ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش خواجه اسعد هروی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
کــرد نــوروز چــو بـــتــخــانــه چــمــناز جـــمـــال بـــت و بــــالـــای شـــمـــن
شــد چــو روی صــنـمـان لـالـه لـعــلشـد چـو پـشـت شـمـنـان شـاخ سـمـن
آفـــتـــاب حـــمــل آن گـــه بـــنــمــودثــــور کــــردار بــــه مــــا نـــجــــم پــــرن
از گـــریـــبــــان شـــکـــوفـــه بــــادامپـــر ســـتـــاره ســت جـــهــان را دامــن
هـم کــنـون غــنـچــه پــیـکــان کــردارکــنــد از ســحـــر ز بـــیــجـــاده مــجـــن
بــاغ شـد چــون رخ شـاهـان ز کـمـالشــاخ چــون زلـف عــروســان ز شــکــن
مــرغ نــالــیـد بــه گــلــبــن ز فــنــونبـــاد بـــیــزاســـت درخـــتـــان ز فـــنـــن
ابــر چـون خـامـه خـواجــه بــه سـخـاچــون دل خــواجــه بــیـاراســت چــمــن
خـواجـه اسـعـد کـه عـطـای مـلـکـشداد خــلــق حــســن و خــلــق حــســن
آنــکــه تــا ســیـرت او شــامــل شــدخـــصــلــت ســـیئه بـــگــذاشــت وطــن
آنـکـه تــا بــخـشـش او جــای گـرفـترخـــت بـــرداشـــت ز دل رنـــج و حـــزن
پـــیــش یــک نـــکـــتـــه آن دریـــا دلشــد چـــو خــرمــهــره هــمــه در عــدن
عـــلـــمــهــا دارد ســـرمـــایــه جـــانکـــــارهــــا دانـــــد پـــــیــــرایــــه تـــــن
نــکــتـــه رایــش اگــر شــمــع شــودبـــــودش دایــــره شــــمــــس لــــگــــن
ذره خـــلــقـــش اگــر نــشـــر شـــودیــاد نــارد کــســی از مــشــک خـــتـــن
گــر رســد مـاده عــونـش بــه عــروقروح مـــحـــروم نــشـــیــنــد ز شـــجـــن
ور وزد شــمــت عــزمــش بــه دمــاغدیـــده مـــعــــزول بــــمـــانـــد ز وســــن
شـادبــاش ای ســخــن از دو لـب تــوهــمـــچـــو در عـــدن از لـــعـــل یــمـــن
بـه سـخـن چـونـت سـتـایـم بــر آنـکمــدح تـــو بـــیــشــتـــر آمــد ز ســخـــن
گــردن عــالــمــی از بـــخـــشــش زرکــردی آراســتــه تــو از شــکــر و مــنـن
خــــاصـــه از جــــود تــــو دارد پــــدرمطـــــوقــــی از مــــنــــت انــــدر گــــردن
هــمــه مــهــر تـــو نــگــارد بـــه روانهــمــه مـــدح تـــو ســـرایــد بـــه دهــن
از بــسـی شـکـر کـه گـفـتـی ز تـو اوعــــاشــــق خــــاک درت بـــــودم مــــن
لـــیــکـــن از دیــده بـــنــامــیــزد بـــازبــیـش از آنـسـت کـه بــردم بــه تـو ظـن
مــن چـــو جـــانــی ام نــزدیــک پـــدرجــــان او بــــاز مـــرا هـــمـــچـــو بــــدن
پــــدرم تــــا کـــه رضـــای تــــو خـــردجــــانـــی آورد بــــه نـــزد تــــو ثــــمـــن
بــنــگــر ای جــان کــه اوصــاف تــوتــاچـــه درافـــشـــانــده ز دریــای فـــطـــن
تــا نـگـویـی تــو مـهـا کـیـن پــســرکدردی آورد هـــــــــــــــــــــــــم از اول دن
کـایـن چـراغـی کـه بــرافـروخـتــه انـدگـــر ز ســـعـــی تـــو بـــیـــابـــد روغـــن
تـو بـبـیـنـی کـه بـه یـک مـاه چـو مـاهکـــنـــد از مـــهــر تـــو عـــالـــم روشـــن
پــــســــری داری هـــم نـــام رهـــیاز تـــو مــی خـــدمـــت او جـــویــم مــن
زان کــه نـیـکــو کــنـد از هـمــنـامــیخـدمـت خـواجــه حـسـن بــنـده حـسـن
تــا بــود کــنــدی خــنــجــر ز ســنــانتـــا بـــود تـــیــزی خـــنــجـــر ز فــســـن
بــــاد بـــنـــیـــاد ولـــی تـــو جـــنـــانبــــاد بــــنـــگــــاه عــــدوی تــــو دمــــن
شــاخ ســعــد از طــرف بــخــت بــرآربــیــخ نــحــس از چــمــن عــمــر بــکــن
رایـــت نـــاصـــح چـــون تـــیـــغ بـــدارگــردن دشـــمــن چـــون شـــمــع بـــزن
***
بـس کـه شـنیدی صـفـت روم و چـینخــیـز و بــیــا مــلــک ســنــایـی بــبــیـن
تـا همه دل بـینی بـی حـرص و بـخـلتـا هـمـه جـان بـیـنـی بـی کـبــر و کـیـن
زر نــه و کــان مــلــکــی زیــر دســتجـــونــه و اســـب فـــلــکـــی زیــر زیــن
پــــای نـــه و چـــرخ بــــه زیـــر قـــدمدســت نــه و مــلــک بـــه زیــر نــگــیــن
رخــــت کــــیـــانـــی نـــه و او روح وارتـــخـــت بــــرآورده بـــه چـــرخ بــــریـــن
رســتــه ز تــرتــیــب زمــیــن و زمــانجــســتــه ز تــرکـیـب شـهـور و سـنـیـن
ســلــوت او خــلــوتـــی انــدر نــهــاندعـــوت او دولـــتــــی انـــدر کـــمـــیـــن
بــوده چـو یـوسـف بــچـه و رفـتـه بــازتــا فــلــک از جــذبــه حــبــل الــمـتــیـن
زیــر قـــدم کــرده از اقــلــیــم شـــکتــا بــه نــهــانــخــانــه عــیـن الــیـقــیـن
کـرده قـنـاعــت هـمـه گـنـج ســپــهـردر صــــدف گـــوهـــر روحــــش دفـــیـــن
کـرده بــراعـت هـمـه تــرکـیـب عـقـلدر کــنــف نــکــتــه نــظــمــش مــبــیــن
بــا نـفـســش ســحــر نـمـایـان هـنـددر هـوســش چــهـره گــشــایـان چــیـن
اول و آخــر هـمــه ســر چــون عــنـبظـاهـر و بــاطـن هـمـه دل هـمـچـو تـیـن
روح امـین داده بـه دسـتـش چـنـانـکداده بـــــه مــــریــــم زره آســــتـــــیــــن
نـظــم هـمــه رقــیـه دیـو خــســیـسنــــکـــــتـــــه او زاده روح الـــــامـــــیــــن
کــشـــوری انــدر طــلــب و در طـــرباز نــــکــــت رایــــش و او زان حــــزیــــن
بــــا دل او خــــاک مــــثــــال یـــنـــالبـــا کــف او ســنــگ نــگــیــن تـــکــیــن
حکمت و خرسندی و دینش بشستتــا چــه کــنــد مــلــک مــکــان مــکــیـن
دشـــت عـــرب را پـــســـر ذوالــیــزنخـــاک عـــجـــم را پــــســـر آبــــتـــیـــن
عــافــیــتـــی دارد و خـــرســنــدیــیایــنــت حــقــیــقــت مــلــک راســتــیـن
گــاه ولــی گــویـد هـســت او چــنـانگــاه عـــدو گــویــد بـــود ایــن چـــنــیــن
او ز هـــمـــه فــــارغ و آزاد و خــــوشچون گل و چون سوسن و چون یاسمین
خـشـم نـبـودسـت بــر اعـداش هـیـچچــشــم نـدیـدســت بــر ابــروش چــیـن
خــشــم ز دشــمـن بــود و حــلـم ازوکـــــو ز اثـــــیــــر آمــــده او از زمــــیــــن
خـشـمـش در دیـن چـو ز بــهـر جـگـرســر کــه بــود تــعــبــیـه در انــگــبــیــن
کــی کــلــه از ســر بــنــهــد تــا بــودابــــلـــیـــس از آتــــش و آدم ز طــــیـــن
مــشــتــی از ایـن یــاوه درایـان دهــرجــــان کــــدرشــــان ز انــــا در انــــیـــن
یــک رمــه زیــن دیــو نــژادان شـــهــربـا هـمـه شـان کـبـر و حـسـد هم قـرین
گه چـو سرین سسـت مر او را سرونگـه چـو سـرون سـخـت مـر او را سـریـن
بـر همه پـوشیده که هم زین دو حـالمـهـتـرشـان زیـن دو صـفـت شـد لـعـیـن
پــیـش کــمـال هـمـه را هـمـچــو دیـوکـــور شـــده دیـــده مـــا بـــیـــن بـــیــن
سـوی خــیـال هـمـه یـکـسـان شـدهگـــربـــه چـــوبـــیــن و هـــزبـــر عـــریــن
وز شــره لــقــمـه شــده جــمــلــه رامــــزرعــــه دیــــو تــــکــــاوش انــــیــــن
لـاف کـه هـسـتــیـم سـنـایـی هـمـهدر غـــزل و مــرثـــیــه ســـحـــر آفـــریــن
آری هــســتــنــد ســنــایــی ولــیــکاز ســرشــان جــهـل جــدا کـرده ســیـن
گـر چـه سـوی صـورتـیـان گـاه شـکـلزیــر تــک خــامــه چــو دیــن ســت دیـن
لــیــک در آنــســـت کــه دانــد خـــردچـــشـــمــه حـــیــوان ز نــم پـــارگــیــن
بــس وحــش آمــد ســوی دانـا رحــمگـــر چـــه جـــنــان آمـــد نــزد جـــنــیــن
کــانـچــه گــزیـدســت بــه نـزد عــوامنـیـسـت سـوی خـاص بـر آنـسـان گـزین
کـانچـه دو صـد بـاشـد سـوی شـمالبــیـســت شــمـارنـد بــه ســوی یـمـیـن
گـر چـه بــه لـاف و بــه تــکـلـف چـنـونــظـــم ســـرایــنــد گـــه آن و گـــه ایــن
ایـن هـمـه حــقـا کـه ســوی زیـرکـانگــربـــه نــگـــارنــد نــه شـــیــر آفـــریــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.