ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نکوهش حرص و هوی و هوس

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای هـمـیـشــه دل بــه حــرص و آز کـرده مـرتــهـنداده یـکـبــاره عـنـان خـود بــه دسـت اهـرمـن
هـیـچ نـنـدیـشـی کـه آخـر چـون بــود فـرجـام کـارانـدر آن روزی کـه خـواهد بـود عـرض ذوالـمـنن
گـر پــی حـاجـت نـگـردی بــر پــی حـجـت مـپــویور سـر مـیـدان نـداری طـعـنـه بـر مـردان مـزن
یـا ز بــی آبــی چــو خــار از خــیـرگـی دیـده مـدوزیـا ز رعـنـایـی چـو گـل بـر تـن بــدران پـیـرهـن
گـر کـلـیـمـی سـحـر فـرعـون هـوا را نـیـسـت کـنور خــلـیـلـی غــیـرت اغـیـار را در هـم شــکـن
هــمــت عــالــی بــبــایـد مــرد را در هــر دو کــونتــا کـنـد قـصـر مـشــیـد ربــع و اطـلـال و دمـن
بــگـذر از گـفـتــار مـا و مـن کـه لـهـوسـت و مـجـازعـاشـق مـجــبــور را زیـبــا نـبــاشـد مـا و مـن
بـاز را دسـت مـلـوک از هـمـت عـالـی سـت جـایجـغد را بـوم خـراب از طبـع دون شد مسـتـکن
کـی شـنـاسـد قـیـمـت و مـقـدار در بـی مـعـرفـتکی شناسد قدر مشک آهوی خر خیز و خـتـن
نـاســزایـان را ســتــودن بــیـکــران از بــهـر طــمـعگـسـتـرانـیدی بـه جـد و هـزل طـومـار سـخـن
از پــی آن تــا یـکــی گـوهـر بــه دســت آرد مـگــرنـنـگـری تــا چـنـد مـایـه رنـج بــیـنـد کـوهـکـن
نـه ز رنـج کـوه کـنـدن رنـج طـاعـت هـسـت بـیـشنه کـمسـت از کـان کـه گنج بـهشـت ذوالمنن
در ازل خــــلـــاق چــــون تــــن را و دل را آفـــریـــدراحـــت و آرام دل نــنــهــاد جـــز در رنــج تـــن
دعــوی ایـمــان کــنـی و نــفــس را فــرمــان بــریبـا علی بـیعت کنی و زهر پـاشـی بـر حـسـن
گــر خــداجــویــی چــرا بـــاشــی گــرفــتـــار هــواگـر صـمد خـواهی چـرا بـاشـی طـلـبـکـار وثـن
هـیـچ کـس نـسـتــود و نـپــرسـتـیـد دو مـعـبــود راهیچ کس نشنود روز و شـب قرین در یک وطن
خـرمـن خـود را بـه دسـت خـویـشـتـن سـوزیم مـاکرم پـیله هم بـه دسـت خـویشـتـن دوزد کفن
نــاز دنــیـا کــی شــود بــا آز عــقــبــا مــجــتــمــعرنج حرث و زرع چه بـود پـیش نسرین و سمن
از پــی مــحــنــت گــرفــتــاریــم در حــبـــس ابـــدنـز پــی راحـت بــود مـحـبــوس روح انـدر بــدن
صدق و معنی گر همی خواهی که بینی هر دوانسـوز دل بـنـگـر یکـی مـر شـمـع را انـدر لـگـن
نـیـســت جــز اخــلــاص مـر درد قــطــیـعــت را دوانـیسـت جـز تـسـلـیم مـر تـیر بـلـیـت را مـجـن
از صـف هـســتــی گـریـز انـدر مـصـاف نـیـســتــیدر مـصـاف نیسـتـی هرگـز نبـیند کـس شـکـن
ور همی خواهی که پـوشی تن بـه تـشریف هدیدام خود کامی چـو گمراهان بـه گرد خود متـن
صــدق و مـعـنـی بــاش و از آواز و دعـوی بــاز گـردرایــض اســـتـــاد دانــد شــیــهــه زاغ از زغــن
آنــکــه در بـــاغ بـــلــا ســـرو رضـــا کــارد هــمــیچون من و تو کی کند دل بسته در سرو چمن
بـا سـر پـر فضـله گویی فضـل خـود قسـم منسـتخویشتن را نیک دیدستی بـه چشم خویشتن
بـــاش تــا ظــن خــبـــر عــیــن عــیــان گــردد تــرابــاش تـا ثـعـبــان مـرگـت بـاز بـگـشـایـد دهـن
در دیـار تــو نــتــابــد ز آســمــان هــرگــز ســهـیـلگر همی بـاید سـهیلت قـصـد کـن سـوی یمن
ایــمــنــی از نــازکــی بـــاشــد تــنــی را کــو بــودبــا لـبــی چـون نـاردانـه قـامـتــی چـون نـارون
بـاش تـا اعـضـای خـود بـر خـود گـوا یابـی بـه حـقبــاش تــا در کـف نـهـنـدت نـامـه ســر و عـلـن
دانی آن گـه کـاین رعـونت بـود خـواب بـی هشـاندانـی آن گـه کـایـن تــرفــع بــود بــاد بــادخــن
هست اجـل چون چنبـر و ما چون رسن سر تـافتـهگر چـه بـاشد بـس دراز آید سوی چـنبـر رسن
تــا تــرا در دل چــو قــارون گــنــجــهــا بــاشــد ز آزچـنـد گـویـی از اویـس و چـنـد پــویـی در قـرن
ای ســنـایـی بــر سـنـای عـافـیـت بــی نـاز بــاشچـنـد بـر گـفـتـار بـی کـردار بــاشـی مـفـتـتـن
گر کنی زین پـس بـجـز تـوحید و جـز وعظ امتـحـانز امتـحـان اخـروی بـی شـک بـمانی ممتـحـن
در نـمــایـش و آزمــایـش چــون نـکــوتــر بــنـگــریانـدر آن شــیـر عــریـنـی و دریـن اســب عــرن
قــوت مــعــنــی نــداری حــلــقــه دعــوی مــگــیـرطــاعـت زیـبــا نـداری تــکـیـه بــر عـقـبــا مـزنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.