ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حکمت و موعظت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای مـنـزه ذات تــو «امـا یـقــول الــظــالــمـون »گـفـت عـلـمـت جـمـلـه را «مـا لـم تـکـونوا تـعـلـمون »
چـون مـنـزه بــاشـد از هـر عـیـب ذات پــاک تــوجـای اسـتـغـفـارشـان بـاشـد «و هـم یسـتـغـفـرون »
امــر امـر تــســت یـارب بــا پــیـمــبــر در نـبــیگــفــتـــه ای «ان ابـــرمــوا امــر افـــانــامــبـــرمــون »
گـوش حـس بــاطـنـم گـر بـاد اگـر نـشـنـوده امبـــا نــدایــت «ارجـــعــی کــل الــیــنــا یــرجـــعـــون »
در ازلمان گفتـه ای «لا تـقنطـوا من رحـمتـی »دیـگـران را گـفــتــه ای «مـنـهـم اذا هـم یـقـنـطــون »
هـسـت در تـوفـیـق تـو طـاعـت رفـیق بـنـدگـانای بـه شـارع گفـتـه «فـی الخـیرات بـل لایشـعـرون »
در جـزاء و در سزای کس تـو مسـتـعجـل نه ایگـفـتــه ای «هـذالـذی کـنـتــم بــه تــسـتــعـجـلـون »
گر بـهشـت و دوزخ اندر کسـب کس مضمر بـودگر بـهشـت و دوزخ از کـسـب سـت «مما یکسـبـون »
آتــش دوزخ نـســوزد بــنــده را بــی حــجــتــیتـــا نــگــویــد بـــارهــا «انــا الــیــکـــم مــرســـلــون »
جـاودان گـفـتـنـد: «آمـنـا بــه رب الـعـالـمـیـن »گــفــتــه ای در جــادوی «انــالــنـحــن الــغــالــبــون »
مر زمین و آسـمان را نیسـت چـون تـو خـالقـیخـلـق مـخـلـوقـنـد و تـو خـالـق «وهـم لـا یـخـلـقـون »
حـافـظ و نـاصـر تـویـی مـر بــنـدگـان خـویـش راکـیسـت جـز تـو حـافـظ و نـاصـر «و هـم لـا ینـصـرون »
ای ز حق اعراض کرده چون پرستی بـت همیحاجت از بت چون همی خواهی «وهم لا یسمعون »
بـت پـرسـتـیـدن هـمـی دنـیـا پـرسـتـیدن بـدانگـفـت در کـفـران نـعــمـتــشــان «وانـتــم تــکـفـرون »
حق پـرستی بـهترست از بـت پـرستی خلق رابــت پــرسـتـی زرپـرسـتـی دان «و کـانـوا یـعـبــدون »
تــا نــگــیـرد دســت مــردان دامــن دیـن هـدیدیـن و دنـیـاشـان هـمـی گـویـد «و هـم لـایـهـتـدون »
دیــن دیــن داران بـــمـــانــد مــال دنــیــادار نــهمـرد را پــس دیـن بــه از دنـیـا « و مـمـا یـجــمـعـون »
گر مقـدس گردد اندر مقـدس قـدسـی کـسـیهـمـچــو قـدوسـان بــود در خــلـد «فـیـهـا خــالـدون »
ور کـنی بـر معـرضـه فـرمـان حـق را عـرض دینچــون کـنـی اعــراض گـویـنـدت «وانـتــم مـعـرضــون »
هسـت در مـنـشـور دین تـوقـیع امـر و نـهی تـوامـر و نـهـیـش را کـنـم اظـهـار «کـنـتــم تــکـتــمـون »
در جـهـان روشـنـی بــایـد بـرات حـسـن و جـاهتــا چــو حــســانـی نـگـویـنـدت «فـهـم لـایـعــقـلـون »
ور چـو سـلـمـان بـا مسـلـمـانی ز دنیا بـگـذریبــگــذر از دنــیـا بــرون «الــا و انــتــم مــســلــمــون »
ور بـه جـهد از زحـمت شـکـال حـسـی نگـذریدر مــقـــام قــدس گــویــنــد «انــهــم لــا یــذکــرون »
از مـقـام نـفـس حـیـوانـی گـذر کـن تـا چـشـیدر مــقــام قــرب بــا روحــانــیـان «مــا تــشــتــهـون »
کـمـتــر از نـحـلـی نـبــایـد بــود وقـت انـگـبــیـننــفــع او انــدر درخـــت و کــوه «مــمــا یــعــرشــون »
عـجــز تــو در ذکـر فـکـرت زاد تــو مـعـجـز شـودگــر ز عــجــز خــلـق گــویـنـد «انـهـم لــا یـعــجــزون »
دســت در ایـمـان حــق زن تــا ز دوزخ بــگـذریتــا بــه دوزخ در نــگــویـنــدت «فــهــم لــا یـومــنــون »
تــوشــه از تــقــوا کــن انـدر راه مـولـا تــا مـگــردر ره عــقــبـــا بــگــویــنــدت «فــهــم لــا یــتــقــون »
شـاعر انعام حـق بـاش ای سـنایی روز و شـبتـا چـو بـی شـکـران نـگـوینـدت «فـهم لـا یشـکـرون »
دسـت در فتـراک صاحـب شـرع زن کایزد همیگــویـد او را بــهــر امــرش «یـفــعــلــوا مــا یـومــرون »
هـر کـه لـاخـوف عـلـیـهـم گـویـد انـدر گـوش تـوهـم تــوانـد گــفــت در گــورت «و هـم لــا یـحــزنـون »
ظلم کم کن بر تن خود تا که ثبت از دست دینآیــد انــدر نــامــه عــمــرت «وهــم لــا یــظــلــمــون »
ای بــه عـلـم بـی عـمـل شـادان دریـن دار فـنـاگـفـتــه هـمـچــون عــامـل عــالـم «فــانـا عــامـلـون »
شـو بــخـوان «الـتـائبـون الـعـابـدون الـحـامـدونســابـــحـــون الــراکــعــون الــســاجـــدون الآمــرون »پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.