ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نعت امام هشتم (ع)

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
دیــــن را حـــــرمـــــیــــســـــت در خـــــراســـــاندشـــــوار تــــــرا بــــــه مـــــحـــــشـــــر آســـــان
از مـــــعــــــجــــــزهـــــای شــــــرع احــــــمــــــداز حـــــــجــــــــتــــــــهـــــــای دیـــــــن یـــــــزدان
هــــمــــواره رهــــش مــــســـــیــــر حـــــاجـــــتپــــیـــوســــتــــه درش مــــشــــیــــر غــــفــــران
چــــون کــــعــــبــــه پــــر آدمــــی ز هــــر جــــایچــــون عــــرش پــــر از فــــرشــــتــــه هـــزمـــان
هــــم فـــــر فـــــرشـــــتـــــه کـــــرده جـــــلـــــوههـــــــم روح وصـــــــی درو بـــــــه جـــــــولـــــــان
از رفــــــعــــــت او حــــــریـــــم مــــــشــــــهــــــداز هـــــیـــــبــــــت او شـــــریـــــف بـــــنـــــیـــــان
از دور شــــــــــــــــده قــــــــــــــــرار زیـــــــــــــــرانـــــزدیــــک بـــــمـــــانـــــده دیـــــده حـــــیـــــران
از حـــــــــــرمـــــــــــت زایــــــــــران راهـــــــــــشفـــــــردوس فـــــــدای هـــــــر بـــــــیــــــابـــــــان
قـــــــــرآن نــــــــه درو و او الــــــــوالـــــــــامــــــــردعــــــوی نــــــه و بـــــــا بــــــزرگ بـــــــرهــــــان
ایــــمــــان نــــه و رســـــتـــــگـــــار ازو خـــــلــــقتـــــوبـــــه نـــــه و عـــــذرهــــای عـــــصـــــیــــان
از خــــــــاتــــــــم انــــــــبــــــــیــــــــا درو تــــــــناز ســـــــــیــــــــد اوصـــــــــیـــــــــا درو جـــــــــان
آن بــــقــــعــــه شــــده بــــه پــــیـــش فــــردوسآن تــــــربــــــه بــــــه روضـــــه کـــــرده رضـــــوان
از جـــــمــــلــــه شــــرطــــهــــای تـــــوحـــــیــــداز حــــــاصــــــل اصــــــلــــــهــــــای ایــــــمــــــان
زیــــــن مــــــعــــــنــــــی زاد در مــــــدیــــــنــــــهایـــــــن دعـــــــوی کـــــــرده در خـــــــراســـــــان
در عـــــهـــــده مـــــوســــــی آل جــــــعــــــفـــــربـــــا عــــصــــمــــت مــــوســـــی آل عــــمــــران
مــــهـــرش ســــبــــب نــــجــــات و تــــوفــــیـــقکـــــیــــنــــش مـــــدد هــــلـــــاک و خـــــذلـــــان
مـــــــامـــــــون چــــــــو بــــــــه نـــــــام او درم زدبـــــــــــر زر بـــــــــــفــــــــــزود هــــــــــم درم زان
هـــــوری شــــــد هـــــر درم بــــــه نــــــامــــــشکــــــس را درمــــــی زدنــــــد زیــــــنــــــســــــان
از دیـــــنــــــاری هــــــمــــــیــــــشــــــه تــــــا دهنـــــــــرخ درمــــــــــی شــــــــــدســــــــــت ارزان
بــــــــر مــــــــهـــــــر زیـــــــاد آن درمــــــــهــــــــااز حــــــــرمــــــــت نــــــــام او چـــــــــو قــــــــرآن
ایــــن کــــار هــــر آیــــنــــه نــــه بــــازیــــســــتایـــن خـــور بــــچـــه گـــل کـــنـــنـــد پــــنـــهـــان
زرســـــت بــــــه نـــــام هـــــر خـــــلـــــیـــــفـــــهســـیـــمـــســـت بــــه ضـــرب خـــان و خـــاقـــان
بــــی نــــام رضــــا هـــمــــیـــشــــه بــــی نــــامبــــی شـــان رضـــا هـــمـــیـــشـــه بـــی شـــان
بــــا نـــفـــس تــــنـــی کـــه راســــت بــــاشــــدچــــون خــــور کــــه بــــتــــابــــد از گــــریــــبــــان
بـــــــر دیــــــن خـــــــدا و شـــــــرع احـــــــمــــــدبــــر جــــمـــلــــه ز کــــافــــر و مـــســــلــــمـــان
چــــــــون او بــــــــود از رســــــــول نـــــــایـــــــبچـــــــون او ســــــزد از خــــــدای احـــــــســــــان
ای مـــــامـــــون کـــــرده بـــــا تـــــو پـــــیــــونــــدوی ایــــزد بـــــســــتــــه بـــــا تــــو پــــیــــمــــان
ای پــــیـــونــــدت گــــســــســــتــــه پــــیـــونــــدو آن پـــــیــــمـــــانـــــت گـــــرفـــــتـــــه دامـــــان
از بــــهـــر تــــو شــــکــــل شــــیـــر مـــســــنـــددرنــــــده شــــــده بــــــه چــــــنـــــگ و دنـــــدان
آنــــرا کـــــه ز پـــــیــــش تـــــخـــــت مـــــامــــونبـــــرهــــان تــــو خــــوانــــده بــــود بــــهــــتــــان
یـــــــا درد جـــــــحـــــــود مـــــــنـــــــکـــــــرش رااقــــــرار دو شــــــیـــــر ســــــاخــــــت درمــــــان
از مــــــعــــــتــــــبــــــران اهـــــل قــــــبــــــلــــــهوز مـــــــعــــــــتــــــــمــــــــدان دیـــــــن دیـــــــان
کــس نــیــســـت کــه نــیــســـت از تـــو راضـــیکــس نــیـســت کــه هـســت بــر تــو غــضــبــان
انــــــــدر پـــــــــدرت وصـــــــــی احـــــــــمـــــــــدبـــیـــتـــیــســـت مـــرا بـــه حـــســـب امـــکـــان
تــــضــــمـــیـــن کــــنـــم انـــدریـــن قــــصــــیـــدهکــــیـــن بــــیــــت فــــرو گــــذاشــــت نــــتــــوان
ای کــــیـــن تــــو کــــفــــر و مــــهـــرت ایـــمــــانپــــیـــدا بــــه تــــو کــــافــــر از مـــســــلــــمـــان
در دامـــــــن مـــــــهـــــــر تــــــــو زدم دســــــــتتـــــا کـــــفـــــر نـــــگـــــیـــــردم گـــــریـــــبــــــان
انـــــدر مـــــلـــــک امـــــان عـــــلـــــی راســــــتدل در غــــــم غـــــــربـــــــت تـــــــو بـــــــریــــــان
***
ای سـنـایـی ز آسـتـان نـتـوان شـدن بــر آسـمـانزان کــه روحــانــی رود بـــر آســمــان از آســتــان
هر کـه چـون نـمـرود بـا صـنـدوق و بـا کـرکـس رودخـــیــره بـــاز آیــد نــگــون نــمــرودوار از آســمــان
بــا کـمـان و تــیـر چــون نـمـرود بــر گـردون مـشـوکـان مشـعـبـد گردش از تـیرت همی سـازد کـمان
چـون مـلـک بــر آسـمـان نـتـوان پـریـد ای اهـرمـنکاهر من سفلی بـود چون تن ملک علوی چو جان
همچـو جـان بـر آسـمان از آسـتـان رفـتـی سـبـکگــر نـبــودی تــن ز تــرکــیـب چــهـار ارکــان گـران
بـنـدگـی کـن چـون خـدایـی کـرد نـتـوانـی هـمـیزان کـه بــاشـد بــنـده را در بـنـد چـون تـن را تـوان
در نهان خـویش پـس چـون ریسـمان گم کـرده ایتـا سـر تـو پـای شـد پـای تـو سـر چـون ریسـمـان
گر نهان داری سـر خـود را بـه تـن در چـون کشـفخویشتن را چون کشف بـاری سپر کن ز استخوان
چـشـم روشـن بـیـن مـا گـر چـون فـلـک بـینـد تـراچـشـم را چـون خـارپـشـت از تـن بـرون آور سـنان
ور چـو مـاهی جـوشـن عـصـمت فـروپـوشـیده ایز آتـش فـتـنـه چـو مـاهـی شـو بـه آب انـدر نـهـان
در نـهـاد خـویـش چـون خـرچــنـگ داری چــنـگـهـاتـا بـه چـنگ آری بـه هر چـنگی دگـرگون نام و نان
بــر نـهـاد خـویـشـتـن چـون عـنـکـبـوتـی بــر مـتـنگـر هـمـی چـون کـرم پـیلـه بـر تـنـی بـر خـانـمـان
هــر زمــان چــون آب گــردی خــیـره گــرد آبــخــورهـر نـفـس چــون بــاد گـردی خـیـره گـرد بــادبــان
تـــا دهـــان دارد گـــشـــاده اژدهــای حـــرص تـــوچـون نـهنـگ انـدر کـشـد آزت همـه مـلـک جـهـان
گـر چـو گـرگ و سـگ بـدری عـیـبـه هـای عـیب راچــون بــهـایـم عــاجــزی در پــنــجــه شــیـر ژیـان
ور بـه گوش هوش و چـشـم دل همی کور و کـریاز ملک چون نکتـه گویم چون تـویی از انس و جان
تـا تـو بـا طوطی بـه رازی خـیره چـون گویم سخـنتــا تــو بــا جـغـدی و بــا شـاهـیـنـی انـدر آشـیـان
گـر ضـعـیفـی همـچـو راسـو دزد همـچـو عـکـه ایور حـذوری همـچـو گـربـه همـچـو موشـی پـر زیان
طیلسـان بـفگن که دارد طیلسـان چـون تـو مگسیـا نـه بــر آتـش چـو پـروانـه بــسـوزان طـیـلـسـان
از کـلـاغ آمـوز پــیـش از صـبــحــدم بــرخــاســتــنکـز حـریصـی همـچـو خـوکـی تـندرسـت و نـاتـوان
چـون خـبـزد و گـردی انـدر مـسـتـراح از بـهر خـوردنـحــل وار از بــهـر خــوردن رو یـکـی در بــوسـتــان
خون مخور چون پـشه و چون کیک شادان بـر مجهتــا نـمـانـی خــیـره مـالـیـده بــه دســت ایـن و آن
گــر ز پــیـری زانـو از ســر بــرگــذاری چــون مـلــخزیر خـاک و خـشـت بـاشـد همـچـو مورانت مـکـان
طــمــطــراق اشــهـب و ادهـم کــجــا مــانــد تــراکـاشـهـب و ادهـم ز روز و شـب تــو داری زیـر ران
هـمـچــو غـوک انـدر دهـان مـار مـخـروش از اجــلکـز خـروشـت دسـت بــی دادی فـرو بــنـدد زبــان
انــدریــن مــاتــم دو کــف بـــر فــرق کــژدم وارنــهکی کـند چـون حـرز سـودت زاری و بـانگ و فـغـان
حــرز ابــراهـیـم پــیـغـمـبــر هـمـی خـوان زیـر لـبکآتــش نــمــرود گــردد بــر نــهــادت گــلــســتــان
چــون درخــت ارغــوان خــونــابــه بــار از دیـدگــانتـا شـود گوهر سـرشـگت چـون سـرشـگ ارغـوان
گـر بــود چـون سـرو سـر سـبــزی و پــیـروزی تــرادر کـمـر بـنـدنـد گـلـهـا همـچـو نـی پـیشـت مـیان
هــم بـــهــار عــمــر تــو دوران چــرخ آرد بــه ســربـی بـقـا گردی چـو گل بـر شـاخ و خـار اندر خـزان
اعـتـمـاد و تـکـیـه کـم کـن بــر بـقـا و بـود خـویـشآنـچــه بــاقــی مــانـد از عــمــرت بــپــرد در زمــان
هـر بــقــا کــان عــاریـت دادنــد یـک چــنــدی تــراچـون نـبـاشـد بـاقـی ای غـافـل بـجـز فـانی مـدان
گر تـو بـاشـی مهربـان ور پـند و حـکـمت بـشـنویکـس نـبــاشـد بــر تـو مـانـنـد سـنـایـی مـهـربــان
***
شـرط مردان نیسـت در دل عشق جـانان داشـتـنپـس دل انـدر بــنـد وصـل و بـنـد هـجـران داشـتـن
بــلـکـه انـدر عـشـق جـانـان شـرط مـردان آن بــودبـــر در دل بـــودن و فــرمــان جـــانــان داشـــتـــن
در کـه از بــحــر عـطـا خـیـزد صـدف دل سـاخـتــنتــیـز کـز شـسـت قـضـا آیـد هـدف جـان داشـتــن
نوک پـیکـانها که بـر جـانها رسـد، بـر جـان خـویشنـامـشـان پـیکـان سـلـطـانـی نـه پـیکـان داشـتـن
از بــرای جـاه سـلـطـان نـز پـی سـگـبــان و سـگدل مـحــط رحــل ســگـبــانـان سـلـطـان داشـتــن
عـقـل نـاکـس روی را مـصـحــف در آب انـداخــتــنعـشـق بـرنـا پـیشـه را شـمـشـیـر بـران داشـتـن
چون ز دست دوست خوردی در مذاق از جام جانلـقـمـه را حـلـوا و بــلـوا هـر دو یـکـسـان داشـتـن
چـون جـمال زخم چوگان دیدی اندر دست دوستخـویـشـتـن را پـای کـوبــان گـوی مـیـدان داشـتـن
وصـل بـتـوان خـواسـت لـیک از قـهر نـتـوان یافـتـنوقـت نـتـوان یـافـت لـیک از لـطـف بـتـوان داشـتـن
بــــر در مـــیـــدان الــــا الـــلـــه تــــیـــغ لــــا الـــههـر قـریـنـی کـونـه زالـلـه بــهـر قـربــان داشــتــن
شرط مومن چـیسـت؟ اندر خـویشـتـن کافر شـدنشـرط کـافـر چـیـسـت؟ انـدر کـفـر ایمـان داشـتـن
هر چـه دسـت آویز داری جـز خـدا آن هیچ نیسـتچـون عصـا پـنداشـتـن در دسـت ثـعـبـان داشـتـن
خـویشـتـن را چـون نـمـک بـگـداخـت بـاید تـا تـوانخـویـشـتــن بــر خـوان ربــانـی نـمـکـدان داشـتـن
کــی تــوان بــا صــدهــزاران پــرده نــا بــود و بــوداهـــرمـــن را قـــابــــل انـــوار یـــزدان داشــــتــــن
کـی تــوان بــا هـمـرهـان خــطــه کـون و فــســادجــان خــود را مــحــرم اســرار فــرقــان داشــتــن
هــم بـــه جــاه آن اگــر مــمــکــن شــود در راه آنهر دو گـیهان داشـتـن پـس بـر سـری آن داشـتـن
خـویـشـتــن اول بــبــایـد شـسـتـن از گـرد حـدوثآن گـه ی خــود را چــو قـرا ز اهـل قـرآن داشــتــن
چند ازین در جـستـجـوی و رنگ و بـوی و گفتـگویخـویـشـتــن در تـنـگـنـای نـفـس انـسـان داشـتـن
چون دو شب همخوابه خواهد بود بـا خورشید ماهدر محـاق او را چـه بـیم از شـکل نقصـان داشـتـن
خـــاک و بـــاد و آب و آتـــش را بـــه ارکــان بـــازدهچـنـد خـواهی خـویشـتـن مـوقـوف دوران داشـتـن
تــا کــی انــدر پــرده غــفــلــت ز راه رنـگ و بــویایـن ربــاط بــاسـتــانـی را بــه بــسـتــان داشـتـن
خـوب نـبــود سـوخـتـه جـبــریـل پـر در عـشـق تـوآن گــه از رضــوان امــیــد مــرغ بــریــان داشــتــن
کـدخــدای هـر دو عـالـم بــود خــواهـی پــس تــرازشـت بــاشـد زیـر کـیـوان تـخـت و ایـوان داشـتـن
بــگــذر از نـفــس بــهـیـمــی تــا نــبــایـد تــنـت راطـمع نقل و مرغ و خـمر و حـور و غـلمان داشـتـن
بــگـذر از عــقـل طــبــیـعــی تــا نـبــایـد جــانـت راصـورت تـخـییـل هـر بـی دیـن بـه بـرهـان داشـتـن
تـا کـی از کـاهـل نـمـازی ای حـکـیم زشـت خـویهـمــچــو دونـان اعــتــقــاد اهـل یـونـان داشــتــن
صــدق بــوبــکــری و حــذق حــیـدری کــردن رهــاپــس دل انـدر زمـره فــرعــون و هـامـان داشــتــن
عـقـل نـبــود فـلـسـفـه خــوانـدن ز بــهـر کـامـلـیعقل چه بـود؟ جان نبی خواه و نبی خوان داشتن
دین و ملت نی و بـر جـان نقـش حـکـمت دوخـتـننوح و کشـتـی نی و در دل عشق طوفان داشتـن
فـقـه نـبـود قـال و قـیل از بـهر کـسـب جـاه و مـالفقه چه بود؟ عقل و جان و دین به سامان داشتن
از بــرای ســخــتــن دعــوی و مــعــنـی روز عــدلصـد زبـان خـامـوش و گـویا همـچـو میزان داشـتـن
هر کجـا شیریسـت خـود را چـون شکر بـگداخـتـنهر کجـا سیریست خـود را چـون سپـندان داشتـن
از پــی تــهـذیـب جـان پــیـوسـتــه بــر خـوان بــلـاچــاشــنـی گـیـران جــان را تــیـز دنـدان داشــتــن
عـقـل را بــهـر تــمـاشـا گـرد سـروســتــان غـیـبهـمـچــو طـاووسـان روحــانـی خــرامـان داشـتــن
چـون بـپـویی راه دانـی چـیـسـت عـلـم آمـوخـتـنچـون بـجـویی عـلم دانی چـسـت کیهان داشـتـن
دیـن نـبــاشــد بــا مــراد و بــا هـوا در ســاخــتــندین چـه بـاشد؟ خویشتـن در حـکم یزدان داشتـن
چــارپــایـی بــی دم عــیــســی مــریـم تــاخــتــنچـوب دسـتـی بـی کـف موسـی عـمران داشـتـن
آفـتــی دان عـشــوه ده را ســر شــرع آمـوخــتــنفـتــنـه ای دان دیـو را مـهـر ســلـیـمـان داشــتــن
هــر دم از روی تــرقــی بـــر کــتـــاب عــاشــقــی«جــددوا ایــمــانــکــم » در دیــده جــان داشــتــن
از بـــرای پـــاکــی دیــن در ســـرای خـــامــشــیعــقــل دانــا زنــدگــانــی را بــه زنــدان داشــتــن
عــشــق نــبــود درد را داروی صــبــر آمــیــخــتــنعـشـق چـبــود؟ ذوق را هـمـدرد درمـان داشـتــن
از بـــرای غــیــرت مــعــشــوق هــم در خـــون دلای دریـغــا هــای خــون آلــود پــنــهــان داشــتــن
گه گهی در کوی حـیرت بـی فـضـولی گوش و لباز دل سـنـگـیـن جـلـاجـل وز لـب افـغـان داشـتــن
زهـد چـبـود؟ هـر چـه جـز حـق روی ازو بـرتـافـتـنزهـد نـبــود روی چـون طـاعـون و قـطـران داشـتـن
فــقــر نــبــود بــاد را از خــاک خــفــتــان دوخــتــنفــقــر چــبـــود؟ بــود را از بــود عــریــان داشــتــن
از بــــــرای زاد راه انـــــدر چـــــراگـــــاه صـــــفـــــاپـیش جـانان جان بـی جان خوان بـی نان داشتـن
عـقـل و جـان پـسـتـان بـسـتـانـسـت طـفـل راه راگر تـو مردی تـا کی از پـسـتـان و بـستـان داشتـن
عـشـق دنیا کـافـری بـاشـد کـه شـرط مومـنسـتصـحــن بــازی جــان رنـدان را بــه زنـدان داشـتــن
چـون ز شـبـهـت خـویشـتـن را تـربـیـت کـردی تـرااز جـوارح ظـلـم بــاشـد چـشـم احـسـان داشـتـن
چـون طـعـامش پـاک دادی پـس مسـلـم بـاشـدتچـون سـگ اصـحـاب کـهف او را نـگـهبـان داشـتـن
تــا تــرا در خــاکــدان نــاســوت بــاشــد مــیـزبــانکـی تــوان لـاهـوت را در خـانـه مـهـمـان داشـتــن
خـویش و جـان را در دو گیتـی از بـرای خـویشـتـنچــار مـیـخ عـقـل و نـفـس و چــار ارکـان داشـتــن
خــاکــپــاشــان دیـگــرنــد و بــاد پــیـمــایــان دگــرکـی تــوان سـاسـانـیـان را ز آل سـامـان داشـتــن
سـیـنـه نـتـوان خـانـه «ام الـخـبــائث » سـاخـتــنچــون بــصــر نـتــوان فــدای ام غــیـلـان داشــتــن
تـــا کــی از نــار هــوا نــز روی هــویــت چـــنــیــنخـویشـتـن را بـیهـده مـدهـوش و حـیران داشـتـن
زشـت بـاشـد خـویشـتـن بـسـتـن بـر آدم وانگهینـفــس آدم را غــلـام نـفـس شــیـطــان داشــتــن
تــا بــیـابــی بــوی یـوســف بــایـدت یـعــقــوب واررخت و بـخت و عقل و جان در بـیت احزان داشتـن
قـابـل تـکـلـیف شـرعـی تـا خـرد بـا تـسـت از آنکچــاره نــبــود اســب کــودن را ز پــالــان داشــتــن
کــو کــمــال حــیـرتــی تــا مـر تــرا رخــصــت بــودصـورت جـان را نـه کـافـر نـه مـسـلـمـان داشـتــن
کــو جــمـال طــاعــتــی تــا مـر تــرا فــتــوی دهـداز بــرای چــشـم بــد خـالـی ز عـصـیـان داشـتــن
گـر چـه بــرخـوانـنـد حـاضـر لـیـک نـتــوان از گـزافبــرفـراز خـوان مـگـس را هـمـچـو اخـوان داشـتــن
دوزخ آشــامـان بــدنـد ایـشــان و ایـنـان کــاهـلـاناین خـسان را کی تـوان هم سنگ ایشان داشتـن
دشــمــن خــود بـــاش زیــرا جــز هــوا نــبــود تــراتــا تــو یـار خـویـش بــاشـی یـار نـتــوان داشـتــن
تـا کـی اندر صـدر «قـال الله » یا «قـال الـرسـول »قـبــلـه تـخـیـیـل فـلـان یـا قـیـل بــهـمـان داشـتـن
خـوب نـبـود عـیسـی انـدر خـانـه پـس در آسـتـیناز بـــرای تــوتــیــا ســنــگ ســپــاهــان داشــتــن
چـون بـزیر این دو گـویی گـوی شـو چـون این و آناز پــی شــاهــان گــذار آیـیـن چــوگــان داشــتــن
تــا کـی انـدر کـار دنـیـا تــا کـی انـدر شــغـل دیـناز حــریـصـی خــویـشــتــن دانـا و نـادان داشـتــن
اهـل دنـیـا اهـل دین نـبـونـد ازیـرا راسـت نـیسـتهـم ســکـنـدر بــودن و هـم آب حــیـوان داشـتــن
بـرکه خـندد پـس خـضر چـون بـا شـما بـیند همیگـور کـن در بــحـر و کـشـتـی در بـیـابــان داشـتـن
چــون ز راه صـدق و صـفـوت نـز مـن آیـد نـز شـمـاصـدق بـوذر داشـتـن یا عـشـق سـلـمان داشـتـن
بـــوهــریــره وار بـــایــد بـــاری انــدر اصــل و فــرعگـه دل اندر دین و گـه دسـتـی در انـبـان داشـتـن
دین ز درویشـان طـلـب زیرا کـه شـاهـان را مـقـیمرســم بــاشـد گـنـجــهـا در جــای ویـران داشـتــن
از خـود و از خـلـق نـرهـی تـا نـگـردد بـر تـو خـوشدر دبــیـرســتــان حــیـرت لـوح نـســیـان داشـتــن
چـنـد بــر بــاد هـوا خـسـبـی هـمـی عـفـریـت وارخـویـشـتـن در آب و آتـش هـمـچـو دیوان داشـتـن
راحــت از دیـوان نـجــویـی پــس ز دیـوان دور شــوبــاز هــل هــمــواره دیـوان را بــه دیـوان داشــتــن
کـی تــوان از خـلـق مـتـواری شـدن پــس در مـلـامشـعـله در دسـت و مشـک اندر گریبـان داشـتـن
شــاعــری بـــگــذار و گــرد شــرع گــرد ایــرا تـــرازشـت بـاشـد بـی مـحـمد نظـم حـسـان داشـتـن
ورت خــرســنـدی دریـن مـنـزل ولـی نـعـمـت بــودرو کـه چــون مـن بــی نـیـازی از فـراوان داشــتــن
بــاد بـیـرون کـن ز سـر تـا جـمـع گـردی بـهـر آنـکخــاک را جــز بــاد نــتــوانــد پــریـشــان داشــتــن
راســتــی انـدر مـیـان داوری شــرطـســت از آنـکچـون الف زو دور شـد دسـتـی در امکـان داشـتـن
گـر چـو خـورشـیـدی نـبـاید تـا بـوی غـمـاز خـویشتـوبـه بــایـد کـرد ازیـن رخـسـار رخـشـان داشـتـن
بـی طـمع زی چـون سـنایی تـا مـسـلـم بـاشـدتخـویشـتـن را زین گـرانـجـانـان تـن آسـان داشـتـن
بــاد کـم کـن جــان خــود را تــا تــوانـی هـمـچــنـوخــاک پــای خــاکــپــاشــان خــراســان داشــتــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.