ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سرهنگ محمدبن فرج نو آبادی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
خــجــســتــه بــاد بــهـاری بــهـار ارســنــجــانبــر آن ظـریـف سـخـی و جـواد و راد و جـوان
ســپــهـر قــدری کــز بــخــت و دولـت فــلـکـیمـسـخـر وی گـشـتـنـد جـمـلـه سـرهـنـگـان
یـگــانـه ای کــه بــه پــیـش خــدایـگــان زمـیـننــمــود مــردمــی انــدر دیـار هــنــدســتــان
بــه شــخــص گــردان داد او ســبــاع را دعــوتبــه جــان اعـداء کـرد او حــسـام را مـهـمـان
ز بــخــت شـه نـه بــسـت ایـن گـشـادن قـنـوجبـدین شـجـاعـت شـامـات بـشـکـنـی آسـان
مـثـل شـنـیـدم کـز نـیـم مـشـت سـاخـتــه انـدهر آن سلاح که از جنس خنجرست و سنان
حقیقتست که این مشت کاین حکایت ازوستنبـود و نیسـت مگـر مشـت آن ظـریف جـهان
مــــحــــمــــد فــــرج آن ســــرور نــــو آبـــــادیکـه ســروری را صـدرســت و قـایـدی را کـان
ســتــوده هـمـه کــس مـهـتــری جــوانـمــردیکـه افــتــخــار زمـیـنـســت و اخــتــیـار زمـان
یـگـانـه ای کـه بــهـر جــای کـو ســخــن گـویـدحــدیـث اهـل خــرد خــوار بــاشـد و هـذیـان
کـــمـــال گـــردد در جـــاه او هــمـــی عـــاجـــزجـــمــال مــانــد در وی او هــمــی حـــیــران
دو گــوش زی ســخــن او نــهــاده انــد نــقــاتدو چــشــم در هـنـر او گـشــاده انـد اعــیـان
سـخـی کـفـی کـه بـه یـک زخـم زور بـسـتـانـدز یـشـک و پـنـجـه شـیـر نـژنـد و پـیـل دمـان
کـنـد چــو ســنـدان در مـشــت ســونـش آهـنکند بـه تـیغ چـون سونش بـه زخمها سندان
چـو جـام یافـت ز سـاقی املش بـوسـد دسـتچـو تــیـغ کـرد بــرهـنـه اجـلـش بــوسـد ران
نـدیـده ام کـه کـس آورده پـشـت او بــه زمـیـنهـزار مــرد بــیـفــگــنــد دیـده ام بــه عــیـان
بـــیــامــدنــد بـــه امــیــد جـــنــگ او هــر مــردبـه پـیش شاه و بـدین بـست بـا همه پـیمان
ز بـــخــت نــیــک یــکــی را ربــود ســر ز بـــدنز مـشــت خــویـش دگــر را ز تــن ربــود روان
از آن سـپـس که همه «نحـن غالبـون » گفتـندفـگـنـد در دلـشـان «کـل مـن عـلـیهـا فـان »
چـگـونه وصـف شـجـاعـت کـنـم کـسـی را مـنکــه نــرخ جــان شــود از زور او هـمــی ارزان
ایـاسـتــوده تــر از هـر کـه در جـهـان مـردسـتکه از شـجـاعـت تـو کـرده حـاسـدت نقـصـان
نه یوسـفی و تـرا هسـت روی چـون خـورشـیدنه مـوسئی و تـرا هسـت نیزه چـون ثـعـبـان
هـنـر چـگـونـه رسـد بــی کـمـال تـو بــه کـمـالسـخـن چـگـونه رسـد بـی بـیان تـو بـه بـیان
بـــه وقـــت مــردی احـــوال تـــیــغ را مــعـــیــاربـــه گــاه رادی اســـبـــاب جـــود را مــیــزان
بــه تــو کــنــنــد نـو آبــادیـان هـمــی مــفــخــرکـه فـخـر عـالـمـی ای راد کـف خـوب کـمـان
سـپـهـر وارت قـدرسـت و طـلـعـتـت خـورشـیـدمــنــیــر وارت بـــدرســت و بـــرج تـــو دکــان
هـزار دشــمـن و از تــو یـکـی گـذارش مـشــتهــزار لــشــکــر و از دولــتـــت یــکــی دوران
شـگـفـت نیسـت اگـر مـن بـه مـدح تـو نـرسـمکــه خـــاک را نــبـــود قــدر گــنــبـــد گــردان
ایــــا نــــدیــــدم نــــدم را ثـــــنــــای تـــــو داروایـا مـعـیـن طـرب را سـخــای تــو بــســتــان
اگــر نـیـامــد تــر شــعــر مــن رواســت از آنـکنـمـانـد آب سـخـن را چــو رانـی از پــی نـان
بــگـفـتــم ایـن قـدر از مـدحـت تـو بــا تــقـصـیـرپــســنـده بــاشـد در شـعـر نـام تــو بــرهـان
تــو شـاعـری و بــه نـزد تـو شـعـر مـن ژاژسـتکـه بــرد زیـره بــضـاعـت بــه مـعـدن کـرمـان
ولــیــکــن ارچــه بـــود بـــحــر ژرف مــعــدن آببـــبـــارد آخــر هــم گــه گــهــی بــرو بـــاران
هـمـه دعـای مـن آنـسـت بـر تـو ای سـرهنـگکـه ای خـدای مـر او را بــه کـامـهـا بــرسـان
هــمــیــشــه تــا نــبــود جــای در بـــجــر دریــاهـمـیـشـه تــا نـبــود جــان زر بــجــز در کـان
بــقــات خــواهــم در دولــت و ســعــادت و عــزعــدو و حـــاســـد تـــو در غــم دل و احـــزان
بـه عـمر خـویش چـنان کن که خـواهمت گفتـنبـه جـاه خـویش چـنان کن که دانی از ارکـان
چـو ابـر و بـحـر بـبـخـش و چـو ماه و مهر بـتـابچو چرخ و شیر بـگرد و چو سنگ و کوه بمانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.