ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در پاسخ پرسش سلطان سنجر درباره مذهب

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
کـار عـاقـل نـیـسـت در دل مـهـر دلـبــر داشـتــنجـان نـگـیـن مـهـر مـهـر شـاخ بــی بــر داشـتـن
از پــی ســنـگـیـن دل نـامـهـربــانـی روز و شــببــر رخ چــون زر نــثــار گــنــج گــوهــر داشــتــن
چــون نـگـردی گـرد مـعـشـوقـی کـه روز وصـل اوبـر تـو زیبـد شـمـع مـجـلـس مـهـر انـور داشـتـن
هر کـه چـون کـرکـس بـه مرداری فـرود آورد سـرکی تـواند همچـو طـوطـی طـمع شـکر داشـتـن
رایـت هـمـت ز ســاق عـرش بــربــایـد فـراشــتتـــا تـــوان افــلــاک زیــر ســایــه پـــر داشــتـــن
بــنـدگــان را بــنـدگـی کــردن نـشــایـد تــا تــوانپــاسـبــان بــام و در فـغـفـور و قـیـصـر داشـتــن
تــا دل عــیـســی مــریـم بــاشــد انـدر بــنـد تــوکـی روا بــاشـد دل انـدر سـم هـر خـر داشـتــن
یـوسـف مـصـری نـشـسـتـه بـا تـو انـدر انـجـمـنزشـت بــاشـد چـشـم را در نـقـش آزر داشـتــن
احــمـد مـرســل نـشـســتــه کـی روا دارد خــرددل اســیـر ســیـرت بــوجــهـل کــافــر داشــتــن
ای دریـــای ضــــلـــالـــت در گـــرفــــتــــار آمـــدهزیـن بـرادر یـک سـخـت بــایـسـت بـاور داشـتـن
بـحر پـر کشتی ست لیکن جمله در گرداب خوفبـی سـفـینه نوح نتـوان چـشـم مـعـبـر داشـتـن
گـر نجـات دین و دل خـواهی همـی تـا چـند ازینخویشتـن چـون دایره بـی پـا و بـی سر داشتـن
مـن ســلــامــت خــانـه نـوح نـبــی بــنـمــایـمـتتــا تـوانـی خـویـشـتـن را ایـمـن از شـر داشـتـن
شـو مـدینه عـلـم را در جـوی و پـس دروی خـرامتـا کی آخر خویشتـن چـون حـلقه بـر در داشتـن
چـون همی دانی که شهر علم را حـیدر درسـتخـوب نـبـود جـز کـه حـیدر مـیر و مـهتـر داشـتـن
کـی روا بــاشـد بــه نـامـوس و حـیـل در راه دیـندیـو را بــر مــســنــد قــاضــی اکــبــر داشــتــن
من چـگویم چـون تـو دانی مخـتـصـر عـقـلی بـودقـدر خــاک افـزونـتــر از گـوگـرد احــمـر داشـتــن
از تـو خـود چـون مـی پـسـندد عـقـل نابـینای تـوپــارگـیـن را قـابــل تــســنـیـم و کـوثــر داشـتــن
مــر مــرا بـــاری نــکــو نــایــد ز روی اعـــتـــقـــادحــق زهــرا بـــردن و دیــن پــیــمــبــر داشــتــن
آنـکـه او را بــر سـر حــیـدر هـمـی خـوانـی امـیـرکـافـرم گـر مـی تــوانـد کـفـش قـنـبــر داشـتــن
گر تـن خـاکی همی بـر بـاد ندهی شرط نیسـتآب افـــیــون خـــوردن و در دامــن آذر داشـــتـــن
تـا سـلـیـمـان وار بـاشـد حـیـدر انـدر صـدر مـلـکزشـت بــاشـد دیـو را بــر تـارک افـسـر داشـتـن
آفــتــاب انـدر ســمــا بــا صــدهـزاران نـور و تــابزهـره را کـی زهـره بـاشـد چـهره از هر داشـتـن
خـضـر فـرخ پـی دلیلی رامیان بـسـتـه چـو کـلـکجـاهـلـی بــاشـد سـتـور لـنـگ رهـبــر داشـتــن
گر همی خواهی که چون مهرت بـود مهرت قبولمـهـر حــیـدر بــایـدت بــا جــان بــرابــر داشـتــن
چـون درخـت دین بـه بـاغ شـرح حـیدر در نشـاندبـاغـبـانی زشـت بـاشـد جـز کـه حـیدر داشـتـن
جـز کـتـاب الـلـه و عـتـرت ز احـمـد مرسـل نمـاندیـادگـاری کـان تــوان تــا روز مـحــشـر داشــتــن
از گـذشـت مـصـطـفـای مـجـتـبـی جـز مـرتـضـیعــالــم دیـن را نـیـارد کــس مــعــمــر داشــتــن
از پـس سـلـطـان ملک شـه چـون نمی داری رواتـاج و تـخـت پـادشاهی جـز که سـنجـر داشتـن
از پــی سـلـطـان دیـن پــس چــون روا داری هـمجـز عـلـی و عـتـرتـش مـحـراب و مـنبـر داشـتـن
اندر آن صـحـرا که سـنگ خـاره خـون گردد همیوندران مـیدان کـه نـتـوان پـشـت و یاور داشـتـن
هـفــت زنـدان را زبــانـی بــرگـشــایـد هـفــت دراز بــرای فــاســق و مــجــرم مــجــاور داشــتــن
هـشـت بــسـتـان را کـجـا هـرگـز تـوانـی یـافـتـنجـز بــه حـب حـیـدر و شـبـیـر و شـبــر داشـتـن
گـر همـی مـومـن شـمـاری خـویشـتـن را بـایدتمـهـر زر جــعــفـری بــر دیـن جــعــفـر داشــتــن
کـی مـســلـم بــاشــدت اســلـام تــا کـارت بــودطـیـلـسـان در گـردن و در زیـر خـنـجــر داشـتــن
گر همی دیندار خوانی خویشتـن را شرط نیستجسم و جان از کفر و دین قربـی و لاغر داشتـن
پـنـد مـن بـنیوش و عـلـم دین طـلـب از بـهر آنـکجــز بــدانـش خـوب نـبــود زیـنـت و فـر داشـتــن
عـلـم دین را تـا نیابـی چـشـم دل را عـقـل سـازتــا نـبــایـد حـاجـتــت بــر روی مـعـجـر داشـتــن
تـا تـرا جـاهـل شـمـارد عـقـل سـودت کـی کـنـدمـذهـب سـلـمـان و صـدق و زهد بـوذر داشـتـن
عـلم چـه بـود؟ فـرق دانسـتـن حـقی از بـاطـلینـی کـتـاب زرق شـیطـان جـمـلـه از بـر داشـتـن
گـبـرکـی چـبـود؟ فـکـنـدن دیـن حـق در زیـر پـایپس چو گبران سال و مه بردست ساغر داشتن
گـبــرکـی بــگـذار و دیـن حـق بــجـو از بـهـر آنـکنـاک را نـتــوان بــه جـای مـشـک اذفـر داشـتــن
گـر بــدیـن سـیـرت بــخـوابــانـد تــرا نـاگـاه مـرگپـس ز آتـش بــایـدت بــالـیـن و بـسـتـر داشـتـن
ای ســنـا بــی وارهـان خــود را کـه نـازیـبــا بــوددایـه را بــر شــیـرخــواره مــهـر مــادر داشــتــن
از پـی آسـایـش ایـن خـویـشـتـن دشـمـن خـرانتـا کی آخـر خـویشـتـن حـیران و مضطر داشـتـن
بـندگی کـن آل یاسـین را بـه جـان تـا روز حـشـرهـمـچـو بـی دیـنـان نـبـایـد روی اصـفـر داشـتـن
زیـور دیـوان خــودســاز ایـن مــنــاقــب را از آنــکچــاره نــبــود نــو عــروســان را ز زیـور داشــتــن
***
تـا کـی از یـاران وصـیت تـخـت و افـسـر داشـتـنوز بـرای لـقـمـه ای نان دسـت بـر سـر داشـتـن
تــا تــو بــیـمــار هـوای نـفــس بــاشــی مـر تــرابـایدت بـر خـاک خـواری خـفت و بـستـر داشتـن
گـر تــرا بــر کـشـور جــان پــادشـاهـی آرزوسـتپـیش آزت زشـت بـاشد دسـت و دل بـر داشتـن
ور ره دیــن و شـــریــعـــت نــاگـــزیــران بـــایــدتچون رسن گرمی چه داری سر به چنبـر داشتن
کـفـر بــاشــد از طــمـع پــیـش در هـر مـنـعـمـیقــامـت آزادگـی چــون حــلـقـه بــر در داشــتــن
سـیـم و زر را خــوار داری پــیـش تــو آسـان بــودپــیـش ایـزد روز مـحـشـر کـار چــون زر داشـتــن
خـار را در راه دین هـمـرنـگ گـل فـرسـود نـسـتدر حـقـیـقـت خـاک را هـم بـوی عـنـبـر داشـتـن
راستی در راه توحید این دو شرطست ای عجبچـشـم صـورت کـور و گوش مادگی کـر داشـتـن
آدمــی اصــلــی بــود بــا احــتــیــاط و اصــطــفــاهر چـه از ابـلـیس مـعـروفـسـت مـنکـر داشـتـن
بــگـذر از رنـگ طـبـیـعـت دسـت در تـحـقـیـق زننـنـگ بــاشـد بـا پـدر نـسـبـت بـه مـادر داشـتـن
هــر کــه دارد آشــنــایـی بــا هــمــه کــروبــیــانتــخــت هـمـت بــایـد از عـیـوق بــرتــر داشـتــن
زیـر پــای حـرص دنـیـا چـون دلـت فـرسـوده شـددلـبــر هـمـت چــه سـود آنـگـاه در بــر داشـتــن
قــوت اســلــام و دیــن بـــود اقــتــضــای ایــزدیذوالـفـقـار احــمـد انـدر دســت حــیـدر داشـتــن
شرط بـاشد دین به حرمت داشتن در حکم شرعچــون عــروس بــکــر را بـــا زر و زیــور داشــتــن
دوزخــســت انـبــاشــتــن در مـلـت فـردوســیـانتــشـنـه لـب را در کـنـار حــوض کـوثــر داشـتــن
هر کـه او از مـوکـب صـورت پـرسـتـان شـد بـرونبــایـدش طــبــل مـلـامـت از قــفــا بــرداشــتــن
و آنـکـه را انـدیـشـه عـقـلـی بــود گـویـد طـبـیـببــایـد ایـن را از غـذا جـسـتــن نـکـوتــر داشـتــن
خـود نـدانـی گـر نـبــودی جـان نـبــودی تـن نـکـوبـی سواری خود چه بـاید اسب و افسر داشتـن
گـر نتـابـد سـوی کـان خـورشـید تـابـان بـر فـلـکتــیــغ هــنــدی از کــجــا آورد گــوهــر داشــتــن
نـاجــوانـمـردی و بــددیـنـی بــود کــز نـاکــســیدر مـزاج ایـن جــان صــافــی را مـکـدر داشــتــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.