ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»خطاب به خواجه قوام الدین ابوالقاسم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تـــــا ســـــرا پـــــرده زد بـــــه عـــــلـــــیـــــیـــــنقـــــدر صـــــدر اجــــــل قـــــوام الـــــدیـــــن
از پــــــــــــــی آبـــــــــــــــروی راهــــــــــــــش راآب زد ز آبـــــــــــروی روح امـــــــــــیـــــــــــن
وز پـــــــی قــــــدر خـــــــویــــــش صـــــــدرش رابـــســـت روح الــقـــدس بـــه عـــرش آذیــن
شـــــــد عــــــراق از نــــــگــــــار خـــــــامــــــه اوخــوش لــقــا چـــون نــگــار خـــانــه چـــیــن
در شـــــکـــــر خـــــواب رفـــــت فـــــتـــــنــــه ازواز ســر انــدیــب تـــا بـــه قــســطــنــطــیــن
دولــتـــش بـــر کــســی کــه چـــشــم افــگــنــدنـــیـــز در ابـــرویـــش نـــبـــیـــنـــی چـــیــن
تــــا بــــجــــنـــبــــیـــد عـــدل او بــــگـــریـــخـــتفــتـــنــه در خـــواب و ظــلــم در ســجـــیــن
بـــــر گــــرســــنــــه چـــــو زاغ شــــد در زخـــــمچـــون ســر زخــمــه مــخـــلــب شــاهــیــن
بــــر بــــرهـــنـــه چــــو ســــیـــر کـــرد از رحــــمچــون تــن شــیــر پـــنــجــه شــیــر عــریــن
بـــــر فـــــلـــــک نـــــور پـــــاش رویـــــش بـــــسچـــون قـــمـــر را ســـیــه کـــنـــد تـــنـــیـــن
در زمـــــیـــــن کـــــار ســـــاز جــــــودش بــــــسچــــون زحــــل در کــــف آورد شــــاهــــیـــن
چـــون گـــل از نــم هــمـــی بـــخـــنــدد مـــلـــکتــــا گــــرفــــت از جــــمــــال او تــــزیـــیـــن
تــــا نـــه بــــس روزگــــار چــــون خــــورشــــیـــدخـــــاک زریـــــن کـــــنـــــد بــــــرای رزیـــــن
ای ز فـــــر تـــــو دیــــن و مـــــلـــــک چـــــنـــــانکــــــه جـــــــهــــــان از ورود فــــــروردیــــــن
حـــــق گــــزیــــدت پـــــی صــــلــــاح جـــــهــــانحــق گــزیــن کــی بــود چــو خــلــق گــزیـن
خــــاک پــــایـــت هـــمـــی بــــه دیـــده بــــرنـــدهــــمــــه دارنــــدگــــان خــــلــــد بــــریــــن
ای ز جـــــاه جـــــهــــان بـــــه بـــــام جـــــهــــانمـــتـــرقـــی بـــه جـــذب حـــبـــل مــتـــیــن
ای مـــــفـــــرح جـــــهـــــان جــــــســـــمـــــی رااز تــــو روح رهــــی چــــراســــت حــــزیــــن
چــــــشــــــم درد مـــــرا مـــــبــــــنـــــد از عـــــزچـــشـــم بــــنـــدی ز آفـــتــــاب مـــبــــیـــن
دل گــــــرم مــــــرا بـــــــســـــــاز از لــــــطــــــفگــل شــکــر را بـــه جـــای افــســـنــتـــیــن
مـــن نـــگـــویـــم کـــه ایــن بـــدســـت ولـــیـــکمــن نــیــم در خـــور چـــنــیــن تـــمــکـــیــن
پـــیــش چـــون مــن گـــرســـنــه کـــس نــنــهــدقـــرص خـــورشـــیـــد و خـــوشـــه پـــرویــن
کـــــردش اکـــــرام خـــــود خـــــیــــل ولـــــیــــکنــخـــورد جـــبـــریــیــل عـــجـــل ســـمــیــن
تــــا تــــو ای خــــضــــر عــــصــــر در شــــهــــریبـــنــده را غـــول هــمــرهــســـت و قـــریــن
گــــــــام دربــــــــان مــــــــارم از بــــــــر کــــــــوهگــــاه مــــهــــمــــان مــــور زیــــر زمــــیــــن
ای پــــــی ســــــهـــــم خــــــشــــــت دارانـــــتخـــشـــت دارم چـــو مـــردگـــان بـــالـــیـــن
ای زمـــیـــن خــــوش مـــرا مـــکــــن نـــاخــــوشکــــه مــــکــــافــــات آن نــــبــــاشــــد ایـــن
زیـــــن و مـــــرکــــــب تــــــرا مـــــرا بــــــگــــــذارتــــا شــــوم زیـــن پــــیـــادگــــی فــــرزیـــن
شـــهـــپــــر جــــبــــریـــیـــل مـــرکـــب اوســــتچـــکـــنـــد جـــبـــریــیـــل مـــرکـــب و زیـــن
بــــر تــــن و جــــان مـــن گـــمـــاشـــت فـــلـــکهــر چـــه ابـــلـــیــس را یــنــال و تـــکـــیــن
ایـــن یـــکــــی گــــویـــدم کــــه بــــرگــــو هــــانو آن دگـــر گـــویـــدم کـــه بـــرجـــه هـــیـــن
گـــر چـــه گـــنــگــی بـــیــا و شـــعـــر بـــخـــوانور چــــه کــــوری درآ و صــــدر بـــــبـــــیــــن
ایــــن بـــــتـــــرســـــانــــدم و آن الـــــمـــــلـــــکو آن امـــیـــدم کــــنـــد بــــه ایـــن الـــدیـــن
ایـــن بــــرانـــد بــــه لــــفــــظ چــــون دشــــنـــهو آن بـــخـــوانــد بـــه ریــش چـــون زوبـــیــن
مــــن بـــــه زاری بـــــه هــــر گــــیــــا گــــویــــانکــــای ز گـــرگــــان نـــبــــیـــره گـــرگـــیـــن
مـــســـکـــن خـــود گـــذاشـــتـــم بــــه شـــمـــامــی چـــه خــواهــیــد از مــن مــســکــیــن
مــن بـــه چـــشـــم شــمــا کــســـی شـــده امورنـه کــس نـیـســتــم بــه چــشــم یـقــیـن
جــــز بــــه کـــژ کـــژ هـــمـــی فـــزون نـــشــــودمــاتــیــن جــز بــه چــپ نــشــد عــشــریـن
گــــــاهــــــم آن گــــــویـــــد ای کــــــذا و کــــــداگــاهــم ایــن گــویــد ای چــنــیــن حــنــیــن
یـــک دم آن بــــاد ســــبــــلـــتــــت بــــنـــشـــاندر وثــــاق آی بــــا کــــیــــا بــــنــــشــــیـــن
پـــــــیـــــــشـــــــم آرد دوات بــــــــن ســـــــوراخقـــلـــم ســــســــت و کـــاغــــذ پــــر زیـــن
هـــــان و هـــــان در بــــــروت مــــــن بــــــنـــــددکــه شـــوم در عـــرق چـــو غـــرقــه هــیــن
زود کـــــن یــــک دو کـــــاغـــــذم بـــــنــــویــــسشــعــر پــیــشــیــن و شــعــر بــاز پــســیـن
گــــر چـــــه صـــــد کــــار داشـــــتـــــم در مــــرولـــیـــک بـــهـــر تـــو رفـــتـــم از غـــزنـــیـــن
چـــرب شـــیـــریــنـــش ایــنـــکـــه بـــر خـــوانـــدبـــه گـــنـــاهـــی در آیــت از «والـــتـــیــن »
زحــــمــــت ره چـــــگــــونــــه خــــواهــــد بـــــودهـــر کـــجـــا رحـــمـــت قـــبـــول چـــنـــیــن
حــــق بــــه دســــت مــــن و مــــن از جــــهـــالدر مـــلـــامـــت چـــو صـــاحـــب صـــفـــیـــن
بـــحـــمــدالــلــه کـــه نــیــســـتـــنــد ایــن قـــومدر حـــــریــــم قــــوام حـــــرمــــت بـــــیــــن
زان کـــــه نـــــایـــــد قـــــوام بــــــاری هـــــیـــــچاز کـــــســـــان اجــــــل قـــــوام الـــــدیـــــن
هـــمـــه هـــم صــــورتــــنـــد و هـــم ســــیـــرتهــمـــه هــم نــســـبـــتـــنــد و هــم آیــیــن
مـــــن نـــــدانــــم کـــــیــــم کـــــزیــــن درگـــــاهخـــلــق در شـــادیــنــد و مــن غـــمــگــیــن
مــــن چــــه دانــــم کــــمــــال حــــضــــرت تـــــوخـــر چـــه دانـــد جـــمـــال حـــورالـــعـــیـــن
ایــــن چــــنــــیـــن دولــــتــــی مــــرا جــــویــــانمـــن گـــریـــزان چـــو زوبــــع از یـــاســـیـــن
آری آری ز ضـــــــعـــــــف بــــــــاشــــــــد اگـــــــرگـــرد دوشــــیـــزه کـــم تــــنـــد عــــنـــیـــن
صــورت ار بـــا تـــو نــیــســت جــان بـــا تـــســتعـــاشــــق و بــــنـــده و رهـــی و رهـــیـــن
روح عــــیـــســــی تــــرا چــــه جــــویـــی رنــــجدم آدم تـــــرا چـــــه خـــــواهــــی طــــیــــن
در شـــاهـــان تــــراســــت آنـــچــــه بــــمـــانـــدصــدفــســـت آن بـــمــان بـــه راه نــشــیــن
مـــهــر چـــون عـــجـــز شـــب پـــرک دیــدســـتگــــر درو نــــنــــگــــرد نــــگــــیـــرد کــــیـــن
گــــر چــــه از خــــوی بــــنـــده گــــرم شــــونـــدخــــواجــــگـــان عـــجــــول کـــبــــر آگـــیـــن
هـــمــــه صــــفــــرای خــــواجــــگــــان بــــبــــردذوق ایـــن قـــطـــعـــه تــــرش شــــیـــریـــن
تــــــا ز روز و شــــــبــــــســــــت در عــــــالــــــممــــادت ســــال و مـــاه و مـــدت و حــــیـــن
مــــــادت و مــــــدت بـــــــقــــــای تـــــــو بـــــــادرفـــتـــه و مـــانـــده شـــهـــور و ســـنـــیــن
***
ای مـــقـــتـــدای اهــل طـــریــقـــت کـــلـــام تـــوای تــو جــهـان صـدق و جــهـانـی غـلـام تــو
تــاثــیـر کـرد صــدق تــو در ســیـنـه هـا چــنـانـکشـد بــی نـیـاز مـســتــمـع از شـرح نـام تــو
نـام تــو چــون ورای زمـانـســت و عــقــل و جــانکـــی مـــردم زمـــانـــه در آیـــد بـــه دام تـــو
چـون نفس ما و نفس تـو کشـتـه حـسـام تـسـتبــرنـده بــاد بــر تــو و مـا بــر مـا حـسـام تــو
ای بــــاطــــن تــــو آیـــنــــه ظــــاهــــرت شــــدهبــرداشـتــه ز پــیـش تــو لـحـم و عـظـام تــو
عـشـقـت چـو جـوهریسـت کـه بـی تـو تـرا مقـیمبــا مــن نـشــانــده دارد و تــو در مــقــام تــو
مـــعــــذور دار ازیـــنـــکــــه دریـــن راه مــــر مـــراپــروای تــو نـمــانــده ز شــادی ســلــام تــو
دانــم ز روی عـــقــل کــه تـــو صـــورتـــی نــه ایور نــه بـــدیــده روفــتـــمــی گــرد گــام تـــو
لــب مــحــرم رکــاب تــو مــانــد کــه بــوســه دادزیـــرا نـــبــــود واقــــف وقــــت کـــلـــام تــــو
لـیـک آن زمـان ز عــشــق تــو بــر نـعـل مـرکـبــتدل صـدهـزار بــوســه هـمـی زد بــه نـام تــو
ای عــامــه رســوم و هــمــه شــهــر خــاص تـــووی خــاصـه خــدای و هـمـه خــلـق عـام تــو
نـفـس الـف شـدی تــو ز تــجـریـد چـون ز عـشـقپـیـوسـتـه گـشـت بــا الـفـت عـیـن و لـام تـو
اکـنـون نـشـانـش آنـکـه ز سـیـنـه بـه جـای مـویجــز حــرف عـاشــقـی نـدمـانـد مـســام تــو
وامـیـســت دوسـت را ز ره عـشـق بــر تــو جــانلـیـکــن مـبــاد تــوخــتــه صــد ســال وام تــو
چـــنــدی تـــو بـــر دوام چـــه ســـازی مـــدام واماز وام خــــود جــــدا شــــو آنــــک دوام تـــــو
چــون پــســت هـمـتــان دگـر در طـریـق عـشــقهــرگــز مــبـــاد گــام تـــو مــامــور کــام تـــو
***
ای تــمــاشــاگــاه جــانــهــا صــورت زیــبـــای تــووی کـلـاه فـرق مـردان پــای تــابــه پــای تــو
چــرخ گــردان در طــواف خــانــه تـــمــکــیــن تـــوعـقـل پـیر احـسـنت گوی حـکـمت بـرنای تـو
چـون خـجـل کـردی دو عـالم را پـدید آمد ز رشـگکـحــل مـا زاغ الـبــصــر در دیـده بــیـنـای تــو
پـــاســـبـــانــان در و بـــام تـــوانــد اجـــرام چـــرخنـایـبـان انـدر زمـین هـسـتـنـد شـرع آرای تـو
خــلـد را نـور جــمـال از روی جــان افـروز تــســتحـور را عـطـر عـذار از مـوی عـنـبــرسـای تــو
کو یکی سلطان درین ایوان که او هم تخت تستکو یکی رستـم درین میدان که او همتـای تـو
کـی فـتـنـد در خـاک هنـگـام شـفـاعـت گـفـت تـوای نـدیـده بـر زمـیـن کـس سـایـه بــالـای تـو
در شــب مـعــراج هـمـراهـت نـبــودی جــبــریـیـلگـــر بـــراق او نــبـــودی هــمــت والــای تـــو
تــا بــرونــت آورد یــزدان از نــگــارســتــان غــیــبهر دو عـالم کرد در حـین روی سـوی رای تـو
ای مـبــارز راکـبـی کـز صـخـره تـا زهـره بـجـسـتخـنگ زیور مـرکـب خـوش گـام ره پـیمـای تـو
عـرش چـون فردوس اعـلا سـایبـان تـخـت تـسـتزان کـه بـهـر خـود نـدارد سـایبـان مـولـای تـو
گـشـت سـیراب از شـراب عـلم تـو خـلق دو کـونچـون نـگـه کـردیـم تـا لـب بــود پـر دریـای تـو
ای دریـغـا گـر بــدنـدی تـا بــدیـدنـدی بــه چـشـمهم خلیل و هم کلیم آن حسن روح افزای تو
آن یـکــی از دیـده کــردی خــدمــت نـعــلــیـن تــووان دگـر از مـژه رفـتـی بـی تـکـلـف جـای تـو
در بــهـشـت از بــهـر خــودبــیـنـی نـبــاشـد آیـنـهآینـه سـیـمـین بـر آن آنـجـا بـود سـیمـای تـو
نــیـســت امــیــد ســنــایـی در مــقــامــات فــزعجـز کف بـخـشنده و مهر جـهان بـخـشای تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.