ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دعوت به زهد و ستایش سید فضل الله

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
هر کـه را ملک قـناعـت شـد مسـلم بـر زمینز آســمــان بــر دولــت او آفــریــن بـــاد آفــریــن
عـز دین از جـاه دنیا کس نجـسـت اندر جـهانجـاه دنـیـا را چـکـارسـت ای پـسـر بــا عـز دیـن
رســتــگـاری هـر دو عــالـم در کـم آزاری بــوداز بـد انـدیـشـان بـتـرس و بـا کـم آزاران نـشـین
مـر تـرا گـفـتـند دسـت از مردمـان کـوتـاه کـنتــو چـرا چـون ابــلـهـان کـوتــاه کـردی آسـتـیـن
نـامـه کـوتـه نـکـو بـاشـد بـه هنـگـام حـسـابجـامـه کـوتـه چـه خـواهـی کـرد ای کـوتـاه بـین
ای بــرآورده ســر کــبــر از گــریــبــان نــفــاقنـه بــه رعــنـایـیـت یـار و نـه بــه قـرایـی قـریـن
سبـلت خود پست کردی دولت مستیت از آنپستی و هستی بد آید هستی و پستی گزین
تـو بـه خرسندی بـدل کن حرص را گر مردمیکـاولـین نـعـم الـبـدل شـد آخـرین بـش الـقـرین
هیچ بیرونت نیست کار این جهان از نیک و بدرحــمـت فـردوس از آنـســت و عـذاب گـور ازیـن
یک زمان ز آب شـریعـت آتـش شـهوت بـکـشپـس عوض بـستـان تو دیوی را هزاران حور عین
دل چـو مردان سـرد کن زین خـاکدان بـی وفـاآن گـه ی بـسـتـان کـلـیـد قـصـر فـردوس بـریـن
ظــاهـری زیـبــا و نــازیـبــا مــر او را بــاطــنـیاز درون چون سر که بـاشد وز برون چون انگبین
شـاه را گـویـی کـه مـال ایـن و آن غـارت مـبـرپـس ز شـاه افـزون طـمع داری بـه مال آن و این
روی چـون طـابـون و اندر زیر آن طـابـون طـمـعآنـت کـاری بــا تـهـور ایـنـت کـاری سـهـمـگـیـن
از چنین بـیشه چه جـویی نزد هر کس آبـرویبــه بــود زیــن آبــرو ای خــواجــه آب پــارگــیــن
وقت دادن موش تـر بـاشی چو بـستـانی چرادر نــیــابــد گــرد شــبــدیـز تــرا شــیــر عــریـن
خـود سزای سبـلت تـو دولت شه کرد و بـسشـاه را دولـت چـنان بـاشـد تـرا سـبـلـت چـنین
تـو چـرا از طـیلسـان چـندین تـرفـع می کـنیطـیـلـسـانـسـت آنـکـه داری یـا پـر روح الـامـیـن
نیک بـخـتـیت آرزو بـاشـد فـضـول از سـر بـنـهرو بــر سـیـد شـو و از خـوان او نـان ریـزه چــیـن
سـید فرزانه فضـل الله بـی مثـل آنکه هسـتآفــتـــاب خـــانــدان طـــیــبـــیــن و طـــاهــریــن
آنـکـه انـدر حـق او یـک رنـگ بـیـنـم در جـهـانخـواه گـویی تـاج بـاش و خـواه گویی پـوسـتـین
آنکه ناید گر بـه دسـت آیدش بـر پـا شد همهگـنـج بــاد آورد ز اســتــظــهـار مـیـرالـمـومـنـیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.