ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»منع کبر و غرور و مذمت دنیا

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای دل ار در بـند عـشـقـی عـقـل را تـمکین مکـنمـحــرم روح الــامـیـنـی دیـو را تــلــقــیـن مـکــن
خوش نبـاشد مشورت بـا عقل کردن پـیش عشققـبـلـه تـا خـورشـید بـاشـد اخـتـری را دین مکـن
مـاه و تــیـر و زهـره و بــهـرام و بــرجـیـس و زحـلچـون همین خـدمت کـنندت خـدمت پـروین مکن
از بــرای بــاســتــانـی خــســروی را ســر مـکــنوز بــرای کـور دیـنـی حـمـلـه بــر گـرگـیـن مـکـن
قـوت فـرهـاد و مـلـک خـسـروت چـون یار نـیسـتدعـوی انـدر زلـف و خـال و چـهره شـیرین مـکـن
گـنـج اگـر خـواهـی کـه یـابـی ابـتـدا بـا رنـج سـازچـون مکان اندر جـهان شد دیده کوتـه بـین مکن
از بــرای هـفــت گـنـدم هـشــت جــنـت در مـبــازبـرگ بـی بـرگی مجـوی و قـصـد بـرگ تـین مکن
نـی زمـانی همـچـو مـایی بـلـبـل مـطـرب مـبـاشوز بــرای ســور گــلــبــن یــاد فــروردیـن مــکــن
زاد آزادی طـــلــب کــن چـــون مــحـــمــد مــردواراز بـــرای راه ســدره گــربـــه ای را زیــن مــکــن
گـرم رو در راه عـشـق و بـا خـرد صـحـبـت مجـویکبک اگر خواهی که گیری ملوح از شاهین مکن
گـاه خـلـوت پـیـش رضـوان زحـمـت مـالـک مـخـواهحـور اگـر در خـلـد یابـی دعـوت از سـجـین مکـن
عقل و عشق اندر بـدایت جـز دم آشـفتـه نیسـتعـز و ذل بـگسـل تـو و در عـاشـقی تـعیین مکن
گر قـبـول عـشـق خـواهی بـیخ وصـل از دل بـکـنملک چـین داری ز حـسرت ابـروان پـر چـین مکن
عشق بـازی و ز خود تـربـیت جـویی شرط نیستنرگـس انـدر گـرد خـار خـشـک وز پـرچـین مـکـن
از بـــرای چـــشـــم زخـــم بـــچـــه دیــو لــعــیــنعـنـبـر اشـهب مـسـوز و ورد خـود یاسـین مـکـن
پــــرده دار عـــقـــل را در بــــارگـــاه دل نـــشـــانتــاج شــاه روح را خــلــخــال آب و طــیـن مـکــن
صـــــــورت آدم نـــــــداری از بـــــــرای زاد دیـــــــوپـشـت سـوی جـان روح افـزای حـورالعـین مکـن
انـدریـن ره هـمـرهـانـی دوربـین چـون کـرکـسـنـدبـا دو چـشـم همچـو کژدم رهبـری چـندین مکن
تـا نـسـوزی دل چـو لـالـه پـیـرهـن چـون گـل مـدردیده چـون نرگس نداری چهره چون نسرین مکن
گـر بـقـا خـواهـی چـو کـرم پـیـلـه گـرد خـود مـتـنکـبـر کـبـک و حـرص مور و فـعـل ما را آیین مکـن
از حــجــاب غــفـلـت آخــر یـک زمـان بــیـرون نـگـرناظـر رخـسـار جـانان چـشـم صـورت بـین مـکـن
غـــیـــرت اوبــــاش را در کـــوی او گـــردن بــــنـــهخــســرو ایـام را بــی روی او تــمــکــیـن مـکــن
چــنـگ در فـتــراک صـاحـب دولـتــی زن تــا رهـیدل بــرای مـال آن و مـلـک ایـن غـمـگـیـن مـکـن
عـشـق بـا زاغ الـبـصـر گـویـی تـرا شـد رهـنـمـایحـاجـب لـایـنـبــغـی را دعـوت تــحـسـیـن مـکـن
چون «الم نشرح » شنیدی «رب یسرلی » بگویچـون ز جـنت در گذشتـی وصف ملک چین مکن
«رحـمـت لـلـعـالـمین » را «اهد قـومی » ورد سـاز«لـا تـذر اذ ذاعـنـی » گـر بـشـنـوی آمـین مـکـن
دم بــــرای دیـــگــــران زن در خــــلـــا و در مـــلـــاچـون تـو خـاص شـهریاری آن خـود تـضمین مکن
گـرگـران بـاری چـو قـارون جـز ثـری بـسـتـر مسـازور سبـک روحی چو عیسی جـز قمر بـالین مکن
شـاهد و شمع و شراب و مطرب آنجـا بـهتـرسـتدرد ازیـنـجــا بــرمـدار و سـیـنـه درد آگـیـن مـکـن
دست شه خـواهی که بـاشد آشیانت همچـو بـازچـشـم سـر ز اول بـدوز آن راه را بـین وین مـکـن
بــر در ســلـطــان نـشــایـد کـرد کــبــکـی ره زدنگـر نداری گـربـه بـا خـود دسـت زی زوبـین مکـن
خــلــعــت فــغــفــور داری نــوبــت قــیــصــر مــزنشـهـریـار و شـاه هـنـدی بـنـدگـی تـکـین مـکـن
گـر ز سـر کـار خـویـش آگـه شـدی چـون دیـگـرانشـهد و زهر و کـفـر و دین را زاد و بـوم دین مکن
در نـظـم از بــحـر خـاطـر چـون بــه دسـت آیـد تـراجــز عــروس روح را از عــقــد او کــابــیـن مـکــن
چــون ســنـایـی بــاش فـارغ از بــرای حــرص و آزآفـریـن بـر دیـگـران بـر خـویـشـتـن نـفـرین مـکـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.