ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه مردانشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
در هـمــه مــلــک نــدیـد از مــه مــردان شــاهآنـچـه دید از هنـر و ذات و خـرد مـردانشـاه
آنـکــه گــر تــقــویـتــی بــایـد ابــر از ســیـرشز نـمـی در وی از خــاره دمــد مـهـر گــیـاه
وآنـکـه گـر تــربــیـتـی بــایـد بــحـر از نـکـتــشدر مـنـظــوم شــود در دل او قــطــره مـیـاه
از پــی آنـکــه چــو در شــرق بــود مـطــلــع اومـطـلـع مـهـر ز شـرق آیـد و افـزایـش مـاه
آنـکــه از مــکــرمــت و جــود هـمـی نـام نـیـازخــامـه او کـنـد از تــخــتــه تــقـدیـر تــبــاه
خـانه ای کـو بـه یکـی لـحـظـه کـمـربـنـد کـنـدعـالـمـی را چـو نـهـد بـر سـر او تـیغ کـلـاه
گــر نـبــودی بــه گـه رنـگ چــنـو کــاه از نـنـگتـا جـهـان بــودی بـیـجـاده بــنـربــودی کـاه
دیـده خــصــم کــنــد پــایـه جــاه تــو ســپــیـدمـهـره مـهـر کــنـد نـامـه کـیـن تــو ســیـاه
ای چـو خـورشید مهان را بـه سـخـای تـو امیدوی چـو نـاهید طـرب را بـه بـقـای تـو پـنـاه
آه در حــنــجـــر او خــنــجــر گــردد کــه کــنــداز سـر دشـمـنـی از بـیـم تـو و کـیـن تـو آه
بــاشــد ایـمــن ز خــدنــگ اجــل و تــیـغ نـیـازهر که را تـربـیت بـخـشش تـو داشت نگاه
چـون همـی مـدح تـو افـواه گـذارنـد بـه نـطـقبـستـه شد مصلحـت جـان و تـن اندر افواه
نـتــوانـد کــه کــنـد بــا تــو کــســی پــای درازتـا نبـاشد ز بـدی همچو تو دستـش کوتـاه
انـدر آن حـال کـه در صـدر تـو سـرهنگ عـمـیدمـر تــرا از هـنـر و طــبــع رهـی کــرد آگـاه
هـم در آن حـال هـمـی کـرد بـه دریای ضـمـیرخـاطـر مـن ز پـی حـرص مـدیـح تـو شـنـاه
طبـع آراست همی از پـی مدحت چـو بـهشتزان که هر لحظه همی فضل تو آورد سپاه
لــاجــرم کــرد عــروســی ز مـدیـحــت جــلـوهکـه بـه از حـور بـهشـتـسـت گه فـر و بـراه
هر کجـا و اصـل و مشـاطـه چـو سـرهنگ بـودار بـهشـت آید نـاچـار عـروس چـو تـو شـاه
آن چـو اخـلـاق نـبـی مـر هـمـه را نـیکـو گـویو آن چـو آیات نبـی مـر همـه را نیکـو خـواه
سعی صد چرخ چو یک نکته او نیست به فعلحسب این حال بـرین قول رهی نیست روا
زان چـو افـگند کـسـی را فـلک از عـجـز همینــتـــوانــد ز یــکــی حــادثـــه آورد بـــه راه
او چـو مـن بـی هنری را بـه چـنـان صـدر رفـیعبـه یکی نکتـه رسـانید بـدین رتـبـت و جـاه
گـر همـی پـای نـهم پـیش تـو آنـجـا کـه نهنـدشـهـریـاران ز پـی جـاه بـر آن جـای جـبــاه
اینت بـی حـد کـرم و لطـف و بـزرگـی و شـرفدر یکی شخـص مرکب شده سبـحـان الاه
که بـرافـزون شـدم از یک سـخـنش در یک روزهمچو پـنجـی که دوم مرتـبـه گردد پـنجـاه
ای بـه صحـرای سخای تـو شب و روز چـو منزده امــیــد هــمــه از در آن لــشــگــرگــاه
تــا بــدیـن وقـت ز هـر نـوع شـنـیـدی اشــعـارشـعـر نیکـو شـنو اکـنون کـه فـراز آمـدگـاه
بــرگـهـا زرد شـد اکـنـون ز کـف سـبــز خـطـیتـا سـپـیـدی نـبـود زان گـهـر لـعـل بــخـواه
تــا گـه حــمـلـه قـوی نـبــود روبــاه چــو شـیـرتـا گـه حـیـلـه فـزون نـبــود شـیـر از روبــاه
گـــهـــر تــــاج تــــرا اوج فــــلـــک بــــادا کـــانصــورت قــدر تــرا عــرش مـلـک بــادا گــاه
یــاور بـــخــت تــو بـــاد از پــی تــو دور فــلــکحـافـظ جـان تـو بــاد از پـی مـا فـضـل الـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.