد بـا سـیمـبـران
خــام بــاشــد تــرشــی در رخ و شــهــوت در دلچون بود کیسه پر از سیم و جهان پر شکران
رنـگ آن قـوم نـگـیـریـم بــه یـک صـحـبــت از آنـکپــشــت اســلـام نـکــردنـد بــنـا بــر عــمـران
هـمـه انـدر طـلـب مـســتــی بــی عـقـل و دلـانهمـه انـدر طـرب هـسـتـی بـی سـیم و زران
آنـچــنـان قــاعــده ســازیـم ز شــادی کـه شــوداز پـس مـا سـمـر خـوشـتـر صـاحـب سـمران
هـیـچ تــاوان نــبــود در دو جــهـان بــر مــن و تــوچــون بــریـن گـونـه گــذاریـم جــهـان گــذرانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.