ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علی بن حسن

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
گــر شــراب دوســت را در دســت تــو نـبــود ثــمـنخــویـشــت را در خــرابــات جــوانـمــردی فــگــن
کـان خـرابــاتـیـسـت پـر سـلـوی و مـن بـی قـیـاستـا سـلـو یـابــی ز سـلـوی مـنـتـی یـابــی ز مـن
جــوی مــی بــیــنــی روان در بــاغــهــای دلــبــرانعـاشـقـان بـینی چـمـان بـا جـام می اندر چـمـن
هـای هـای و هـوی و هـوی عــاشــقــان و دلـبــرانهـر یـکـی در امـتــحــان دلـفــریـبــی مـمـتــحــن
تــا شــراب عـاشــقـان نـوشــی ز دســت نـیـکـوانتـا زمـانـی خـویـشـتـن بـینـی جـدا از خـویشـتـن
سـوخـتـه بــیـنـی دلـی در بــیـم هـجـران سـاخـتـههـمـچــو جــان عـاشـقـان در دام زلـف پــرشـکـن
ایـسـتـاده زان یکـی بـر پـای چـون شـمـعـی بـرنـگو آن دیــگــر دســت کــرده بــر ســر زانــو لــگــن
آن یـکـی از خــواجــگـی پــیـراهـن انـدر پــاکـشــانو آن دیـگـر بــرکـشـیـده بــر سـر از تــن پــیـرهـن
شـــاهـــد حـــال یــکـــی حـــالـــی و آن دیــگـــریآتــش بــی دود غـیـرت گـشـتــه پــیـش بــاب زن
خـاک کـوی دوسـت بـر سـر کـرده مـهـجـوری ز درددیـگـری فـتــنـه شــده بــر ربــع و اطـلـال و دمـن
مـطـربـان در مـن یزید افـگـنـده نـعـمـتـهـای خـویشمـاه رویـان پـیـش ایشـان پـای کـوب و دسـت زن
ایـن جـهـان بــا تـن مـسـاعـد آن جـهـان بــا روح یـارمـــژده داده مـــر روانـــهـــا را ز لـــذتـــهـــا بـــدن
خـیل مـسـتـان بـر بـسـاط نـردبـازان گـشـتـه جـمـعکـعــبــتــیـن گـردان و نـظــاره بــمـانـده مـرد و زن
یــا کـــدام از مـــا بـــمـــانــد یــا کـــدام از مــا بـــردیـا بــه نــام کــه بــرآیـد نـعــره ای زان انــجــمــن
دل بـه دسـت دوست همچـون یوسف اندر من یزیدبـــرده او را بــی گــنــه افــگــنــده در چــاه ذقــن
گـر قـیـامـت را بـه صـورت دیـد خـواهـی شـو بـبـینحشر و نشر و دفع و منع و گیر و دار و عفو و من
عـاشـقـی دعـوی کـنـی انـصـاف مـعـشـوقـت بــدهنـاجــوانـمــردی کــنـی لــاف جــوانـمــردی مــزن
مـرده هـجــرم حــیـات مـن بــه وصـل روی تــســتگور من در کوی خـود کن دلق خـود سـازم کـفـن
زنـــده گـــردانـــد وصـــال روی تــــو جـــســـم مـــراراسـت هم چـونان که عالم را جـمال بـوالحـسـن
آن عـلـی کـز حـسـن و احـسـان دهـر او را بـرگـزیـدتــا مـقـام خــویـش را در خـورد خـود سـازد وطـن
از عـــلـــو قـــدر و عـــدل او زمــانــه بـــشـــکـــفـــدچـون بـبـیـنـد بـر سـر نـامـه عـلـی ابـن حـسـیـن
هـر عــلــی را کــو اضــافــت مــنـزلــت پــیـدا کــنـدنــنــگــرنــد انــدر اضــافــت زیــرکــان بـــا فــطــن
یـــا اضـــافـــت را بــــدو عـــزســــت یـــا او را بــــدوگــرچــه راهـن را نــبــاشــد انــفــعــال مــرتــهـن
ایـن حـسـن را زیـن اضـافـت مـنـزلـت نـفـزود و قـدرکـاین نسـب را کـرده ام بـا من جـمالـش مقـتـرن
ای جــمــال اهـل بــیـت خــویـش و فــخــر دودمــاناهل بـیت خـویش را گشتـستـی از طغیان مجـن
جــود ایـشـان را وجــود انـدر عـدم پــیـوسـتــه بــودشـخـص جـود تـو گـرفـت الـفـاظ ایـشـان را دهـن
گــر خــرد مــعــنــی کــنــد احــوال ایـن گــردنــده رابـــر رســد از وی بـــگــویــد شــرح احـــوال زمــن
لـیـک ایـشــان غــافــلــنـد از گــردش چــرخ بــلــنـدتـا تـو انـدر پـیـش ایـشـانـی چـو سـیف ذوالـیـزن
این جهان چاهیست هر کس بر حد و مقدار خویشساخـتـه ست از مکر و از تـلبـیس مرچـه را رسن
هـر کــرا دایـه شــود گــردون زمــیـن گــهـواره گــیـرروز و شب بـسـتـان محـنت گشتـه پـستـان لبـن
هـر کـه دانـد کـو هـمـی بـا پـروریـده خـود چـه کـردزو عـجـب بـاشـد کـه گـردد بـر جـمالش مفـتـتـن
حــبــذا مـرغـی کـه او را ســازی از انـگـشــت بــالتــا بــر انــگــشــتــان رود از دار دنــیــا مــحــتــزن
بـــر زمــیــن ســـیــم اشــک نــاب را صــورت کــنــدذات آن صـورت ز چـیـن آرد بــه مـاچـیـن یـاخـتــن
شـکـلـهـا پــیـدا شـود در طـبــع و عـقـل از او بــر اوگــنــجــهــا از وی پــدیـد آرنــد ســادات ســخــن
گـاه از آن گـنـجــش فــتــن بــرخــیـزد انـدر مـلـکـهـاگـاه بــنـشـیـنـد چـو بــر خـیـزد ز مـعـنـیـهـا فـتـن
بـر سـمن منقـار او از مشـک چـون شـکـلی کـشـدمشـک رخـسـار ملـوک از هیبـتـش گـردد سـمن
مــر مــرا در مــرغــزار مــعـــرفــت بـــاشـــد مــقــامصــیـد بــاز انـدر هـوا نـشــنـاســم از صـیـد زغـن
در وثــاق مــن نــبــاشــد جــز هـمــه بــاز ســفــیـددر یـمـیـن مــن نـبــاشــد جــز یـمـیـنـی از یـمـن
ای دریـغــا خــانـمــان مــن بــه دســت نــاکــســانشـد چـنان بـرکنده چـون صنعا بـه دسـت اهرمن
هـر کـه را اخــلـاص کـردم در ضــمـیـر خــویـش بــاززو لـگـد خـوردم بــمـالـش چــون ادیـم انـدر عـدن
چـو بـه تـخـلـیط انـدرون کـژدم شـدنـد این مـردمـانشـد فـسـون کـژدم انـدر حـق ایشـان شـعـر مـن
تـا جـهان کون و فـسـادسـت و فنا جـفـت بـقاسـتتـا بـه چـشـم عـاشـقان بـاشـند معشـوقان وثـن
تـــا وثــن را از شــمــن امــیــد بـــاشــد کــهــتــریتــا سـبــیـل مـهـتـری بــاشـد وثـن را بــر شـمـن
عــز و دولـت بــا بــقـا و نـعـمـتــت پــیـوســتــه بــاددوســتــانــت را مــبــاد از بــی نــوایـیــهــا حــزن
از حــزن خــالــی مــبـــادا خــانــدان دشــمــنــانــتمــر تـــرا هــرگـــز مـــبـــادا درد و انــدوه و حـــزنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.