ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح قاضی نجم الدین حسن غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
دی ز دلـتــنـگـی زمـانـی طــوف کــردم در چــمـنیـک جـهـان جـان دیـدم آنـجـا رسـتــه از زنـدان تــن
بـی طرب خـوشدل طیور و بـی طلب جـنبـان صبـابـی دهـن خـنـدان درخـت و بـی زبـان گـویـا چـمـن
ســوســن آنـجــا بــر دویـده تــا مـیـان ســرو بــننـرگـس آنـجــا خـوش بــخـفـتــه در کـنـار نـسـتــرن
چــاک کــرده بــر نــوای عــنــدلــیــب خــوش نــوافـوطـه کـحـلی بـنفـشـه شـعـر سـیما بـی سـمن
بـسـتـه همچـون گـردن و گوش عـروس جـلوه گـرشــاخ مـرجــان ارغــوان و عــقــد گـوهـر یـاســمـن
بـوی بیرون سوی و عطار از درون سو مشک سوزنقش بـیرون سـوی و نقاش از درون سـو خـامه زن
من در آن صحرای خوش با دل همی گفتم چنین:کـاینـت عـقـل افـزای صـحـرا وینت جـان پـرور وطـن
بــاغ رفــت از راه دیـده کــی ســنـایـی آن تــویـیبــر چــنـیـن آواز و رنـگ و بــوی مــانـده مـفــتــتــن
مـجـلـس نـجـم الـقـضـاة و قـاری و حـالـش بـبـینتـا هـم از خـود فـارغ آیـی هـم ز بــلـبـل هـم ز مـن
رنگ و بـوی بـاغ و بـستـان را چـه بـینی کاهل دلدل بـــدیــن تـــزویــرهــا هــرگــز نــدارد مــرتـــهــن
سـوی قاضـی شـو که خـلق و خـلق او را چـاکرندنـقـش بـنـدان در خـطـا و مـشـک سـایان در خـتـن
راســتــی از نـارون بــیـنـی ولــی از روی ضــعــفپــیـش هـر بــادی کـه بــیـنـی چـفـتـه گـردد نـارون
نـجــم را آن اسـتــقـامـت هـسـت کـانـدر راه دیـنجـز بـه پـیش راستـی چفتـه نشد چون نون «ان »
شمع ما را گر لگن کردست چـرخ از خـاک و خـونهسـت شـمـع گـفـت او را سـمـع هشـیاران لـگـن
چــون عـروس فـکـرت او چــهـره بــگـشـایـد ز لـبنـعــره هـای «طــرقـوا» بــرخــیـزد از جــان در بــدن
ساکنی از حـلم او خـیزد چـو جـزم از حـرف «لم »بـرتـری از عـلـم او زایـد چـو نـصـب از حـرف «لـن »
من چـه گویم گـر ز فـردوس بـرین پـرسـی تـو اینکز تو خوشتر چیست؟ گوید: مجلس قاضی حسن
نـجـم را بــاغ ایـن ثــنـا مـی گـفـت وز شـاخ چـنـارفـاخــتــه کـوکـوکـنـان یـعــنـی کـه کـو آن انـجــمـن
شـاد بـاش ای مـهـتـری کـز بـهر چـشـم زخـم تـوخــرقــه در بــازد فــقـیـر و بــت بــســوزد بــرهـمـن
چون به منیر بـرشوی «والشمس » خواند آسمانچـون فـرود آیـی ازو «والـنـجـم » خـوانـد ذوالـمـنـن
ای نــثــار دوســتـــان از کــان تــو یــاقــوت عــلــموی مــقـــر دشـــمــنــان از رد تـــو تـــابـــوت ظـــن
انـجـمـن دلـهـا تـویی چـون پـشـت بـرتـابـد هـدیپــرده خـلـقـان تــویـی چــون روی بــنـمـایـد مـحـن
ایـن بــتــان کـامـروز بــیـنـی از سـر دون هـمـتــیبــنـده یـک بــت شـود آن گـه کـه بــسـپــارد ثـمـن
انـدریـن بــتـخـانـه قـاضـی صـدهـزاران بــت بـدیـدکـز سـر هـمـت یـکـی بـت را نـشـد هـرگـز شـمـن
ســوســن آزاده را بــیـنـی کـه بــی تــایـیـد اصـلگنگ ماندست ار چه هستش ده زبـان در یک دهن
شـمـع دنـیـا را بـبـیـن کـز یـک زبــان در یـک زمـاندر طــریـق دیـن بــگــویـد صــدهـزار الـوان ســخــن
این خـطـابـت از دو مـعـنـی چـون بـرون آید همـیگـر چـنین خـوانمـت نجـمی ور چـنان خـوانم مـجـن
اندر آن سـاعـت کـه همـنامـت ز دسـت دشـمنیزهـر خـورد و دوسـتـان گـشـتـنـد از آن دل پـر حـزن
زین عـبـارت گـر لـبـش خـالـی نـبـودی در دهانشزهره خون گشتـی وز آن چون مشک زادی بـا لبـن
روضــه شــرع مــعــیــن الــدیـن ز بــهــر عــز دیـناز جــمـال لـفـظ خــود هـم عــدن گـردی هـم عـدن
هر دلی کز عشق و جـاه و مال چون بـتـخانه بـودسـوخـتـی بـتـخـانـه و در هم شـکـسـتـی آن وثـن
نـســبــت از مـحــمـودیـان داری و بــهـر عــز دیـنهمـچـو محـمود آمدی بـتـخـانه سـوز و بـت شـکـن
مـدعـی بــســیـار داری انـدریـن صــنـعــت ولـیـکزیـرکـان دانـنـد سـیـر از سـوسـن و خــار از سـمـن
بـی جـمـال یوسـف و بـی سـوز یـعـقـوب از گـزافتــوتــیــایـی نــایــد از هــر بــاد و از هــر پــیــرهــن
گــر چــه در مـیـدان قــالــی لـیـکــن از روی خــردرفـتـه ای جـایی کـه بـیش آنجـا نه ما گنجـد نه من
از بـــرای انــتـــظــار مــجــلــســت را روز و شــبگـر نه بـهر مـصـلـحـت بـودی ز مـن گـشـتـی زمـن
شـادبـاش ای عـندلـیبـی کـز پـی وصـفـت همـیمــرغ بــریــان طــوطــی گــویــا شــود بــر بـــابــزن
گــر تـــن مــا جـــامــه عـــیــدی نــدارد گــو مــدارچـون پـری پـوشـیده شـد گـو بـاش عـریان اهـرمـن
جـان مـا آن جـامه پـوشـیده ز اوصـافـت کـه بـیشبــا فــنـا هـرگـز بــدیـن پــوشــش نـگـردد مـقـتــرن
افـســری ســازم ز گـرد نـعــل اســبــت روز عـیـدمـیروم چـون شـمـع سـر پـر نور و دل پـر سـوخـتـن
تــا ز روی تــهــنــیــت گــویــنــد اجــرام ســپــهــرکــی نــهـاده بــر مــیـان فــرق جــان خــویـشــتــن
مـادحــت عــریـان کــجــا مـانـد کــه گـر مـدح تــرابـــر مــریــد مــرده خــوانــد هــم در انــدازد کــفــن
بـــاد عـــمـــر و عـــز تـــو انـــدر زمـــانــه لـــایــزالبــاد جـسـم و جـان تـو تـا روز مـحـشـر بــی وسـن
شـادمان بـاش از من و از خـود که اندر نظـم و نثـرنز خـراسـان چـون تـویی زادسـت نز غزنین چـو من
تــا نـگــردد صــعــوه مـانـنـد عــقــاب تــیـز چــنـگتـــا نــگــردد شـــیــر غــرنــده شـــکــار پـــیــره زن
تـا جـهان بـر جـای بـاشـد نـقـش دین بـر وی نگـارتـا فـلـک بــر پـای بــاشـد فـرش دیـن بـر وی فـگـن
فــرخ و فــرخــنــده بـــادت نــوبـــهــار و روز عــیــدای بـــقـــای تـــو بـــهــار و قــدر عـــیــد مــرد و زن
کـام دیـن داران تــو جـوی و نـام دیـن داران تـو بــرشـاخ بـدگـویـان تـو سـوز و بـیـخ بـد دیـنـان تـو کـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.