ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دریغاگویی از نااهلی روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
***
راه دیــن پـــیــداســـت لــیــکــن صــادق دیــن دار کــویک جـهان معـشـوق بـینم عـاشـق غـمخـوار کو
عــالـمـی پــر ذوالـخــمـارســت از خــمـار خــواجــگـیای دریــغــا در جـــهــان یــک حـــیــدر کــرار کــو
دیـو مـردم بــیـن کـه خـود را چـون مـلـایـک سـاخـتـنـدبــا چـنـیـن دیـوان بــگـو بــنـد سـلـیـمـان وار کـو
گـر بـه بـوی و رنگ گـویی چـون گـلم پـس همچـو گـلمـر تـرا پــایـی پــر از خـاک و سـری پــر خـار کـو
مــعــلــف اســبـــان تـــازی را خــران بـــگــرفــتــه انــددر چـنین تـشـویش ملک ای زیرکـان افـسـار کـو
گــشــت پــر طــوفــان ز نـااهـلـان زمـانـه چــون کــنـمآن دعــای نــوح و آن کــشــتـــی دریــا بـــار کــو
هـسـت پــنـجــه ســال تــا تــو لـاف مـردی مـی زنـیپـس چـو مردان یک دمـت بـی زحـمت اغـیار کـو
طـور هسـت و «لـن تـرانـی » لـیک چـون مـوسـی تـراآن تــــجـــلـــای جـــلـــال و وعـــده دیـــدار کـــو
پــیــش ازیـن در راه دیـن بــد صــدهــزار اســفــنــدیــارگـرد هفـت اقـلـیم اکـنـون یک سـپـه سـالـار کـو
یـک جـهـان بـوبــکـر و عـثـمـان و عـلـی بـیـنـم هـمـیآن حـیـا و حـلـم و عـدل و صـدق آن هـر چـار کـو
در ره هــل مــن مــزیــد عـــاشـــقـــی مــرجـــانــت راآن انـاالـحــق گـفــتــن و آن دجــلـه و آن دار کــو
گــر بــه جــنـت در بــه دوزخ رخــت بــنـهـی پــس تــراسـیـنـه و دیـده گـهـی پــر نـور و گـه پــر نـار کـو
هـم ز وصـل و هـم ز مـحـنـت چـون مـحـبـان هـر زمـانچـهـره هـمـچـون لـالـه زار و دیـده لـولـو بــار کـو
بـی رجـا و خـوف گـر گـویی کـه هـسـتـی خـاک و بـادپــس بــجــای بــاد و خـاک آرامـش و رفـتــار کـو
هو دج از مـعـشـوق و ربـع از عـاشـقـان خـالـی بـمـانددر دیــــار دردمــــنــــدان یــــک در و دیــــار کــــو
زین سخن چندان که خواهی خوانده ام در گوش عقللـیـکـن انـدر دهـر مـردی عــاقـل و هـشــیـار کـو
رفــت گـبــری پــیـش گـبــری گـفـت هـم کـیـش تــوامگـبـر گـفـت ار چـون مـنی پـس بـر مـیان زنار کـو
تــو هـمـی گــویـی کــه شــب تــا روز انـدر طــاعــتــمپــس نـشـان طـاعـتـت بــر روی چـون دیـنـار کـو
طــرفــه مــرغــان بــر درخــت دیـن هـمــی نـالــنـد زارانـــدر آن گــــلـــزار جــــانـــت را نـــوای زار کــــو
چــشـم مـوسـی تــار شـد بــر طـور غـیـرت ز انـتــظـارجــلــوه تــوحــیــد و بـــرق خــرمــن اشــرار کــو
او ریــا گـــر دم فـــرو بـــر بـــســـت از اســـرار شـــوقاز لــب داوود صــوتــی بـــه ز مــوســیــقــار کــو
سـالـهـا شـد تـا چـو بــلـبـل جـمـلـگـی گـفـتـی نـکـردپـس چـو بــاز آخـر دمـی کـردار بــی گـفـتـار کـو
کــی نــهـی در راه هــســتــی تــو زمــام نــیـســتــیمــرده زنــده کـــجـــا و خـــفـــتـــه بـــیــدار کـــو
گــیــرمــت بـــوبـــکــر نــامــت چــون نــداری صــدق اوبـــاری آن دنــدان مــار و زخـــم آن در غـــار کـــو
چـون همی خـواهی که عماری بـوی بـر سـاق عـرشدر ره اســـلــام عـــشـــق بـــوذر و عـــمــار کــو
بـــا فــرشـــتـــه صـــلــح کــردی ای رفــیــق مــدعــیپـس بـه دارالـمـلـک دیـن بـا اهـرمـن پـیـکـار کـو
ور ز راه نــیــکــبـــخـــتـــی خــلــوتـــی بـــگــزیــده ایچـون سـنایی پـس تـنت بـیکار و جـان در کار کو
هـم بـدین وزن ای پـسـر پـور خـطـیـب گـنـجـه گـفـت:«نــوبـــهــار آمــد نــگـــارا بـــاده گــلــنــار کـــو»
***
ای ســـنـــایــی عـــاشـــقـــی را درد بـــایــد درد کـــوبــار حــکــم نــیــکــوان را مــرد بــایــد مــرد کــو
پـــیـــش نـــوک نـــاوک دلـــدوز جـــانـــان روز حـــکـــمطــرقــوا گــویـان جــان را بــانــگ بــردا بــرد کــو
در هـمــه مــعــدن ز تــف عــشــق چــون یـاقــوت و زربــی امـیـد و بــیـم اشــک لـعــل و روی زرد کــو
نـقـشـبــنـد عـقـل و جــان را در نـگـارســتــان عـشـقزان مـــی صـــاف ابـــد عـــمـــر ازل پـــرورد کـــو
مـحــرمــان را در حــریـم عــشــق چــون نـامـحــرمــانکـعـبـه نقـش کـعـبـتـین و سـبـحـه مهره نرد کـو
شـــب روان را از پــــی زلـــف شـــب و رخـــســـار روزچــون سـپــیـده دم دم صـافـی و بــاد سـرد کـو
از دی و امـــروز و فـــردا گـــر بــــگـــویـــد جــــان فـــردپـــس تــرا جــان از دی امــروز و فــردا فــرد کــو
از بـــرای انـــس جـــان انـــدر مـــیـــان انـــس و جـــانیک رفـیق هم سـرشـت و هم دم و هم درد کـو
گـر همی دعـوی کـنی در مجـلـس افـروزی چـو شـمعپس برای جمع همچون شمعت از خود خورد کو
ور کــمــال نـاقــصــان جــویـی هـمــی بــی عــلــتــیهـمـچــو گــردون گــرد گـرد تــنـت گـرداگـرد کــو
در زوایــای خــرابـــات از چــنــیــن مــســتـــان هــنــوزچـند گویی مرد هسـت ار مرد هست آن مرد کو
بـر درخـتـی کـاین چـنین مـرغـان همـی دسـتـان زدنـدزان درخـت امـروز شـاخ و بـیـخ و بــرگ و ورد کـو
ز آتــــش و بــــاد و ز آب و خـــاک ایـــشـــان یـــادگـــاریـک فـروغ و یک نـسـیم و یک نـم و یک گـرد کـو
جـــــهـــــان پـــــر درد مـــــی بـــــیـــــنـــــم دوا کـــــودل خــــــوبـــــــان عــــــالــــــم را وفــــــا کــــــو
ور از دوزخ هــــــمــــــی تــــــرســــــی شــــــب و روزدلــــت پــــر درد و رخ چــــون کــــهـــربــــا کــــو
بـــــهـــــشـــــت عـــــدن را بــــــتـــــوان خـــــریـــــدنولـــیـــکـــن خـــواجــــه را در کـــف بــــهـــا کـــو
خـــــرد گــــر پـــــیــــشـــــوای عـــــقــــل بـــــاشـــــدپـــس ایـــن وامـــانـــدگـــان را پـــیـــشـــوا کـــو
ز بــــــهـــــر نـــــام و جـــــان تـــــا بــــــام یـــــابــــــیچـــو بـــرگ تـــوت گـــشـــتـــی تـــوتـــیـــا کـــو
مــگـــر عـــقـــل تـــو خـــود بـــا تـــو نــگــفـــتـــســـتقـــبـــا گـــیــرم بـــیــلـــفـــنــجـــی بـــقـــا کـــو
دریــــن ره گـــــر هــــمــــی جـــــویــــی یــــکـــــی راســـحـــر گـــاهـــان تـــرا پــــشـــت دوتــــا کـــو
بـــــه دعـــــوی هــــر کــــســـــی گــــویــــد تـــــرا امولـــیــکـــن گـــاه مـــعـــنـــی شـــان گـــوا کـــو
ســـراســـر جـــمــلـــه عـــالـــم پـــر یــتـــیــمــســـتیــتـــیــمــی در عــرب چـــون مــصـــطـــفــا کــو
ســـراســـر جـــمـــلـــه عـــالـــم پـــر ز شـــیــرســـتولــی شـــیــری چـــو حـــیــدر بـــاســـخـــا کــو
ســــراســــر جــــمــــلــــه عــــالــــم پــــر زنـــانـــنـــدزنــی چـــون فـــاطـــمــه خـــیــر الــنــســـا کــو
ســـراســـر جـــمــلــه عـــالـــم پـــر شـــهــیــدســـتشـــهــیــدی چـــون حـــســـیــن کـــربـــلــا کــو
ســـراســـر جــــمـــلـــه عـــالـــم پــــر امـــامـــســـتامــامــی چـــون عــلــی مــوســی الــرضــا کــو
ســـراســـر جــــمـــلـــه عـــالـــم پــــر ز مـــردســــتولــی مــردی چـــو مــوســـی بـــا عـــصـــا کــو
ســــراســـر جــــمـــلـــه عـــالـــم حــــدیـــثــــســــتحـــدیــثـــی چـــون حـــدیــث مــصـــطــفــا کــو
ســـراســـر جـــمــلــه عــالــم پـــر ز عــشـــقــســـتولــی عـــشـــق حـــقـــیــقـــی بـــا خـــدا کـــو
ســـراســـر جـــمـــلـــه عـــالـــم پــــر ز پــــیـــرســـتولـــی پـــیــری چـــو خـــضـــر بـــا صـــفـــا کـــو
ســـراســـر جـــمــلــه عــالــم پـــر ز حـــســنــســـتولــی حـــســنــی چـــو یــوســـف دلــربـــا کــو
ســــراســــر جــــمـــلـــه عــــالــــم پــــر ز دردســــتولــــــــی دردی چــــــــو ایـــــــوب و دوا کــــــــو
ســـراســـر جـــمــلــه عـــالــم پـــر ز تـــخـــتـــســـتولـــی تــــخــــت ســــلـــیـــمـــان و هـــوا کــــو
ســـراســـر جـــمــلـــه عـــالـــم پـــر ز مـــرغـــســـتولـــی مـــرغـــی چـــو بـــلـــبـــل بـــا نـــوا کـــو
ســـراســـر جـــمــلـــه عـــالـــم پـــر ز پـــیــکـــســـتولـــی پـــیـــکـــی چـــو عـــمـــر بــــادپــــا کـــو
ســــراســــر جــــمـــلـــه عــــالــــم پــــر ز مـــرکــــبولـــی مـــرکـــب چــــو دلـــدل خـــوش روا کـــو
ســــراســــر کــــان گــــیـــتــــی پــــر ز مـــس شــــدز مـــس هـــم زر نـــیـــامـــد کـــیـــمـــیـــا کــــو
ســـــنـــــایـــــی نـــــام بــــــتـــــوان کـــــرد خـــــود راولــیــکــن چـــون ســـنــایــیــشــان ســـنــا کــو
***
ســر بــه ســر دعـویـســت مـردا مـرد مـعــنـی دار کـوتـیـزبــیـنـی پـاکـدسـتـی رهـبــری غـمـخـوار کـو
کـرد اگـر مـعـنـیسـت مـن مـعـنی همـی خـواهم ز تـوگـفـت اگـر دعـویسـت بـا حـق مر تـرا گفـتـار کـو
بــاســتــان دعــوی نـبــود آخــر زمـان مـعــنـی نـمـانـدور تـو گـویی هـسـت از این مـعـنـی تـرا آثـار کـو
چــون غــلـیـواژنـد خــلــقــان بــر شــده نـزدیـک چــرخداده آوازی بـــه یــاران کـــی کـــســـان دار کـــو
چــیـســتــی؟ مـرغـی ســتــوری آدمـســتــی بــازگـوور بـــه راه آدمــی چــون آدمــت هــنــجـــار کــو
ور طـریـقـســت سـســت داری کـو تــفـکـرهـا و فـهـمور بــه کــوی مـردمـانـی عــقــل عــقــل آوار کـو
ور مــجـــســـطــی وار عــقــلــی دور داری از خـــطـــاتـــجـــربـــتـــهــای فـــنــون قـــبـــه زنــگــار کــو
راه بــا هـمــره روی هـمــره نـگــویـی تــا کــجــاســتدیــن اگـــر بـــار یــار داری مـــرد مــردا یــار کـــو
ور بـــه شـــرع ســـیــدی آگـــاهـــی از ســـر خـــدایآب حــنـا بــر تــریـد و ســنـگ بــر رخــســار کــو
ور پــی بــوبــکـر خــواهـی رفــت بــعــد از مـصــطــفــاپــای بـــر دنــدان مــار و دســت بــر دیــنــار کــو
ور بــه کــوی عــمــری کــو داد و کــو مـشــک و مـهـاریک دراعـه هـفـده مـن ده سـال یک دسـتـار کـو
ور در عــثـــمــان گــرفــتـــی شــرم کــو و حـــلــم کــوســیــنــه روشــن بـــدیــن و دیــده بـــیــدار کــو
ور هـمـی گـویـی کـه هـســتــم چــاکـر شـیـر خــدایتــن فــدای تــیـغ و جــان در خــدمــت دادار کــو
گـر تـویی شـبـلـی بـه یک سـجـده بـنه ده روزه خـوانور جــنـیـدی شــســت روزه مــعــده نـاهـار کــو
ور هـمـی گــویـی کــه چــون بــهـلــول مـن دیـوانـه امبـر نشـسـتـه بـر پـلـنگ و در دو دسـتـت مار کـو
ایـنـهـمـه کــردی کــه گــفــتــم وز هـمـه پــرداخــتــیگــاه آن آمــد کــه گــویـی ای مــلــک دیـدار کــو
ای ســنــایــی گــر تــرا تــا روز مــحــشــر در شــمــارپـیش خـوانـده گـفـتـه را بـا گـفـتـه ها کـردار کـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.