ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش علی بن حسن بحری

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
الـا یـا خـیـمـه گـردان بــه گـرد بــیـسـتـون مـسـکـنگــه از بــن دامــنـت مــاهـســت و گــاهـت مــاه بــر دامـن
چـراغ افـروخـتـه در تـو بــسـی و هـفـت از آن گـردانکـه گه بـر گاوشـان جـایسـت و گه بـر شـیرشـان مسـکـن
چـو خـورشـیـد مـلـک هـنـجـار و بـرجـیـس وزیـر آسـاچــو بــهــرام ســپــهــســالــار و چــون نــاهـیـد بــربــط زن
چــو کـیـوان قـوی تــاثــیـر دهـقـان طـبــع بــر گـردونچــو تـــیــر و مــاه دیــوان ســاز پـــیــک انــگــیــز در بـــرزن
هـمــه دانــای نــادان ســر هـمــه تــابــان تــاری دلهــمــه والــای دون پـــرور هــمــه زن خـــوی مــردافـــگــن
ســر دانـا شــده پــســت و دل عـاقـل شــده تــاریازیـــن افـــروخـــتــــه رویـــان بــــر آن افـــراخـــتــــه گـــرزن
حـکـیمان را بـه نور و سـیر بـر گـردون بـه روز و شـبگــهـی رهـبــر چــو یـزدانــنــد و گــه رهـزن چــو اهـریـمــن
کـــمـــان کـــردار گـــردونــی ازو تـــیــر بـــلـــا پـــراندل عـــاقـــل ز زخـــمـــش خـــون زنـــار تـــیــز نـــرم آهـــن
هـدفـشـان گـر پـذیـرفـتـی نـشـان زان تـیرهـا بـر دلدل دانــا شــدســتـــی چـــون مــشــبـــکــهــای پـــرویــزن
ندای گـوش هر عـاقـل ازو هر لحـظـه «لـا بـشـری »نــثـــار ســمــع هــر احـــمــق ازو هــر روز «لــا تـــحـــزن »
ز نحـسـش مـنزوی مـانده دو صـد دانـا بـه یک مـنزلز ســعــدش مـقـتــدا گـشــتــه هـزار ابــلـه بــه یـک بــرزن
خـسـیـسـان را ازو رفـعـت ریـیـسـان را ازو پــسـتـیلئیـــمـــان را ازو شـــادی حــــکـــیـــمـــان را ازو شـــیـــون
امـامـان را ازو گـر رشــتــه تــابــی نـیـکـویـی بــودیعـــلـــی خـــیـــاط راز و دل نـــبــــودی چــــون دل ســـوزن
امـام صــنـعـت تــازی عـلـی ابــن حــســن بــحــریکـه شــد رایـش ز چــرخ اعـلـا و رویـش ز آفـتــاب احــســن
امـام عــالـم کــافــی کــه چــون او درگــه صــنـعــتنـــه از شــــام آمـــد و بــــصـــره نـــه از مـــرو آمـــد و زوزن
ازو نحو و لغت زنده بـه هر وقتـی چـو جـسم از جـانبــدو فـضـل و ادب قـایـم بــه هـر حــالـی چــو جــان از تــن
قـریـحــتــهـای تــازی را ز فـضـلـش هـر زمـان انـجــمطــبــیـعـتــهـای روشــن را ز فـضــلـش هـر زمـان گـلـشــن
هـزارش دیـده از عــقــل و بــه هــر دیـده هـزاران دلهـزارش صــنـعـت از فـضـل و بــه هـر صـنـعـت هـزاران فـن
نــمــایــد پــیــش قــدر او ز بـــالــا گــنــبــد و اخــتــرچـــــــــو در بـــــــــاد هــــــــوا ذره چــــــــو در آب روان ارزن
دل حـاسـد کـشـد هزمـان چـو لـفـظ تـیغ هنـجـارشهــزاران خـــون دل دارد پـــس او هــر لــحـــظـــه در گــردن
ثـبـات زایش مـعـنـی بـه تـو کـامـل چـو جـان از خـونکــمــال دانــش مــردان بــه تــو نــاقــص چــو عــقــل از زن
تــنـت چــون خـاک در بــاد و زبــان چـون آب در آبــاندلــت چـــون بـــاغ در آذر کــفــت چـــون ابـــر در بـــهــمــن
بـه هر طبـع اندر آوردی بـه تـعلیم اصل و فضل و دینز هـر خـاطـر بــرون بــردی بــه حـجـت شـک و ریـب و ظـن
نـه پـیونـدد بـه عـلـمـت جـهل یک جـزو از هـزار اجـزاازیـــرا کــــل، دانـــش را نـــگــــردد جــــهـــل پــــیـــرامــــن
تــواضــع دوســتـــر داری چــو گــوهــر در بـــن دریــاو گــرنـه چــرخ بــایـســتــی چــو کــیـوان مــر تــرا مــعــدن
امـام دانـش و مـعـنـی تـویـی امـروز هـم هـسـتــنـدامــامــان دگــر لــیــکـــن بـــه دســـتـــار و بـــه پـــیــراهــن
بــجـز تـو اهـل صـنـعـت را ز دعـویـهـای بـی مـعـنـیهـمـه بــانـگـنـد چــون طــبــل و هـمـه رنـگـنـد چــون رویـن
یـگـانـه عـالـمـی بــالـلـه چـگـویـم بـیـش از ایـن زیـراهــمــان آبـــســـت اگـــر کـــوبـــی هــزاران بـــار در هــاون
شـگـفـتـی نـبــود از خـلـقـان تـرا دشـمـن بـونـد ایـراتـو دانـایـی و ضـد ضـد را بـه گـوهـر چـیـسـت جـز دشـمـن
خــدای از بــد نـگـهـدارسـت ازو زنـهـار «لـاتــیـاس »زمــانــه فــاضــل او بــارســت ازو هــیــهــات «لــاتــامــن »
دریـن دوران نـیـارد ســنـگ نـحــو و مــنـطــق و آدابازیــرا ســغــبـــه ژاژنــد و بـــســتــه رســتـــم و بـــهــمــن
ازیـن بــی رونـقـی عــالـم چــه نـیـکـوتــر بــزرگـان راز جــامــه بـــی تـــنــه و تــیــریــز و خــانــه بـــی در و روزن
زمـان شـوخ چـشـمـانسـت و بـی اصـلـان اگـر داریازیـن یـک مـایـه بــسـم الـلـه خـود انـدر گـرد حــرص افـگـن
اگـر رفـعـت همی جـویی سـیه دل بـاش چـون لـالـهور آزادی هــمــی خــواهــی زبــان ده دار چــون ســوســن
چـو مـرد این چـنـین مـیـدان نـه ای از هـمـت عـالـیبـه دسـت عـقـل و خـرسـنـدی دو پـای حـرص را بــشـکـن
تـو نـام الـفـنج در حـکـمـت فـلـک را گـو مـده یک نانتـــو روح افـــزای در دانــش عـــدو را گـــو بـــرو جـــان کـــن
بـه بـاغ دل ز آب روی تـخـمـی کـشـتـی از حـکـمـتکــه جــز فــضــل و ادب نــبـــود بـــر آن یــک روز پــاداشــن
هـزاران روشـنـی بـیـنـی ازیـن یـک ظـلـمـت گـیـتـیکـــه از روز درازســـت ایـــن شـــب کـــوتـــاه آبــــســـتـــن
الــا تــا در ســمــر گــویـنـد وصــف بــیـژن و رســتــمکـه ایـن بــودســت پــیـل انـدام و آن بــودســت شــیـراوژن
ز سـعی و حـشمتـت بـادا بـه شـادی و بـه اندوهانولــی بــر گــاه چــون رســتــم عــدو در چــاه چــون بــیـژن
همی تا نفی باشد «لا» همی تا جحد باشد «لم »همی تا چیست باشد «ما» همی تا کیست باشد «من »
همیشـه بـاد حـاسـد را بـدان حـاجـت کـه او خـواهدجـــواب دعـــوتـــش ز ایــزد چـــو مــوســـل را ز لـــا و لـــن
هـمـیـشـه بـی زبــان بـادت ز تـیـر حـادثـه هـسـتـیکــه از عــون مـلــک داری بــه گــرد جــان و تــن جــوشــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.