ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح نصرالله بن داود سرخسی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
پـیـش پــریـشـان مـکـن از پـی آشـوب مـنزلف گـره بـر گره جـعـد شـکـن بـر شـکـن
ای ز رخــت بــرده نـور فــر کــلـاه ســپــهـروی ز لـبــت بــرده آب رنـگ عـقـیـق یـمـن
از لـب تـو شـرم داشـت مـایـه مـل در قـدحوز رخ تــو بــوی بــرد دایـه گــل در چــمـن
جــادوی اســتــاد را پـــیــش دو بـــادام تــوبـستـه شود پـستـه وار تیغ زبـان در دهن
گردون هم عاشقست بر تو که هر صبحدمدر هــوس روی تــو پــاره کــنــد پــیـرهــن
چـون بـه دهـانـت رسـید هـیچ نـبـینـد خـردچـون بـه میانت رسید بـیش نماند سخـن
در چــمـن روی تــو غــلــتــان غــلـتــان رودمـردمک چـشـم من بـر گـل و بـر یاسـمن
ای ز لـطـف لـعـل تـو چـشـمه حـیوان جـانوی بـه شـرف کـوی تـو روضـه رضـوان تـن
ار چـه نـیـارد بــرون هـمـچـو سـنـایـی دگـرگردش این هفت مرد جـنبـش این چار زن
تـا نشـود چـشـم زخـم خـیز بـگـردان یکـیجـان چـو ما صـدهزار گرد سـر خـویشـتـن
زان پــس بــر یــاد او پــرده عــشــاق ســازتــن تــنـنـا تــن تــنـن تــن تـنـنـا تـن تـنـن
ای کــه ز بـــس نــازکــی از تــف روزه تـــراخـشک شده سرو بـن زرد شده نسـتـرن
عـیدی خـواهـی ز مـا بـیش زیـادی مـخـواههـیـچ نــبــایـد تــرا از مــن و مــانـنـد مــن
امـشـب وقـت سـحـر پـیـش سـپـهـر هـنـرشـعـر سـنـایـی بــخـوان زار نـوایـی بــزن
عـمـده دیوان شـاه نصـرالـلـه آنکـه هسـتوقـت هنر مـقـتـدی گـاه سـخـن مـوتـمـن
بـا دم خـلقـش مجـو مشـک سـیه از خـطـابـا سـر کلکـش مخـواه در سـپـید از عـدن
در شـب مـیـلـاد او دایـه دولـت چــه گـفـتآمـد بـانگ خـروس «اذهب عـنـا الـحـزن »
پــیـش تــک عــزم او تــنـگ نـمــایـد زمـیـنپــیـش ســر کــلـک او لـنـگ نـمـایـد زمـن
حـاسدش اندر رحم عمر بـخورده چـو شمعپـوست نبـیند بـه جسم تـا بـنپـوشد کفن
صـبــح زمـانـه فـروز از پـی بـدخـواه اوسـتهم به زبان تلخ گوی هم به نفس تیغ زن
در طـــلــب آبـــرو ســـوی درش خـــلــق راپـای سـتـون سـرسـت چـشـم دلیل بـدن
آتش کلکش بـدیل حل شده بـیرون گریختســوی تــکــاب مــســام خــون دل نـارون
دشـمـنـش ار مـرغ وار سـوی هـوا بــر پـردچـرخ تــنـوری شـود مـحـور چـون بــاب زن
ای بـه سخـا دسـت تـو ابـر سعادت فشانوی بـه هنر کـلـک تـو بـرق سـتـاره فـگـن
گـر چـه بـه گـاه سـخـن در بـچـکـانم همیسود ندارد که من عرش بـسنجـم بـه من
هفت فلک را بـه طـبـع خـاصـه بـر اهل هنررسـم گـرفـتــه زدن خـوی دغـا بــاخــتــن
نـوبـت آدم گـذشـت نـوبـت مـرغـان رسـیـدورنه چه واجـب کند این که بـه هر انجمن
زاغ فــروشــد ادب لــک لــک گــویـد اصــولچـنـگ سـرایـد کـلـنـگ سـیم ربـایـد زغـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.