ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
در مــیــان کـــفـــر و دیــن بـــی اتـــفـــاق آن و ایــنگـفـتــگـویـســت از مـن و تــو مـرحــبــا بــالـقـائلـیـن
هـر کـجـا عـشـق مـن و حـسـن تـو آیـد بــی گـمـاندر نــه پــیـونــدد خــرد بــا کــاف کــفــر و دال و دیــن
حـسـن خـوبـان بـزم شـد کـی بـود بـی های و هویعـشـق مـردان رزم بـاشـد کـی بـود بـی هـان وهین
هــیــچ وقــت ایـمــن نــبــودنــد از زبــان نــاکــســانعـــاشــــقـــان پــــرنـــیـــاز و دلـــبــــران نـــازنـــیـــن
چــه نـکـوتــر زان کـه آیـد عــاشــقـی در مـجــمـعـیبــاغ مــعــنــی در جــنــان و داغ دعــوی در جــبــیـن
آن یـکــی گــویــد فــلــان نــاپــاک فــاســق را نــگــرو آن دگـر گـویـد کـه بــهـمـان شـوخ کـافـر را بــبــیـن
حسن و عشق از کفر و فسق آید به معنی پس بودتـــیــغ حــیــدر بـــیــد چــوب و آب کــوثــر پـــارگــیــن
عــاشــقــی را کــاســمــان رنـجــه نـدارد هـر زمــاندر زمـین بـاشـد بـسـی بـه زان کـه بـاشـد بـر زمـین
هـــســـت پـــیـــدا از مـــیـــان ســـیـــنـــه آزادگـــانعشق همچون خلد و عاشق در میان چون حور عین
گـر بــدرد پــوســتــیـن عــاشــقــان گـردون رواســتکــی زیـان دارد کــه انـدر خــلــد نــبــود پــوســتــیـن
ای رســـیــده هــر شـــبـــی از انــده هــجـــران تـــوبــانـگ مـن چـون حـسـن تـو در آسـمـان هـفـتـمـیـن
بــا تــوام در خــانـه مــی دانـنـد و مــن بــر آســتــان«نـحــن مـحــرومـیـن » نـوشـتــه بــر طـراز آسـتــیـن
نقـش هر یک تـار مـوی از قـنـدز شـب پـوش تـسـتکـای بــلـا بــیـرون خــرام ای عـافـیـت عـزلـت گـزیـن
هـــر زمـــان آیــد نـــدا انـــدر دل هـــر عـــاشـــقـــیکـای خـرد دیـوانـه گـرد ای صـبـر در گـوشـه نـشـیـن
هـر کـجـا چـشـم چـو آهـوی تـو شـد تــازان چـو یـوزمــصــلــحــت بــر گــاو بــنـدد بــنـگــه شــیـر عــریـن
انـگــبــیـن از نـحــل زایـد لــیـکــن انـدرگــاه عــشــقنــحــل زایـد بــهـر مــن زان دو لــب چــون انـگــبــیـن
ای لـبـت را گـفـتـه رضـوان نـوش بــاش ای زود مـهـروی لـبــت را گـفـتـه شـیـطـان دیـر زی ای دیـر کـیـن
گـر چـه خـود را عـشـقـبــاز راسـتـیـن نـنـهـم از آنـکنـیـسـتــم چـون عـاشـقـان راسـتــیـن در گـل دفـیـن
مـاهـروی راســتــیـن خــوانـم تــرا بــاری چــو یـافـتروی چـــون مــاه تـــو نــور از روی شــاه راســتـــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.