ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح محمد ترکین بغراخان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
چــرخ نـارد بــه حــکــم صــدر دورانجـان نـزاید بـه سـعـی چـار ارکـان
در زمـیـن از سـخــا و فـضـل و هـنـرچــون مـحـمـد تــکـیـن بــغـراخـان
آنکـه شـد تـا سـخـاش پـیدا گشـتبـــخــل در دامــن فــنــا پــنــهــان
آنـکـه از بــیـم خــنـجــرش دشـمـنهمچـو خنجـر شدست گنگ زبـان
آنـــکـــه تـــا بـــاد امـــن او بـــوزیــدغرق عـفوسـت کشـتـی عـصـیان
آنـکـه بـر شـیـد و شـیر نـزد کـفـشجـود بـخـلـسـت و پـردلـی بـهتـان
در یــمـــیــنـــش نـــهـــاده دعـــویدر یـقــیـنــش نــتــیـجــه بــرهــان
مــرده بـــا زخـــم پـــای او زفــتـــیزنـده بــا جــود دسـت او احـسـان
از پــی چــشــم زخــم بــر در جــودکــرده شــخــص نــیــاز را قــربــان
ای ز تـــاثـــیــر حـــرمـــت گـــهــرتیــافــتــه از زمــانــه خــلــق امــان
فـــلـــک جـــود را کـــفـــت انــجـــمنـــامـــه جـــاه را دلـــت عـــنــوان
زیــر امــر تـــو نــقــش چـــار گــهــرزیـر قــدر تــو جــرم هــفــت ایـوان
دل کــفــیـده ز فــکــرت تــو یـقــیـندم بــریــده ز خــاطــر تــو گــمــان
ابـرو تـیری بـه بـخـشش و کوشششید و شیری بـه مجلس و میدان
تـا بــپــیـوسـت نـهـی تـو بــر عـقـلعـقـلها را گسـسـتـه شـد فـرمان
از پـی کین نحـس سـخـت بـکوفـتپـــای قـــدر تـــو تـــارک کـــیـــوان
دید چـون کـبـر و همتـت بـگذاشـتکـبـر و هـمـت پـلـنـگ شـیـر ژیـان
بـر یک انگـشـت همـتـت تـنگـسـتخــاتــم نـه ســپــهـر ســرگــردان
بــه مــکــانــی رســیـد هـمــت تــوکـز پـس آن پـدیـد نـیسـت مـکـان
شــمـت جــودت ار بــر ابــر عـقـیـمبـــوزد خـــیــزد از گــهــر طــوفــان
بـــاد حـــزم تـــو گـــر بـــر ابـــر زنــدبــر زمــیــن نــایــد از هــوا بـــاران
آب عــزم تـــو گــر بـــه کــوه رســـدبــر هـوا بــر رود چــو نـار و دخــان
هـر کـه در فـر ســایـه کـف تــسـتایــمــنــســت از نــوائب حــدثـــان
رو کـه روشـن بـتـسـت جـرم فـلـکرو که خـرم بـتـسـت طـبـع جـهان
چــه عــجــب گـر ز گـوهـر تــو کـنـدفـخـر بـر شـام و مکه تـرکـسـتـان
گـر چـه زین پـیـش بـر طـوایف تـرککـرد رســتــم ز پــردلـی دسـتــان
گـــر بـــدیــدیــت بـــوســـهــا دادیبــر سـتــانـه تـو رسـتـم دسـتــان
ای ز دل ســـود حـــرص را مـــایـــهوی ز کـــــــف درد آز را درمـــــــان
عــورتــی ام بــکــرده از شــنــگــیتــیـغ بــســیــار مــرد را افــســان
بــر هـمـه مـهـتــران فــگـنـده رکـابوز هـمـه لـیتـکـان کـشـیده عـنـان
بـا مـهـان بـوده هـمـچـو مـاه قـریـنوز کـهان همـچـو گـبـر کـرده کـران
هــر کــه زیـن طــایـفــه مــرا دیـدیشـدی از لـرزه هـمـچــو بــاد وزان
آخــر ایـن لــیــتــک کــتــاب فــروشبــرسـانـیـده کـار بــنـده بــه جــان
آنـچـنـان کـون فـروش کـاون بـخـشو آنچـنـان گـنده ریش گـنده دهان
و آنـچــنـان سـرد پــوز گـنـده بــروتو آنچـنان کـون فـراخـک کـشـخـان
آنـچــنــان بــادســار خــاک انــبــویآنچـنان بـاد ریش و خـاک افـشـان
آن درم ســنــگــکــی کــه بــرنــایـداز گـرانـی بــه یـک جـهـان مـیـزان
بـــی نـــواتـــر ز ابـــرهــای تـــمـــوزســرد دم تـــر ز بـــادهــای خــزان
در هـمـه دیـده هـا چـو کـاه سـبـکبـر هـمـه طـبـعـهـا چـو کـوه گـران
بــی خـرد لـیـتـکـی و بــد خـصـلـتبــی ادب مـردکـی و بـی سـامـان
بــاد بــی حــمـیـتــانـه در سـبــلـتنـــام بـــی دولـــتـــانــه در دیــوان
جـای عـقـلـش گـرفـتـه بـاد و بـروتآب رویـش بــخــورده خــاک هـوان
چــون سـگ و گـره بــرده از غـمـریآبـــــروی از بـــــرای پـــــاره نــــان
دل و تــن چــون تــن و دل غــربـــالسر و بـن چون بـن و سر و بـنگان
کـرده بـر کـون خـویـش سـیم سـرهکـرده بـر کـیـر خـویش عـمـر زیـان
بـــی زبـــان بـــوده و شــده تـــازیخـوشه چـین بـوده و شده دهقان
سـخـت بـیهوده گوی چـون فـرعـوننـیـک بـسـیـار خـوار چـون ثـعـبـان
زده جـــامــه بـــرای مــن صــابـــونکرده سبلت ز عشق من سوهان
چـنـگ در دل چـو عـاشـق مـفـلـسدسـت بـر کون چـو مفلس عـریان
در شــکــمــش ز نــوعــهــا عــلــتدر دو چـشـمش ز جـنسـها یرقان
پـــر کــدو دانــه گــردد ار بـــنــهــیکـپــه بــر کـون او چـو بــا تــنـگـان
تــیـز ســیـصـد قـرابــه در ریـشــشبـا چـنین عشق و بـا چنین پـیمان
گـــاه گـــویــد دعـــات گــویــم مــناوفــتــم زان حــدیـث در خــفـقـان
زان که هرگز نخواست کس از کسبــه دعــا گـادن ای مـســلـمـانـان
نـکــنـم بــی درم جــمــاعــش اگــردهـد ایـزد بــهـشــت بــی ایـمـان
درم آمـــد عـــلـــاج عــــشــــق درمکـوه ریشـا چـه سـود ازین و از آنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.