ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه معین الدین ابونصر احمدبن فضل غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عــقــل مـحــرم تــا بــود دســتــور ســلـطــان بــدنکــی بـــه نــاواجــب رود فــرمــان جــان در مــلــک تــن
جــان جـهـانـی لـشـکـر عـالـی نـسـب دارد هـمـیهــر یـکــی بــا کــار و بــاری در جــهــان خــویــشــتــن
ســاخــتــه مـیـران ایـن لــشــکــر ز روی مــرتــبــتشــمـع اوبــاشــان خــود را ز افــســر شــاهـان لــگــن
شـــرم دارنــد ار نــهــنــد از تـــابـــش زهــره کــلــاهنــنــگ دارنــد ار کــنــنــد از عــکــس پــرویـن پــیـرهــن
بـــی تـــکـــلـــف مـــرکـــبـــانـــی آوریـــده زیـــر رانکآفــتــاب انــگــیــز بـــاشــد نــعــلــشــان در تــاخــتــن
طـــوطـــیــان مـــعـــنــوی پـــرنـــد در بـــاغ فـــلـــکدر تــمــاشــاگــاهـشــان مـهـد فــلــک کــمـتــر چــمـن
سـیر ایشـان خـسـتـه کـرده پـای سـیـاحـان عـرشلــفــظ ایـشــان بــســتــه دســت خــازنـان ذوالــمــنـن
صوتـشان راهست حیران گشته بـی انگشت گوشحــرفــشــان را هـســت ســرگــردان زبــان انــدر دهـن
بــا هـمـه شــاهـنـشــهـی عـقـل مـعـظـم را رهـیبــا هـمــه بــت چــهـرگــان جــان مــقــدس را شــمــن
ان دو والــا هـر دو چــون شــاه و وزیـر انـدر جــســدوزن دو والـی هـر دو چـون دسـتـور و سـلـطـان در بـدن
کـــرده انـــدر بــــزمـــگـــه نـــفــــس ارادی را قـــدحســـاخـــتـــه در رزمــگــه روح طـــبـــیــعــی را مــجـــن
نفـس بـی تـوقـیعـشـان افـگـنـده در صـحـرای «لـا»جــســم بــی مـنـشـورشـان افـتــاده در دریـای «لـن »
بــر فــلــک مــشــهـور کــار و بــارشــان در هــر درجدر زمــیـن مــذکــور نــام و بــانــگــشــان در هــر وطــن
پـــیــش تــخــت و بـــارگــاه هــر دو انــدر صــف زدهکــــــارداران کــــــلـــــام و پــــــرده داران ســــــخــــــن
هــر زمــان گــویــنــد ایــن دســتــور کــروبــی نــژادشـــاه روحـــانــی نـــســـب را در مـــیــان انـــجـــمـــن
گـر هـمـی خـواهـی کـه گـیرد مـلـک تـو بـر تـو قـرارهـم نـگـردنـد ایـن پــری وشـهـا بــه پــیـشــت اهـرمـن
خــدمــت عــالــی مـعــیـن الــدیـن والــدنـیـا گــزیـنچـــنــگ در فــضــل ابـــونــصــر احــمــدبـــن فــضــل زن
آن خــداونـدی کــه لــطــف و لــفــظ او را بــنـده انـددر یـــمـــن نـــجــــم یـــمـــن وانـــدر عــــدن در عــــدن
آن جـهانـداری کـه شـاگـردان عـزمـش گـشـتـه انـدبـــادهـــای ســـهــمـــنـــاک و بـــحـــرهـــای مـــوج زن
گــر قــبـــول عــدل او یــابـــد گــه جـــنــبـــش هــواهــمـــچـــو روی آب روی آســـمـــان گـــیــرد شـــکـــن
خــاک را در ســاکـنـی گـر حــلـم او تــمـکـیـن دهـدکـــی تـــوانــد گـــرد ازو انــگــیــخـــت بـــاد کـــوه کـــن
ور فــتــد بــر خــاک تــیـره عــکــس رای روشــنــشنــیــک تــر تــابــد کــمــیـن تــر ریـگــش از نــجــم پــرن
بــــی بــــرات فـــضــــل او دری نـــزایـــد از صــــدفبـــی جــواز خــلــق او مــشــکــی نــخــیــزد از خــتــن
از بــــرای خـــدمـــت او گـــر نـــبــــودی خـــلـــق اوکـــوژ بـــالـــا آمـــدنـــدی بـــر زمـــیـــن خـــلـــق زمـــن
شــادبــاش ای آنــکــه انــدر فــرودیــن خــشــم تــودر کـــف بـــدخـــواه تـــو الـــمــاس گـــردد نــســـتـــرن
دیــر زی ای آنـــکـــه انـــدر فـــر مـــاه لـــطـــف تـــوشــعــلـه آتــش شــود در مـجــلــســت شــاخ ســمـن
بــی رضــایـت مـرغ اگــر بــر شــاخ دســتــانـی زنـدز آتـــش خـــشــم تـــو بـــر وی شـــاخ گــردد بـــاب زن
در عــریــن گــر شــیــر بــیـنــد آهــو از انــصــاف تــونـــرم نـــرم از بـــیـــم آهـــو شـــیـــر بــــگـــذارد عـــرن
مـهـر جــوزا را هـمـی ســازد از آن مـعـراج خــویـشتــا شــود فــرقــش مــگــر بــا نـعــل اســب مــقــتــرن
مــرده بـــدخــواه اگــر بــیــنــد گــشــاده طــبــع تــواز شـــتـــاب خـــنــده تـــو خـــرقـــه گـــردانــد کـــفـــن
تــا زیـادت کــرد تــشــریـف تــو ســلــطــان جــهــانکــاخــهـای بــد ســگــالــت شــد چــو اطــلــال و دمـن
ســرفــرازی چــون تــرا زیــبـــا بــود در مــمــلــکــتخــلـعــت ســلـطــان اعـظــم خــســرو گـردون شــکـن
شـد شـهـاب چـرخ بــر تــشـبــیـه کـلـکـت مـبــتــلـاگــشــت تـــاج هــور بـــر شــکــل دواتـــت مــفــتـــتــن
دسـت دسـتــوری چـو تـو بــر هـر دو تــا والـی بــودانــدریـن هــر دو بــود مــلــک دو ســلــطــان مــرتــهــن
نـفـس کـلـی راوی کـلـکـت بــود بـی حـرف و صـوتچــون کــنـی مــر امــتــحــان عــقــلــهـا را مـمــتــحــن
روی تـو چـون مـاه و دسـتـت چـون اثـیـر و کـلـک تـوچـون شـهـابـی گـشـتـه انـد مـلـک تـو شـیـطـان فـگـن
آدمـــی انـــدر فــــرایـــض فــــر تــــو جــــویـــد ز ربوز خــدا لـطـفـت هـمـی خــواهـد فـرشــتــه در ســنـن
خــضــر اگــر در انــتــهـای عــمــر خــورد آب حــیـاتبـــــد تــــرا ز ابـــــتــــدا آب حــــیــــات انــــدر لــــبـــــن
مـــونــس تـــو دیــده روحـــانــیــان زیــبـــد هــمــیور چـــه بـــا روحــانــیــان هــرگــز نــه پـــیــونــدد وثـــن
از تـــو آمــوزد جـــوانــمــردی جــوانــمــردی از آنــکبـــا جـــوانـــمـــردی رود در مـــلـــک تـــو هــر پـــیــرزن
از بــــرای گـــوهـــر والـــا و اصـــل پــــاک تـــســـتســنــگــهــای آســتـــانــت قــبـــلــه هــای مــا و مــن
چـون شـوند از عـکـس بـاده سـاقـیانـت لـعـل پـوشمــجــلــس از بــالــای ایـشــان هـمــچــو بــاغ از نـارون
از بـــهــشــت آرنــد تــحــفــه لــعــل پـــوشــان تــراســبــزپــوشــان بــهـشـتــی دســتــه هـای یـاســمـن
ای چو عیسی غیب پـیش و همت استاده بـه پـایمــرده غــم زنــده گــردد گــر کــه بــگــشــایــی دهــن
بــر خــدای ار خــاطــر ایــن بــنــده انــدر کــل کــونجـــز بـــت مــدح تـــرا بـــودســـت هــرگــز بـــرهــمــن
شـعـر من چـون چـادر مـریم مسـتـمـر گـشـتـه بـودمن به کنجی در همی خوش خوش همی خوردم حزن
کـشـف آن چـادر دریـن مـجـلـس فـتـاد از بــهـر آنـکچـــادر مــریــم بـــر عــیــســـی بـــســـی دارد ثـــمــن
تــا نـبــاشــد گـوی جــهـل انـدر بــر چــوگـان عــقـلتـــا نــبـــاشــد مــرکــب تـــحــقــیــق در مــیــدان ظــن
نـیـکـخــواهـت بــاد چــون تــحــقــیـق بــر راه طــرببـــدســگــالــت بـــاد چــون ظــن در بــیــابـــان مــحــن
بـــاد جــولــان تــو در مــیــدان عــشــرت بــا بــتــیکـــش بـــود چـــوگـــان زلـــف انـــدر بـــر گـــوی ذقـــن
***
دســــــت انــــــدر لــــــام لــــــا خــــــواهــــــم زدنپـــــــای بـــــــر فـــــــرق هـــــــوا خـــــــواهـــــــم زدن
نـــفـــی و اثــــبــــاتــــســــت انـــدر عـــاشـــقـــیصــــــدمـــــه در صــــــور بــــــقــــــا خــــــواهـــــم زدن
در دبــــیــــرســــتــــان «لــــا احــــصــــی ثــــنــــا»خـــــیـــــمـــــه خـــــلـــــوت جــــــدا خـــــواهـــــم زدن
گـــــام انـــــدر عــــــاشــــــقـــــی مـــــردانـــــه واراز ثـــــــــریــــــــا تـــــــــا ثــــــــرا خــــــــواهــــــــم زدن
آه کـــــانـــــدر کـــــار دل هـــــر ســــــاعــــــتــــــیهـــمـــچــــو مـــوســـی بــــا عـــصـــا خــــواهـــم زدن
کــــــــم عــــــــیــــــــاران ســـــــــرای ضــــــــرب رانــــقــــد بـــــر ســـــنــــگ صـــــفــــا خـــــواهــــم زدن
هــــمــــچــــو ایــــوب از بـــــرای مــــصــــلــــحــــتدســـــت در صـــــبــــــر و بــــــلـــــا خــــــواهـــــم زدن
بـــــر لــــب دریــــای قــــهــــر از بـــــوی لــــطـــــفبــــــانـــــگ بــــــر خـــــوف و رجـــــا خـــــواهـــــم زدن
کــــم زنــــان را بـــــر بــــســــاط نــــیــــســــتــــیپـــــای هـــــمـــــت بــــــر قـــــفـــــا خـــــواهـــــم زدن
از بـــــــــرون عــــــــالــــــــم جـــــــــان و خـــــــــردلـــــاف تـــــســـــلـــــیــــم و رضـــــا خـــــواهـــــم زدن
زخـــــمـــــه اخــــــلـــــاص انـــــدر صـــــدر جــــــانبــــــــر نــــــــوای لــــــــا الــــــــا خــــــــواهـــــــم زدن
طـــــــرف دولــــــت از بـــــــرای بـــــــنــــــدگــــــیبــــــــر دوال کــــــــبــــــــریـــــــا خــــــــواهــــــــم زدن
تــــیــــر تـــــوفــــیــــق از کــــمــــان اعــــتـــــقــــادبـــــــــر دل کــــــــام و هــــــــوا خـــــــــواهــــــــم زدن
کــــفــــر و دیـــن را در مــــقــــام نــــیــــســــتــــیبــــــــر نـــــــوای بــــــــی نـــــــوا خـــــــواهـــــــم زدن
خـــویـــشـــتــــن را در مـــصـــال «قـــل کـــفـــی »بـــــــر صـــــــف اهـــــــل رضـــــــا خـــــــواهـــــــم زدن
هــم چـــو مـــســـتـــان در صـــف مــیــخـــوارگـــاننـــــــــعـــــــــره «انـــــــــی ارا» خـــــــــواهــــــــم زدن
ای ســــنــــایــــی بــــا ثــــنــــایــــی هــــر زمــــانچــــــــنـــــــگ در آل عـــــــبــــــــا خـــــــواهـــــــم زدن
***
ای مــســـافــر انــدریــن ره گــام عـــاشـــق وار زنفــــرش لــــاف انــــدر نـــورد و گــــفــــت از کــــردار زن
گـر نـسـیم مـشـک مـعـنـی نـیسـت انـدر جـیب تـودســــت هـــمـــت بــــاری انـــدر دامـــن عــــطــــار زن
هــرکــت از زر بــاز گــویـد اوســت دقــیــانــوس تــوگــر هــمــی دیــن بـــایــدت خــیــمــه مــیــان غــار زن
دیـو طــرارســت پــیـش آهــنــگ حــرب وی تــویـیســـوزن تـــمـــهـــیـــد را در چـــشـــم ایـــن طـــرار زن
پــیـش از آن کــز غــدر عــالـم لــال گــردد جــان تــوآتـــــش درویــــشـــــی انـــــدر عـــــالـــــم غـــــدار زن
مـنـزلـی کآنـجـا نـشـان خـیـمـه مـعـشـوق تــسـتخـــاک انــدر ســرمــه ســـاز و بـــوســه بـــر دیــوار زن
گــر نــثـــار پـــای مــعــشــوقــان بـــود در راه وصــلبــــا دو دیــــده در بــــپــــاش و بــــا دو رخ ایــــثــــار زن
چـون سـوار راهـبـر گـشـتـی تـو در مـیـدان عـشـقشــــو پــــیـــاده آتــــش آنـــدر زیـــن و زیـــن افـــزار زن
هـوشـیـار از بـاده و مـسـت از مـی دنـیـا چـه سـودطــیـلــســان فــقــر و بــر فــرق چــنــیـن هـشــیـار زن
در خـرابـات خـرابـی هـمـچـو مـسـتـان گـوشـه گـیرخـــیـــمـــه قـــلـــاشـــی انـــدر خــــانـــه خــــمـــار زن
پـــای در مــیــدان مـــهــر کـــمـــزنــان مـــلـــک نــهنــرد بـــازیــدی ز مــســـتـــی حـــصــل بـــر اســرار زن
جـــان و دل را در قــبـــالــه عــاشــقــی اقــرار کــنپــس بـــه نــام عــاشــقــی مــهــری بـــر آن اقــرار زن
گـر هـمـه دعـوی کـنـی در عـاشـقـی و مـفـلـسـیچـــون ســـنــایــی دم دریــن عـــالـــم قـــلــنــدروار زن
***
ای یــار مــقـــامــر دل پـــیــش آی و دمــی کــم زنزخــمــی کــه زنــی بـــر مــا مــردانــه و مــحـــکــم زن
در پــاکــی و بــی بــاکــی جــانــا چــو ســرانــدارانچــــون کــــم زدی انـــدر دم آن کــــمـــزده را کــــم زن
اشـــغــال دو عــالــم را در مــجـــلــس قــلــاشـــانچـــون زلــف نــکـــورویــان بـــر هــم و نــه بـــر هــم زن
در چــارســوی عــنـصــر صــد قـافـلـه غـم هـســتیـــک نـــعـــره ز چـــالـــاکـــی بـــر قـــافـــلـــه غـــم زن
آبــی کــه نــهـی زان پــس بــر عــالــم عــالــم نــهآتــــش کــــه زنـــی آن گــــه در عــــالـــم عــــالـــم زن
ار تـــخـــت نــهــی مـــا را در صـــف مــلـــایــک نــهور دار زنــــی مــــا را بـــــر گــــنــــبـــــد اعــــظــــم زن
در بـــوتــه قــلــاشــان چــون پـــاک شــدی زر شــوونــدر صــف مــهــجــوران چــون صــبـــح شــدی دم زن
تــاج «انــا عــبــدالــلــه » بــر تــارک عــیـســی نـهمــهــری ز ســخـــن گــفــتـــن بـــر دو لــب مــریــم زن
هـر طـعـمـه کـه آن خـوشـتـر مـر بـی خـبــران را دههـر طــعــنــه کــه آن ســخــتــر بــر تــارک مــحــرم زن
رخــت از در هـمــرنــگــان بــردار و بــه یـکــســو نـهونـــدر بــــر هـــمـــدردان خـــر پـــشـــتـــه و طـــارم زن
در مــجــلــس مــســتـــوران ونــدر صــف رنــجــورانهـم جـام چـو رسـتــم کـش هـم تــیـغ چـو رسـتــم زن
یـــاران مــــوافــــق را شــــربــــت ده و پــــرپــــر دهپــــیــــران مــــنــــافــــق را ضــــربـــــت زن و دم دم زن
نــقــلــی کــه نــهــی دل را در حــجــره مــریـم نــهلــــافــــی کــــه زنــــی جـــــان را از زاده مــــریــــم زن
نـازی کـه کــنـی ایـنـجــا بــا عــاشــق مـحــرم کـنلـــافـــی کـــه زنــی بـــاری بـــا شـــاهــد مــحـــرم زن
کــحــل «ارنــی انــظــر» در دیــده مــوســی کــشخـــــال «فـــــعـــــصـــــی آدم » در چـــــهـــــره آدم زن
گـــر بـــاده هــمــی مـــا را بـــر تـــارک کـــیــوان دهور رای زنـــــی مـــــا را در قـــــعـــــر جـــــهــــنـــــم زن
چـون عشق بـه دست آمد تـن دور کن و خـوش زیچــون عــقــل بـــه پـــا آمــد پـــی گــور کــن و خــم زن
غــمــاز و ســیــه رویــنــد ایــنــجــا شــب و روز تـــودر ســـیــنــه آن ســـم نــه در شـــربـــت آن ســـم زن
بــر تـارک هـفـت اخـتـر چـون خـیـمـه زدی زان پـسهـــم خــــصـــل دمـــادم نـــه هـــم رطـــل دمـــادم زن
خـواهی کـه سـنایی را سـرمـسـت بـه دسـت آریخـــاشـــاک بـــر اشــهــب نــه تـــازانــه بـــر ادهــم زن
***
بــرگ بــی بــرگــی نــداری لــاف درویــشــی مــزنرخ چــو عــیــاران نــداری جـــان چــو نــامــردان مــکــن
یـا بــرو هـمـچـون زنـان رنـگـی و بـویـی پـیـش گـیـریــا چـــو مــردان انــدر آی و گــوی در مــیــدان فـــگـــن
هر چـه بـینـی جـز هوا آن دین بـود بـر جـان نـشـانهـر چــه یـابــی جــز خــدا آن بــت بــود در هـم شـکـن
چـون دل و جـان زیـر پـایـت نـطـع شـد پـایی بـکـوبچـون دو کـون اندر دو دسـتـت جـمع شـد دسـتـی بـزن
ســر بــر آر از گـلـشـن تــحــقـیـق تــا در کـوی دیـنکــشــتــگــان زنــده بـــیــنــی انــجــمــن در انــجــمــن
در یکی صف کشتـگان بـینی بـه تیغی چون حسیندر دگر صـف خـسـتـگـان بـینی بـه زهری چـون حـسـن
درد دین خود بوالعجب دردیست کاندر وی چو شمعچــون شــوی بـــیــمــار بـــهــتــر گــردی از گــردن زدن
انـدریـن مــیـدان کــه خــود را مـی درانـدازد جــهـودونـدریـن مـجــلـس کـه تــن را مـی بــســوزد بــرهـمـن
ایـنـت بـی هـمـت شـگـرفـی کـو بـرون نـایـد ز جـانو آنــت بـــی دولــت ســواری کــو بـــرون نــایــد ز تـــن
هـر خـسـی از رنـگ گـفـتـاری بــدیـن ره کـی رسـددرد بــــایـــد عـــمـــر ســــوز و مـــرد بــــایـــد گـــام زن
سـالـهـا بــایـد کـه تــا یـک سـنـگ اصـلـی ز آفـتـابلــعــل گــردد در بــدخــشــان یـا عــقــیـق انــدر یـمــن
مـاهـهـا بــایـد کـه تـا یـک پـنـبــه دانـه ز آب و خـاکشـــاهــدی را حـــلــه گــردد یــا شــهــیــدی را کــفــن
روزها بـاید که تـا یک مشـت پـشـم از پـشـت میشزاهـــدی را خـــرقـــه گـــردد یـــا حــــمـــاری را رســـن
عــمـرهـا بــایـد کـه تــا یـک کـودکـی از روی طــبــععــالـمـی گـردد نـکـو یـا شــاعــری شــیـریـن ســخــن
قــرنــهـا بــایـد کــه تــا از پــشــت آدم نــطــفــه ایبــــوالـــوفـــای کـــرد گـــردد یـــا شــــود ویـــس قـــرن
چــنـگ در فــتــراک صــاحــبــدولــتــی زن تــا مـگــربـــرتـــر آیــی زیــن ســرشــت گــوهــر و صــرف ز مــن
روی بـــنــمــایــنــد شــاهــان شــریــعــت مــر تـــراچــون عــروســان طــبــیـعــت رخــت بــنــدنــد از بــدن
تــا تــو در بــنــد هـوایـی از زر و زن چــاره نـیـســتعــاشــقــی شــو تــا هــم از زر فــارغ آیــی هــم ز زن
نـفـس تــو جــویـای کـفـرسـت و خـردجــویـای دیـنگـر بــقـا خــواهـی بــدیـن آی ار فـنـا خـواهـی بــه تــن
جــان فــشــان و پــای کــوب و راد زی و فــرد بــاشتــا شــوی بــاقـی چــو دامـن بــرفــشــانـی زیـن دمـن
کــز پـــی مــردانــگــی پـــایــنــده ذات آمــد چــنــاروز پـــی تـــر دامـــنــی انــدک حـــیــات آمـــد ســـمــن
راه رو تــا دیــو بــیــنــی بـــا فــرشــتــه در مــصــافز امـتــحــان نـفـس حـسـی چــنـد بــاشـی مـمـتــحـن
چون بـرون رفت از تـو حرص آن گه در آمد در تـو دینچــون در آمــد در تــو دیـن آن گــه بــرون شــد اهـرمـن
گـر نـمـی خـواهـی کـه پــرهـا رویـدت زیـن دامـگـاههــمــچــو کــرم پــیـلــه جــز گــرد نــهــاد خــود مــتــن
بـار مـعـنی بـنـد ازینـجـا زان کـه در صـحـرای حـشـرســخــت کــاســد بــود خــواهــد تــیــز بـــازار ســخــن
بـــاش تـــا طــومــار دعــویــهــا فــرو شــویــد خــردبـــاش تــا دیــوان مــعــنــیــهــا بـــخــوانــد ذوالــمــنــن
بـــاش تــا از پـــیــش دلــهــا پـــرده بـــردارد خــدایتـا جـهـانـی بـوالـحـسـن بـیـنـی بـه مـعـنـی بـوالـحـزن
ای جــمــال حــال مـردان بــی اثــر بــاشــد مـکــانوز شــعــاع شــمـع تــابــان بــی خــبــر بــاشــد لـگــن
بــارنـامـه مـا و مـن در عــالــم حــس ســت و بــسچـون ازیـن عـالـم بــرون رفـتـی نـه مـا بــیـنـی نـه مـن
از بــرون پــرده بــیـنـی یـک جـهـان پــر شـاه و بــتچـون درون پــرده رفـتـی ایـن رهـی گـشـت آن شـمـن
پـوشـش از دیـن سـاز تـا بـاقـی بـمـانـی بـهـر آنـکگـر بــریـن پــوشـش نـمـیـری هـم تـو ریـزی هـم کـفـن
ایـن جــهـان و آن جـهـانـت را بــه یـک دم در کـشـدچـــون نــهــنــگ درد دیــن نــاگــاه بـــگــشــایــد دهــن
بــاد و قـبــلـه در ره تــوحــیـد نـتــوان رفــت راســتیــا رضــای دوســـت بـــایــد یــا هــوای خـــویــشــتـــن
ســـوی آن حـــضــرت نــپـــویــد هــیــچ دل بـــا آرزوبــا چــیـنـن گـلـرخ نـخـسـبــد هـیـچ کـس بــا پــیـرهـن
پـــرده پــرهــیــز و شــرم از روی ایــمــان بـــر مــدارتــا بــه زخــم چــشــم نــااهـلــان نـگــردی مــفــتــتــن
گــرد قــرآن گــرد زیـرا هــر کــه در قــرآن گــریـخــتآن جـهان رسـت از عـقوبـت این جـهان جـسـت از فتـن
چـون همی دانی که قرآن را رسن خـواندست حـقپــس تــو در چــاه طـبــیـعـت چــنـد بــاشـی بــا وسـن
چـرخ گـردان ایـن رسـن را مـی رسـانـد تـا بــه چـاهگــر هــمــی صــحــرات بــایــد چــنــگ در زن در رســن
گـرد سـم اســب سـلـطـان شـریـعـت ســرمـه کـنتــا شــود نــور الــاهــی بـــا دو چــشــمــت مــقــتــرن
گـــر عـــروس شـــرع را از رخ بـــرانـــدازی نـــقـــاببــی خــطــا گــردد خــطــا و بــی خــطــر گـردد خــتــن
سـنـی دین دار شـو تـا زنـده مـانی زان کـه هسـتهـر چـه جـز دیـن مـردگـی و هـر چـه جـز سـنـت حـزن
مـژه در چـشـم سـنـایـی چـون سـنـانـی بــاد تــیـزگــر ســنـایـی زنـدگــی خــواهـد زمــانـی بــی ســنـن
بــا سـخــنـهـای سـنـایـی خــاصـه در زهـد و مـثــلفـــخـــر دارد خـــاک بـــلـــخ امـــروز بـــر بـــحـــر عـــدنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.