ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
جــویـنـده جــان آمــده ای عــقــل زهـی کــودلـخــواه جــهـان آمـده ای قـوم خـهـی کـو
آمـد ســبــب عـشــق در اصــحــاب دلـی کـوآمــده کــه بــیـجــاده در آفــاق کــهـی کــو
ایـن نـعــمـت جــان را کــه بــه نـاگـاه در آمـدای سـرد مزاجـان ز دل و جـان شـرهی کـو
این نطع پـر از اسـب و پـیاده و رخ و پـیلسـتبــر نـطـع شـمـا آخـر فـرزیـن و شـهـی کـو
چـون نیسـت قـبـولی بـه سـوی درد شـما رادر مــاتــم بـــی دردی تــاریــک رهــی کــو
ای زخمه زنان شد چو بهشتی ز رخش صدردر صــدر بــهــشــت از ره داوود رهــی کــو
عیسـی و خـرش هر دو چـو در مجـلس مااندآنـرا چــو ســمـاع آمـد ایـن را گــیـهـی کــو
گفتـند که آن روی چـو مه را شبـهی هسـتآن سـلسـلهای شـبـه گوان را شـبـهی کو
در روز و شــب چـــرخ چـــو زلــف و رخ او کــوروز و شـب پـیـوسـتـه بــه زیـر کـلـهـی کـو
صاحـب خبـری رنگ سپـیدست و سیاه ستاین هر دو چو آن هر دو سپید و سیهی کو
جــز چــهــره و جــز غــمــزه او در صــف ایـامروی هـمـه دولـت و پــشـت ســپــهـی کـو
ای خــازن فــردوس بــگــو کــز پــی نــزهــتدر خـلـد بـریـن روی چـنـین جـایـگـهـی کـو
بـر گوشـه خـورشـید جـز این یوسـف جـان رابــا آب گـره کــرده نـگـونـســار چــهـی کــو
مـعـتـوه شـد از جـسـتـن مـعـشـوق سـناییخـود در دو جـهان سوخـتـه بـی عتـهی کو
در کـارگـه جــور گـرفـتــم کـه چــو او هـسـتدر بــارگـه عــدل چــو بــهـرام شــهـی کــو
بــهــرام فــلــک را ز پــی قــبــلــه و قــبــلــهچـون پـایگـهـش پـیشـگـه هـیچ مـهـی کـو
خــردان و بــزرگـان فــلـک را بــه گـه ســعــدجـز بـا شـه مـا بـاد گـران پـنـج و دهـی کـو
***
دلــی از خـــلــق عـــالــم بـــی غــمــی کــوبــــرون از عــــالـــم دل عــــالـــمـــی کــــو
دریــن عـــالـــم دم و غـــم جـــفـــت بـــایـــدمــرا غــم هـســت بــاری هـمــدمــی کــو
نـــگـــویـــی تــــا کـــه درد عـــاشــــقـــی رابـــجـــز مـــرگ از دواهــا مـــرهــمــی کـــو
بــه عــشــق انــدر ز بــیـم هـجــر بــنــمــایکـــه از خـــلـــق عـــالـــم خــــرمـــی کـــو
اگــــر مــــردان عــــالــــم کــــمـــزنـــانـــنـــدتــــرا زان کــــمـــزدن آخــــر کـــمـــی کـــو
حــــکــــایـــت چــــنـــد از ابــــلـــیـــس و آدمهــمــه ابــلــیـس گــشــتــنــد آدمــی کــو
جــهـان دیـو طــبــیـعــت جــمـلــه بــگــرفــتدریــغــا از حـــقــیــقــت رســـتـــمــی کــو
اگـــر دعـــوی کـــنــی در مــلـــک بـــنــمــایکــه در انـگـشــت مـلـکــت خــاتــمـی کــو
ســلـیـمـان وار اگــر خــواهـی هـمـی مـلـکز بـــادت خــنــگ و ز ابـــرت ادهــمــی کــو
چـــو در دیــن بـــر خـــلــاف امــر و نــهــیــیز کــــامـــت نـــالـــه زیـــر و بــــمـــی کـــو
هـــمـــه ســـور هـــوای نـــفـــس ســـازنـــدز آه و درد دیـــنـــشـــان مـــاتــــمـــی کـــو
بـــه شـــرع انــدر ز بـــهــر طـــوف کــعـــبـــهز چـــیــنــی و ز زنــگــی مــحـــرمــی کـــو
بـــجــز در عــالــم تــســلــیــم و تــحــقــیــقدلــی پــر غــم و پــشــت پــر خــمـی کــو
ز بـــــهــــر عـــــدت گـــــور و قـــــیــــامـــــتتـــرا در چـــشـــم دل نـــار و نـــمـــی کـــو
چــو در نـی بــسـت تــن ایـمـن نـشـسـتــیز دل در جــــان جــــانـــت طـــارمـــی کـــو
هــمــه گـــویــنــده فـــســـق و فـــجـــوریــمز هــزل و ژاژ گـــفـــتـــن بـــا کـــمــی کـــو
بـــراهــیــمــان بـــســـی بـــودنــد لــیــکـــنبــگــو تــا چــون خــلــیــل و ادهــمــی کــو
بــه عــالـم در فـراوان ســنـگ و چــاهـســتولــی چــون عــیـســی بــن مـریـمـی کــو
ســـنـــایـــی وار در عـــالـــم تـــو بــــنـــگـــرز بـــهــرش ارحـــمــی و تـــرحـــمــی کـــو
اگــــر فـــــارغ شـــــدی در دیــــن ز دنــــیــــابــســت رخ بــی ریـا دل بــی غــمــی کــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.